Archive for the ‘בבא קמא’ Category

בבא קמא – דף קי"ט עמוד ב'

01/25/2011

גמ' תנו רבנן: "לוקחין מוכין מן הכובס מפני שהן שלו.
הכובס נוטל שני חוטין העליונים והן שלו, ולא יטיל בו יותר משלשה חובין
[דרך הסורקים לתת לולאות של טוי במחט לאורכו של בגד שמותחו בהן כשהוא נסרק וחובטו במקלות וכשנגמר ובולטין אותו מקום הלולאות שנמתח שם משוה אותן ונוטל אותן הקצועים לעצמו, כדאמר לקמן, ואשמועינן תנא שלא יתפרם לאותן לולאות בחזקה כדי שלא יכול למתחו יותר מדאי אלא ג' חבין. יפיינ"ץ בלעז. ג' תפירות במחט. רש"י], ולא יסרוק הבגד לשתיו אלא לערבו, ומשויהו לארכו אבל לא לרחבו [ומשויהו – מקום הבליטות שנמתח שם נוטל במספרים. רש"י], ואם בא להשוותו עד טפח רשאי [אפילו עד טפח – ליטול ממנו רצועות רחבות טפח. רש"י]".

אמר מר "שני חוטין", והאנן תנן: "שלש"?
לא קשיא הא באלימי
[אלימי – גסין. שנים. רש"י] והא בקטיני [שלש].


"ולא יסרוק הבגד לשתיו אלא לערבו", והתניא איפכא?

לא קשיא הא בגלימא [טלית העשויה לכל יום וכשהוא סורק לשתיו נוחה ליקרע מהר. רש"י ] הא בסרבלא [סרבלא – עשוי. לכבוד ולנוי וכשהוא סורק לשתיו נאה יותר. רש"י].


"ולא יטיל בו יותר משלשה חובין", בעי [הסתפק] רבי ירמיה אמטויי [הולכה] ואתויי [והבאה] חד, או דלמא [שמא] אמטויי ואתויי תרי [שניים]? תיקו. [מנהג תופר אומן להוליך ולהביא המחט בבגד קודם שימשוך כל החוט וקא מבעיא ליה הנך ג' חוטין דקתני מי [האם] חשיבא הולכה והובאה חד דהוו להו ג' הולכות וג' הובאות, או דילמא [שמא] הולכה והובאה תרי [שניים] חשיב להו. רש"י]

"ומשויהו לארכו אבל לא לרחבו", והתניא איפכא?

לא קשיא הא בגלימא הא בהמיוני. [גלימא משויהו לארכו – כדפרישית לעיל. המיונא – אינו נראה אלא שני ראשיה התלויין לכך משוה לרחבה ב' ראשיה התלויין. רש"י]

תנו רבנן: "אין לוקחין מן הסורק מוכין מפני שאינו שלו. ובמקום שנהגו להיות שלו לוקחין. ובכל מקום לוקחין מהן כר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין".

מאי טעמא? קננהו בשינוי. [ושוב לא שייך בזה אין מחזיקין עוברי עבירה, שאם גזל הרי התחייב לשלם מעות בעד החפץ וכעת החפץ עצמו הוא שלו]

תנו רבנן: "אין לוקחין מגרדי לא אירין ולא נירין ולא פונקלין ולא שיורי פקיעות, אבל לוקחין מהן בגד מנומר ערב ושתי טווי ואריג". [אירין – דרך הגרדי להניח צמר בקנה של ערב כדי שלא יצא הערב מן הקנה לכאן ולכאן והוא של בעל הבית. נירין – ליציי"ץ. פקעיות – לוישיי"ל. פונקלין – טריימ"ש שעושין ליריעות הנארגות מעומד ואין עושין להו קנה כדרך הגרדין.
בגד מנומר – כלומר אפילו מנומר בצבעים הרבה אע"פ שרגלים לדבר שגנב הצמר מן בגדים שארג לוקחין מהן דקנינהו בשינוי. טווי ואריג – והיינו אירין [בב"ח גרס והני אירין, כלומר שטווי ואריג אינם אירין אלא אירין הוא דבר שלישי] דאמרן לא יקח אם טלאן הגרדי לוקחין דקנינהו בשינוי. רש"י]

אמרי [אומרים. בני הישיבה], השתא [כעת] טווי שקלי ארוג מבעיא [הא הוי ליה טווי קודם לאריג. רש"י]?

מאי אריג, תיכי. [שרשרות שרימ"ש דלא טוואן קודם לכן. רש"י]

תנו רבנן: "אין לוקחין מן הצבע לא אותות ולא דוגמות ולא תלושים של צמר. אבל לוקחין מהן בגד צבוע טווי ובגדים". [אותות – כשמביאין לו בגד לצבוע חותך ממנו מעט לפני בעליו לידע אם יקלוט את הצבע ופעמים שמעכבו אצלו ושכחו בעלים.  דוגמאות – שמביאין לו הבעלים צמר לצבוע ומביא עמו מעט צמר צבוע ואומר כזה צבע לי. תלושי צמר – שתלש מן הגיזה הצמר מעט מעט.
אבל לוקחין ממנו בגד צבוע – דבגד שלם לא גנב, ואי נמי [ואם גם] גנבו קנייה בשינוי. טווי ובגדים – והנך דוגמאות שטוואן או עשה מהן בגדים לוקחין. רש"י]
השתא [כעת] טווי שקיל [נוטל], בגדים מיבעיא? [הא אין בגדים אלא אם כן טוואן. רש"י]

מאי בגדים, נמטי. [לבדין, פליטר"ש בלע"ז, ואין שם טווי. רש"י]

תנו רבנן: "הנותן עורות לעבדן הקיצועין והתלושין הרי אלו של בעל הבית, והעולה ומשטף במים הרי אלו שלו". [הקיצועין – רונייור"ש בלע"ז, שמקצע מן העור סביב. והתלושין – צמר התלוש מן העור.

צמר העולה מן שטף המים שלו – דדבר מועט הוא ואפקורי מפקר ליה. רש"י]

"אם היה שחור וכו'". [חוזר למשנתנו: אם היה שחור על גבי הלבן נוטל את הכל והן שלו]

אמר רב יהודה קצרא שמיה וקצרא שקיל ליה. [הכובס נקרא קצרי בלשון ארמי, וקצרא שהוא מקצר מן הבגד איהו שקיל ליה ודידיה הוא [הוא נוטל אותו ושלו הוא]. רש"י]

אמר רב יהודה הכל עולין למנין תכלת ויצחק ברי [בני] קפיד עלייהו. [הכל עולין למנין תכלת – אותן שלשה חוטין אם לא קצרן הכובס עולין למדת מלא קשר גודל שצריך להרחיק את תכלת של ציצית משפת הבגד במסכת מנחות (מ"ב א'). קפיד עלייהו – ונוטלן. רש"י.

רשב"א: "אמר רב יהודה וכולן עולין למנין תכלת ויצחק ברי קפיד עלייהו. פירוש למנין תכלת שצריך להרחיק מן הכנף כמלא קשר גודל, ואותו האריג שבראש הבגד עולה לשעור קשר אגודל ולהרחקו ג' אצבעות. ויצחק בנו של רב יהודה היה מסופק בדבר והיה מקפיד בו. ויש לפרש ומן הספק היה נוטלו מן הבגד דשמא עולין ושמא אין עולין. ומכל מקום כיון דרב יהודה אמר להדיא עולין אע"ג דרב יצחק בריה מקפיד קיימא לן כרב יהודה ועולין]

"החייט ששייר את החוט כו'". [החייט ששייר את החוט כדי לתפור בו, ומטלית שהיא ג' על ג', הרי אלו של בעל הבית]

וכמה לתפור?

אמר רב אסי מלא מחט וחוץ למחט. [מלא המחט – מלא אורך המחט. וחוץ למחט – שכל זמן שאין מן החוט אלא מלא המחט מצומצם אין יכול לתוחבו בבגד. רש"י]

איבעיא להו [הסתפק להם] מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט, או דלמא [שמא] מלא מחט וחוץ למחט משהו?

תא [בוא] שמע דתניא: "החייט ששייר את החוט פחות מכדי לתפור בו, ומטלית שהיא פחותה משלש על שלש, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהן הרי אלו של בעל הבית, אין בעל הבית מקפיד עליהן הרי אלו שלו", אי [אם] אמרת בשלמא מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט, פחות מכאן חזי [ראוי] לסיכתא [לסיכתא – חבין שפירשנו למעלה. רש"י], אלא אי אמרת מלא מחט וחוץ למחט משהו, פחות מכאן למאי חזי? [הא אין יכול להפוך המחט ולתוחבו. רש"י]

אלא שמע מינה מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט. שמע מינה.


"מה שהחרש כו'". [מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו, ובכשיל של בעל הבית, ואם היה עושה אצל בעל הבית אף הנסורת של בעל הבית]

ורמינהי [מקשים מברייתא]: "מה שהחרש מוציא במעצד, והנפסק במגירה, הרי אלו של בעל הבית. והיוצא מתחת מקדח ומתחת רהיטני והנגרר במגירה הרי אלו שלו"? [מגירה – שייר"ה בלע"ז, וסכין הוא שיש בו פגימות הרבה וקוצצת מהר. הנפסק במגירה – פסקי עצים שהעץ ארוך ופוסקו. מקדח – טרייד"א, והיוצא משם דק כעפר. רהיטני – פליינ"א. והנגרר במגירה – דק דק שהיא משרת במקום חתך דק כעפר. רש"י]

אמר רבא באתרא דתנא דידן [במקומו של התנא שלנו] איכא תרתי [יש שני] חציני [חצינא הוא שם כללי לכלי מסוג גרזן], לרבתי [לגדולה] קרי [קורא] לה כשיל, ולזוטרתי [ולקטנה] קרי לה מעצד. באתרא דתנא ברא [במקומו של התנא החיצוני. התנא של הברייתא] חד הוא דאיכא [אחד הוא שיש] וקרו לה מעצד. [חד הוא דאיכא – ורבתי היא ומשרת שפאי גסין [נושרים ממנה שבבי עץ גדולים]. רש"י]

"ואם היה עושה אצל כו'". [ואם היה עושה אצל בעל הבית אף הנסורת של בעל הבית]

תנו רבנן: "מסתתי אבנים [מרבע אותן ומחליק אותן. רש"י] אין בהם משום גזל. מפסגי אילנות, מפסגי גפנים, מנקפי היגי, מנכשי זרעים, ועודרי ירקות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם יש בהן משום גזל, אין בעל הבית מקפיד עליהן הרי אלו שלו". [מפסגי אילנות – כשיש בהן ענפים יותר מדאי קוצץ אחת מבינתים והיינו פיסוג לשון דילוג והרחבה. היגא – סנה. ניקוף – שייך בהיגא כמו ונקף סבכי היער בברזל (ישעיהו י). ומנכשי זרעים – נוטלים ירקות מביניהם. ועודרי ירקות – כשהן תכופות יותר מדאי נוטל אחת מבינתים כדי שיהא מקום להרחיב ולהתפשט. רש"י.

מאירי:

"מסתתי אבנים, ומפסגי אילנות, והוא שכשיש ענפים יותר מדאי נוטלין אחד מבין שניים או מבין שלשה, ומפסק גפנים, ומנכשי זרעים, והוא ליקוט עשבים, ומנקפים והוא ליקוט קוצים מבין זרעים, כולם תלויים בדעתו של בעל הבית וכל שרואים מדרכו שיקפיד אסור. ושחת של תבואה רוב מקומות קפדים עליה ואסור. וכלל גדול בדברים אלה מנהג המדינה ועל הכל יזהר אדם להיות מלאכתו באמונה שאין לו לאדם אלא שם טוב הנמשך מפעולותיו ומעשיו של אדם מעידין לו בעולם הזה ודנין אותו לעולם הבא אשרי מי שגדל בשם טוב ומי שיאמר עליו על טוב פעולותיו והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך"]

אמר רב יהודה כשות וחזיז [חