בבא קמא – דף כ"ז עמוד א'

by

ואמר רבה זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקבלו בסייף פלוגתא דר' יהודה בן בתירא ורבנן, דתניא: "הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה כולן פטורין. ר' יהודה בן בתירא אומר בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקירב מיתתו". [פטורין. דבעינן שיכה "כל נפש אדם", כל הנפש, ואין כאן מכה כל הנפש ופטורים ממיתה. לר' יהודה בן בתירא חייב זה שקיבלו בסייף מפני שקירב את מיתתו. רש"י]

.

(בסנהדרין ע"ח א' נאמר על ברייתא זו:

"אמר ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו  (ויקרא כד, יז) "ואיש כי יכה כל נפש אדם" רבנן סברי כל נפש עד דאיכא "כל נפש" [וכיון דמתחילה סייעו הראשונים בהריגתו ליכא כולה נפש במכת האחרון. רש"י], ור' יהודה בן בתירא סבר "כל נפש" כל דהוא נפש [אפילו מקצתה. ומיהו היכא דהכהו בבת אחת לא קטלינן לכלהו דאיש כי יכה אמר רחמנא ולא שנים שהכוהו. רש"י].

אמר רבא, הכל מודים בהורג את הטריפה [הכל מודים בהורג את אדם טריפה כגון נקב הוושט או קרום המוח. רש"י] שהוא פטור [מדלא אפליגו ביה שמע מינה כיון דניכרים חתיכת סימנין חיותו גברא קטילא חשיב ליה. רש"י], בגוסס בידי שמים שהוא חייב [בגוסס בידי שמים ובא אחר והרגו הכל מודים שחייב דלא איתעביד ביה מעשה ברישא והרי הוא כחי. רש"י]. לא נחלקו אלא בגוסס בידי אדם [כגון זה שקרוב למות מחמת המכות אלא לא עשאוהו הראשונים טריפה. רש"י], מר מדמי ליה לטריפה ומר מדמי ליה לגוסס בידי שמים.

מאן דמדמי ליה לטריפה מאי טעמא לא מדמי ליה לגוסס בידי שמים? גוסס בידי שמים לא איתעביד ביה מעשה האי איתעביד ביה מעשה.

ומאן דמדמי ליה לגוסס בידי שמים מאי טעמא לא מדמי ליה לטריפה? טריפה מחתכי סימנים הא לא מחתכי סימנים [סימן חיותא. רש"י]".

ושם: "ואמר רבא הרובע את הטריפה חייב וכו'. הרובע את הטריפה [אדם טריפה ורבעו חבירו במשכב זכור. רש"י] איצטריכא ליה, מהו דתימא ליהוי כמאן דמשמש מת [רובע את המת. רש"י] וליפטר, קא משמע לן דמשום הנאה הוא והא אית ליה הנאה [אבל רובע את המת ליכא הנאה שעבר חמימותו ולחלחותו ונצטנן. רש"י]".

מבואר שטריפה נחשב מת גמור עכשיו ולא רק שאינו "כל נפש". שאם איסור רביעה היה תלוי ברביעת אדם חי היה פטור הרובעו.

והטעם שיש דין מיוחד בסימני טריפה, שאם הם חתוכים נחשב הגוף כגוף שאי אפשר שתשרה נשמה בו, ומה שרואים שיש בו חיות אינו שריית נשמה גמורה בגוף ואין לו דין חי.

לחכמים גוסס על ידי מכה שסופו למות ממנה, ולא על ידי חולי, כיוון שנעשה בגופו מעשה שיש בו כדי להמיתו גם זה מחשיבו לעניין להתחייב על רציחתו כמו טריפה. וזהו לימוד מיוחד בדיני רציחה מהפסוק "כל נפש", שצריך נפש שלימה ולא מי שדומה לטריפה. אבל הוא רק דומה לטריפה ומועיל לחיוב רציחה עליו, ואין דינו כטריפה ממש לכל דבריו, ובוודאי הרובעו חייב גם לו היה דין רביעה תלוי ברביעת אדם חי ולא רק בהנאה והיה פטור על רביעת טריפה.

[עיין במה שביארתי לעיל י"ז ב' ביסוד הספק אי אזלינן בתר מעיקרא או בתר בסוף שהוא הקדמה לדברים כאן]

אם אדם זרק חץ על חברו ולפני שפגע בו קדם אחר והרגו, בוודאי השני חייב. שלא נעשה בו מעשה ואינו נחשב גוסס בידי אדם, שגוסס הוא שינוי בגופו, וכאן לא נשתנה גופו כלל והוא חי גמור. והוא כמו שאמר המלך שמחר יהרוג את ראובן, שבוודאי ראובן חי לכל דבר וההורגו חייב.

החילוק בין עף חץ כלפי הנהרג לבין נפל מראש הגג תלוי בסוגיא לעיל י"ז ב' האם אזלינן בתר מעיקרא או בתר בסוף. על הצד שאזלינן בתר בסוף, נפל מראש הגג דומה למי שעף חץ לעברו ועדיין לא פגע בו. שעדיין לא נעשה מאומה בגופו ואינו גוסס כלל.

הצד שסובר בתר מעיקרא אזלינן מחדש שיש חילוק בין נפל מהגג לבין עף חץ לעברו, שבנפל מהגג נחשב שאינו מקרה חיצוני לו כמו חץ שהולך כלפיו, אלא כיוון שהוא בעצמו נופל, נחשבת הנפילה כדבר שאירע בעצמיות גופו. וכבר נפעל בגופו מעשה ההפלה מהגג. ולעניין נזיקין כבר נחשב הכלי שבור, ולעניין רציחה כבר נחשב שנפעל בו המכה שיקבל מהקרקע בהגיעו אליה והוא כמי שקיבל מכה שיש בה כדי להמית ודינו כגוסס בידי אדם וכמי שהכוהו התשעה הראשונים מכה שיש בה כדי להמית.

לגבי נזיקין, חייב הראשון שזרק מהגג, כיוון שבזריקתו כבר נפעל מעשה השבירה בכלי. אמנם לגבי רציחה לא חייב הראשון. בהכהו ראשון מכה שיש בה כדי להמיתו, אם ימות בה לבסוף יתחייב עליו. ואם קדם אחר והרגו פטור השני לחכמים כיוון שאינו "כל נפש", ופטור הראשון כיוון שסוף סוף לא מת מחמת מכתו. ויש לעיין למה בזרק תינוק מהגג לא חייב הראשון כיוון שכבר נפעל בתינוק מעשה ההריגה. האם זהו משום שאעפ"כ כל זמן שלא הגיע התינוק לקרקע עדיין נחשב כמו שנפעל בו מעשה הריגה אך עדיין לא מת. וכמו הכהו מכה שיש בה כדי להמית ועדיין לא מת, שהשני פטור עליו לחכמים, אבל גם הראשון פטור שעשה רק את המעשה ההורג, והמעשה נפעל בגוף הנהרג, אבל עדיין לא אירע עצם התוצאה של המעשה. ולפי זה נצטרך לחלק בין מזיק לרוצח. שבמזיק חייב הראשון כיוון שאין צורך בתוצאת המעשה כדי לחייבו, וברוצח הראשון פטור כיוון שלא היתה תוצאה ממעשה ההריגה שלו.

אם הכה אחד פרת חבירו מכה שיש בה כדי להמית, וקדם אחר והרגה, אין זה תלוי במחלוקת האם אזלינן בתר מעיקרא או בתר בסוף. שדווקא בזרק שלא השתנה הגוף, אפשר לומר שאזלינן בתר בסוך, שעוד לא נפעל בגוף מעשה השבירה של הזורק והוא כמו כלי שזרקו עליו חץ, או כלי שהמלך אמר שמחר ישברנו. אבל בהכה פרת חבירו מכה שבוודאי תמיתנה בסוף, בוודאי נפעל בגופה מעשה ההורג.

והדין בזה דומה לדין המבואר לעיל י' ב', חמישה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחד וישב עליו ושברו, שאם היה נשבר מכח ישיבת החמישה הראשונים גם בלא האחרון, פטור עליו האחרון וחייבים הראשונים. והטעם מבואר שם שהוא לא עשה כלום. כיוון שכבר לפני שישב נפעל בספסל מעשה שבירה על ידי הראשונים, אין מעשהו מעשה מזיק כלל שספסל שבור שבר.

הנה בזרק חץ על כלי, אע"פ שמעשה הזורק נשלם לפני שפגע בכלי, ועל המעשה הוא מתחייב, מכל מקום אי אפשר לגבות ממנו דמי הכלי לפני שיישבר, כיוון שצריך גם שייפעל בכלי המעשה. שבלי זה אע"פ שיש את הסיבה לחייב, שהשלים מעשה מזיק, אין על מה לחייב, שלא נפעל המעשה על מאומה.

אבל בזרק מראש הגג, בהכרח יש לומר שאפשר לגבות ממנו דמי הכלי אע"פ שעדיין הוא שלם. שאם נאמר שצריך תוצאה שיישבר מחמת מעשהו, הרי אם קדם אחר ושברו למה חייב הראשון, הרי לא בא מעשהו לכלל תוצאה.

אלא ודאי לא צריך דווקא שישבר הכלי כדי לחייבו. רק צריך שיהיה נפעל מעשהו בעצמיות הכלי. בזורק חץ לא נפעל מעשהו על מאומה כלל, ואין על מה לחייבו. אבל בזרק מראש הגג, על הצד דאזלינן בתר מעיקרא, נחשב שנפעל המעשה בעצמיות גוף הכלי, וכבר אפשר לגבות ממנו דמי הנזק אע"פ שעוד לא נשבר הכלי.

לפי זה לכאורה גם במכה פרת חבירו מכה שיש בה כדי להמית נצטרך לומר שבעל הפרה יכול לגבות ממנו דמי הנזק לפני שמתה, וכן בישבו על ספסל שסופו להישבר מחמת ישיבתם. שכבר נפעל מעשה המזיק בגוף הניזוק, וכמו בזרק מראש הגג שחייב הזורק גם אם לא הגיע מעשהו לכלל תוצאה. וכבר שווי הפרה המוכה בשוק כמו פרה מתה, ויש שומה לנזק.

אמנם נראה פשוט שזה אינו. שהכלי הנופל אין דינו כאבוד כבר, אע"פ ששומתו כבר פחות מפרוטה, שהרי גופו שלם לפנינו ואינו אבוד [ולא דומה לנשטפה בנהר שכבר אבודה ממנו ומכל אדם]. ומה שפחת את שומתו ושוויו זהו גרמא בעלמא כל זמן שהכלי שלם ואין על זה תביעה [בטימא פירות חבירו יש מחלוקת אם חייב או פטור משום שדומה לגרמא. אבל למי שמחייב שם זהו משום שנטמאו הפירות. ואילו כאן לא אירע לכלי מאומה, שמה שנפחתה שומתו הוא משום מה שעתיד שיארע לו ולא משום שכבר אירע לו מאומה. ובודאי נחשב גרמא כל זמן שלא נשבר]. וכל זמן שהכלי שלם אין על מה לחייב את הזורק. ואם קדם אחר ושברו אז מחייבים את הזורק. שלא אכפת לנו שהשבירה עצמה נעשתה על ידי אחר. כיוון שמה שצריך שיישבר הכלי אינו כדי שתהיה תוצאה למעשה שלו, שמה שנפעל בכלי המעשה עוד לפני שנשבר כיוון דאזלינן בתר מעיקרא, זה כבר תוצאה של מעשהו. ולא חסר תוצאה ממעשהו. רק חסר שיהיה על מה לחייב נזק. וכל זמן שהכלי שלם אין על מה לחייב נזק. ואחרי ששבר אותו השני יש על מה לחייב נזק. ועל הנזק הזה מתחייב הראשון, כיוון שעשה מעשה שבירה וגם נפעל כבר תוצאת המעשה בכלי לפני ששברו השני. וכל זה רק אריכות הסבר אבל הדבר פשוט וישר ואינו מחודש ואינו קשה להבין.

וכך יהיה הדין בהכה פרת חבירו מכה שיש בה כלי להמית. שאי אפשר לגבות ממנו כל זמן שהפרה חיה שעדיין אין על מה לחייב. אבל אם קדם אחר והרגה כבר יש על מה לחייב, ומי שחייב הוא הראשון כיוון שעשה מעשה הריגה שכבר נפעל בגוף הפרה. ומעשה השני אינו כלום שכלי שבור הוא שבר.

וכעת יש לעיין למה בזורק תינוק לא חייב הראשון. אני חוזר בקיצור על מסקנת הדברים עד כאן: הנה בזרק חץ על כלי, מה שאי אפשר לגבות ממנו לפני שהחץ שבר את הכלי, אינו רק משום שאין על מה לחייב, אלא גם בגלל שהוא אמנם עשה מעשה מזיק שלם, אבל עדיין אין תוצאה למעשה שלא נפעל המעשה בגוף הכלי. ואם זרק מראש הגג ואזלינן בתר מעיקרא יש תוצאה למעשה שניפעל בגוף הכלי, ומה שאי אפשר לגבות הוא משום שאין על מה לגבות. וכדי שיהיה על מה לגבות אין צריך שהשבירה תיעשה דווקא על ידו. שכבר יש תוצאה למעשהו שהכלי כבר נחשב שבור, ומה שתהיה שבירה בפועל אין זה כדי שתהיה תוצאה למעשה ולכן אין צריך שיישבר דווקא על ידו ודי בשבירת השני. ובזרק חץ אם שבר אחר פטור כיוון שאין תוצאה למעשהו שלא נפעל מעשהו בגוף הכלי.

ובזורק מהגג תוצאת המעשה היא מה שהכלי נחשב כשבור על ידי סברת אזלינן בתר מעיקרא עוד לפני שנשבר. שחייב על מעשה של עשיית הכלי לכלי שבור.

לפי זה לכאורה גם בזרק תינוק מהגג צריך להיות שיתחייב הראשון.

הנה אם אחד עשה חבירו טריפה ואחר כך בא אחר והרגו צריך עיון אם מי שעשאו טריפה משום רוצח, ואף אם לא בא אחר והרגו האם נהרג מי שעשאו טריפה מייד ואין צורך לחכות עד שימות. וכך נראה ממה שאמר בסנהדרין ע"ח א' ההורג את הטריפה פטור, ולא מביא על זה לימוד מפסוק, ואומר שבזה מודה רבי יהודה בן בתירה, שאין זה שייך לדרשה כי יכה כל נפש. שאף שרבי יהודה בן בתירה מחייב על נפש כלשהו זהו רק בגוסס בידי אדם. אבל בטריפה מודה שפטור מסברא ואינו נחשב אפילו נפש כלשהו. ולא מצאנו מיעוט מחיוב רוצח שאם עשה חבירו טריפה יהיה פטור עליו כמו שפטור על עובר משום שאין זו נטילת נפש גמורה ושלמה [לדעה שטריפה יכול לחיות לאורך ימים כמו שלם, לכאורה גם ייתכן שיתחייב העושהו טריפה. שהחיוב הוא משום שטריפה דינו כמת עכשיו, ולא משום שעתיד למות. אמנם לדברי הרמב"ם שחידש שההורג את הטריפה פטור זהו רק אם יעידו רופאים שבוודאי ימות, גם לגבי חיוב מי שעשאו טריפה מסתבר שצריך שיעידו רופאים שודאי ימות. ובתוספות בסנהדרין ע"ח א' כתבו שההורג את הטריפה פטור אף למי שסובר שטריפה חיה משום שסופו למות בחבלה זו וצריך עיון. ובאמת הדעה שטריפה חיה צריכה ביאור שהוא כתרתי דסתרי, שהטריפה נחשב כמת כיוון שנחתכו סימני חיים. ואם הוא חי ככל האדם ומאריך ימים לכאורה מה בכך שנחתכו סימני חיים והוא עניין שצריך עיון רב ואין כאן מקומו].

בגיטין מ"ג א' נאמר ששור שנגח מי שחציו עבד וחציו בן חורין ועשאו טריפה ועדיין הוא חי, משלם חצי קנס לרבו על חצי העבד שבו כמו בהמית עבד, אבל אינו משלם חצי כופר ליורשיו כמו בהמית בן חורין. ופירש שם רש"י "דבשלמא קנס דלא כתיב ביה מיתה אלא נגיחה שנאמר אם עבד יגח השור וגו' (שמות כא) איכא לאוקמיה כשעשאו טריפה, אבל בכופר של בן חורין כתיב והמית איש או אשה".

בפסוקים נאמר: "כח וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה וָמֵת סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי. כט וְאִם שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת. ל אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר יוּשַׁת עָלָיו. לא אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגָּח כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לּוֹ. לב אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל". ומה שנאמר בפסוק ל"ב "אם עבד יגח" חוזר על מה שנאמר בפסוק כ"ח "ומת" וכאילו כתוב אם עבד יגח ומת. ואם נפרש שההשמטה בפסוק ל"ב שלא נאמר שוב "ומת" היא דרשא מיוחדת לדין קנס שאין צריך מת ממש ודי בעשאו טריפה, אם כן עשאו טריפה אינו כמו שהרג אותו לכל דיני התורה והעושהו טריפה אינו חייב עליו משום רוצח. ואם נפרש שמה שכתוב בכופר "והמית" הוא דרשה מיוחדת להצריך דווקא בכופר שימיתנו ממש ובכל התורה עשאו טריפה הוא כמו המיתו יתחייב עליו משום רוצח, וצריך עיון. ולבאר למה העושהו טריפה פטור עליו משום רוצח, על הצד שכך הוא, נראה לעניות דעתי לפי מה שביארתי לעיל כ"ו עמוד ב' מדוע פטור מזיק על היזק שאינו ניכר למי שסובר כן [יש בישיבות שמסבירים שטריפה היא רק העדר חיים אבל לא מציאות חיובית של מיתה. ולעניות דעתי אינו מובן שמיתה היא העדר חיים ומציאות של מיתה הוא העדר חיים והיינו הך].

בתוספות סנהדרין ע"ח א' הקשו לגבי מי שהכה את חבירו מכה שיש בה כדי להמית ובא אחר והרגו, שהשני פטור לחכמים וחייב לרבי יהודה בן בתירא, והראשון פטור לשניהם, והקשו למה הראשון פטור וזה לשונם: "בגוסס בידי אדם. תימה אותו שעשאו גוסס אמאי פטור? הא רוב גוססין למיתה, ואמרינן בריש בן סורר (לעיל דף ס"ט ב') דהולכין בדיני נפשות אחר הרוב. והמכה חבירו ואמדוהו למיתה ומת מי [האם] לא מיחייב והא נמי אמוד למיתה הוא?

ויש לומר דכיון שהקילה עליו תורה שחובשין אותו כדאמרינן בסמוך ואע"פ שאמדוהו למיתה אין הורגין כל זמן שהוא חי, וזימנין נמי [גם] דאומדין למיתה וחי אף על גב דרובא מייתי, הלכך כיון שבא אחר והרגו פטור. ותדע דהא אשכחן [מצאנו] גוסס בידי שמים דנחשב כחי לחייב את ההורגו אע"ג דרוב גוססין למיתה, הלכך אין לתמוה בגוסס בידי אדם אם נחשבנו כחי לפטור מי שעשאו גוסס".

לכאורה כוונתם שמה שנותן דין למכה שהיא מכה שיש בה כדי להמית הוא משום שרוב בני אדם מתים ממכה כזו. והקשו שמכיוון שהולכים בנפשות אחר רוב הרוב מברר שהיא כה שיש בה כדי להמית. ולכן עשה הראשון מעשה רציחה שנפעל בגוף המוכה ויהיה חייב. ותירצו שהתורה חידשה שלא נקבע בתורת ודאי שהיא מכה שיש בה כדי להמית מכח רוב, אלא לא נסמוך על הרוב ונראה בה מכה שספק אם יש בה כדי להמית, ונחבוש את  מי שהכה. ואם ימות המוכה, נדע שהיא מכה שיש בה כדי להמית ונהרוג את הרוצח. ואם יבריא הרי התברר שמכה זו אין בה כדי להמית ופטור הרוצח שלא עשה מעשה רציחה כלל. ולכן אם קדם אחר והרגו אחר אנו בספק לגבי הראשון האם מכתו היא מכה שיש בה כדי להמית, ואם לא הרי לא עשה מעשה רציחה כלל, ולא הולכים בזה לפי רוב, ולכן פטור.אבל בזרק תינוק מראש הגג לא צריך להגיע לדין רוב כדי להחשיב את מעשה הראשון למעשה רציחה. שאין זה כמו מכה שיש שמבריא גם ממכה שרוב בני אדם מתים ממנה. אבל כאן בודאי הוא מעשה רציחה ולא צריך לדין רוב כדי לברר את זה, ויקשה למה לא חייב הזורק את התינוק.

אמנם באמת לא זו כוונת התוספות. שבסוף דבריהם אמרו "ותדע דהא אשכחן [מצאנו] גוסס בידי שמים דנחשב כחי לחייב את ההורגו אע"ג דרוב גוססין למיתה, הלכך אין לתמוה בגוסס בידי אדם אם נחשבנו כחי לפטור מי שעשאו גוסס". ומבואר שלפי סברתם בקושייתם היה ראוי לפטור מי שהרג גוסס בידי שמיים כיוון שרוב גוססים למיתה, ולפי תירוצם אין לפטרו שמה שאמרה תורה שישלחבוש את הרוצח עד שיתברר מלמד שלא הולכים אחר בירור רוב. ולכאורה אינו מובן, שגם אם רוב מברר שהמכה שהכהו היא מכה שיש בה בוודאי כדי להמית, ויש לחייב את המכה על מעשה רציחה. אין בזה שום סתירה למה שחייב מי שהורג גוסס בידי שמיים. שבגוסס בידי שמיים הרוב רק מברר שסופו למות, ולא מברר שעכשיו הוא מת. וגם אם נלך לפי בירור הרוב יתחייב ההורגו שמה אכפת לנו שבוודאי סופו למות, הרי עכשיו עוד לא מת. וכל אדם סופו למות וההורגו חייב גם אם הוא זקן מאוד כיוון שעכשיו הוא חי.
אלא מוכח מזה שכוונת התוספות היתה שהרוב שאומר שסופו למות מחולי זה יתן בו דין של מת עכשיו ויהיה דינו כטריפה. ומזה שחייב ההורג גוסס בידי שמיים הוכיחו שמה שהרוב אומר שודאי ימות לא נותן בו דין טריפה שייחשב מת עכשיו. ולפי זה מתפרשת קושייתם באופן אחר. שהקשו  שהמכה את חבירו מכה שסופו למות ממנה יתחייב מייד משום שמה שהרוב מברר שסופו למות מחמת מכה זו, נותן בו דין טריפה שנחשב מת עכשיו. ולכן יתחייב מי שהכה אע"פ שקדם והרגו אחר. ומוכח מזה שסוברים שמי שעשה חבירו טריפה הורגים אותו מייד משום רוצח לפני שימות הטריפה. ובוודאי אם קדם אחר והרגו. שטריפה ודאי דינו כמת עכשיו. ועל יסוד זה הקשו, שמכיוון שהעושה חבירו טריפה נהרג עליו מייד, גם מי שהכה חבירו מכה שיש בה כדי להמית יתחייב עליו אף אם קדם אחר והרגו כיוון שעל ידי שהרוב אומר שימות מחמת המכה נחשב כטריפה.

ובזה יובן מה שכתבו התוספות לעיל כ"ו ב' בסוף העמוד לגבי זורק תינוק שרבה אמר שהשני שקדם והרגו תלוי במחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירא, וכתבו: "זרק תינוק מראש כו'. לא דמי להרג טריפה דפטור לכולי עלמא באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף ע"ח א')". ודבריהם לכאורה חסרי הבנה למה נחשוב שהוא כטריפה הרי זה מפורש בגמרא בסנהדרין שכל שאיתעביד בו מעשה שודאי ימות ממנו הוא במחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירא, ואינו דומה לטריפה שנחתכו סימניו, ובודאי אין דרך התוספות רק להביא את הגמרא למי שאינה בזכרונו בלא חידוש. אלא באו לבאר, שהנה במי שהוכה מכה שרוב בני אדם מתים ממנה סברו התוספות בסנהדרין שיהיה דינו כטריפה לחייב עליו את הראשון שהכהו שהרוב מברר שודאי ימות ואם כן הוא כטריפה, והראשון יהיה כעשאו טריפה שחייב עליו. ובעצם קושייתם היא על חילוק הגמרא בין טריפה לגוסס בידי אדם, שלא מובן הסברא מה החילוק. ותירצו שבמה שהתורה אמרה שחובשים את המכה למדנו שבזה לא סומכים על רוב ולכן אין דין גוסס בידי אדם כדין טריפה. ואם כן בזרק תינוק מראש הגג שבוודאי ימות ולא מכח בירור של רוב אלא בתורת ודאי גמור, בזה נאמר שדינו כטריפה כסברת קושית התוספות בסנהדרין. ואז יודה רבי יהודה בן בתירא שהשני שקדם והרגו פטור עליו. ואז גם יהיה הדין שהראשון חייב עליו. וכלפי זה כתבו שאין דינו כטריפה. וכלפי זה הוסיפו המשך על דבריהם בסנהדרין שאפילו אם ודאי ימות אין דינו כטריפה.
הביאור בזה הוא שטריפה אינו רק משום שסופו למות, ואינו רק משום שנשתנה גופו. שאם נשתנה גופו ונחתך בו מקום שגורם שוודאי ימות אבל אינו במקום שנותן בו דין טריפה, וכגון שנקב בו עורק גדול ודמו נשפך ובוודאי ימות מייד, אין דינו כטריפה אלא כגוסס בידי אדם. שי"ח טריפות הם מקומות מיוחדים שגילתה תורה שהם המקומות בגוף שגורמים את שריית הנשמה בו. ולא רק שבלעדיהם אין הגוף ראוי שתשרה בו נשמה. שגם גוף שנעשה בו נקב בעורק ונתרוקן ממנו כל הדם הרי הוא גוף שאינו ראוי שתשרה נשמה בו. אלא כמו שעין היא איבר שגורם לראיה, כך המקומות שאם נחתכו נעשה טריפה, הם האיברים שגורמים חיבור הנשמה לגוף. ומי לא פגע בעין עבדו, אלא נקב בו נקב בצינור של דם, ומחמת שפיכת הדם נתעלף ואינו רואה, ועדיין הוא חי, אין דינו כמי שסימא את עבדו. שלא פגע באיבר הראיה אע"פ שעשה שאינו יכול לראות. כך מי שנקב צינור של דם אין דינו שעשאו טריפה שדינו כמת עכשיו, כיוון שלא פגע באיבר שגורם חיבור הנשמה לגוף. ולכן רק דינו כסופו בודאי למות ולא כמת עכשיו. ומי שסופו בודאי למות אפילו עוד רגע מועט ואינו מת עכשיו ודאי ההורגו חייב, שעכשיו הוא חי, ומי שהכהו עדיין פטור עד שלא ימות ממש.

ומעתה מובן היטב למה הזורק תינוק פטור אע"פ שהולכים בתר מעיקרא וחייב משום מזיק וכבר יש תוצאת מעשה הזריקה בגוף הנזרק. שלעניין נזיקין תוצאת מעשה המזיק היא שנעקר מבעלות בעליו על ידי שנפסד. ומה נחשב נעקר ונפסד תלוי בקפידה ממונית. כלומר אם נעשה בו מעשה הפסד שזרקו מראש הגג, וכבר נפעל המעשה בגוף החפץ על ידי שאומרים שהולכים בתר מעיקרא ורואים שמעשה השבירה כבר נפעל בגוף החפץ, הרי מה שיש רגע מועט עד שיישבר ממש מבחינת קפידא של בעלים על ממונם אין רגע מועט זה נחשב מאומה וכאילו אינו. לכן כבר נעשה הכל וכבר חייב הזורק שיש מעשה ויש תוצאה והיה אפשר לחייב את הזורק לשלם מייד עוד לפני השבירה. ומה ששבר השני אינו כלום אע"פ שהכלי היה שלם. שמבחינת קפידת בעלים על ממונו הזמן המועט שיש עד שיגיע לקרקע הרי הוא כמי שאינו כלל לעניין להחשיב שעדיין יש כאן בעלות על כלי. ומלבד זמן מועט זה לא הותיר הראשון שזרק כלום שאפשר עוד להזיק בכלי. וזמן מועט זה אינו נחשב ובטל, שאין שום אדם מקפיד על בעלות כזו. לכן לא הזיק השני כלום. רק אי אפשר לגבות מהזורק כל זמן שהכלי שלם, שאי אפשר לתבוע נזק שבירה על כלי שלם שכל שהכלי עדיין שלם ושייך לבעלים על מה יתבע. ואם קדם ושברו אחר כבר אין את החסרון שאי אפשר לתבוע על כלי שלם. ומלבד חסרון זה הכל נמצא כדי לתבוע מהראשון, שיש מעשה מזיק שזרק מהגג ויש גם תוצאה שמיד עם תחילת הנפילה נחשב שנפעל המעשה בגוף הכלי. לכן אחרי ששבר השני יכול לתבוע מהזורק הראשון.
אבל לגבי רציחה אי אפשר לומר שלא אכפת לנו ברגע המועט שיש בין הזמן שהתינוק באויר עד שיפול וכאילו אינו. שאין דינו כטריפה להחשיבו מת עכשיו. חכמים פוטרים עליו לא משום שמייד ימות. שבגוסס בידי שמיים הם מחייבים גם אם מייד ימות כיוון שעכשיו הוא חי. אלא משום שהמעשה שכבר נפעל בו שבוודאי ימית אותו מדמהו לטריפה לעניין שיש צד לראותו כגוף מקולקל לעניין שתוכל לשרות בו נשמה וכבר נעשה קילקול המכריח היפרדות הנשמה מהגוף וזה מגרע את כח הקלקול שעושה בגופו השני. שזה גדר מעשה רציחה לעשות קלקול בגוף המכריח שתיפרד ממנו הנשמה. אבל מכיוון שעדין הוא חי גמור, שאין זה טריפה, וחיים של רגע חייבים עליהם כמו חיים ארוכים, עדיין יש כאן מה לרצוח. ומכיוון שכך הוא נחשב לגבי דין הקלקול גוף של רציחה כמקצת נפש. ודורשים שפטור על מקצת נפש. ואין זה נכון מה שראיתי כתוב שלחכמים דינו כטריפה לכל דבר.
ורבי יהודה בן בתירא מודה שהוא מקצת נפש, אלא שדורש שהתורה חייבה נפש כלשהו. ולפי זה מבואר שאי אפשר לחייב את הראשון שזרק, כיוון שהמעשה שעשה והמעשה שנפעל בגוף התינוק, כל זמן שלא הגיע לקרקע ומת לגמרי, הוא מעשה של לעשותו רק מקצת נפש. ובאמת מצד עצמו הוא מעשה רציחה שלם וגמור, רק מה שנותר בו מה לרצוח, אותם חיים של רגע עד שיגיע לקרקע, זה מגרע מהמעשה וגורם שיהיה רק מעשה של להפכו מנפש שלמה למקצת נפש [וזה כל החילוק ממזיק, שבמזיק מה שיש רגע שהכלי שלם עד שיגיע לקרקע לא מגרע ממעשה הזריקה להיות מעשה מזיק גמור כיוון שלגבי ממון אין קפידא ברגע זה. ולגבי חיים כיוון שיש לרגע זה דין חיים גמור כיוון שאינו טריפה שמת עכשיו לגמרי, רגע זה מגרע את מעשה הזריקה שאע"פ שמצד עצמו ראוי להחשב מעשה רציחה גמור, הרי מה שהותיר מקום לרציחה של השני על אותם חיי רגע מכריח שאין שלמות במעשה הזריקה שהרי אם הותיר מקום לשני לרצוח מקצת נפש אינו מעשה גמור. ואף לחכמים שפוטרים את השני על מקצת נפש, מכל מקום פטור לא משום שאינה רציחה כלל אלא רק כיוון שאינה רציחה שלמה. ומה שיש בה מכל מקום רציחת כלשהו נפש די בזה לגרע מעשה הראשון מגדר מעשה שלם]. ורק אם יגיע לקרקע יתברר המעשה כמעשה נטילת נפש שלמה. וכיוון שלא הגיע פטור הראשון שעל הפיכתו למקצת נפש אין חיוב משום רוצח. וכל זה נכון ונהיר בעזרת השם.

.

ושוב מצאתי ביד רמ"ה סנהדרין ע"ח א' שכתב: "אמר רבא הכל מודים בהורג את הטרפה, כגון שיש בו סימני טריפה נראין לעינים, שהוא פטור, דגברא קטילא קטל ואפילו נפש כל דהו ליכא וכו'. וכן הכל מודים בגוסס בידי שמים ובא זה וקרב את מיתתו שהוא חייב, דהאי הוא דשקל מיניה כוליה נפש דיליה. וכי קא ממעיט קרא לרבנן היכא דשקיל האי מקצת והאי מקצת. והכי משמע קרא איש כי יכה כל נפש עד דאיכא כולה נפש ביד זה ולא שניטלה מקצתה ביד אחר".
ומלשונו מבואר עניין מקצת נפש. שאין זה שיש כאן מקצת נפש מצד עצמה, וגם לא מקצת מעשה הריגה. אלא הטעם שדינו כמקצת הוא משום ששני המעשים פעלו בו.

אחר כך מצאתי שבשו"ת ריב"ש סימן רנ"א כתב: "אבל מה שפוטר אלו הרוצחים ממיתה מן הדין הוא מפני שהיו שנים וקיימא לן כרבנן דאמרי: "הכוהו עשרה בעשר מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה כלן פטורין". ומוכח התם בהדיא דאפילו היה בכל הכאה כדי להמית כלן פטורין, אלא אם כן נעשה טרפה במכה הראשונה שאז השני פטור והראשון חייב. עיין בירושלמי ב"ק (פ"ד ה"ו)". והוא כמו שדייקתי בדברי התוספות שהעושה חבירו טריפה חייב עליו גם אם קדם והרגו אחר.
וכן כתב גם ביד רמ"ה על סנהדרין ע"ח א' שהבאתי: "אמר רבא הכל מודים בהורג את הטרפה, כגון שיש בו סימני טריפה נראין לעינים, שהוא פטור, דגברא קטילא קטל ואפילו נפש כל דהו ליכא. אבל האיך קמא דשוייה טרפה מסתברא דחיובי מיחייב".
ומאחר שכן מפורש בשניים מגדולי הראשונים עמודי ההוראה ומדוייק בתוספות, ולא ידעתי שום ראשון שלא יאמר כן [ורק באחרונים מצאתי במנחת חינוך מצווה ל"ד שכתב בפשטות שאינו חייב ולא הזכיר דברי הריב"ש והיד רמ"ה והתוספות], יש לחוש לזה להלכה. ולפי זה צריך עיון לגבי השתלת לב ועוד כיו"ב שבעקירת הלב עושים אותו הרופאים טריפה ועוברים על דין רציחה גמור שחייבים מיתה בידי אדם, ובמה שמשתילים לב חדש יש מקום לומר שאין זה מוציא אותו מכלל טריפה, וגם אם נאמר שכן הרי בפשטות אסור לרצוח גם לו יצוייר שיש ביד הרוצח להחיותו שוב. אמנם יש לדון משום היתר פיקוח נפש, שאם מה שאיסור רציחה אינו נדחה מפני פיקוח נפש הוא רק מהסברא מאי חזית דדמא דידך סומק טפי, באופן של השתלה יידחה איסור רציחה מפני פיקוח נפש. ואולי יש גם מקום לומר שכמו שטבח אומן שקלקל כתב הרמב"ן בבבא מציעא פ"ב ב' שאינו בדין מזיק כלל, והטעם שאין זו צורת מעשה מזיק כיוון שעושה לתקן, אולי יש מקום לומר כן גם לגבי רציחה. וצריך הרבה תלמוד בזה. ועיין לקמן לגבי הניח גחלת על ליבו שכתבתי להוכיח שגם ברציחה אם מתכוון לתקן אינו נחשב מעשה רציחה כלל.
אגב יש להעיר שמה שרבי יהודה בן בתירה מחייב על מקצת נפש הוא דווקא לגבי השני שסיים את ההריגה ולא לגבי הזורק מהגג שגם הוא הרג מקצת נפש כמו השני, וקצת צריך ביאור מה החילוק)

.

בא שור [מועד. רש"י] וקבלו בקרניו [ומת. רש"י], פלוגתא דר' ישמעאל בנו של יוחנן בן ברוקא ורבנן, דתניא: (שמות כא, ל) "ונתן פדיון נפשו דמי ניזק, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר דמי מזיק". [פלוגתא דר' ישמעאל ורבנן לענין כופר. לר' ישמעאל דאמר כופר במזיק שיימינן משלם כופר, אבל לרבנן דשיימינן בניזק האי לא הוה ליה דמים ופטור. רש"י]

.

(לגבי שומת הכופר כמה ישלם נשום האדם כמו חפץ שווה כסף. מכיוון שבכלי אם שבר השני פטור, אם כן לגבי השני אין כאן שווי דמים, ואם השני חייב כופר אין שומת הכופר בדמי ניזק מאומה ולכן אינו משלם.

משמע שמה שחייב לרבי ישמעאל כופר דמי מזיק אינו תלוי במחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירה. ואף לחכמים פטרו רק משום שאינו שווה ממון ולא תלוי במחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירא. שהרי התינוק הוא מקצת נפש, כיוון שהזורק כבר עשה בו מעשה הריגה. ולגבי חיוב רוצח לומד רבי יהודה בן בתירא דרשה מיוחדת לחייב על מקצת נפש שהתורה אמרה "כל נפש אדם" ודורש לרבות כלשהו נפש לחייב עליו משום רציחה. וצריך עיון מניין לנו שיש חיוב כופר על כלשהו נפש ללא ריבוי מהפסוק. ולכאורה צריך לומר שפשוט לו שיש ללמוד חיוב כופר מחיוב רציחה.

ולחכמים דורשים מ"כל נפש אדם" לפטור רוצח על מקצת נפש. ומניין לחלק שדווקא רוצח פטור אבל כופר חייב על מקצת נפש. ולכאורה צריך לומר שפשוט להם שאין ללמוד חיוב כופר מחיוב רוצח. וזה תמוה שלרבי יהודה פשוט שאין לחלק בין חיוב רוצח לחיוב כופר, ולחכמים פשוט שיש לחלק. וצריך עיון מניין ידע רבה שבקיבל שור בקרניו לא פטור לשום דעה משום מקצת נפש.

והנראה בזה לפי מה שביארתי לעיל, וכמו שמשמע לשון היד רמ"ה, שבהכהו האחד מכה שסופו למות ממנה, וקדם השני והרגו לפני שמת ממנה, כל אחד מהם בפני עצמו עשה מעשה רציחה שלם על נפש שלמה. והטעם שנחשב מקצת נפש הוא משום שאי אפשר להחשיב שני מעשי רציחה נפרדים על אותו אדם שכל אחד יהיה בפני עצמו מעשה רציחה שלם ומלא. ויש לעיין לפי זה מה יהיה הדין אם נפל מעצמו מהגג כגון שהפילתו רוח או נתקל, או שנחבל מעצמו מכה שיש בה כדי להמית ובא שני והמיתו האם יהיה חייב לחכמים כיוון שאין כאן שני מעשי רציחה אלא אחד. או שגם באופן כזה נחשב מקצת נפש כיוון שלגבי זה לא אכפת לנו האם יש מי שאחראי על המעשה, וכל זמן שיש כאן מעשה ההורגו אפילו על ידי רוח כבר אי אפשר להחשיב את השני כעושה לבדו [ואם נאמר שנחבל על ידי רוח או נתקל נחשב כגוסס בידי אדם ולא כגוסס בידי שמיים, עדיין צריך עיון אם על ידי חולי נאכל בשרו, ואכילה זו עשתה בו חבלה שיש בה כדי להמית ונשתנה גופו על ידי זה, האם יהיה דינו כגוסס בידי אדם כיוון שנשתנה גופו כמו בחבלה או שצריך דווקא מעשה חיצוני].

ולפי זה יש לומר שלגבי נגיחת השור כיוון שמצד עצמה היא מעשה רציחה שלם, לגבי חיוב כופר על נגיחה אין מגרע מה שמי שזרק מהגג עשה גם הוא מעשה רציחה משום שהוא שור ואין לשור דין מעשה כלל, והתורה חייבה על גופא דעובדא שכך היה סיפור מעשה שהרג נפש ולא על דין "מעשה הריגה" שלא שייך זה בשור.

ובזה יובן מה שנאמר בגמרא בגיטין מ"ג א' ששור שנגח מי שחציו עבד וחציו בן חורין ועשאו טריפה ועדיין הוא חי, משלם חצי קנס לרבו על חצי העבד שבו כמו בהמית עבד, אבל אינו משלם חצי כופר ליורשיו כמו בהמית בן חורין. ופירש שם רש"י "דבשלמא קנס דלא כתיב ביה מיתה אלא נגיחה שנאמר אם עבד יגח השור וגו' (שמות כא) איכא לאוקמיה כשעשאו טריפה, אבל בכופר של בן חורין כתיב "והמית איש או אשה"".

ולרבותינו הראשונים הרמ"ה והריב"ש היה פשוט מסברא שהעושה את חברו טריפה נהרג עליו, ולא דנו מכח הגמרא בגיטין. ולכאורה למה לא הקשו שאם בכופר פטור אם עשאו טריפה אולי גם ברציחה פטור. אלא ודאי כל שמדובר בנגיחת שור אין כאן דין רוצח ודין מעשה רציחה, וגם אין כאן מה שמייחסים מעשה השור אליו שזה דין ד' אבות נזיקין של שור והוא רק בהזיק השור ולא בהמית. אלא על סיפור דברים שכך אירע שנגח חייבה התורה, והיכן שכתוב "והמית" צריך שימית ממש ולא די בעשאו טריפה שאע"פ שדינו כמת אין זה סיפור דברים של "והמית". ובקנס שכתוב אם עבד יגח, וחוזר על לעיל שנאמר "וכי יגח ומת", גם טריפה הרי הוא "ומת", ולא כתוב "והמית" שנראה איך השור ממית אותו אלא שהשור נגח וכעת האיש מת כתוצאה מזה, וזה מתקיים גם בטריפה. וכל זה אינו שייך לחיוב רוצח כלל שלא מסתכלים בו על סיפור הדברים איך היה אלא על דין מעשה רציחה, וזה פשוט לראשונים מסברא שיש גם בעשאו טריפה כיוון שטריפה דינו כמת.

ושוב ראיתי בפני יהושע כאן שכתב שהנדון לגבי כופר הוא רק לפי רבי יהודה בן בתירא, כיוון שלחכמים פטור באופן כזה)

.

ואמר רבה נפל מראש הגג ונתקע באשה חייב בד' דברים [וכגון שנפל ברוח מצויה דהוה ליה קרוב למזיד. רש"י], וביבמתו לא קנה [אע"פ ששנינו (יבמות נ"ג ב') הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד קנה, הני מילי [דברים אלה] היכא [היכן] דנתכוין לביאת אשה אחרת, אבל זה לא נתכוין לשום ביאה הלכך לא קנה. ואם חזר ועשה אחד מן האחין בה מאמר פסלה עליו. רש"י. יש לעיין למה הוצרך רש"י להוסיף "ואם חזר ועשה אחד מן האחים וכו'"].

.

(יש לעיין מניין ידע רבה שלא קנה באופן זה. שאם מעשה יבום היה מעשה קניין כמו קידושין או קניין חפץ לא היה יכול לקנות אם כיוון לאשה אחרת, שוודאי אם כיוון לקנות פרה ובטעות משך חמור לא קנה ואין זה מעשה קניין כלל. ומכיוון שאמרה תורה שבכיוון לאשה אחרת קנה, הרי שאין גדר ייבום כמו מעשה קניין שהוא מעשה הבא מכח גמירות הדעת ומראה את גמירות הדעת. ואחרי שאין צריך שיהיה מתוך גמירות דעת ואינו כמו מעשה קניין מניין פשוט לרבה שבנתקע לא קנה כיוון שלא התכוון לביאה כלל.

ואפשר שלמד כן מהפסוק שנאמר (דברים כ"ה ה'): "כִּי-יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו וּמֵת אַחַד מֵהֶם וּבֵן אֵין-לוֹ לֹא-תִהְיֶה אֵשֶׁת-הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר  יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ". ומכיוון שנאמר "יבוא עליה" למד רבה שבנתקע לא קנה כיוון שאין כאן "יבוא" כלל שלא נתכוון לשום ביאה.

עיין כריתות י"ט ב' שהמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. ועיין רש"י שם. ובראב"ן הוא מפורש יותר באריכות שכתב [ראב"ן סנהדרין]: "אמר רב נחמן אמר שמואל המתעסק בעריות ובחלבים. בחלבים שלא נתכוין לאכילה כלל אלא שבא חלב בפיו בלא ידיעתו וסבר רוק הוא ובולעו והיינו שגג ואכל בלא כוונת אכילה. וכן בעריות שגג ובעל ולא נתכוין לבעילה כגון שהיה מתהפך ונתקע באשתו נידה שהיא מן העריות, חייב קרבן שהרי נהנה מן האיסור. אבל מתעסק בשבת כגון שנתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר שלא היה כוונתו כלל לחתיכה פטור דמלאכת מחשבת אסרה תורה דמלאכת שבת ממלאכות משכן גמירי ובמשכן כתיב כל מלאכת מחשבת וכאן לא נתכוין לחתיכה כלל".

הרי שחייב גם כשלא התכוון לביאה כלל והתהפך הוא כמו נפל מהגג ונתקע.

ויש לחלק בזה בסברא דומה למה שכתבתי לעיל לגבי החילוק בין חיוב רציחה לבין חיוב על נגיחת שור משום קנס או כופר, שמכיוון שהתורה אמרה שביבמה קונה גם אם נתכוון לאשה אחרת, הרי שהביאה אינה בתורת מעשה קניין, ואין זה שייך לדין ביאה כלל, ומה שנאמר בכתוב "יבמה יבוא עליה" אין הכוונה לדין ביאה, אלא לסיפור דברים שנעשה כאן מעשה כזה שיבמה בא עליה וכתוצאה מכך שנעשה סיפור דברים כזה היא נקנית. ואם רק נפל ונתקע לא היה כאן סיפור מעשה של "יבוא עליה", ולא אכפת לנו שנהנה ומכח ההנאה מקבל המעשה דין ביאה. שזה רק דין שנדון כדין ביאה אבל לא היה כאן פעולה של "יבוא עליה". ולגבי חיוב קרבן על איסור ערווה תלוי בדין ביאה ולא בסיפור מעשה של ביאה ולכן חייב גם בנתקע שיש בזה דין ביאה משום שנהנה. וצריך לי עוד עיון בזה וכתבתי רק לעורר.

ועיין בסנהדרין ע"ח א' שמבואר שגדר ביאה לגבי איסורי ביאה תלוי רק בהנאה ותו לא. שהרובע טריפה במשכב זכר חייב. ואע"פ שטריפה דינו כמת כתב רש"י שגם הבא על המת ממש היה חייב לו לא היה צונן והיתה בו הנאה. וזהו חידוש גדול, שמת אין זה אדם כלל, והוא כשופך זרע לבטלה. ואין חילוק כלל אם בא על זכר מת או אשה מתה או בהמה מתה או שופך זרעו לחוץ, שכל שהוא מת הוא חפץ דומם בעלמא וכמו אבן ועץ בעלמא ואינו איש ולא אשה ולא בהמה. וכיצד יתכן שאם היתה במת הנאה היה חייב על ביאת ערוה מת המשום ערוה ועל זכר מת משום זכר ועל בהמה מת המשום בהמה, שהכל אחד. ונראה לפום ריהטא שצריך לומר שאם היתה הנאת ביאה במת, היה חייב על זכר מת משום בעילת זכר כיוון שנהנה מטעם הנאת ביאת זכר וגדר הביאה תלוי רק בהנאה שנהנה בה ולא בחפצא אותו בעל. והבא על רחל אחותו המתה לולא היתה צוננת היתה בה הנאת ביאת רחל בדווקא ולכן היה חייב משום ערוה, והבא על לאה המותרת לו היתה בה הנאת ביאת לאה בדווקא שהיא הנאה אחרת מהנאת ביאת רחל. ולו יצוייר שהיה עושה נקב באבן וטועם בו הנאת ביאת זכר היה חייב משום בעילת זכר. וכל זה תמוה ומחודש מאוד וצריך עוד עיון רב. ועיין עוד בזה בתגובות)

.

חייב בנזק בצער בריפוי בשבת, אבל בשת לא, דתנן: "אינו חייב על הבשת עד שיהא מתכוין".


ואמר רבה נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש חייב על הנזק, ופטור בד' דברים [רוח שאינה מצויה דינה כאונס ורק על נזק נתחדש שאדם חייב בין באונס בין ברצון אבל על ד' דברים לא].

ברוח מצויה [נחשב כקרוב למזיד כמו שכתב רש"י לעיל] והזיק ובייש חייב בד' דברים [נזק צער ריפוי ושבת], ופטור על הבשת [שבושת חייב רק אם התכוון].

ואם נתהפך [לאחר שהתחיל לנפול דנתכוין לנפול על האדם להנאתו. רש"י] חייב אף על הבשת [אע"פ שלא נתכוין לשם בשת. רש"י]. דתניא: "ממשמע שנאמר: [כִּי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו אִישׁ וְאָחִיו וְקָרְבָה אֵשֶׁת הָאֶחָד לְהַצִּיל אֶת אִישָׁהּ מִיַּד מַכֵּהוּ וְשָׁלְחָה יָדָהּ וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו. וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ לֹא תָחוֹס עֵינֶךָ. רש"י על החומש: וקצותה את כפה. ממון דמי בשתו הכל לפי המבייש והמתבייש. או אינו אלא ידה ממש? נאמר כאן "לא תחוס" ונאמר להלן בעדים זוממין "לא תחוס", מה להלן ממון אף כאן ממון] (דברים כה, יא) "ושלחה ידה" איני יודע שהחזיקה? מה תלמוד לומר "והחזיקה", לומר לך כיון שנתכוין להזיק אע"פ שלא נתכוין לבייש. [ד' דברים חייב רק אם אינו אנוס ואינו שוגג, שאנוס ושוגג נתרבה מ"פצע תחת פצע" רק לגבי נזק ולא לגבי ד' דברים. מה שהעלה בדעתו שאפשר שתבוא רוח מצויה ותפילו, ונתכוון ללכת שם בידיעה זו, די בזה שלא יהיה נחשב כשוגג ואנוס לפטרו מד' דברים, אבל לא די בזה להחשיבו כנתכוון להזיק כדי לחייבו על בושת. וצריך שיתהפך ויגלה דעתו שיש לו כוונה גמורה להזיק]

ואמר רבה הניח לו גחלת על לבו ומת פטור [שהיה לו לסלקה. רש"י]. על בגדו ונשרף חייב [דהא דלא סלקה סבר אתבעיניה ליה בדינא ויפרע לי. רש"י].

.

(יש לעיין, הרי אם ראובן עשה מעשה רציחה על שמעון בכוונה וידיעה, כגון שזרק עליו חץ, והיה סבור שיבוא לוי ויקלוט את החץ ויציל את שמעון. ולבסוף לא בא לוי. בפשטות אפילו אם הוא באופן שאם היה יודע שלא יבוא לוי לא היה עושה, מסתבר שחייב. שעל גוף המעשה של זריקת חץ התכוון וידע ועשה ולא חסר כאן במעשה רציחה. ואין דינו כשוגג אע"פ שלא רצה שימות וסבר שלא ימות. כיוון שרצה לעשות כלפיו מעשה רציחה שלם וידע שעושה די בזה להחשיבו מזיד. ואם נעץ חרב בליבו בכוונה רק כדי לאמן ידיו למלחמה ולא רצה שימות, ודאי חייב שרק בשבת יש לדון בזה משום מלאכת מחשבת שתלוי ברצונו וזה אולי נחשב פסיק רישא, אבל ברציחה אין דין מלאכת מחשבת ולא תלוי ברצונו אלא אם עשה את המעשה בכוונה וידיעה נחשב מזיד ולא אכפת לנו מה רצה. וכמו כן מסתבר שלא אכפת גם אם סבר שתהיה הצלה. ולכן קשה למה פטור אם סבר שיציל את עצמו.

וקשה גם על מה שאמר שהניח גחלת על בגדו חייב, שזה פשיטא שאדם חייב בנזק גם בשוגג וגם באנוס ומה אכפת לנו אם סבר שיציל הבעלים את הבגד ומה חידש בזה.

ונראה שדברי רבה נאמרו דווקא באופן שבטבע הוא שיציל הבעלים את עצמו. וכיוון שכך הוא בטבע זהו קובע את צורת המעשה שאינה צורת מעשה רציחה ואינה צורת מעשה מזיק. ולכן פטור על הרציחה. ובמזיק חידש שאין הטבע כך שאע"פ שאדם בהול על ממונו ובטבע שאם יבוא גנב במחתרת יעמוד נגדו מתוך שבהול על ממונו אע"פ שמסתכן בנפשו, מכל מקום מה שיודע שיוכל לתבוע גורם שאינו בהול על הממון ואין בטבעו להציל הבגד.

ומזה ראיה לעניין השתלת לב ששאלתי לעיל שאפשר שיהיה אסור כיוון שהעושה חבירו טריפה חייב משום רוצח ובעקירת הלב החולה הם עושים אותו טריפה. ומוכח מכאן שגם ברציחה אם אין צורת המעשה מעשה של רציחה פטור. וכשעוסק כדי לתקן בוודאי אינה צורת מעשה רציחה וכמו שוחט אומן שקלקל בשחיטה שאין זה מעשה מזיק כלל כיוון שצורת המעשה היא לתקן, ועדיף מהניח גחלת על ליבו. וכאן אפשר שאע"פ שפטור מעונש מיתה מכל מקום חייב בדיני שמיים ועובר על האיסור שלא לרצוח, וכמו ברוצח על ידי גרמא. שכמו בגרמא חסר כאן בגוף המעשה אבל יש זדון ותוצאה. ובעושה לצורך רפואה והצלה לא עובר כלל על איסור ולא חייב בדיני שמיים כיוון שאין זדון)

.

אמר רבא תרוייהו תננהי [שני הדינים שאמר רבה, הניח גחלת על ליבו שפטור והניח על בגדו שחייב, שניהם מפורשים במשנה].

דתנן [סנהדרין ע"ו ב']: "כבש עליו [שתקפו שם עד שמת. רש"י] לתוך האור או לתוך המים ואינו יכול לעלות משם ומת חייב. דחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת פטור". [ממה שפטור בדחפו לתוך המים כיוון שהיה לו לעלות, אפשר ללמוד שגם הניח גחלת על ליבו פטור כי היה לו לסלקה]

בגדו דתנן [משנה בבבא קמא צ"ב א', ועיין שם בגמרא צ"ג ב']: "קרע את כסותי שבר את כדי חייב. על מנת לפטור פטור". [חייב דהכי קאמר ליה אם תרצה קרע ושלם. אבל פירש לו על מנת פטור. רש"י]

.

(יש לשאול, הרי לא נאמר במשנה שמדובר שהבעלים יכול להציל. ושמא דברי המשנה הם דווקא באופן שאינו יכול להציל, אבל אם יאמר לו הנח גחלת על בגדי לעולם המניח פטור אפילו אם לא אמר לו על מנת לפטור, כיוון שהבעלים היה לו להסיר את הגחלת. ועיין מה שכתבתי לבאר בזה לקמן בסמוך)

.

בעי רבה הניח גחלת על לב עבדו מהו? כגופו דמי או כממונו דמי? [עבדו כגופו דמי. ואם הניח אדם גחלת על לב עבדו פטור שהיה לו לעבד לסלקה. רש"י]

אם תמצא לומר כגופו דמי, שורו מהו?

הדר [שוב] פשטה, עבדו כגופו שורו כממונו [שאין בו דעת לסלקה וחייב. רש"י].

.

(כתבו כאן בתוספות:
"הניח גחלת על לב עבדו כו'. כשעבד כפות ורבו עומד אצלו איירי כדפרישית לעיל (דף כ"ב ב' ד"ה והיה) ומיירי שלא מת העבד אלא הוזק ולהכי מספקא ליה שמא לא יחוש הרב לסלקו מפני שישלם לו דמי נזקו".

ולעיל כ"ב ב' פירשו כך לשיטת רשב"ם: "וההוא דסוף פירקין (דף כ"ז א') עבדו כגופו שורו כממונו, איירי בעבד ושור כפות והבעלים עומדים אצלם וכשהניח הגחלת על לב עבדו פטור שמחשב בלבו שהאדון יסירנה ולא יסמוך אתשלומין, אבל כשהניח על לב שורו אינו חושש האדון להסירה לפי שישלם לו דמי שורו".

פירוש זה דחוק בלשון הגמרא, שהגמרא אמרה הניח על לב עבדו, ומשמע שהאדון מניח על לב העבד שלו. ואילו תוספות פירשו שראובן הניח על עבד של שמעון ושמעון עומד שם. ואין זה משמעות לשון "עבדו", והיה לגמרא לומר "עבד".

ולפי רש"י צריך עיון גדול, שפירש כפשטות הגמרא שהאדון הניח בעצמו על עבד שלו, והעבד אינו כפות, למה יש צד לומר שהעבד כממונו ויהיה חייב על רציחתו. שהרי פשוט שהעבד טבעו להסיר מעצמו את הגחלת כמו כל אדם בן חורין, ומה יש להסתפק בעבד יותר מכל אדם.

הנה לעיל שאלתי מה הראיה מקרע כסותי ושבור כדי, שכל זמן שלא פירש על מנת לפטור חייב הקורע בדמיהם, להוכיח מזה שהניח גחלת על בגדו חייב. שאפשר לומר שקרע כסותי מדובר שאין הבעלים יכול להציל, אבל בהנח גחלת על בגדי אולי פטור המניח כיוון שהיה לו לבעלים לסלקה.

ונראה שבאמת יסוד הדין קשה, כיצד שייך לומר שאם אמר לו קרע כסותי ולא אמר על מנת לפטור, שיהיה חייב הקורע. שהרי כל מזיק לא שייך בו חיוב לוקח או גזלן, שיהיה נחשב כמו לוקח או גזלן שהגביה את החפץ ומתחייב לשלם דמיו. וזהו משום שלא הכניס החפץ לרשותו. אלא חיובו הוא משום סתירה לבעלות הבעלים שהפסיד מהם את החפץ שלהם. ואם הבעלים רצה בהפסד גוף החפץ שוב אין כאן סתירה לבעלות במה שהוא מזיק, ולא שייך חיוב מזיק.

הרי אם הבעלים אמר קרע כסותי, והוא עושה רצון הבעלים, הוא נעשה כמו שליח של הבעלים, וזה כמו שהבעלים קרע בעצמו. ואין זה מעשה מזיק כלל. וגם אם הבעלים רצה שיתחייב משום מזיק הרי אין כאן על מה להתחייב שלא היה כאן מעשה היזק. ורצון הבעלים בלבד כיצד יהיה בו כח להשית עליו חיוב מזיק אם אין כאן מעשה מזיק כלל.

אם הבעלים היה אומר לו גנוב את כסותי על מנת שלא תיפטר מחיובי גנב, והיה גונב, האם היה מתחייב בתשלומי כפל? הרי אין זה מעשה גניבה כלל אם הוא ברצונו של הבעלים אלא כמו מתנה.

אפילו אם נדחוק שהחיוב לשלם אינו מדין מזיק שבתורה, אלא הוא מכח הסכם ממון. שהבעלים כאילו מכר לו את הנאת הקריעה בעד שישלם שווי החפץ, גם כך אינו חייב לשלם. כיוון שקריעה אינה הנאה שיש בה שווה פרוטה ואינה דבר הנקנה בכסף ולא מעשה קניין כמו הגבהה להתחייב מכוחו ויכול הקורע שלא לשלם לו אחר כך.

הנראה בזה, שהנה מטבע אין דינה כמו כל חפץ. שלכתחילה מותר לאדם להחליף מטבע שלו עם של חבירו באותו שווי אם הן שוות. ואם גנב מטבע ולא קנה בקנייני גזילה יכול להשיב מטבע אחרת באותו ערך ומקיים והשיב את הגזילה אשר גזל. שעל גוף המתכת של המטבע אין קפידא אלא רק על שווי הממון שבה.

ובקרע את כסותי והפטר אם לא אמר על מנת לפטור, כיוון שאין דרך בני אדם בכך אנו מצמצמים את אמדן הדעת לומר שכוונתו היתה שרואה בכסות שלו כאילו היתה מטבע. שאין לו קפידא בגופה אבל יש לו קפידא בשוויה והיא עבורו כמו מטבע. לכן כמו שמותר במטבע להחליף מטבע שלו במטבע אחרת של חבירו, יכול הקורע להחליף את הכסות בממון אחר. ואם שילם דמי הכסות הרי לא הזיק מאומה שעל גופה גילה הבעלים שאין לו קפידא, ואם לא משלם הרי הזיק שווי הכסות ועל זה הבעלים לא מחל.

וזה גם מה שחידש רבה, שהניח גחלת על בגד חבירו חייב. שבהניח על לב חבירו הטבע שחבירו יסלק את הגחלת גורם שנראה את מעשה ההנחה לא כצורת מעשה רציחה אלא צורת הדבר שלמעשה ההנחה יהיה המשך שיסלק את הגחלת, ולכן אין להנחה צורת מעשה רציחה וכמו שביארתי לעיל שאם זה שהונח על ליבו היה כפות, ובסמוך עומד שם אדם אחר, באופן זה יהיה חייב המניח ולא נאמר שהיה על האדם האחר לסלק ולכן פטור המניח. שסילוק האדם האחר הוא מקרה חיצוני ואינו מעצם גוף צורת המעשה.

ואם הניח גחלת על בגד חבירו הרי אדם בהול על ממונו ובוודאי הטבע הוא שיסלק את הגחלת מהבגד והיה ראוי שיהיה פטור כמו בהניח על ליבו. אלא חידש רבה שלפעמים אדם יכול להסתכל על בגד שלו כמו שמסתכל על מטבע. ואז כבר אין מוכרח בטבע שיסלק את הגחלת שלא אכפת לו אלא השווי וזה לא נפסד מחמת הגחלת כיוון שיכול לתבוע. ולכן מוכח מהמשנה קרע את כסותי חידושו של רבה לחייב בהניח גחלת על בגד, שמתחשבים שאדם יכול לראות בחפץ שלו כמו שהיה מטבע.

ומעתה מתבאר פירוש רש"י היטב, שאם נראה בעבד שלו כמו מטבע שלו, ועושה מעשה הפסד על שווי הממון, הרי מה שהעבד טבעו לסלק את הגחלת זהו מקרה חיצוני ביחס לגוף עצם צורת המעשה. וכמו שאם העבד כפות ויש שם אדם אחר שיכול לסלק את הגחלת, שאפילו אם גם אדם אחר בטבע הוא שיסלק את הגחלת, מכל מקום זה אינו מגרע צורת מעשה הרציחה כיוון שאינו מונח בעצם גוף צורת המעשה אלא דבר חיצוני לה. וזו הבעיא של רבה, שמא מכיוון שעבד הוא אדם לא שייך שיראה בו כמו מטבע וכלפי מעשה רציחה שמתייחס לאדם מה שטבע האדם לסלק את הגחלת זהו מגוף עצמיות צורת המעשה ולכן מגרע את צורת מעשה הרציחה שבגוף צורתמעשה הרציחה מונח שיהיה לו המשך שיסלק את הגחלת. או שנאמר שאדון יכול שיראה בעבדו כמו מטבע, כיוון שהוא קנין ממוני שלו, ואז כלפי מעשה הפסד שווי הממון שוב מה שטבע האדם שבו לסלק את הגחלת הוא כמו מקרה חיצוני ביחס לצורת המעשה ויש כאן מעשה רציחה שלם וחייב.

והוסיף רבה להסתפק על הצד שלא שייך שיראה בעבד כמו מטבע [שכיוון שהוא אדם אין זה בטבע האנושי לראות בו כמו מטבע שהוא רק שווי ממון והתייחסות מעשה הנחת הגחלת עליו היא רק כלפי להפסיד שווי הממון שבו ולא מתייחסת לחיים שבו], מה יהיה הדין בשור. שגם שור אינו כמו בגד ויש בו חיים ומצטער ומרגיש ואין זה בטבע הבעלים שכשמניח עליו גחלת יהיה המעשה מכוון רק לשווי הממון שבו.

ואחר כך פשט רבה ספק זה, שבאמת גם בעבד וגם בשור לא אומרים שרואה אותם כמו מטבע. שזה שייך רק במפסיד חפץ דומם כמו בגד. ולכן בעבד פטור. ואעפ"כ בשור חייב, שאע"פ שגם שור רוצה לסלק את הגחלת ומן הסתם מנסה. מכל מקום כיוון שאין בו דעת לעשות כן לא רואים שזה מונח בגוף צורת המעשה בטבעיות ופשטות שרואים את צורת מה שנעשה שודאי המשך מעשה הנחת הגחלת יהיה שמסלק את הגחלת. וזה נכון וישר ומחוור ושמח בכוונת רש"י ובפשטות הסוגיא בעזרת השם. וכך דרך הלימוד המסורה באהלי תורה מגדולי הדור שלפנינו שקיבלו איש מפי איש, שיש לעמול לקנותה ולהתרגל בה, ושלא כדרך בעלי בתים או בעלי מדעים לראות רק המאורעות הנעשים בחומר אלא להתבונן בצורת הדברים)

.

.
פרק שלישי – המניח
.

מתני' המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור [בגמרא מפרש טעמא. רש"י]. ואם הוזק בה בעל החבית חייב בנזקו.

גמ' פתח בכד ["המניח את הכד"] וסיים בחבית ["בעל החבית חייב בנזקו"]?

ותנן נמי: "זה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור [שלשניהן רשות להלך. רש"י]", פתח בחבית [דקתני זה בא בחביתו. רש"י] וסיים בכד [דקתני נשברה כדו של זה כו'. רש"י]?

ותנן נמי: "זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש, נסדקה חבית של דבש ושפך זה יינו והציל את הדבש לתוכו [מפני שהדבש דמיו יקרים. רש"י], אין לו אלא שכרו [כשאר פועל ואין בעל הדבש משלם דמי היין. רש"י]", פתח בכד וסיים בחבית [דקתני "וזה בא בכדו של דבש" וסיים בחבית דקתני "נסדקה חבית של דבש". רש"י]?

אמר רב פפא היינו כד היינו חבית. למאי נפקא מינה? למקח וממכר [שביד המוכר לתת לו איזה שירצה ואפילו התנה עמו חבית דמשמע גדולה נותן לו כד שהיא קטנה. רש"י].

היכי דמי [איך דומה. באיזה אופן]? אילימא [אם לומר] באתרא [במקום] דכדא לא קרו [לא קוראים] חבית וחבית לא קרו כדא, הא לא קרו לה? [במקח וממכר הכל נקבע לפי גמירות דעת של המוכר והקונה, וכל שלא פירשו הולכים אחרי המנהג באותו מקום שמן הסתם לזה התכוונו. וגם אם בליבם כוונה אחרת אין לנו אלא הכוונה העולה מהדברים שאמרו. ואם במקומם לקטנה קוראים כד ולגדולה חבית, הרי אם אמרו "חבית" אין המוכר יכול לתת לו כד, שדנים הכוונה לפי פירוש הלשון שבמקומם]

לא צריכא דרובא קרו לה לכדא כדא ולחביתא חביתא, ואיכא נמי [ויש גם] דקרו לחביתא כדא ולכדא חביתא. מהו דתימא [מהו שתאמר] זיל בתר רובא [הלך אחר הרוב], קא משמע לן דאין הולכין בממון אחר הרוב [ולכן כיוון שאין הרוב מברר ומכריע אם אמרו "חבית" יכול המוכר מספק לתת לו כד. אבל אם אמרו "כד" אין הלוקח יכול לתבוע חבית, שמספק המוציא מחבירו עליו הראיה. ולכן כתב רש"י לעיל בסמוך "שביד המוכר לתת לו איזה שירצה", שהדין נאמר לגבי המוכר שיכול מספק לתת איזה שירצה, אבל הקונה אינו יכול לתבוע איזה שירצה כי אין מוציאים ממון מספק ולעולם ידו על התחתונה. רש"י: אין הולכים בממון אחר הרוב היכא דמסתפקא לן מילתא כגון הכא, וכגון (לקמן דף מ"ו א') המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן לא אמרינן בתר רובא זיל ולחרישה קנאו והוי טעות אלא אמר המוציא מחבירו עליו הראיה ויכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך].

.

(סנהדרין ג' ב': "אלא הא דתנן: "שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב זכאי, שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי חייב", נימא דלא כרבי יאשיה? אפילו תימא רבי יאשיה מייתי [מביא] לה בקל וחומר מדיני נפשות, ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא [הלך אחר רוב] דיני ממונות לא כל שכן".

ועיין סנהדרין ס"ט א' שבן סורר ומורה פטור ממיתה משעה שראוי להיות אב שזהו ג' חודשים מזמן שראוי להוליד, שבג' חודשים ניכר העובר בבטן האם, ואז נחשב שהוא אב. ושואלת הגמרא שאם נאמר שעובר שנולד בן שבעה חודשים ניכר בבטן האם כבר משני חודשים ושני שליש אחרי שנוצר, אם כן כבר אחרי שני חודשים ושני שליש נפטור ממית האת הבן סורר כיוון שאם הולד יוולד לשבעה חודשים כבר מעכשיו יהא ניכר וכבר הוא ראוי להיות אב. ואומרת הגמרא שאין פוטרים אותו כיוון שרוב פעמים נולד לתשעה חודשים ולא לשבעה.
ואומרת על זה הגמרא שם: "אמרוה קמיה דרב הונא בריה דרב יהושע, אמר ליה ובדיני נפשות מי אזלינן בתר רובא? התורה אמרה  (במדבר לה, כד) "ושפטו העדה והצילו העדה" ואת אמרת זיל בתר רובא? ["והצילו העדה" לדונו לזכות, ואנן מצינן למפטריה [יכולים לפטרו] משום האי טעמא דראוי להיות אב ביולדת לז', ואת אמרת זיל בתר רובא ולא מפטר עד שראוי לקרותו אב ביולדת לט' כרוב נשים. רש"י]
אהדרוה קמיה דרבינא אמר ליה ובדיני נפשות לא אזלינן בתר רובא, והתנן: "אחד אומר בשנים בחדש ואחד אומר בג' עדותן קיימת שזה יודע בעיבורו של חדש וזה אינו יודע" ואי סלקא דעתך לא אמרינן זיל בתר רובא נימא הני דוקא קא מסהדי ואכחושי הוא דקא מכחשי אהדדי, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא ורובא דאינשי עבדי דטעו בעיבורא דירחא".
רוב של דיינים נקרא רובא דאיתא קמן, רוב שישנו לפנינו, שיש לפנינו את מניין הרוב ומניין המיעוט. רוב כגון רוב נשים יולדות לתשעה, או רוב אנשים טועים בעיבור החודש, נקרא רובא דליתיה קמן, רוב שאינו לפנינו, משום שאין לפנינו מניין ידוע של הנשים שיולדות לתשעה ושל הנשים שיולדות לשבעה ורק מהסברא אנו יודעים שכך הוא הרוב.

כתבו בתוספות כאן [כ"ז תחילת עמוד ב']:
"קא משמע לן דאין הולכין בממון אחר הרוב. תימה מה טעם אין הולכין, ליתי בקל וחומר מדיני נפשות כדאמרינן בפרק קמא דסנהדרין (דף ג' ב') ור' יאשיה מייתי ליה בקל וחומר מדיני נפשות, ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא, דיני ממונות לא כל שכן. ואפילו רובא דליתיה קמן אזלינן בדיני נפשות בתר רובא כדאמר בריש סורר ומורה (סנהדרין דף ס"ט א').
ויש לומר דהתם גבי דיינים שאני, דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת מריה [העמד ממון בחזקת בעליו. כלומר בכל ספק ממון יש דין שמספק יש להעמיד ממון בחזקת בעליו], דהא בית דין מפקי מיניה [מוציאים ממנו]. אבל גבי שאר ממון דאיכא מיעוט וחזקה לא אזלינן בתר רובא".
בסוגיא כאן הוא רוב דליתיה קמן, מה שרוב אנשים קוראים לכד כד ולחבית חבית. והתוספות מקשים שכמו שרוב לעניין דיינים נלמד בקל וחומר מדיני נפשות לדיני ממונות, כך גם נלמד מאותו קל וחומר שנלך בדיני ממונות אחר רובא דליתיה קמן, כמו שבדיני נפשות הולכים אחר רוב כזה.
בתירוצם מבארים התוספות את הטעם לומר שלא הולכים בספק ממון אחר הרוב. שהכרעת הרוב אינה הכרעה גמורה של הספק שנדון כאילו כל האנשים קוראים לחבית חבית ולכד כד ולא נותר ספק, אלא גם אחרי הכרעת הרוב נותר צד ספק לומר שמא מוכר זה הוא מהמיעוט שקורים לכד חבית, רק הרוב אומר לנו שאע"פ שעדיין יש שני צדדים לספק, יש ללכת אחרי הצד שהוא הרוב. כלומר הרוב אינו מכריע את הספק, אלא אומר שנשאר ספק רק נלך אחרי הצד שהוא הרוב.
הדרך בה חזקה מכריעה ספק היא באופן אחר. חזקה אומרת שאם התעורר ספק נמשיך להחזיק את המצב כמו שהוא עכשיו ולא נחדש שינוי בדין כל זמן שלא נתברר בוודאי שיש לשנות את המצב ממה שהוא ידוע עכשיו.
לכן במקום שיש ספק אין סתירה שגם דין רוב וגם דין חזקה יהיו קיימים כלפי ספק זה בעת ובעונה אחת. שדין רוב אינו אומר שכבר אין כאן ספק, אלא שיש ספק ויש ללכת בו אחרי הצד של הרוב. ומכיוון שיש ספק יש גם לומר שנחזיק כפי שהיה ולא נשנה את המצב מכפי שהיה מקודם.
בסוגייתנו נתחדש שחזקת ממון גוברת על הדין ללכת אחר הרוב, וכיוון שהמיעוט עדיין גם הוא צד לילך אחריו די בזה כדי שנאמר שנחזיק הממון בחזקת מי שהוא בידיו ולא נוציא ממנו.
כעת יש לבאר מדוע אם כן בדיני ממונות שני דיינים אומרים להוציא את הממון מהמוחזק, ודיין אחד אומר להשאיר את הממון ביד המוחזק, לא נאמר שמדין חזקת ממון נשאיר את הממון בידי המוחזק שהרי הדיין האחד גם הוא צד של ספק ודי בזה להשאיר הממון בחזקתו.
כלפי זה כתבו בתוספות: "דהתם גבי דיינים שאני, דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת מריה דהא בית דין מפקי מיניה".
לפום ריהטא נראה שיש שתי אפשרויות לקרוא את לשון התוספות. אפשר לומר שהכל המשך אחד. באופן זה יהיה ביאור דברי התוספות, שמול בית דין אין מקום לחזקת ממון. שזה החילוק בין התובע לבית דין, שבית הדין הכח בידם להוציא לפועל את מה שהדין אומר ולתת את הממון למי שהדין אומר שיש לתת לו. שהם לא רק מבררים את הדין אלא גם כופים שיתממש. ולכן מולם אין ההחזקה בממון מאומה שכאילו הם מחזיקים בממון יותר ממי שהממון בידיו והם נותנים למי שהדין אומר שהוא שלו. ולכן אין שום כח לדעת מיעוט הדיינים, שגם אם מיעוט עדיין הוא צד ספק שקיים, מכיוון שהולכים אחר הרוב אין שום חזקה שעומדת בפנינו נגד זה, שאין למצב הקיים משקל מול בית הדין, שהמצב צריך להיקבע כפי בית הדין ולא להיפך, וכיוון שכך המיעוט כמי שאינו וגם בממון נלך אחר הרוב.
לפי זה לשון התוספות לא מיושב כל כך, שמה שמיעוט הדיינים חשוב כמי שאינו נובע מכך שאין מקום לומר חזקת ממון מול בית דין, והיה לתוספות להקדים את עיקר הסברא שאין לומר העמד ממון על חזקתו ואחר כך לומר שמכח זה נובע שמיעוט הדיינים כמי שאינו.
אפשר לקרוא את לשון התוספות שכוונתם לומר שתי סברות נפרדות. האחת שמיעוט הדיינים כמי שאינו. וסברא נוספת שאין לומר העמד ממון על חזקתו כלפי בית דין כיוון שיש בכוחם להוציא ממון.
לפי זה יהיה הביאור בדבריהם שמיעוט דיינים כמי שאינו, שהכרעת הדין אינה נקבעת לפי דעת כל דיין בפני עצמו ואנו הולכים אחר רוב הדעות. אלא הכרעת הדין נקבעת לפי דעת בית הדין כגוף אחד. ומהלכות בית דין שדעת בית הדין כגוף אחד היא דעת רוב הדיינים. ודין רוב הוא הלכה כלפי בית הדין ביחס לעצמו. ואחרי שהלכות בית דין קבעו שדעת בית הדין כגוף אחד היא כך, מעתה ביחס לתובע והנתבע אין כאן כבר ספק שצריך ללכת בו אחרי רוב, אלא יש וודאי שבית הדין בוודאי אומר לתובע ולנתבע כך, וכלפי התובע והנתבע אין כאן שני צדדים כלל וממילא לא שייך חזקת ממון שהיא רק במקום שיש שני צדדים. ואחר כך אמרו עוד סברא נפרדת שלא שייך להעמיד מול בית דין חזקת ממון כיוון שבכוחו להוציא ממון.
וגם זה לא מיושב כל כך בלשונם, שהיה להם לומר ועוד דליכא למימר התם אוקי ממונא וכו', שיהיה מבואר שמוסיפים סברא חדשה ולא שממשיכים לבאר אותה סברא של חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו.
מלשון התוספות קצת משמע יותר כהדרך הראשונה שכתבתי, וגם כמדומני שאין זה נכון שכלפי הבאים לפני בית דין עומד בית הדין כגוף אחד ולא כל דיין כדעה בפני עצמה. ויותר נראה לי שיש בדברי התוספות כוונה אחרת שלא עמדתי עליה כעת וצריך בכל זה עוד תלמוד רב, ולברר עוד גם במקומות נוספים שעוסקים בזה.

.

בדברי התוספות כ"ז א' בתחילת פרק המניח, ביאר בברכת שמואל סימן כ"א את פשט דבריהם באופן נפלא עיין בברכת שמואל המבואר שם)

תגים:

14 תגובות to “בבא קמא – דף כ"ז עמוד א'”

 1. בעניין השתלות לב « Tshuvot Says:

  […] מוסבר בבבא קמא כ"ז א' ביררתי דין העושה את חבירו טריפה והעליתי שחייב עליו […]

 2. נראה לכאורה Says:

  בעניין גדר מעשה ביאה – מתוך התכתבות:

  ראיתי כעת את הקישור הראשון ששלחת, שמביא מסנהדרין נ"ה א' שהרובע את עצמו חייב משום זכור.
  [ורוצה שם לחלק, שהגדר בביאה על ערווה אשה הוא מעשה של חיבור בין בני אדם, ואילו בזכור אינו מעשה חיבור בין בני אדם שהרי הרובע את עצמו חייב משום זכור ואין זה חיבור]

  יש עוד גמרא בעניין זה, בסנהדרין ע"ח א': ""ואמר רבא הרובע את הטריפה חייב וכו'. הרובע את הטריפה [אדם טריפה ורבעו חבירו במשכב זכור. רש"י] איצטריכא ליה, מהו דתימא ליהוי כמאן דמשמש מת [רובע את המת. רש"י] וליפטר, קא משמע לן דמשום הנאה הוא והא אית ליה הנאה [אבל רובע את המת ליכא הנאה שעבר חמימותו ולחלחותו ונצטנן. רש"י]"
  משמע מרש"י שלו היתה הנאה במת היה חייב גם על רביעת מת. בפשטות מת אינו אדם כלל, וזה כמו רובע חפץ דומם.

  נראה מזה שלא מדובר כלל על חיבור בין בני אדם אלא רק על מעשה של מכחול בשפופרת.

  לא ברור לי למה מוכרח שביאה על ערווה הוא מעשה של חיבור בין שני בני אדם, ולחדש חילוק בינו לבין מעשה המחייב בזכור, אולי כל איסורי עריות גדרם הוא מעשה מכחול בשפופרת בלבד ועל כל איסורי עריות היה חייב גם על אשה מתה לו היה הנאה בביאת מתה.
  יש קצת דקדוק למה דיבר ברובע את הטריפה ולא בבא על הטריפה דהיינו אשה טריפה.

  אמנם יש ראיה לצד השני. עיין כריתות י"ט ב' שהמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. ועיין רש"י שם. ובראב"ן הוא מפורש יותר באריכות שכתב [ראב"ן סנהדרין]: "אמר רב נחמן אמר שמואל המתעסק בעריות ובחלבים. בחלבים שלא נתכוין לאכילה כלל אלא שבא חלב בפיו בלא ידיעתו וסבר רוק הוא ובולעו והיינו שגג ואכל בלא כוונת אכילה. וכן בעריות שגג ובעל ולא נתכוין לבעילה כגון שהיה מתהפך ונתקע באשתו נידה שהיא מן העריות, חייב קרבן שהרי נהנה מן האיסור".

  בפשטות מתעסק אין לו דין מעשה כלל בכל התורה ולא רק בשבת משום מלאכת מחשבת, כי אין בו דעת כלל על העשייה וזה כמו שדחפו חבירו או הרוח על תינוק והרגו שאין זה נחשב שהוא עשה כי מעשה תלוי שתהיה הוצאה לפועל של הדעת שלו לעשות. אם איסור ערווה באשה הוא חיבור בין בני אדם, אז גם אם הוא נהנה עדיין אין כאן עשייה של התחברות עם אדם אחר. אבל אם גדר המעשה באיסור ערווה הוא רק הההנאה ממציאות המכחול בשפופרת ותו לא, וממש כמו שאיסור אכילה המעשה המחייב הוא ההנאה ממציאות האוכל בבית הבליעה, מובן שלא אכפת לנו אם התעסק שהרי יש כאן הנאה ממציאות המכחול בתוך השפופרת ואין צריך יותר מזה. ואם חבירו תחב לו לבית הבליעה פטור לא משום שצריך עשייה על האכילה אלא רק משום אנוס רחמנא פטריה. וזו ראיה לכך שאין חילוק בין כל עריות לזכור. והדקדוק למה נקט הרובע טריפה ולא הבא על הטריפה מן הסתם שערי תירוצים לא ננעלו ויש לו יישוב.

  – – –

  … ורציתי לומר שגם באשה וודאי מסתבר בפשטות שטעם האיסור הוא משום שהתורה שללה חיבור בין שני בני אדם אלה, אבל הגדר הדיני של המעשה המחייב אינו מעשה של חיבור אלא הוא רק מה שהמכחול מצוי בתוך השפופרת ונהנה מזה, ואין זה שונה מזכור ומת ובהמה, שכך נראה ממה שמתעסק בעריות חייב שכן נהנה, אע"פ שלא עשה מעשה של התחברות שמתעסק אינו מעשה כלל.

  ועיין יבמות נ"ד א' "אמר רבא נתכוון להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה, להטיח בבהמה והטיח ביבמה קנה דהא קמכוין לשם ביאה בעולם". וגם מזה נראה שלא כדברי בעל המאמר ההוא שבאשה המעשה המחייב באיסור ערווה [חיבור אישותי כלשונו] שונה מהמעשה המחייב בזכור ובהמה [שאינו מעשה חיבור אלא מעשה מכוער כדבריו]. שלדבריו זכור ובהמה חלוקים מביאת אשה כמו שלהטיח בכותל חלוק ממנה [הם אינם כמו להטיח בכותל, אלא יש שלושה גדרים מחולקים, אשה, זכור ובהמה, כותל. ומהגמרא הזו משמע שיש רק שני חילוקים, ביאה שהיא סוג אחד של מעשה מחייב שהיא שווה באשה ובבהמה, ןהטחה בכותל שאינה מעשה ביאה]

 3. נראה לכאורה Says:

  המשך:

  שלום,

  ראיתי כעת את מה שציינת לשיעורי רבי דוד פוברסקי בסנהדרין.
  עלתה לי קושיא ואולי תוכל לעזור לי איתה.

  הוא מביא שם רש"י בכריתות ג' א': "דאמר רבי אבהו. בפרק ד' מיתות (סנהדרין נד:) לא יהיה קדש אזהרה לנשכב ועונש מגזירה שוה דכתיב וגם קדש היה בארץ, ואי קשיא גבי עריות היכן מצינו אזהרה לאשה כמו לזכר דאשכחן בכולהו לאו, פריק הכי שאני התם כיון דאיהי נמי מיתהנייא משכיבה קרינא בה הנפשות העושות אבל משכב זכר דלא מתהני בעי אזהרה ובגברי כתיב דאין זכור לבהמה ולא מיקרי קדישות".

  ובבבא קמא ל"ב א':
  "בעא מיניה רבה בר נתן מרב הונא המזיק את אשתו בתשמיש המטה מהו כיון דברשות קעביד פטור או דלמא איבעי ליה לעיוני א"ל תניתוה שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך אמר רבא ק"ו ומה יער שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס נעשה כמי שנכנס לרשות חבירו וחייב זה שלרשות חבירו נכנס לא כל שכן אלא הא קתני שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך התם תרוייהו כהדדי נינהו הכא איהו קעביד מעשה והיא לא והכתיב (ויקרא יח, כט) ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם הנאה לתרוייהו אית להו איהו מעשה הוא דקעביד"

  וכתבו תוספות בבא קמא שם:
  "איהו קעביד מעשה. ומיהו לענין חטאת ולענין מלקות חייבת דרחמנא אחשביה להנאה מעשה".

  לפי זה יקשה שהנרבע הוא לאו שאין בו מעשה, שאינו עושה מאומה וגם אין לו הנאה שנאמר שההנאה ממציאות המכחול בשפופרת היא גופא עשייה, שההנאה היא המעשה המחייב ונחשבת כעשייה.

  אמנם בסנהדרין נ"ד ב' לשון הגמרא: "הבא על הזכור והביא עליו זכר אמר ר' אבהו לדברי רבי ישמעאל חייב שתים חדא מלא תשכב וחדא מלא יהיה קדש", ואולי היה מקום לתרץ שהנשכב חייב רק כשעשה מעשה לאחוז בזכר ולתקעו בעצמו, וכמ"ש הגמ' "הביא עליו זכר".

  אמנם שם עמדו א' במשנה הלשון: "הבא על הזכור ועל הבהמה והאשה המביאה את הבהמה בסקילה אם אדם חטא בהמה מה חטאה אלא לפי שבאה לאדם תקלה על ידה וכו'".
  ובאשה הרי נהנית ואין צורך שתביא על עצמה כדי שיהיה בו מעשה, וגם מדבר בחיוב הבהמה בסקילה, ובפשטות הבהמה נסקלת גם אם היינו אומרים שאין הנאה לאשה וגם אם לא הביאה האשה על עצמה ואין האשה חייבת, שגם אם האשה אינה חייבת כי אין כאן מעשה, עדיין הרי עברה על הלאו מהתורה בוודאי ורק מעונש פטורה, וכיוון שעברה מסתבר שהבהמה נסקלת.

  ובמשנה הראשונה בכריתות גם הלשון כך: "שלשים ושש כריתות בתורה הבא על האם ועל אשת אב ועל הכלה הבא על הזכור ועל הבהמה ואשה המביאה הבהמה עליה".

  נראה שהטעם שנאמר שהיא מביאה את הבהמה עליה הוא משום שאם לא כן היתה אנוס רחמנא פטריה. שאם היא לא עשתה מאומה והבהמה באה עליה בוודאי חזקתה שהיא אנוסה אלא אם כן התברר שאמרה שהיא רוצה שאין זו דרך ביאה כמ"ש בתוספות יבמות שאביא מייד (ואם אמרה שהיא רוצה אחרי התחלת הביאה יש מחלוקת ראשונים אם גם בבהמה אומרים יצר אלבשה ומחשיבים אותה אנוסה אפילו שרצתה. עיין שיטה מקובצת בבא קמא מ' ב'). וכדי לצייר באופן פשוט שאינה אנוסה אמרו הביאה על עצמה.

  ואם כן כך יהיה הפירוש הפשוט גם בהביא זכר על עצמו, שגם הוא אינו דרך ביאה ומסתמא אם לא הביא את הזכר על עצמו אינו רוצה ואנוס, ולכן אם נרצה ליישב שחיוב נשכב אפילו אם רצה הוא רק אם אחז ברובע ותקעו בתוך עצמו כדי שלא ייחשב לאו שאין בו מעשה זה יהיה אוקימתא ודוחק ודבר שצריך ראיה. וצ"ע.

  – – –

  יש לשאול מדוע בכל איסורי הביאה מכיוון שנאמר לאו על הביאה הזו, הלאו הוא גם על האיש וגם על האשה ולא שואלים שאם האיש אסור האשה מניין, ורק בזכר ובהמה שואלים מניין לנשכב.

  רש"י בכריתות ג' יישב "שאני התם כיון דאיהי נמי מיתהנייא משכיבה קרינא בה הנפשות העושות אבל משכב זכר דלא מתהני בעי אזהרה".
  ונראה הכוונה שהמעשה המחייב בביאה הוא ההנאה ממציאות המכחול בשפופרת. ובאיש ואשה הוא אותו מעשה עצמו הנעשה על ידי שניהם, ואם פעם אחת נאמר שהמעשה אסור הרי שניהם עושים את אותו המעשה האסור ובוודאי שניהם עוברים.
  אבל בזכור יש שני גדרי מעשה שונים, הרובע הוא אותו מעשה כמו בא על אשה ותלוי בהנאה, והנרבע הוא גדר מחודש של מעשה של מציאות המכחול בשפופרת ואע"פ שאין הנאה ועל זה צריך לימוד חדש לאסור.

  באשה וזכור שייכת הקושייא, כיוון שהוא מעשה אחד ונעשה בבת אחת אותו מעשה על ידי שניהם, לכן האיסור על המעשה ממילא מתפרש כציווי על שניהם. ועל זה ישב רש"י שבזכר אינו כן. אבל בהמה בוודאי אל נאמר האיסור על שניהם. לכן רובע בהמה נאמר האיסור רק על הבועל ולא על הנשכב, ופשוט שצריך לאו מיוחד לנרבע ולכן רש"י ראה צורך ליישב רק לגבי זכור.

  בתוספות יבמות נ"ד ב' כתבו יישוב אחר לזה:
  "בזכור מהו. הא דלא יליף זכור ובהמה מהקישא דרבי יונה משום דאת מקורה הערה כתיב והנהו לא שייך בהו מקור ועוד דאפסקינהו בקרא דמולך.
  אי נמי משום דזכור ובהמה לא חשיב ביאה דאין דרך ביאה בכך, ולהכי בפרק ארבע מיתות (סנהדרין נד:) צריך אזהרה ועונש לשוכב ונשכב בזכור אע"ג דבעלמא לא בעי קרא לחייב האשה הנשכבת".

  התוספות לא מקבלים את יישוב רש"י שצריך לאו לנרבע כי אינו נהנה. והיה נראה שלדעתם המעשה המחייב בכל ביאה הוא רק עצם מציאות המכחול בשפופרת גם ללא ההנאה. וההנאה היא רק כדי להוציאו מכלל לאו שאין בו מעשה. ונרבע עובר בלאו שאין בו מעשה כיוון שאינו נהנה, וכדי שילקה צריך שיביא את הרובע על עצמו.
  רק שקשה על זה ממה שאמרו בכריתות י"ט שהמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. ומשמע שההנאה היא גוף המעשה המחייב שאת ההכנסה של המכחול עשה כמתעסק, אבל עצם מה שנהנה זה אינו מתעסק. ואם כן לכאורה לא ידעתי עוד טעם לדחות תירוץ רש"י וצ"ע.

  עוד קשה לי מה יישבו התוספות בכך שלא חשיב ביאה. נניח שביאה על אשה לא היתה נחשבת ביאה. והתורה היתה אומרת שלא תהיה מציאות מכחול בשפופרת באשה אע"פ שאין זו ביאה.
  וזה וודאי שהמעשה המחייב אינו מעשה ההכנסה של המכחול אלא מציאותו בתוך השפופרת. שאם היה מעשה ההכנסה הרי אע"פ שנהנה הרי הוא מתעסק על ההכנסה ולמה מתעסק בעריות חייב.
  ודווקא בביאה שהיא קניין יש חילוק אם נפל מהגג ונתקע וכיו"ב שלא התכוון לשם ביאה כי הביאה היא מעשה קניין. אבל לגבי האיסור של ביאה אסורה בפשטות אי אפשר לומר שהחיוב הוא מעשה ההכנסה. והרי אם היה כך לא היה שייך כלל לחייב את האשה.

  ואם כן אם היה נאמר שלא תהיה מציאות מכחול בשפופרת באשה אע"פ שאין זה נחשב ביאה, בוודאי היינו אומרים ששניהם עוברים על האיסור. ששניהם עושים בשווה את אותו המעשה ומהיכי תיתי לחייב אחד ולא את השני.

  ואם כן בזכור גם אם לא נחשב ביאה עדיין קשה למה צריך פסוק לנשכב.

  ויש לומר שאיסור על "מצב" ולא על מעשה הוא דבר מחודש. ומצאנו כך רק בביאה ובאכילה, שהמחייב הוא המצב שהמכחול בשפופרת והאוכל בבית הבליעה ונהנים מהמצב הזה. ובכל התורה מעשה מחייב הוא עשייה.
  והחידוש הזה הוא משום חשיבות ביאה ואכילה, שהחשיבות הגדולה של המצב הזה בחיי האדם מחשיבה את המצב עצמו כדבר ששייך לומר עליו איסור. אבל אם אין למצב חשיבות האיסור יהיה בעשייה כמו כל דיני התורה.
  וזהו שאומרים התוספות שבזכר ובהמה אין חשיבות למצב הזה כמו בכל ביאה, שאין זו דרך ביאה (וכמובן מדברים לא על בעל נטיה הומוסקסואלית) ולא עושים כן בתורת ביאה אלא בתורת מעשה מכוער של הפרזה בתאווה. וממילא המחייב הוא העשייה של ההכנסה ולא המציאות של להיות בפנים. ואם כן הלאו הוא רק על הרובע וצריך לימוד מיוחד לנרבע. ובאמת הנרבע יהיה חייב רק אם הביא על עצמו שרק אז הוא לאו שיש בו מעשה.
  ויוצא מזה חידוש גדול, שבזכר ובהמה לא נאמר מתעסק בחלבים חייב גם על הבועל אע"פ שנהנה, כיוון שההכנסה עצמה היא בהתעסקות.

  לפי זה מבואר למה כתבו שהטעם שצריך לאו לזכר הוא משום שאינו ביאה ולא משום שאין בו הנאה כרש"י. שבאמת אינם חולקים על היישוב של רש"י. רק היישוב של רש"י שייך רק אם ההנחה שזכור הוא ביאה, ואז קשה למה צריך לאו לנרבע ויישב רש"י שאין בו הנאה. אבל התוספות ייסדו שבזכר אינו ביאה לא מכח ההכרח של הקושיא למה צריך לאו לנרבע, אלא כך היה נראה להם בסברא, ויישבו בזה את השאלה למה לא לומדים בו העראה משאר עריות.
  אחרי שייסדו שאין זו ביאה והאיסור אינו על המצב אלא על מעשה ההכנסה, ממילא כבר אין צורך ליישוב של רש"י והוא לא שייך. וכוונתם לא לומר שהוא אינו נכון אלא שאין צורך להגיע אליו שהלאו הוא על המעשה והנשכב לא עשה את המעשה האסור וממילא פשוט שלא יהיה אסור על שיתחדש בו לימוד מיוחד. וכמדומה שזכינו לביאור נאה בתוספות הזה.

  לגבי מה שדנו האם יהיה איסור לא תקרבו בזכר ובהמה מסתבר שלתוספות לא יהיה, שהפשטות היא שהוא נאמר דווקא במקום ביאה ולא לומדים דברים שנאמרו על ביאה וכמו שלא לומדים העראה.

  שוב ראיתי לשון התוספות בבא קמא מ"ז א': "מדאמר רבא בפרק כל האסורין בתמורה (דף ל: ושם) ובסנהדרין בפרק הנשרפין (דף פ. ושם) ולד הנרבעת והנוגחת אסור, היא וולדה נגחו והיא וולדה נרבעו, אין להוכיח דעובר ירך אמו הוא, דהתם היינו טעמא שהולד עצמו נהנה מרביעה והיא וולדה נגחו ונרבעו". ונראה שזהו כהדעה שנחשב ביאה גם בבהמה, והיא כמו כל הביאות שגדר המעשה המחייב הוא ההנאה.

  כל טוב ושבת שלום

  נ.ב.
  פירסמתי את הדיון הזה בתגובה בתלמוד מוסבר בבבא קמא כ"ז א', שם אינו מכביד על אף אחד.

  היה זמן שלימדתי בעלי תשובה מיוצאי רוסיה. היה שם ד"ר למתימטיקה כבן שישים, הוא לא היה מוכשר לשפות כלל ולא קלט עברית, ולשון הגמרא היתה כספר החתום בשבילו. הוא עבר מילה מילה עם מילון ארמי עברי ואחר כך עברי רוסי, ואחר כך עמל בעמל עצום על כל משפט לצרף את המילים, ואחר כך לחבר את המשפטים, ולהבין היכן קושיא והיכן תירוץ, והיכן מסתיים עניין והיכן מתחיל, ואיפה הפסיק והנקודה. אחרי שבועיים של עמל מהבוקר עד הערב היה מפענח עמוד אחד. וכמה שנים עברו והוא לא התקדם הרבה בקליטת הלשון. אבל כבר מההתחלה אחרי שפיענח ככה עמוד אחד, אם הייתי אומר לו סימן של רבי חיים או גרנ"ט וכו' ששייך לעמוד, הוא היה מבין מייד להפליא ואומר דברים נפלאים.

  כל כך התרשמתי מזה שתמיד הוא מולי כשאני כותב, ואני דואג לא להכביד עליו ועל שכמותו ולכתוב ברור ובלי ראשי תיבות, ולכן מטריד אותי שבדברים יסודיים האריכות תהיה מוגבלת ככל האפשר. שאלו אותי ממה נפשך, אם התלמוד מוסבר מיועד למתחילים למה יש שם דברים למדניים מסובכים, ואם למתקדמים התרגום והסברת הדברים הפשוטים רק מטריחים. ובאמת זה כי בראש מונח לי אנשים כמוהו.
  .
  – – –
  .
  המשך:

  דברי הכותב

  לגבי החלק הראשון,
  כך בדיוק הקשה המנחת חינוך מצוה קפט ונשאר בצריך עיון.
  נדמה לי שניתן ללכת בכמה כיוונים,אך כל כיוון מצריך דיון ארוך בנושאים שונים.כדי לא להאריך אכתוב שני תירוצים אפשריים בלי להרחיב בהם כרגע. (אגב,דעות רש"י ותוס' צריכות בירור נרחב כשלעצמן).
  א.האור שמח (שגגות פ"ה) שהובא בגר"ד פוברסקי כותב כך:
  "דאימת אמרינן גופין מחולקין היכי דכתוב בקרא האיסור על הבעילה, כגון איסור של שכיבה או לקיחה, אבל לאו דלא יהיה קדש הוא ענין מורה על ענין הפקר, שמפקיר עצמו לזנות בענין שהוא נרבע, אבל אין זה ענין מיוחד על הביאה, רק על ענין ההפקר, ודוקא בנדה ושאר עריות דנזכר ענין גלוי ערוה או השכיבה או הקיחה, אבל תואר קדש הוא ענין ההפקר, וכי מפקיר עצמו לשני גופין שם הפקר חד הוא".
  לפי זה המשכב הוא לא עצם האיסור של הנרבע,אלא הפקרת עצמו לביאה.ניתן לומר שהעבירה של הפקרת עצמו לביאה מתחילה כבר בכך שהוא מכין ומזמן עצמו להיבעל ובכך יש מעשה.
  ראיתי שיש שאלה שמתעוררת לגבי ידעוני האם מועיל מעשה לפני עצם העבירה בשביל לחייב חטאת (מחלוקת רש"י ורמב"ם לפי הלחם משנה),אך נראה שאין זה מענייננו.
  ב.רש"י מדבר על הנאה שמחשיבה את האשה כעוברת על הלאו.תוס' מדברים על הנאה שמחשיבה את האשה כעושה מעשה לעניין חטאת ומלקות.יכול להיות שלעניין זה שהאשה תחשב כעוברת על הלאו דרושה הנאה מרובה (או הנאה מסוג מסוים) שלא קיימת בזכור,בעוד שלצורך מעשה לחיוב חטאת דרושה הנאה מועטת (או הנאה מסוג אחר) שכן קיימת בזכור.
  (יש בביאה חילוקים בין רמות שונות וסוגים שונים של הנאה:הנאה מרובה לעומת הנאה מועטת במסכת שבועות ,הנאת ביאה לעומת הנאת קירוב בשר.יש גם חילוק בין רמות של מעשה לעניין חטאת-מעשה זוטא לעומת מעשה רבה בסנהדרין ובכריתות,מה שאומר שמה שנחשב מעשה לעניין חטאת לאו דווקא נחשב מעשה בדברים אחרים).הסברה היא שכדי שהאשה תעבור על הלאו,היא צריכה להיות מעורבת ממש למעשה הביאה ושותפה משמעותית במעשה ולכך נדרשת הנאה ברמה גבוהה,לעומת חיוב חטאת שוודאי עשה את העבירה,רק חסר מעשה כל שהוא לחיוב חטאת ולכך מספקת הנאה ברמה נמוכה.

  (אגב,ראיתי שהשתמשת בביטוי לאו שאין בו מעשה לגבי הצורך במעשה לחיוב חטאת.נדמה לי,שהשוואה בין שני גדרים אלו דורשת דיון כשלעצמו.)

  —————————————————————

  לגבי החלק השני
  לא כל כך הבנתי את האופן שבו למדת את המתעסק בחלבים ועריות (במייל הנוכחי והקודם).לדעתך,מתעסק מהווה בעיה רק אם האיסור הוא במעשה,אבל אם האיסור הוא על מציאות כלשהי ולא על מעשה לא שייך פטור מתעסק.
  אם כך בדיוק באותה מידה אפשר להגיד שהמציאות האסורה היא מציאות של הנאה,מציאות של מכחול בשפופרת,מציאות של "חיבור בין בני אדם" או כל אופן אחר שבו נגדיר את המציאות.ולמה לפי זה צריך להגדיר את האיסור דווקא כ"הנאה ממציאות המכחול בשפופרת".
  גם לדבריך לא הבנתי לגמרי את הצורך בהנאה בשביל לחייב מתעסק הרי לצורך זה אפשר להסתפק בסברה שהאיסור הוא במציאות המכחול בשפופרת.
  אגב,נדמה לי שניתן להבין (ונדמה לי שראיתי באחד הספרים) שבמתעסק המעשה מנותק מהאדם ולא נחשב שהאדם עשה אותו.אבל בחלבים ועריות שכן נהנה,למרות שהאדם מתעסק,הנאתו משייכת את המעשה אליו ולכן חייב. ונראה לי שכן יותר פשוט להכניס בלשון המשפט.

  שיטת רש"י

  הקושי שעליו רש"י עונה הוא לא איך האשה עוברת בלי לעשות מעשה.נניח שהיה איסור "לא תגלי את ערוות בן בנך ",אז אע"פ שבן בנה עושה מעשה והאשה לא,היינו שואלים מניין שהבועל עובר על הלאו של הנבעלת.ובנידון דידן,גם אם אומרים שהאשה עושה מעשה ביחד עם האיש והאיסור הוא בהנאה והאשה נהנית,אין בכך תירוץ ועדיין נשאלת השאלה איך היא עוברת על הלאו שמופנה כלפיו.על זה עונה רש"י שלאשה אמנם אין איסור,אבל היא שותפה לאיש במעשה העבירה שלו ולכן התורה באומרה "הנפשות העושות" מחשיבה אותה גם כן כעוברת על איסור "ערוות בת בנך לא תגלה",מעין "שותפה לביצוע פשע", אע"פ שהאשה לא גלתה את ערוות בת בנה,אלא את ערוות סבה ואין עליה איסור כשלעצמה והאיסור הופנה כלפי הסבא.רש"י אומר שהתורה חדשה זאת רק במקרה שלנבעל יש הנאה שאז הוא נחשב שותף למעשה העבירה,אבל כשאין לו הנאה הוא לא יכול להיחשב כעובר אל האיסור של הבועל וזקוק לאיסור נפרד.
  יכול להיות שקיימים עוד מקרים שהתורה חידשה שעוברים על איסור של אדם אחר,למשל:במאכלות אסורות דורשים מהפסוקים שאסור להאכיל.בבל תקיף לוקים המקיף והניקף.המטמא כהן שוגג לוקה וכן ישנה חקירה מפורסמת לגבי לפני עוור האם המכשיל נחשב כשותף לעבירת הנכשל (הדוגמאות רק להמחיש את הסברה,אבל באמת אפשר וצריך לדון על כל אחת מהדוגמאות בפני עצמה).
  לגבי השאלה מה חשיבות ההנאה,לפי רש"י.עפ"י הביאור הנ"ל,צריך לחשוב איך הנאת האשה מקשרת אותה לעבירה של האיש.
  כיוון אחד:הנאת האשה היא ביטוי לכך שהאשה היא שותפה למעשה הביאה של האיש וחידשה התורה שגם היא חייבת על האיסור שלו.
  כיוון שני:הנאת האשה היא סיבה לחייב את האשה.במאכלות אסורות התורה חייבה גם את מי שגורם לבצע איסור,כלומר,המאכיל.המעשה של המאכיל הופך אותו למעורב במעשה העבירה. באיסורי עריות התורה חייבה גם את הנהנית מהאיסור.ההנאה שלה הופכת אותה לקשורה במעשה העבירה של האיש ומעורבת בה.התורה חידשה שבמעורבות גדולה כזו,האשה חייבת.

  שיטת תוספות

  בתוספות התשובה לשאלת רש"י היא שאין דרך ביאה בכך.נדמה לי שכוונתו שביאה זו מיוחדת בכך שלא נחשב שיש בה שני שותפים.
  בכל ביאה שותפים הבועל והנבעלת ושניהם ביחד מייצרים מעשה משותף של ביאה,אבל בזכור לא נחשב לא נחשבים השניים לשותפים בביאה והנבעל לא נחשב כעושה מעשה ביחד עם הבועל,אלא מעשה בפני עצמו ולכן צריך לאו משלו.ונדמה לי שניתן להביא כמה ראיות לסברה זאת.
  תוס' לא מבהיר מה בדיוק הבדל בין משכב זכור למשכב אשה ומה הכוונה שזה דרך ביאה וזה לא,ניתן להסביר כמה הסברים,אך נראה שבכל מקרה התוצאה של ההבדלים היא כמו שאמרנו שהנבעל אינו נחשב שותף.
  תוס' משמיטים את עניין ההנאה.בדעתם נראה שהתורה חידשה שהאשה שותפה במעשה העבירה של האיש גם בלי ההנאה שלה.עצם המעורבות שלה במעשה הביאה מחשיבה אותה ל"הנפשות העושות".(לפי הבנה זו של הסוגיה,הקושיה על תוס' מתורצת מאליה).

  לגבי השאלה האם בביאה האיסור הוא ההנאה,האתוון דאורייתא יסד שהאיסור הוא ההנאה,אך בקהילות יעקב בקידושין,אינני זוכר באיזה סימן,נתקשה בסברה זאת ודחה ראיותיו.לבסוף הוא מסיק איזושהי אפשרות ביניים שלא הבנתי עד הסוף.אני חושב שיש שיטות נוספות באחרונים.
  (וראה התוס' פ"ב: ד"ה מה רוצח "דבלאו הנאה נמי איכא איסור ערוה אע"ג דאמרינן פרק המניח ונכרתו הנפשות העושות הנאה לתרוייהו אית להו מכל מקום בלא הנאה נמי מיחייבא כגון שלא כדרכה אע"ג דמיקרי עינוי")
  .
  – – –
  .
  מה שעניתי:

  לגבי האור שמח, אין לי ראיה לדחות את דבריו, ובכלל קשה מאוד למצוא מקומות שיש ראיה ברורה נגד דבריו, אבל לא נוח לי עם ההבנה שלו.
  בעיני לא משמע בסוגיא שיש הבדל בגדרי הדין אם לומדים את הלאו כרבי ישמעאל או כרבי עקיבא.
  אי אפשר לפרש לא יהיה קדש כמו שמפרשים לא תהיה קדשה. בקדשה הלאו הוא ודאי רק על ההפקרות ולא על הביאה כשלעצמה, שהרי אם היא מיוחדת לאחד ועושה בצנעא לרוב הראשונים אינה עוברת. ואם היא מזמנת עצמה לזנות הפשטות שעוברת מייד כשזימנה עצמה עוד לפני שנבעלה. ובקדש בוודאי עובר כל פעם שיש ביאה בלי שייכות אם הוא מופקר או לא, וכשאין ביאה לא עובר.
  לכן נראה שאין לערבב בין הגדרים, שקדש הוא שם כללי לזנות ועיקר פירוש התיבה הוא זנות ולא הפקרות. זנות היא לשון כללי שאפשר לפרש בהרבה מובנים, והפקרות לביאה הוא רק אחד מהם. יש ביבמות כמה פירושים על זונה.
  לעניות דעתי פירוש הלשון קדש בזכר הוא אחר מהמובן של הפקרות שיש בקדשה. ולשון רש"י בסנהדרין נ"ד ב': "וגם קדש היה בארץ – לשון זנות דכתיב כתועבות הגוים ומשכב זכור תועבה היא". רש"י מפרש קדש לגבי זכר לא כהפקרות כמו שמובנו לגבי אשה, אלא כזנות במובן של שלילת המעשה של בעילה זו. שאומרת התורה שהבעילה היא זנות ותועבה וממילא נלמד שהתורה אוסרת את הבעילה. והאיסור הוא על הבעילה ולא על ההפקרות. ואין כאן גדר אחר מאשר לרבי עקיבא אלא רק לימוד אחר לאותו גדר.
  ועיין גם ברמב"ן על החומש בדברים כ"ג י"ח בתחילת דבריו שעמד על זה שהמובן בזכר אינו כמו באשה כיוון שהוא נאסר גם בחדרי חדרים ולא רק כשמפקיר עצמו. ורש"י שם מפרש לא יהיה קדש, מזומן למשכב. וזה דין אחר מהדרשא של רבי ישמעאל, שלרבי ישמעאל ודאי האיסור לא תלוי בכך שיהיה מזומן.

  – – –

  לעניין מתעסק בחלבים ועריות.

  לגבי מה שכתבת בעניין מתעסק להסביר שההנאה משייכת את המעשה אליו,
  תחשוב למשל על מי שחשב שהוא מגביה את התלוש וחתך את המחובר (כריתות י"ט ב'), הקב"ה אומר לו הרי ציוויתי לא לחתוך מחובר. והאדם אומר סליחה בכלל לא עלה על דעתי שאני חותך משהו, הייתי בטוח שאני רק מגביה תלוש. זה לא אני שעשיתי, זה קרה במקרה ולא בא ממני.
  ואז ישאל אותו הקב"ה הרי נהנית ממה שחשבת שהוא הגבהת תלוש. והאדם ישיב מה בכך שנהניתי, עדיין נהניתי רק מהגבהת תלוש ולא עלה על דעתי שאני חותך מחובר וזה לא בא ממני שחתכתי מחובר רק קרה מעצמו במקרה.
  אני במקרה כזה יותר שומע את סברת האדם שמתנצל באותה התנצלות גם במקרה שנהנה, ולא רואה הבדל אם נהנה או לא.
  אבל אם המחייב הוא לא פעולה כלל, ולא מה שהאדם פעל הוא מה שמשייך אותו לאמור אתה הוא זה שעובר על הציווי כי אתה עשית. אלא רק הנאת הימצאות המכחול שם הוא עצם האיסור ומשוייך לאדם כי "אתה נהנית מזה" ולא כי "אתה עשית את זה", אז לא יוכל להתנצל זה קרה במקרה ולא בא ממני. כי אכן העשייה קרתה במקרה ולא באה ממך, אבל לא על העשייה אנו דנים אלא רק האם נהנית. והוא אכן נהנה.
  ובזה לא שייך כלל עניין מתעסק שהוא שייך רק על פעולות שהן הוצאה לפועל של המחשבה. שהרי כשיש ציווי על מעשה אין הציווי מתייחס לחתיכת הבשר של האדם אלא למחשבתו. וכשאין דעת כלל שעושה זה לא מעשה שהוא עשה. וכל זה שייך רק בציווי על פעולות.

  וזה אותו חידוש של להחשיב שיש כאן מעשה לגבי עונש. שאם הגדר אינו פעולה אלא הנאה, אם היא נהנית די בכך.
  אין הכרח להבין דווקא כך ואין ראיה חותכת לשלול איך שאתה הבנת. זה רק עניין של מה מורגש מיושב וישר ונוח.

  מה ששאלת למה צריך הנאה ולא די במצב עצמו, אפשר להבין שכל הלאווין נאמרו על פעולה, ומצב בעלמא אין סברא לצוות עליו שאינו כלום. כביכול האדם יפנה לקב"ה וישאל אותו, מה אתה רוצה ממני בציווי הזה שלך כלפי, נכנסתי למצב הזה בלי לדעת שאני נכנס אליו, לא עשיתי כלום, מה שייך להעניש כאן. וצריך שיהיה משהו של ממש שעליו יחול האיסור וזה ההנאה. ובלי ההנאה גם אין כאן שיוך לאדם כלל. שאם זו לא פעולה שלו מה משייך אותו לזה. אבל מה שנהנה משייך אותו לדבר האסור שהוא זה שנהנה.

  עמדת היטב על הקושי ברש"י בכריתות, שהוא שואל מניין לנו שיש לאו באשה, ומתרץ שיש לה הנאה וקרינן ביה הנפשות העושות. ולכאורה אין קשר בין השאלה לתירוץ, שמה שיש הנאה ומשום כך נקרא הנפשות העושות, זה אחרי שיודעים שיש לאו, רק חסר לנו מעשה ללאו הזה לחייב עליו עונש, ואז אומרים שהנאה מחשיבה למעשה. אבל אם בשאלה אנחנו לא יודעים אם בכלל נאמר עליה הלאו, אז גם אם יש לה הנאה, וגם אם הנאה מחשיבה למעשה, מה אכפת לנו שתהנה ותעשה, הרי עדיין אין עליה לאו לעשות כך.
  מה שביארת בזה הוא באמת מה שנראה שצריך לומר בפשטות, שההנאה "מצרפת" אותה לעבירה של האיש, אבל לי זה עדיין נשמע קשה להבין.
  וגם לשון רש"י עיקר חסר מהספר ["ואי קשיא גבי עריות היכן מצינו אזהרה לאשה כמו לזכר דאשכחן בכולהו לאו, פריק הכי שאני התם כיון דאיהי נמי מיתהנייא משכיבה קרינא בה הנפשות העושות אבל משכב זכר דלא מתהני בעי אזהרה"], שרש"י אומר שכיוון שהיא נהנית אז – "קרינן ביה הנפשות העושות", כלומר יש לזה חשיבות מעשה. אז מה? אנחנו לא דנים על אם יש לזה חשיבות מעשה אלא האם יש לאו, ונקודת החידוש העיקרית היא שמשום שנהנית היא מצטרפת לעבירה שלו ונכלל בלאו, ולמה את זה רש"י לא רמז באף מילה?
  גם למה הוצרך לומר קרינן ביה הנפשות העושות. הרי כעת אנחנו דנים אם יש בכלל לאו או לא. ולא דנים כעת על הלאו הזה אם יש בו מעשה או לא. שגם בלי מעשה זו עבירה גמורה ונפ"מ במעשה רק לגבי העונש. ומה אכפת לנו כעת העונש. הרי אנו דנים על עיקר השאלה אם יש בכלל לאו. וזה תלוי רק במה שנהנית שההנאה גורמת לצרף אותה לעבירה שלו, ולא דנים כעת במה שההנאה מחשיבה למעשה לעניין עונש. ולכן היה לרש"י רק לומר שנהנית ומשום כך נכללת בלאו ותו לא. ולא היה צריך להזכיר כלל "הנפשות העושות". ובפרט לדבריך שיש לחלק בין גדר ההנאה לעניין להחשיבה כעוברת על הלאו לבין גדר ההנאה של להחשיב את זה כיש בו מעשה. אם כן מה שייך כאן כלל להזכיר הנפשות העושות, שזו הנאה אחרת כדי להחשיב למעשה ואנו דנים על הנאה אחרת בכלל כדי להחשיבה כעוברת על הלאו.

  עוד קשה לי שלפי זה הוא חייב כי הוא עושה מעשה ביאה, וכל השאלה רק עליה, ומה שצריך לומר שמתחייבים על ההנאה הוא רק לגביה. ולשון הגמרא בבא קמא ל"ב א' "אלא הא קתני שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך? התם תרוייהו כהדדי נינהו, הכא איהו קעביד מעשה והיא לא. והכתיב (ויקרא יח, כט) ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, הנאה לתרוייהו אית להו איהו מעשה הוא דקעביד". משמעות הלשון אינה שהנאה זו רק סברא לכלול אותה באיסור שלו, והוא עובר בעריות משום מעשה כמו שבנזיקין הוא חייב על המעשה, ורק באשה יש חילוק שלנזיקין אינה נחשבת כעושה אבל בעריות היא מצטרפת למעשה שלו בגלל שנהנית. אלא משמע שמחלק בין נזיקין לעריות, שלגבי נזיקין הוא עושה מעשה והיא לא, ולגבי איסור עריות לשניהם יש הנאה ושם אינו משום עשייה אלא משום הנאה ושניהם שווים בחיובם.

  נראה לעניות דעתי שההסבר הוא שאם ביאה הוא הפעולה של ההכנסה שעושה האיש, ממילא כשנצטווה האיש שלא לעשות פעולה זו המשמעות שהציווי עליו, שהרי המעשה הוא שלו והאשה לא עושה את המעשה הזה. ואם בכלל היא עושה משהו זה רק הנאה או מעשה אחר כלשהו, אבל לא את מעשה ההכנסה של המכחול, ואז קשה מהיכי תיתי שהאשה עוברת על זה.
  אבל אם גדר המחייב הוא ההנאה גופא ולא המעשה, וכמו שנתחדש לעניין לגבי עונש שנחשב שיש בו מעשה כיוון שיש הנאה והיא היא עצם המחייב ולא פעולה כלשהי, והוא גם מה שנתחדש לגבי מתעסק, הרי אין שום חילוק בין ההנאה שלו להנאה שלה. ואז זה כמו הרבה לאוין שכשאין בהם שום סברא לחלק בין איש לאשה כי המעשה והעניין שווה לגמרי בשניהם לא צריך לימוד מיוחד לאשה גם אם נאמר על זכר, וכמו לא תרצח, לא תגנוב, לא תישא, והרבה כיו"ב, לא צריך שיאמר גם לא תרצחי כי מאי שנא. וכן לגבי מאכלות אסורות ועוד הרבה.
  ורש"י רק הביא את הגמרא שהמעשה המחייב אינו פעולת הכנסת המכחול אלא ההנאה. וממילא כבר אין צריך לומר שאם כמו שהוא נהנה גם היא נהנית זהו כמו שאין לחלק בין איש רוצח לאשה רוצחת, שאשה מחוייבת בכל הלאווין כמו איש.

  לגבי ההגדרה של האיסור כהנאה ממציאות המכחול בשפופרת, ששאלת למה דווקא כך, פשוט ניסיתי לומר את זה באופן הכי מוכרח ופשוט בלי להעמיס שום הבנה שלא מוכרחת ואין לה מקור.
  להבנתי, הדרך שנראתה בעיני כמשתקפת ומסתברת משלושת המקומות, האחד ממה שהנאה מחשיבה כמעשה לעניין עונש, השני ממה שהנאה מחשיבה שאינו מתעסק, והשלישי מרש"י בכריתות שכיוון שיש הנאה לעניין הנפשות העושות ממילא נבין שהיא מצווה בלאו, עולה לראייתי מזה שהמחייב אינו מעשה הכנסת המכחול אלא עצם המצב שהוא בפנים. זה שמדובר על הנאה ולא רק על המציאות עצמה שהוא שם זה כתוב. ממילא עולה מצב עם הנאה. זה בעיני הבסיס ה"עירום" והמוכרח. כעת אפשר על זה להוסיף הסברים כגון שזה חיבור בין בני אדם או כל מיני הסברים אפשריים, שלא באתי לשלול אותם, רק לא נכנסתי לזה כיוון שלטעמי צריך שהם ינבעו מכח הכרח כלשהו או משמעות לשון וכיו"ב.

  מה שהערת לגבי שהשוויתי את הצורך במעשה לחיוב חטאת לבין הגדר של לאו שאין בו מעשה, לתומי, בלי לברר, חשבתי שזה עניין אחד לגמרי והיא היא. אם הם שני עניינים אשמח אם תראה לי.

  לגבי התוספות ביומא פ"ב שכתבו שגם בלא הנאה יש חיוב וכגון בשלא כדרכה, לעניות דעתי אין מזה קושיא. שאנו דנו האם הגדר המחייב הוא מעשה הכנסת המכחול או מציאות המכחול בפנים וההנאה שבזה. אם ננקוט שנתחדש שהמציאות עם ההנאה היא הגדר המחייב, כעת נשאל מה הדין אם בא ולא נהנה. וכגון למי שסובר משמש מת בעריות חייב שקיבל ממון כדי לבוא על אשה זקנה ואין לו בה הנאה כלל ועושה העראה האם ייפטר כיוון שלא נהנה. מכך שהתוספות הביאו דעה שפוטרת במקרה כזה מוכח לעניות דעתי בבירור שגדר האיסור אינו מעשה הכנסת המכחול, שאז מה שייך כלל לפטור אם לא נהנה. והתוספות היו דוחים לגמרי דעה זו שמה שייך כלל לפטור משום כך, וכי נפטור רוצח אם לא נהנה.
  אלא באמת כיוון שגדר המחייב הוא ההנאה יש צד לומר שאם לא נהנה לא חייב. והתוספות דוחים זאת, שאין החיבו נקבע לפי הנאת כל אדם ואדם מה שהוא באופן פרטי נהנה או לא. שאם יחשוב מחשבות עצובות או פתאום נזכר שהוא אוהב אחרת וכיו"ב יהיה צורך לברר בדיוק מה חשב ומה הרגיש. וכמו שהנאת גרון באיסורי אכילה זה לא תלוי אם הוא שונא דג מתוק נאמר שלא נהנה וכל כיו"ב. אלא זו הגדרה כללית שמצב של מכחול בשפופרת מוגדר כמצב של הנאה, וכמו שכל דבר הראוי למאכל אדם והוא בגרון נחשב הנאת גרון גם אם מי שאוכל מאוד שונא את טעמו.
  והחידוש בשתי משכבות יש באשה הוא לימוד להחשיב את שתיהן כביאה וממילא כיוון ששלא כדרכה נכלל בגדר הדיני של ביאה מוגדר המצב בדין כמצב הנאה, ואפשר שזה מגזירת הכתוב, ומה שאין הנאה באמת זה כבר נחשב כמקרה פרטי שלה שאין זה לטעמה, ואע"פ שכל הנשים כך וסתם אשה אינה נהנית, זה עצמו בכלל הלימוד והחידוש.

  בתוספות יבמות נ"ד ב' נראה לי שהלכנו שנינו באותה דרך בהבנת התוספות, רק שלשיטתך לא העמדת הכל על עניין ההנאה. כלומר כתבת שביאה רגילה היא מעשה משותף של שניהם ובזכור ובהמה אינו כן. וגם אני הבנתי כך רק מכיוון שהבנתי שביאה פירושה ההנאה, כתבתי שבביאה ההנאה המשותפת היא הגדר המחייב, ובזכור ובהמה אינו כן. וזה בעצם אותה דרך רק בחילוף לשון שמה שכינית מעשה אני כיניתי הנאה, ואזדו לטעמייהו.

 4. עמי Says:

  שלום רב,
  ראיתי מה שהבאת בהתחלה את דברי רש"י שכתב אליבא דריב"ב: "ומיהו היכא דהכהו בבת אחת לא קטלינן לכלהו, דאיש כי יכה אמר רחמנא ולא שנים שהכוהו".
  בגוונא ששנים אחזו בסכין והרגו את הנפש בפעולה אחת, גם נאמר דין זה של איש ולא שנים, ויהיו פטורים, או שנחשב שכל אחד עשה כל הפעולה ויתחייבו שניהם. גם מה שכתב רש"י איש כי יכה ולא שנים, זה גזירת הכתוב שצריך מעשה רציחה שלם (אפי' של כל דהו נפש) או שזה מצד שא"א להוכיח מי עשה המעשה שבו קירב מיתתו ושמת בו. האם יתכן שאפילו לחכמים שבעינן 'כל נפש' כששנים אוחזים בסכין ורוצחים זה נחשב ששניהם נטלו כל הנפש במעשה אחד?
  (לא למדתי הסוגיא, ויתכן שאני טועה בכל ההבנה)
  תודה רבה

  • נראה לכאורה Says:

   בדיוק שמת את האצבע על המרכז של הסוגיא.
   אני לא נכנסתי לזה.
   .
   לגבי הטעם למה בבת אחת כולם פטורים אפילו לרבי יהודה בן בתירא, בבבא קמא י' ב' על הגמרא: "הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות, בין בבת אחת בין בזה אחר זה, ומת. כולן פטורין", כתב רש"י: "שאין ידוע על ידי מי נהרג".
   .
   ואילו בסנהדרין ע"ח א' על דברי רבי יהודה בן בתירא שמחייב את האחרון כי הוא מחייב על כל דהו נפש, ביאר רש"י למה הוא מחייב רק בהכוהו זה אחר זה ולא בהכוהו בבת אחת וזה לשונו: "כל דהוא נפש – אפילו מקצתה. ומיהו היכא דהכהו בבת אחת לא קטלינן לכלהו דאיש כי יכה אמר רחמנא ולא שנים שהכוהו".
   .
   ונראה שאין זו סתירה, שמה שכתב רש"י שאין ידוע על ידי מי נהרג, אין הכוונה שחסרה לנו ידיעה מי הרוצח. שהרי אין זה שרק אחד הרג ואנו לא יודעים מי מהם ההורג ואין לנו דרך לגלות מי ההורג. אלא לא חסרה לנו ידיעה, אנו יודעים היטב מה אירע, שכולם הכוהו, ואין כאן חסרון בבירור דבר שאינו ידוע.
   .
   ונראה כוונתו, שהנה הדרשה שכתב רש"י בסנהדרין איש כי יכה אמר רחמנא ולא שניים שהכוהו, אין זו דרשא שנאמרה בש"ס או במדרש הלכה. ונראה שרש"י לא בא לחדש גזירת הכתוב מדעתו, אלא אמר זאת כדי להסביר. וההסבר הוא שהחיוב על מעשה רציחה מוטל על כל אדם בנפרד, שדנים מה הוא בפני עצמו עשה כדי לחייב אותו בפני עצמו על מעשהו לחוד, ואי אפשר לצרף שני בני אדם לחיוב אחד על מעשה אחד שנעשה מבין שניהם. לכן בהכוהו בבת אחת, אי אפשר להפריד שעומד כאן מעשה נפרד של אחד מהם בפני עצמו שהרג בפני עצמו מקצת נפש, ובבבא קמא כתב רש"י שאין ידוע על ידי מי נהרג, הכוונה שלא עומד כאן מעשה מבורר בפני עצמו של אחד שהוא הרגו, ולכן אין ידיעה על אחד שהרג בפני עצמו מקצת נפש. כלומר מה שאין ידוע אין זה משום שחסרה לנו הוכחה ואם היה אליהו שיודע הכל דן הוא היה יודע את מי לחייב, אלא גם אם היה בא אליהו הוא לא היה יודע את מי לחייב כיוון שהמציאות עצמה כך היא שאין כאן מעשה הריגה מבורר בפני עצמו של אחד. ובסנהדרין כתב למה לא נאמר שמכל מקום נחייב את כולם ביחד כאחד, כי חיוב על מעשה הריגה הוא על כל אחד בפני עצמו.
   .

   עד כאן נאמר שאם כל אחד הכה במקל משלו אין כאן צירוף, וכל אחד נדון בני עצמו, ובזה אחר זה מעשה האחרון עומד בפני עצמו, אבל בבת אחת אין מעשה של אחד עומד בפני עצמו.
   אם כולם אחזו ביחד במקל אחד והכוהו מכה אחת במקל אחד שיש בה כדי להמית נפש שלמה (כאן כבר אין נדון של מקצת נפש, כי הם הרגו אדם שלם), או שניים שדחפו אחד לבור בבת אחת ומת, בזה יש מקום לדון, כיוון שכאן יש לנו מעשה רציחה אחד שעומד בפני עצמו, ההכאה האחת במקל האחד.
   בהכוהו בעשרה מקלות כל מכה היא לבדה אינה מעשה רציחה שעומד בפני עצמו כיוון שלבדה אין בה כדי להמית, רק מצירוף כל המכות הוא מת, ואז גם אם מחייבים על מקצת נפש מכל מקום אין כאן מעשה אחד בפני עצמו אם עשו בבת אחת, כיוון שרק מצירוף המכות הנפרדות נעשה שהוא מת. אבל בהכוהו במקל אחד יש מעשה אחת שהמית.
   ולגבי זה יש מחלוקת בין הרשב"א לתוספות כמבואר ברשב"א בבא קמא נ"ג ב'. הרשב"א מחייב והתוספות פוטרים.
   .
   לעניות דעתי סברת התוספות בהשקפה ראשונה יותר מובנת, כיוון שמעשה הוא מה שנעשה וגם מי העושה. מבחינת מה שנעשה היתה כאן מכה אחת שהיא הרגה. אבל גדר "מעשה" כלול בו גם העושה, וכיוון שאין כאן עושה אחד בפני עצמו, אין כאן גם מעשה אחד, וזה כמו שכל אחד הכה במקל נפרד.
   אולי יש לומר בסברת הרשב"א שבהכוהו במקל אחד, אומרים לאחד מהם, יש כאן מעשה אחד שלם של רציחה, ועל זה יש חיוב. האם אתה עשית את המעשה הזה? התשובה היא כן. וממילא החיוב מוטל עליך. וגם אצל השני הוא כך.
   .
   אם שור של ראובן ושור של שמעון נגחו בבת אחת שור של לוי, הדין הוא שאם בכל נגיחה בפני עצמה אין די כח להרגו, ורק מצירוף שתי הנגיחות הוא מת, ראובן ושמעון כל אחד חייב חצי מדמי הנזק. ואם אי אפשר לגבות מראובן, שמעון משלם רק את החצי שלו, כיוון שלא עשה יתר מחצי.
   ואם בכל נגיחה בפני עצמה יש די כח שימות, אם אי אפשר לגבות מראובן, שמעון משלם את הכל. כי הוא עשה מעשה מזיק שלם על הכל לבדו, והיה ראוי שישלם הכל וגם ראובן ישלם הכל, רק שאין לוי יכול לקבל יותר מפעם אחת. כל זה מבואר בבבא קמא נ"ג ב' והארכתי בזה שם עמוד א'.
   (בשניים שנגחו בבת אחת אין מחלוקת בין חכמים לרבי נתן, שמה שנחלקו בשור שדחף לבור הוא רק באופן ששני המזיקים הזיקו במעשים שאינם שווים, שבעל השור הזיק בדחיפה לבור ובעל הבור הזיק בחבטת הבור. אבל אם שני המזיקים הזיקו במעשים שווים, כמו שני שוורים שנגחו ביחד, לא נחלקו רבי נתן וחכמים והדין לשניהם כמו שכתבתי. וכל זה ביארתי שם בבא קמא נ"ג א' באורך)
   .
   לגבי מה שמשלמים חצי במקום שכל נגיחה בפני עצמה אין בה כדי להפיל, בזה יש לומר שיש לחלק בין ממון לרציחה, שבממון אפשר לחלק את החיוב, ואם עשה חצי מהמעשה משלם חצי, אבל אי אפשר לומר שאם עשה חצי ממעשה רציחה נהרוג את חציו, ולכן ייפטר לגמרי כי אפשר להרוג יותר מחציו, ואי אפשר להרוג חצי ולכן פטור לגמרי. וזה מתאים לדברי רש"י שאין ידוע מי הרגו, ושאין מצרפים את שניהם ביחד לחיוב מיתה אחד.
   .
   אמנם אם בכל נגיחה יש די כח להרוג בפני עצמה, אז אם אי אפשר לגבות מאחד השני משלם הכל. ומוכח מזה שמעיקר הדין יש על כל אחד דין לשלם את הכל, רק שאם אפשר לגבות משניהם לא גובים הכל מכל אחד, כי הניזק מגיע לו לקבל רק פעם אחת. ולכן אם לא מדובר על תשלום לניזק אלא שדחפו שניהם אדם לבור ומת והיה בכל דחיפה בפני עצמה כח להפיל לבדה, אם כן כמו שלגבי תשלומים יש על כל אחד חיוב שלם לשלם הכל, כך לגבי חיוב מיתה יהיה על כל אחד חיוב מיתה שלם ושניהם ייהרגו. וכן בהכוהו במקל אחד, אם יש בכח מה שעשה כל אחד בפני עצמו להרים את המקל ולהניעו בכח כזה שדי בו לחוד כדי להמית, גם לו השני לא היה משתתף.
   .
   ובאופן זה אין זה נכון מה שכתבתי בסברת התוספות לפטור כיוון שמצד מי שעשה אין כאן מעשה אחד. כיוון שבאמת יש כאן שני מעשים נפרדים. ראובן עשה מעשה הכאה במקל, ויש מעשה אחד שראובן לבד עשאו, ושמעון עשה מעשה הכאה במקל ויש מעשה אחד ששמעון לבד עשאו. ומה שנתקבצו שני המעשים להיעשות באותו מקל, זה רק מקרה, והמקל עשה באמת שני מעשים נפרדים, את הכאת ראובן ואת הכאת שמעון.
   .
   לפני העיון אולי יש מקום לומר שמה שכתבו התוספות ששניים שאחזו במקל אחד והכו, או שניים שדחפו בבת אחת לבור, מה שכתבו שהם פטורים לגבי נפשות זה רק אם בדחיפת כל אחד מהם אין די כח להמית לבדה. וכן בכח שהניע אחד מהם את המקל לבדו אין בו כדי להמית. ורק מצירוף הכוחות של שניהם נעשה מכה או דחיפה שיש בה כדי להמית. ולכן אין כאן שני מעשים נפרדים שכל אחד מהם חייב עליו מיתה.
   זה נוגע למהלך הפשט בסוגיא שם בבבא קמא נ"ג א', שם במקומה כתבתי בזה, שיש מהלך שמפרש שמדובר שבכל דחיפה לבדה יש כדי כח להפילו, ויש מהלך שמפרש שמדובר שרק בצירוף שתי הדחיות יש כח להפילו. וצריך לבדוק האם מה שמוכח מהתוספות שם ששניים שדחפו בבת אחת לבור אינם חייבים מיתה האם זה מדבר לפי פפירושם המהלך פשט הסוגיא על אופן שיש בכל דחיפה לחוד כדי להמית או על אופן שרק בצירוף הדחיפות יש כח להמית.
   אם יימצא שהתוספות דיברו שרק כשצריך את צירוף הדחיפות כדי שיפול אז בנפשות פטורים, נוכל לומר שהם מודים שאם בכל דחיפה לחוד יש כדי להפיל חייבים, ואולי אין מחלוקת בינם לרשב"א. ולא תהיה קושיא מכך שכשיש בכל דחיפה לחוד להפיל כל אחד משלם את כל דמי הנזק. כתבתי על ביאור מהלך הסוגיא שם, אבל כעת קשה לי להכנס לזה שוב.
   .
   כל זה הוא רק התחלת הדברים וצריך עוד הרבה תלמוד ועיון בזה, ותן לחכם ויחכם עוד.

 5. עמי Says:

  תודה רבה על דברי אלהים חיים
  לפי ההבנה בדברי התוספות שאע"פ שיש בכל מעשה לחוד בכדי להמית ואין אחד צריך לחבירו אפ"ה פטורים, אזי מתיישב על לבי יותר סברת הרשב"א, כי מצד אופן ביצוע המעשה וגם מצד העושה וגם מצד תוצאת המעשה היה פעולה שלמה שתוצאתה באה כאחת, ואני רואה בשני האנשים שעשו המעשה יחד כמו שני ידים שהשתתפו בפעולה אחת. אמנם אם זה נכון לכאורה צריך לדחוק להעמיד הסוגיא רק באופן כזה שלא היה בכח כל מכה בפ"ע בכדי להמית, ולכאורה אף חכמים יסברו בכה"ג שחייבים, כי כ"א המית כל הנפש. ואז יובנו דברי רש"י בסנהדרין בפשוטו שאיש כי יכה ולא שנים שהכוהו היינו שההכאה אירעה רק מכח העשרה ביחד ואנן בכדי לחייב בעינן מעשה רציחה מוחלט (אפי' לחלק מן הנפש) ולא מעשה פציעה ונזק, וכשבאים לדון עכאו"א אין כאן מי שעשה מעשה רציחה, וכמו שהרב שליט"א ביאר כל זה. אמנם מה שהרב כתב להסביר דברי רש"י בב"ק לא כ"כ מתיישב לי בלשון, כי פשוטו שאדם אחד כן עשה מעשה שלם של רציחה ורק לא נודע מיהו, דאל"כ היה לו לכתוב כלשונו בסנהדרין, שאין כאן מעשה הריגה של אדם אחד כלל

  • נראה לכאורה Says:

   הברייתא של הכוהו עשרה בני אדם, ודאי מדברת שאין בכל מכה בפני עצמה להמית אלא רק על ידי הצירוף יש להמית, שהרי בזה אחר זה אחרי תשע המכות הוא עדיין חי וצריך צירוף של העשירית כדי להמית, ואם כן פשוט שבמה שכתב רש"י הטעם למה בבת אחת כולם פטורים מדובר גם באופן שאין בכל מכה בפני עצמה להמית אלא רק על ידי הצירוף.

   השאלה האם מדובר באופן שבכל מעשה יש כח להמית בפני עצמו גם בלי צירוף השני, עולה לא לגבי הברייתא של הכוהו עשרה, אלא היא שייכת רק לסוגיא בבבא קמא נ"ג ב' בשני שוורים שנגחו שור שלישי, ששם התוספות והרשב"א דנו איך יהיה הדין בזה לגבי נפשות. ושם בבבא קמא נ"ג א' הגמרא עצמה דנה האם מדברים באופן שזה עשה הכל וזה עשה הכל, או שזה עשה חצי וזה עשה חצי. ויש שם שתי שיטות עיקריות בראשונים איך מהלך הסוגיא לגבי הנדון הזה, ולפי זה יש לברר על איזה אופן דיברו הרשב"א והתוספות.

   אני מסכים שפשטות הלשון של רש"י בבא קמא לא משמע כמו שכתבתי. אבל גם ללא דבריו בסנהדרין, מצד העניין עצמו, הרי ודאי מדובר שכל המכות הן בכח שווה, ומדובר שרק בצירוף עשרת המכות יש די כח להמית, ואם כן מה שייך לומר שיש אחד מהם שהוא יותר רוצח מחבירו. הרי אנו יודעים שכולם נתנו מכה בכח שווה שאין בה לבדה כדי להמית, ורק מצירוף כל המכות הוא מת, ואנו יודעים שלכל אחד מהם יש חלק שווה בצירוף הזה. ואיזה חסרון ידיעה לגבי מי הרוצח יש כאן.

   לכן חשבתי שייתכן שהיה פשוט לרש"י שעל זה מדובר ולכן סמך על כך שנפרש כוונתו שאין אחד שאפשר לברר אותו מהאחרים ולהצביע עליו ולומר אנו יודעים שהוא הרוצח. וזה מיוסד על ההנחה המוקדמת שרוצח הוא נדון על כל אחד לבדו בפני עצמו ולא מצרפים. ואת ההנחה הזו כתב בסנהדרין ושם סמך שממילא יהיה מובן שאם לא מצרפים אין אחד שאפשר לומר עליו אנו יודעים שהוא הרוצח.

   אבל בוודאי זה דוחק בלשון רש"י. מאוד אשמח לשמוע אם יש לך כיוון מחשבה נוסף לגבי זה.

   אני מתנצל קשה לי כעת לעיין ואני רק מעלה דברים לפום ריהטא בלא עיון שצריכים בירור,
   מקודם חשבתי שלפי הרשב"א ששניים שאחזו במקל אחד והכו ביחד חייבים, החילוק בין זה לבין הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות הוא ששם יש לכל אחד מעשה הכאה לחוד במקל שלו, וכאן יש מעשה הכאה אחד במקל אחד. ולכן יש להסתפק כשהכו במקל אחד אולי אפילו אם אין בכח הדחיפה של המקל של אחד מהם לבד כדי להמית, אלא צריך את הצירוף של שניהם גם יחייב הרשב"א. שסוף סוף יש כאן הכאה אחת במקל אחד, ואין זה דומה לעשר הכאות בעשר מקלות נפרדים.

   אבל זה טעות, כתבתי רק מהזכרון ולא הסתכלתי ברשב"א בפנים ולא זכרתי נכון. ואעתיק לשון הרשב"א בבבא מציעא נ"ג ב' (הוא דן לגבי שור ואדם שדחפו אדם לבור ומת, שהשור חייב כופר שהוא כמו חיוב מיתה לרוצח, מה החילוק בין זה לבין הכוהו עשרה בני אדם שהם פטורים):
   "ואי משום הכוהו עשרה בני אדם מסתברא לי דלא קשיא ולא מידי, דעד כאן לא אמרו אלא שהכוהו עשרה בי' מקלות דליכא איש כי יכה כל נפש, אבל הכא כיון שדחפוהו ביחד כחד חשבינן ליה ודומיא דכי יכרה איש בור דבעיא אחד ולא שנים, ואפילו הכי כשעקרו שניהם חוליא בבת אחת קרינן ביה איש בור, ואלו הטילו שניהם יחד באש שאינו יכול לצאת ממנו חייבים, דאי לא אדתנו עשרה בעשר מקלות ליתנו שדקרוהו שנים בבת אחת דהוי רבותא טפי. ומיהו אפשר לדחות דמשום פלוגתא דבזה אחר זה נקטה, וליתא דאף הוא הוה מצי למיתני ולאפלוגי בשדקר זה אחר זה דלרבנן פטור ולר' יהודה האחרון חייב, וצל"ע בזה".

   הנה כשעקרו שניים חוליא מבור בבת אחת ונעשה בור עמוק י' (הוא בבבא קמא נ"א א' ושם ביאר רש"י שאחד חפר ט' ובטפח העשירי חבירו סייעו ועקרוהו שניהם בבת אחת, ורק כך מוצאים בור של שני שותפין), חייבים שניהם על הבור ואין בזה את הדרשא איש בור ולא שני אנשים בור. וכששניהם עוקרים חוליא, וכן באיש ושור שדחפו איש לבור, זה כמו הכוהו כל אחד במקל נפרד, ולא כמו שאחזו כולם מקל אחד והכו בו.
   הרי שניים שדחפו לבור, כל אחד עשה דחיפה בידו שלו, או גופו שלו, וזה ממש כמו שכל אחד נתן מכה במקל נפרד משלו.
   ואם כן מה החילוק בין הכוהו עשרה בבת אחת שכולם פטורים, לבין שניים שדחפו ביחד לבור ומת, שהרי הדחיפה היא כמו הכאה, וכל אחד דחף בגופו וזה כמו שכל אחד הכה במקל נפרד שלו. ולמה בשניים שדחפו מחייב הרשב"א, וכן בשניים שעקרו חוליא ביחד.

   כמדומני שראיתי כתוב, אבל אני לא זוכר כעת היכן, שמה ששניים חייבים על בור כשעקרו חוליא בבת אחת, זה דווקא כשיש בכח מעשה העקירה של אחד לבדו להוציא את כל החול, ולכן כל אחד מהם עשה מעשה כרייה שלם בפני עצמו, ולכן כל אחד מהם חייב על הבור בפני עצמו שהוא לבדו כרה אותו כלו. וגם השני לבדו כרה אותו כולו ולכן כל אחד מהם הוא איש בור.
   אבל אם אחד לבד לא היה בכח מעשהו להוציא משם את החול, ורק בצירוף מעשהו של השני נעשה כח מספיק לעקור משם את החול, אז אין אחד מהם עשה מעשה כרייה שלם על הבור ואינו חייב על הבור כי לא מצרפים שניים לחיוב על כריית בור כי כתוב איש בור.

   ואם כן רק זה מה שיש לחלק בין עשרה שהכוהו לבין שניים שדחפו לבור. שבעשרה שהכוהו בכל מכה לבד אין כדי להמית, כאמור שם וודאי מדובר באופן זה שהרי אם את אותן מכות עצמן עשו בזה אחר זה, הרי עד שהעשירי לא הכה הוא היה עדיין חי, ומבואר שמדובר שאין בכל מכה לבדה להמית.
   ואילו בשניים שדחפו אחד לבור ומת מדובר שגם לולא השני היה נופל מדחיפת האחד. וכאמור הגמרא עצמה שם דנה בזה ומשמע שבאופן כזה מדובר רק שתלוי לפי איזו שיטה מפרשים, וקשה לי להיזכר כעת בלי לעבור על זה שוב.

   ולפי זה נראה שכל מה שהרשב"א בא לחייב שניים שעשו ביחד, שדחפו ביחד או דקרו ביחד, אין החילוק משום שיש לחלק בין הכו בעשרה מקלות או שאחזו כולם במקל אחד והכו (ונראה עכשיו שזה אינו חילוק כלל, שאם עשרה הכו במקל אחד זה כמו הכו בעשרה מקלות, שסוף סוך כל אחד עשה את ההכאה שלו ומה אכפת לי אם השתמשו באותו מקל או במקל נפרד), אלא כל החילוק הוא רק שהרשב"א פירש שניים שדחפו לבור שיש בכל דחיפה לחוד להפיל גם בלי השנייה, ולכן כל אחד עשה מעשה הריגה שלם לבדו בפני עצמו והוא חייב עליו, ומה אכפת לי שיש כאן עוד אחר שגם הוא עשה וגם הוא חייב על מה שהוא עשה. והרשב"א בא לומר שזה אינו דומה לעשרה שהכוהו, כיוון ששם מכת האחד לבדו לא היתה ממיתה בלי צירוף האחרות, ולכן כל אחד בפני עצמו לא עשה מעשה הריגה שלם ואין על מה לחייב אותו כי לא מצרפים. אבל בשניים שדחפו שדחיפתו לחוד היתה מפילה לבור גם בלי דחיפת השני, אז הוא עשה לבדו בפני עצמו מעשה הריגה שלם, והוא חייב עליו, ולא מגרע מה שגם השני חייב על מעשה הריגה שגם הוא עשה בפני עצמו.
   והחידוש של הרשב"א הוא שלכאורה הייתי אומר איך ייתכן ששניים יתחייבו על שני מעשי הריגה, שכל אחד מהם בפני עצמו עשה מעשה הריגה נפרד ושלם לבדו בעצמו, הרי יש כאן רק הרוג אחד ולא שני הרוגים, ואיך הרוג אחד יכול לפרנס שני מעשי הריגה שלמים ונפרדים אחד של ראובן והשני של שמעון.
   ועל זה הוא מביא מחוליית בור, שאם צריך שרק איש אחד חפר את הבור כדי להתחייב עליו, איך בור אחד יכול לפרנס שני מעשי חפירה שלמים ונפרדים של ראובן בפני עצמו ושל שמעון בפני עצמו שכל אחד מהם חפר לבדו חפירה שלמה של בור, ואם כן היו צריכים להיות כאן שני בורות ולא רק בור אחד. ועל זה מחדש הרשב"א שזה לא סותר. שגם אם התוצאה היא אחת, יתכן שהיא תוצאה של שני מעשים שלמים ונפרדים וראובן יתחייב על המעשה השלם שהאו עשה ושמעון על המעשה שהוא עשה ואע"פ שיש משני המעשים רק תוצאה אחת.
   אבל בהכוהו עשרה בני אדם כיוון שממכת האחד לבד הוא לא מת אין כאן מעשה נפרד ושלם של ראובן לחייב אותו, ולא מצרפים כיוון שהמצווה נאמרה לכל יחיד בפני עצמו, ולכן כולם פטורים.
   כעת לפום ריהטא זה נראה יותר נכון, אבל עדיין אני כותב רק לפום ריהטא ובלא לעיין וצריך עוד תלמוד.

 6. עמי Says:

  שלום
  כשכתבתי חשבתי שהסוגיא מדברת גם בשכל מכה לבדה יש בה בכדי להמית, ומה שבהכוהו בזא"ז אינו מת אלא עד מכה עשירית, משום שאין מוכרח שימות מהמכה בפועל אלא סגי שע"פ הרוב יש בה כדי להמית, וגם מטבע המציאות לא באותו רגע שקיבל המכה מת אלא יכול לשהות זמן מה בחיים עד שמת מחמת המכה, וכמו בשאר מיתות כמו אם נפל מהגג או נדקר בסכין וכו' שלא תמיד מת ברגע אחד ממש בעת המאורע אלא יש זמן של גסיסה. ובאותו זמן לפני שמת קדמו אחרים וגם הם הכוהו. ובזה חכמים אומרים שאמנם אם לא היה בא השני ומכהו אז הראשון היה מתחייב כיון שהתברר שמעשהו הוא שהרג את כל נפשו. אבל עתה כשהכוהו עוד בני אדם, הראשון עדיין לא הרגו כולו ממש אלא מקצתו כי בפועל עדיין לא יצאה נשמתו, והשני הרג רק מקצתו בפועל, שניהם פטורים כיון שכל אחד הרג מקצתו. וכשאין במכת כל אחד להמית בפ"ע, לפי חכמים האחרון פטור ולא נחשב שהרגו כולו, כיון שגם מכת האחרון לבדו לא היה בה כדי להמיתו, א"כ גם בכה"ג כל אחד הרג מקצתו (ובאמת לפ"ז יש לדון לפי חכמים אם הראשון הכהו מכה שאין בה בכדי להמית והשני בא והכהו מכה שיש בה בכדי להמית, האם גם בכה"ג פטורים כיון שהראשון מ"מ גם הכה מקצתו, או שהם פוטרים רק כשמכת שניהם כל מכה בפ"ע לא היה בה בכדי להמית כי אז כ"א הרג מקצתו, אבל כשהיה במכת השני בכדי להמית נחשב שהרג כל נפש). ובכה"ג ריב"ב מחייב את השני כיון שקירב מיתתו והרג מקצתו בפועל, ואמנם בלעדיו הראשון היה מתחייב, אך כל זמן שעדיין לא מת בפועל לא מתחייב, וכאן קדם אחר שהרג מקצתו בפועל. אך כשהכוהו כולם בבת אחת ובכל מכה לחודא יש בכדי להרוג אע"ג דאיכא כאן כל נפש לכו"ע כולם פטורים כי א"א לומר שכולם הרגוהו כיון שסגי במכה אחת להורגו בלי הצטרפותם, א"כ מכה אחת הרגתו, ומי הוא בעל המכה לא ידוע וא"א לדעת גם אם יבא אליהו, כיון שכל המעשים אירעו בבת אחת. ובזה באמת יובן רש"י בב"ק כפשוטו שאין נודע מי הרגו (במאמר מוסגר. כמו כשמוציאים להורג בכדי שהתליינים לא יחושו תחושות אשמה נותנים לשניהם לעשות כ"א את המעשה בפני עצמו). אמנם כשהכוהו בב"א ולא היה בכל מכה בכדי להמית אז פטורים מטעם שכל אחד לא עשה מעשה שלם ואיש כי יכה ולא שנים. אך כששנים אחזו בסכין או במקל היה כאן מעשה אחד שלם של הריגה ששנים עשאוהו ונודע לנו בבירור שמחמת אותו מעשה מת, לא כמו בעשרה שהכוהו שלא נודע לנו מחמת איזה מעשה מת אם של הראשון אם של השני ואפשר לתלות שהשני הרגו. א"כ כשיש בכל מכה בפ"ע להרוג הכל הוא ענין שא"א להוכיח מי העושה אע"פ שמצד המעשה המעשה שלם
  תודה רבה

  • נראה לכאורה Says:

   דבריך נכונים,
   הרי אם במכות הראשונים לא היה כדי להרגו הוא היה נחשב נפש שלמה וגם לחכמים היה האחרון חייב. והם פוטרים את האחרון כיוון שהם מדמים אותו לטריפה, ובוודאי מדובר שסופו למות מהמכות הראשונות גם לולא מכת האחרון, רק שכדבריך עדיין לא מת מייד אבל סופו למות. ורבי יהודה בן בתירא רק אומר שאינו דומה לטריפה כיוון שלא נחתכו סימניו, אבל רק זה החילוק בינו לטריפה, ובוודאי לכל הדעות סופו למות ממכות הראשונים.
   ובזרק תינוק מהגג בוודאי יש במעשהו של הראשון להמית גם ללא מעשה האחרון, והגמרא אומרת שזה דומה להכוהו עשרה בני אדם.
   בימים האחרונים אני חלש יותר מהרגיל וקשה לי להתרכז ואני מתבלבל, ותודה על העזרה ועל הסבלנות. ואני מאוד שמח בדבריך הנכוחים.

   אמנם עדיין לשון רש"י אינו יכול להתפרש כפשוטו שאי אפשר להוכיח מי הרג, שאנו יודעים שכולם הכוהו מכה שיש בה כדי להמית ואנו יודעים שכולם הרגו בבת אחת, ואין זה שיש רק אחד שהרג והאחרים לא הרגו רק שאיננו יודעים מי הוא.

   כעת חשבתי אולי יש לומר שהרי מדובר במכות שיש בהן כדי להמית, רק אינן ממיתות מייד אלא לוקח מעט זמן עד שימות מהן, ולכן אפשר להעמיד בהכו בזה אחר זה ולדון על דינו של האחרון. ומסתבר שהמכות של כולם שוות בכך שדינן הוא דין מכה שיש בה כדי להמית, אבל אי אפשר לצמצם שהזמן שיעבור מזמן המכה עד שימות ממש שווה שכולם. ואם נניח שניים הכוהו, ומכת האחד יש בה להמיתו לגמרי שעה אחת מזמן המכה, והמכה השנייה יש בה להמיתו שעתייים לאחר המכה. והוא מת לגמרי שעה אחת לאחר המכה, ואם כן רק אחד מהם הוא הרוצח, זה שמכתו עשתה שימות לאחר שעה, ומי שמכתו עשתה שימות לאחר שעתיים פטור. ואם כן לשום רש"י הוא כפשוטו שיש כאן רק רוצח אחד ואי אפשר להוכיח מי מהם הוא הרוצח.

   רק שצריך יישוב ללשון רש"י בסנהדרין, שלפי זה יש רק אחד שרצח ולא שניים, ולא שייכת כאן הדרשא איש כי יכה ולא שניים שהכו.
   כעת הבחנתי שמה שכתב רש"י בסנהדרין לבאר למה בבת אחת הם פטורים משום איש כי יכה כל נפש ולא שניים שהכו, הוא מדבר שם לפי שיטת רבי יהודה בין בתירא.
   ומה שכתב בבבא קמא י' ב' שהטעם שפטורים בבת אחת משום שאין ידוע על ידי מי נהרג, זה מדבר על שיטת חכמים ולא על שיטת רבי יהודה בן בתירא, שחכמים אמרו "הכוהו עשרה בני אדם בעשר מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה ומת כולן פטורין", ועל "כולן פטורים" כתב רש"י: "שאין ידוע על ידי מי נהרג". והרי דבריו הם לבאר שיטת חכמים שאמרו כולן פטורים ולא לבאר למה לרבי יהודה בן בתירא בהכו בבת אחת כולן פטורין. ובסנהדרין מפורש בדבריו שהוא מדבר על שיטת רבי יהודה בן בתירא למה מחייב רק בזה אחר זה ולא בהכוהו בבת אחת, ועל זה כתב משום איש כי יכה כל נפש ולא שניים שהכו.

   מסברא היה מקום לומר לכאורה שלפי חכמים, גם האחד שמכתו גמרה למיתה בזמן הכי קצר, ומה שמת בפועל הוא מחמתו, כי מחמת מכת האחרים עדיין היה עובר עוד זמן עד שימות, עדיין הוא הרג רק מקצת נפש ולא כל נפש. שלולא מכתו הרי היה מת מחמת האחרים שהכו בבת אחת איתו, אע"פ שהיה לוקח עוד קצת זמן. ואם כן לחכמים שפטור על מקצת נפש אין כאן חיוב כלל גם לא על מי שמכתו הקדימה להרוג. אמנם מלשון רש"י בבבא קמא מבואר שאין זה כך. שאם כן היה הטעם למה חכמים פוטרים משום מקצת נפש ולא משום שאין ידוע מי הרגו. אלא צריך לומר שדווקא בזה אחר זה חכמים פוטרים משום מקצת נפש, שהראשונים עוד לא הרגו, והאחרון הרג מי שכבר קיבל מקודם מכת מוות ולכן לא הרג אלא מקצת נפש. ומסברא לעניות דעתי מסתבר שגם אם הכוהו בבת אחת יש כאן רק הריגת מקצת נפש, שאם האחרון שהכה פטור אע"פ שוודאי המכה שלו הקדימה את ההריגה יותר ממכותיהם של האחרים מכל מקום כיוון שנפעל כבר בהרוג מכת מוות של האחרים לגבי האחרון הוא רק מקצת נפש וחכמים פוטרים, ומה אכפת לי את מה שנפעל בו מכת מוות על ידי האחרים היה לפני מכת האחרון או בבת אחת עם מכת האחרון [כלומר זה שמכתו הקדימה להמית], סוף סוף גם כשהכו בבת אחת, לגבי מי שמכתו הקדימה להרוג הוא הרג מי שנפעלו בו מכות מוות על ידי אחרים, והוא רק מקצת נפש, ויהיה פטור לחכמים מטעם זה כמו בהכו בזה אחר זה, ולמה הוצרך רש"י לבאר בשיטת חכמים שבבת אחת פטור כי לא ידוע מי הרגו.
   וצריך לומר שבהכו בבת אחת, זה שהכה ומכתו הקדימה להמית לפני האחרים, כשהוא הכה היה הנרצח עדיין שלם ולא מקצת נפש, כי מכות האחרים לא קדמו למכתו. ומכתו נפלה על אדם שלם כיוון שלא הוכה מקודם, ואם מכתו הקדימה להמית הוא הרג אדם שלם, אע"פ שבבת אחת גם אחרים הכו. ואם כן יש כאן אחד שהוא רוצח גמור ולכן לחכמים פטור רק כי אין ידוע מי מהם הרג.

   אמנם לפי זה קשה שלכאורה גם לרבי יהודה בן בתירה יהיה כך, ולמה בסנהדרין כתב רש"י לשיטתו שבבת אחת פטורים משום איש כי יכה ולא שני אנשים. שבהכו בבת אחת יש אחד שמכתו גרמה למיתה בזמן יותר קצר משל האחרים. ואם כן האחרים הם כמו הראשונים כשהכו בזה אחר זה, שהם הכו מכת מוות אבל פטורים משום שמכת האחר המיתה לפני שמכתם המיתה. ונמצא שלא המיתו הם. (ונראה פשוט שגם אם מי שעשה חבירו טריפה חייב משום רציחה גם אם הטריפה עוד חי, לעניין זה לא מדמה רבי יהודה בן בתירא גוסס בידי אדם לטריפה. ואם היה מדמה הרי בהכו בזה אחר זה הראשון שהכה היה מתחייב. ואם כן הם פטורים כי אע"פ שהכוהו מכה שיש בה כדי להמית כדי לחייבם צריך שימות בסוף. והוא לא מת מחמת מכתם כי אחר הקדים להרגו ולכן הם פטורים. וגם בהכו בבת אחת יש אחד מהם שמכתו הקדימה להמית לפני מכות האחרים, והטעם לפטור כי לא ידוע מי הוא, ולמה צריך איש כי יכה כל נפש)
   .
   .
   .
   וכעת קשה אם כל אחד הכה מכה שיש בה כדי להרוג והכוהו כולם בבת אחת, למה לפי הרשב"א הם פטורים אפילו לרבי יהודה בן בתירא, ומה זה שונה משניים שדחפו אחד לאש שלשיטתו שניהם חייבים. או שניים שעקרו חוליית בור ביחד. הרי בדחפו שניים את השלישי לאש זה לא דומה לאחזו כולם במקל אחד והכו, אלא זה דומה להכוהו כל אחד במקל נפרד, ולכאורה זהו ממש כמו הכוהו עשרה בני אדם בבת אחת.

   אשמח לשמוע אם יש לך כיוון מחשבה להתקדם בזה.

   .
   .
   .
   .

   שוב הסתכלתי בלשון הרשב"א בבא קמא נ"ג ב' בפנים:
   וזה לשונו: "דעד כאן לא אמרו אלא שהכוהו עשרה בי' מקלות דליכא איש כי יכה כל נפש, אבל הכא כיון שדחפוהו ביחד כחד חשבינן ליה ודומיא דכי יכרה איש בור דבעיא אחד ולא שנים, ואפילו הכי כשעקרו שניהם חוליא בבת אחת קרינן ביה איש בור, ואילו הטילו שניהם יחד באש שאינו יכול לצאת ממנו חייבים".

   ונראה ממשמעות לשונו, שהחילוק הוא כמו שהבנת שיש חילוק אם הם אוחזים כולם ביחד במקל אחד ומכים בו, או שכל אחד מכה במקל בפני עצמו.

   שהרי אמר "בי' מקלות דליכא איש כי יכה כל נפש, אבל הכא כיון שדחפוהו ביחד כחד חשבינן ליה".
   ונראה הביאור שכששניים דוחפים ביחד, אע"פ שכל אחד נוגע בגופו בנגיעה בפני עצמה, אין זה דומה להכוהו בשני מקלות. שבדחיפה לבור, שני הכוחות של שני הדוחפים מצטרפים לעשייה אחת, שיש רק כח פועל אחד המזיז את האדם ממקומו לבור, שהרי הדחיפות של שניהם צריכות להיות תואמות שיהיו שתיהם דווקא לכיוון אחד, שיווצר מזה כח פועל אחד של הזזה ממקומו למקום הבור. ולכן יש כאן עשייה אחת של הזזת האדם ממקום א' למקום ב'. ושניהם עשו את העשייה הזו ולכן החיוב על שניהם (ועדיין נראה שזה דווקא כשבכח כל דחיפה לבד להפיל, שאז כגון זה בממון כל אחד חייב את כל הסכום. שאם אין בכח כל דחיפה לבד להפיל, במממון משלם רק חצי גם אם אי אפשר לגבות מהשני, ובנפשות אי אפשר להרגו אם אינו חייב יותר מחצי אחריות על המעשה וצריך עוד עיון).

   אבל בהכוהו בעשרה מקלות, אין צורך לתאם בין המכות שיהיו כולן באותו כיוון, כי כל אחת היא עשייה נפרדת, שכל אחת היא הפעלת כח על הנהרג בלי שייכות להפעלות הכח האחרות של המכות האחרות. וכל כח הוא כח בפני עצמו ואינו מתחשב בכוחות האחרים, ולכן הוא עשייה נפרדת. מה שאין כן בדחיפה שהן צריכות להיות מתואמות דווקא לכיוון אחד, כי יש כאן הפעלת כח אחת, שכדי להזיזו אל הבור צריך דווקא כח לכיוון הבור ושניהם מתחשבים כל אחד בכיוון הדחיפה של השני כדי ששניהם יצטרפו לדחיפה אחת אל הבור. ושניהם עשו עשייה אחת, דהיינו הדחיפה, שהיא הריגת נפש שלמה, וכל אחד מהם חייב עליה מיתה כיוון שגם לולא מעשה חבירו יש בדחיפתו כדי להרוג נפש שלמה. מה שאין כן במכות שאין מכה אחד מתחשב בכיוון או בכח או במקום של המכות האחרות, ואינו מתחשב כיוון שאינו בא להצטרף אל המכות האחרות לעשייה אחת מתואמת, אלא כל אחד עושה את העשייה שלו בפני עצמו.

   ומלשון הרשב"א שמענו שהטעם בהכוהו עשרה בעשרה מקלות בבת אחת שהם פטורים משום שליכא איש כי יכה כל נפש. ולא משום שאיננו יודעים מי מהם הרג כמו שכתב רש"י. ורש"י כתב טעם זה לפי חכמים, והרשב"א גם מדבר לשיטת חכמים, שהוא דן להלכה בסוגיא שם שלא נזכרה בה המחלוקת עם רבי יהודה בן בתירא, והרי הטעם של ליכא כל נפש הוא לחכמים.
   ואולי הרשב"א סבר שמה שהכוהו האחרים בבת אחת עם מי שהכה את המכה שהזמן ממנה עד המיתה היה הכי קצר, שהוא הרוצח, כיוון שבבת אחת עם מכתו נפעלו בנרצח מכות אחרות הוא נחשב רק מקצת נפש, וכמו בזה אחר זה שאם לפני מכת האחרון הוכה, אינו נפש שלמה. ורש"י חולק וסבר שדווקא בזה אחר זה מכת מי שלבסוף הרג ממש נפלה על גוף שכבר הוכה מקודם מכות שיש בהן להמית ואינו נפש שלמה. אבל כשהכו בבת אחת, מי שהכה את המכה שהרגה, הכה אותה על גוף שלם, שהאחרים הכו רק ביחד איתו ולא לפניו.
   .
   .
   .

   לגבי רש"י בסנהדרין, חשבתי מחשבה שאולי יש בה כיוון שיעזור להתקדם. אני כותב בבחינת לימוד בחברותא לנסות להתקדם שלב אחרי שלב ולא כדברים מבוררים.

   הנה לפי חכמים שצריך כל נפש, בהכוהו בבת אחת יש רק רוצח אחד. שהוא הכה על גוף שלם, כיוון שמכות האחרים לא קדמו למכתו נחשב שהכה על איש שאינו מוכה והוא נפש שלמה, והרוצח הוא מי שמכתו גרמה בזמן הכי קצר למיתת ההרוג. וכל האחרים לא עשו מאומה. ולכן יש כאן רק אחד שהרג ולא ידוע מי הוא וכמו שכתב רש"י לדעת חכמים בבבא קמא י' ב'. וזה כמו חבורה של עשרה שאחד מהם זרק אבן ולא ידוע מי הוא, ואין כאן שניים שהרגו ביחד.

   אבל לרבי יהודה בן בתירא יש חיוב גם על מקצת נפש. ובזה אחר זה, מכת האחרון שהקדים את מותו מבררת על מכותיהם שאינן מעשה הריגה.
   אמנם הן אינן מעשה הריגה לחייב כי חסר בתוצאה, אין למכות האלה תוצאה של מיתה כי האחרון הקדים להרגו, אבל הן מעשה של נטילת מקצת נפש.

   מה שריב"ב מחייב על מקצת נפש, הנה מי שרוצח גוסס בידי שמיים אפילו שבוודאי עוד רגע אחד היה מת מעצמו הוא רוצח גמור. שאין חילוק בין חיי עולם לחיי שעה. והכל מודים שלקצר את החיים ברגע אחד זו רציחה גמורה של נפש שלימה (כמדומני שיש נדון בזה באחרונים אבל לגבי רש"י כאן נראה שאינו שייך לעניין).
   החידוש של ריב"ב לחייב אינו משום שעוד מעט היה מת ממילא. אלא הוא מודה שחיותו כבר ניטלה במידת מה כיוון שהמכות כבר נפעלו בגופו, וכמו טריפה שכבר נפעל בגופו חיתוך סימנים. ולכן הוא רק מקצת נפש ולא נפש שלמה. רק סובר שאעפ"כ אינו ממש כטריפה שאינה נפש כלל כיוון שגופה חתוך כבר, אלא הוא מקצת נפש, ובמקצת נפשו כבר ניטלה על ידי מכות הראשונים והוא חצי טריפה מבחינת איכות ואעפ"כ חייבים עליו מגזירת הכתוב.
   והוא כמו כלי שכבר נפל מראש הגג, שאזלינן בתר מעיקרא ודינו ככלי שבור כיוון שמעשה השבירה כבר נפעל בו, ואינו כמו כלי שעף חץ לכיוונו שעדיין לא נפעל בו מאומה. וכיוון שנפעל בו כבר מעשה הריגה הוא רק מקצת נפש.

   ולפי זה בהכוהו עשרה בזה אחר זה, האחרון חייב על מקצת נפש, אבל היה מקום לחייב גם את האחרים על המקצת השני. שהם הפחיתו את חיותו מנפש שלמה למקצת נפש, והאחרון נטל ממנו את את אותו מקצת. והרי מי שעשה את חבירו טריפה נהרג עליו גם אם הטריפה עדיין חי. והם עשו בו חצי דרך עד להיותו טריפה, שהוא כבר מקצת טריפה שחלק מחיותו כבר ניטל, ואם כן הראשונים נטלו חצי והאחרון נטל חצי. ולכאורה היה מקום שכולם יתחייבו לריב"ב שיש חיוב על מקצת נפש.
   ובזה אחר זה, מבורר שהאחרון הוא סיים את ההריגה, ולכן הראשונים פטורים כי אע"פ שחייבים על מקצת נפש, יש חילוק שהחיוב הוא דווקא על מקצת הנפש האחרון ולא על מקצת הנפש הראשון. ויש הפרדה מבוררת בין המקצת הראשון של הראשונים למקצת האחרון של האחרון, ולכן רק האחרון מתחייב.
   אבל אם היכו בבת אחת, לא מבורר של מי המקצת הראשון ושל מי האחרון.

   והנה לחכמים שלא מבורר מי זה שמכתו הולידה את המיתה לפני המכות האחרות, פטורים כולם כי לא ידוע מי הרוצח, כי רק אחד עשה מעשה רציחה והאחרים לא עשו כלל.
   אבל לריב"ב כולם עשו מעשה הכאת מקצת נפש, ואמנם מה שאחד קדם והמיתו זה פוטר את האחרים, כי נעשה חילוק בין המקצת הראשון למקצת האחרון וכשיש חילוק אז חייבים רק על המקצת השני הסופי. אבל אם לא מבורר מי מכתו קדמה להרוג, היה מקום לומר שלא נפטור אותם מחמת חוסר הבירור, אלא להיפך, נאמר שכולם נטלו מקצת נפש וכשאין בירור בין מקצת ראשון לאחרון כולם חייבים. כי על המקצת נפש הראשון יש פטור רק מכיוון שמבורר שאחר נטל את המקצת הסופי לבדו, ונעשה המקצת הראשון שהוא לא המקצת הסופי ועל זה לא מתחייב. ובלא שיש בירור כולם חייבים על מקצת נפש כאחד, שמה שמת בסוף יתייחס לכולם כאחד ביחד שמקצת הנפש של כולם דינו כמקצת סופי. ועל זה רש"י ביאר שלא מצרפים כי נאמר איש כי יכה כל נפש ולא שני אנשים, וכל אחד צריך לדון בו בפני עצמו, וכל שאין ידוע בוודאי שהמקצת שלו הוא המקצת השני שהביא לתוצאה של מיתה גמורה אינו חייב. וחזר להיות פטור משום שלא יודעים מי הרוצח. ועדיין לא מחוור היטב וצריך עוד עיון. אבל אולי יש בזה פתח להתקדם לחשוב הלאה.

   .
   .
   אגב על מה שכתבת שהכוהו עשרה בני אדם מדובר שיש במכת כל אחד מהם כדי להמית זה מפורש בתוספות בבא קמא י' ב': "כולן פטורין. וביש לראשון כדי להמית, דבשאין בו כדי להמית אפילו לרבנן אחרון חייב כדמוכח בפ' כל הנשרפין (סנהדרין דף עח.)".

 7. עמי Says:

  שלום בקטע שכתבתי לפני פניו התבלבלו שם סדר המשפטים וכך צריך להיות
  תודה רבה על דברי אלהים חיים
  לפי ההבנה בדברי התוספות שאע"פ שיש בכל מעשה לחוד בכדי להמית ואין אחד צריך לחבירו אפ"ה פטורים, אזי מתיישב על לבי יותר סברת הרשב"א, כי מצד אופן ביצוע המעשה וגם מצד העושה וגם מצד תוצאת המעשה היה פעולה שלמה שתוצאתה באה כאחת, ואני רואה בשני האנשים שעשו המעשה יחד כמו שני ידים שהשתתפו בפעולה אחת. ולכאורה אף חכמים יסברו בכה"ג שחייבים, כי כ"א המית כל הנפש. אמנם אם זה נכון לכאורה צריך לדחוק להעמיד הסוגיא רק באופן כזה שלא היה בכח כל מכה בפ"ע בכדי להמית. ואז יובנו דברי רש"י בסנהדרין בפשוטו שאיש כי יכה ולא שנים שהכוהו היינו שההכאה אירעה רק מכח העשרה ביחד ואנן בכדי לחייב בעינן מעשה רציחה מוחלט (אפי' לחלק מן הנפש) ולא מעשה פציעה ונזק, וכשבאים לדון עכאו"א אין כאן מי שעשה מעשה רציחה, וכמו שהרב שליט"א ביאר כל זה. אמנם מה שהרב כתב להסביר דברי רש"י בב"ק לא כ"כ מתיישב לי בלשון, כי פשוטו שאדם אחד כן עשה מעשה שלם של רציחה ורק לא נודע מיהו, דאל"כ היה לו לכתוב כלשונו בסנהדרין, שאין כאן מעשה הריגה של אדם אחד כלל

 8. עמי Says:

  שלום וברכה הרב היקר שליט"א
  קראתי עכשיו את הדברים הנפלאים והעמוקים שכתבת, ולפי עניות דעתי כיוונת לאמת, שמכה הגורמת למיתה הכי קצרה בזמן היא המחייבת, וכמ"ש "שקירב מיתתו". ועפ"י דבריך אני מבקש רשות לסדר את הסוגיא ולחזור על הדברים פחות או יותר כי קצת התבלבלתי, ואנא אמור לי היכן אני טועה או שאינך מסכים.
  לפי שיטת חכמים בכדי לחייב רוצח על מעשה רציחה, הגדר של מעשה רציחה הוא שיעשה מעשה מתחילה ועד סוף מעשה שנוטל את כל הנפש בפועל (בגוסס בידי שמים זהו כל הנפש שיש בו עתה מצד הטבע בלי בחירה של אדם אחר במצבו ואף אחד לא התחיל במעשה הרציחה שלו לכן ההורגו חייב). לכך כשהכו עשרה בבת אחת כולם פטורים אע"פ שהיה בכל מעשה של כל אחד מהם בכדי להמית, משום שיש כאן רק רוצח אחד, והרוצח הוא אותו אדם שמכתו המיתה בזמן הקצר ביותר את כל הנפש מתחילה ועד סוף, ונמצא שהוא הרוצח בפועל, ומעשה האחרים אין בו מאומה כי עד שבאה תוצאת מעשיהם להתגשם בפועל כבר מת אותו אדם. ומתוך שאינו ידוע מיהו אותו אדם כולם פטורים. (כפי שהסביר רש"י בב"ק דף י' את דעת חכמים. וצריך לומר שכתב טעמו זה רק בציור של הכו בבת אחת ולא כשהכו בזה אחר זה, כי בציור של הכו בזה אחר זה הגמ' מסבירה שטעם הפטור משום דבעינן כל נפש וליכא, וכמ"ש רש"י בב"ק שם בהמשך דבריו).
  ובכהאי גונא אם עשרה בבת אחת דחוהו לאש או הרגוהו בסכין יש לומר שכולם חייבים כיון שכאן נודע מי הרגו, דהיינו כולם הרגוהו, כי רק במכות איננו יודעים מכת מי גרמה שימות ראשון כיון שזה מעשה שהולך וממיתו פסקי פסקי ואינו מוחלט, ואז כשבאים לדון על כל אחד יש צד לומר שלא המכה שלו הביאתו לידי מיתה בזמן שהוא מת בפועל ויתכן שבכח מכתו היה להמית רק כמה רגעים אחר זמן שמת בפועל, אבל מיתה באש או שחיטה בסכין רח"ל הוא מעשה מיתה מוחלט שיש בו זמן קצוב ומוכרח, ובזה כולם שווים באותה מדה וא"א לתלות שהשני הקדים המיתה יותר מחבירו, ולכן כולם חייבים.
  ולריב"ב, נכון שאם נדון על מיתת כל הנפש מתחילה ועד סוף מסתבר שנמצא שיש מכה אחת הראויה להמית בזמן קצר יותר משאר המכות, אבל לריב"ב מתחייב אפי' על מקצת נפש, והרי בודאי שבגלל כל צירוף המכות יחד קדמה מיתתו בכמה רגעים אפילו לזמן מיתה שהיה נגרם מהמכה שיש בה בכדי להמית בזמן הקצר ביותר, ולזה אחראים כולם, ואם כן על מקצת נפש זה ראוי שיתחייבו כולם, אבל לחכמים א"א לחייב על כך כיון שזה רק מקצת נפש ורק ראוי להתחייב מי שמעשהו מתחילה ועד סוף הרג הכי מהר את כל הנפש (ומ"מ פטור בגלל שלא נודע לנו מי הוא). וע"ז רש"י כתב בסנהדרין שמ"מ פטורים כי צריך אחד ולא שנים שיקדימו המיתה, וכאן יש שנים שהקדימו. ואין הכי נמי יתכן שרש"י סובר כסברת התוס' בב"ק דף נ"ג שהבאת לעיל ודלא כהרשב"א?
  כשעשרה הכו בזה אחר זה כולם פטורים ואפי' האחרון. הראשונים פטורים כיון שלא נטלו את כל הנפש, דהלא כשהאחרון הכה עוד נשאר בו חיות שלא הם נטלוה בפועל, ובאמת אם היה אחד מכה היה חייב כי התברר שנטל כל הנפש ע"י מעשהו. והאחרון פטור אפי' שהמית בפועל והקדים מיתתו, כיון שגם מה שהוא המית לא היה כל הנפש, שהרי כבר הנרצח היה בתוך תהליך של מיתה שאחרים עשו והיה מת בלעדיו, אם כן לא מעשהו הוא שנטל את כל הנפש, ומה שהוא נטל הוא רק את זמן חיותו משעה שהכהו עד שעה שהיה מת מכח מעשה הראשונים וזה לא נכנס בגדר רציחה. ולריב"ב שסבירא ליה שכל נפש שנאמר בתורה הוא כל הנפש שיש לו בשעה שהמיתו אותו ואפילו היא נפש מועטה ואין חילוק בין גוסס בידי שמים לבידי אדם, גם על מקצת זמן זה ראוי להכנס בגדר רוצח, ולא אכפת לן מה שאחרים הביאו אותו למצב זה שיהיה כל דהו נפש והתחילו ברציחה, ולכן האחרון חייב כיון שנטל בפועל כל הנפש שהיה לו. ומה שהראשונים פטורים זה כיון שהאחרון בירר שהם רק פצעו אותו במכה הקרובה למיתה, אבל לא נטלו ממנו את החיות עצמה.
  ובאופן אחר קצת אפשר לומר כך, שלדעת חכמים הרי באים לדון מתחילת מיתתו עד סוף מיתתו שזהו כל נפשו ממש, ואמנם מה שמת בפועל הוא ממכת האחרון, אך מכח מכת האחרון בלעדי מכת הראשונים מסתבר שהיה מת כמה רגעים אחר כך, והכמה רגעים שהקדים למות הוא רק מכח מכת הראשונים, שגם הם גרמו להקדים מיתתו, וא"א לתלות הקדמת המיתה רק באחרון, ומאידך בלעדי מכת האחרון גם היה מת כמה רגעים אחר כך ומה שהקדים מעט למות גם הוא ממכת האחרון. אם כן נמצא שלגבי הקדמת מיתתו כולם שוים בזה, שכל אחד נטל מקצת מזמן חייו, ומקרי מקצת נפש. ולפי זה לכאורה אפשר לומר שמה שכתב רש"י שאין נודע מי הרגו קאי גם על ציור של הכו בזה אחר זה. ולפי רבי יהודה בן בתירא שדנים על הנפש שהיה בו בשעת מיתה ולא אכפת לנו איך ומי גרם לו להגיע למצבו הזה, ודאי שהאחרון הקדים את מיתתו בחלק זה והמית בפועל את החלק הזה, ולכן רק הוא חייב.
  וכל זה מדובר שבכל הציורים יש במכת כל אחד ואחד בכדי להרוג, אך אם הסוגיא יכולה להתפרש גם בגוונא כשאין במכת כל אחד להרוג איני יודע ויש עוד לעיין בזה. לעיל כתבתי "כשאין במכת כל אחד להמית בפני עצמו, לפי חכמים האחרון פטור ולא נחשב שהרגו כולו, כיון שגם מכת האחרון לבדו לא היה בה כדי להמיתו, א"כ גם בכהאי גוונא כל אחד הרג מקצתו". ויש לכאורה משמעות לא כך, מהגמ' בב"ק דף כ"ז בזרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקבלו בסייף הוא פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן. ובזרק מראש הגג ודאי שהוא מעשה שיש בו בכדי להמית, אך עדיין לא מבואר אם נחלקו רק בזה או גם בכשאין במכת הראשון בכדי להמית. אמנם מדברי התוס' שהבאת מבואר לא כך, שרמזו לגמ' בסנהדרין: "ואיש כי יכה כל נפש אדם, להביא המכה את חבירו ואין בו כדי להמית ובא אחר והמיתו שהוא חייב. אין בו כדי להמית פשיטא, אלא יש בו כדי להמית ובא אחר והמיתו שהוא חייב". ולא מבואר בגמ' אם מדובר גם כשאין במכת האחרון כדי להמית ואפ"ה האחרון חייב לכו"ע או שרק כשאין במכת ראשון להמית ובמכת שני יש בכדי להמית אז אחרון חייב אבל כשאין במכת שניהם בכדי להמית אולי גם זה תלוי בפלוגתת חכמים וריב"ב. אמנם מפשטות הגמ' משמע שאף בכה"ג שאין במכת האחרון להמית חייב מ"מ חייב ולא תלוי בפלוגתת חכמים וריב"ב. וצריך עוד לעיין בזה.

  • נראה לכאורה Says:

   תודה על הדברים, והם עזרו לי להבין יותר ברור.
   לגבי השאלה למה רש"י בסנהדרין ע"ח הוצרך לבאר למה לפי ריב"ב בהכו כולם בבת אחת לא נחייב את כולם, הסברת יותר ברור ופשוט ונכון ממה שניסיתי להסביר מה הסלקא דעתך לחייב את כולם.
   וגם הסברת יותר טוב למה לפי הרשב"א בדחו בבת אחת לאש חייבים כולם אע"פ שבהכו בבת אחת פטורים.

   לגבי מה שכתבת שאם רק אחד היה מכה והשני היה מקדים וממית הראשון היה חייב, זה אינו, שהרי בהפיל אחד מהגג ובא אחר וקדמו בסייף, המפיל מהגג לכל הדעות פטור והמחלוקת היא רק על השני.
   ודווקא בהכו בבת אחת יש כאן גם לחכמים אחד שוודאי רצח ואיננו יודעים מי הוא, כיוון שאותו אחד הכה על אדם שלם, ומכתו היא שעשתה את סוף מיתתו. אבל בזה אחר זה, אם אחד הכה ואחריו הכה השני, הראשון פטור, כיוון שמכתו לא גמרה את המיתה.
   אבל בדבריך הסברת את קושיית התוספות, שהתוספות בסנהדרין הקשו כמו שהסברת שיש לחייב את הראשון אפילו כשאחר קדם והרגו.
   וזה לשונם בסנהדרין ע"ח א':
   "בגוסס בידי אדם. תימה אותו שעשאו גוסס אמאי פטור הא רוב גוססין למיתה ואמרינן בריש בן סורר (לעיל דף סט:) דהולכין בדיני נפשות אחר הרוב והמכה חבירו ואמדוהו למיתה ומת מי לא מיחייב והא נמי אמוד למיתה הוא.
   ויש לומר דכיון שהקילה עליו תורה שחובשין אותו כדאמרינן בסמוך ואע"פ שאמדוהו למיתה אין הורגין כל זמן שהוא חי וזימנין נמי דאומדין למיתה וחי אף על גב דרובא מייתי הלכך כיון שבא אחר והרגו פטור ותדע דהא אשכחן גוסס בידי שמים דנחשב כחי לחייב את ההורגו אע"ג דרוב גוססין למיתה הלכך אין לתמוה בגוסס בידי אדם אם נחשבנו כחי לפטור מי שעשאו גוסס".
   .
   .
   לגבי השאלה בהכהו הראשון מכה שאין בה כדי להמית וגם השני מכה שאין בה כדי להמית והוא מת רק מכח הצירוף, לעניות דעתי מסתבר שבהכו בזה אחר זה אין נדון בזה. שכיוון שהכו בזה אחר זה וכל אחד הכה בפני עצמו, אם אנו באים לדון על הראשון הרי הוא לא עשה כלום כיוון שהכה מכה שאין בה כדי להמית.
   אם אנו באים לדון על השני, הרי הוא מת ממכתו של השני. מכה שיש בה כדי להמית מודדים לפי הנהרג, האם הוא תינוק או גדול או זקן, או בריא או חולה. בפשטות הראשון עשה אותו חולה ורעוע, אע"פ שלא היה מת לולא מכת השני, והשני הכה מכה שיש בה כדי להמית חולה כזה. ואם בית דין אומדין שמכת השני אין בה כדי להמית את ההרוג הזה, וגם לא אחרי שמכת הראשון החלישה אותו, אם כן הוא מת במקרה מעצמו ושום אדם לא הרג אותו. כך שאין מקום לדון בזה ואי אפשר שריב"ב יחייב בזה משום מקצת נפש.

   ואם הכוהו בבת אחת מכה שאין בה כדי להמית, ומת מהצירוף, הרי גם במכה שיש בה כדי להמית ומת מהצירוף יותר מהר ממה שהיה מת ממכת אחד לבדו, לריב"ב פטור, ורש"י כתב משום איש כי יכה ולא שני אנשים.
   ומה שיש לדון לחייב את שניהם ולחקור האם זה דווקא בשיש בכל אחד לבד בכדי להמית, או אפילו אין בכל אחד לבדו בכדי להמית, זה רק בדחפו לאש או דקרו ביחד בסכין שיש דבר אחד שממית ועשאוהו ביחד ויש כאן מעשה אחד, ולא שתי מכות שכל אחת פועלת בפני עצמה והן שני מעשים. ועל השאלה הזו המקום שהיא נדונה הוא בבבא קמא מדף נ"ג א' עד נ"ג ב'.
   עברתי כעת במהירות על מה שכתבתי שם ובדף י"ג א' בסוגיא זו, ומה שהיה נדמה לי שזכרתי שיש שתי שיטות הוא בעניין אחר, וכמו שכתבתי בבבא קמא י"ג א' לגבי שיטת התוספות. אבל בעיקר דין הסוגיא אין מחלוקת, שאם שני שוורים נגחו שור שלישי, אם יש בכל נגיחה לבד כדי להמית, לגבי ממון אז אם אי אפשר לגבות מאחד, גובה הכל מהשני. כיוון שכל אחד בעצם חייב הכל. וגם לגבי כופר שהוא כמו מיתה נאמר שם שחייב. ומזה הוכחת הרשב"א לשיטתו לחייב שניים שדחפו לאש, והתוספות נדחקו כי הם סוברים שאפילו ביש בכל אחד לחוד כדי להמית ונגחו ביחד פטורים על נפשות כמו שפטורים בהכוהו עשרה בני אדם. והרשב"א מחלק שדחפו הוא מעשה אחד של מיתה אחת, ולא דומה למכות שכל אחת פועלת לחוד.

   אבל אם בכל נגיחה אין לבדה כדי להמית, או שניים שדחפו לאש ואין בכל דחיפה לחוד להפילו לאש, בממון אם אי אפשר לגבות מאחד השני משלם רק חצי. ומוכח שכל אחד חייב רק חצי, ואין זה דומה להיכן שיש בכל נגיחה לבד כדי להמית שכל אחד חייב הכל. ולכן לגבי מיתה נראה לפום ריהטא שמוכח מכאן בהוכחה גמורה שאי אפשר להמית אחד מהם, כי אם על ממון אינו חייב אלא רק חצי ולא את כל דמי הנזק, אם כן אי אפשר להמיתו משום רציחה, כי אין לו אחריות על כל התוצאה. וזה נראה פשוט שלכל הדעות לא מצרפים חיוב של שנים להמית אותם כאילו הם איש אחד, והכל מודים שאיש כי יכה ולא שניים. והרשב"א חייב שניים שדחפו ביחד רק כי כל אחד לבד חייב בפני עצמו כי הוא עשה רציחה שלמה. וזה רק בשיש בכל נגיחה לחוד כדי להמית.

 9. עמי Says:

  שלום רב
  תודה רבה נהנתי מן הדברים
  קטע זה אין צורך לפרסם
  מה כונתך שכתבתי "שאם רק אחד היה מכה והשני היה מקדים וממית הראשון היה חייב", אם כונתך למה שכתבתי "ובאמת אם היה אחד מכה היה חייב כי התברר שנטל כל הנפש ע"י מעשהו", כונתי שרק אחד הכה וזהו, ולא בא אחריו שום אדם והכה גם הוא. לא כ"כ ברור לי היכן טעיתי ועל איזה מדברי כתבת דבריך. תודה רבה

  • נראה לכאורה Says:

   באמת התכוונתי למשפט הזה ואגב ריהטא לא הבנתי אותו נכון וחשבתי שמדובר שאחר כך הכהו השני.

התגובות סגורות.


%d בלוגרים אהבו את זה: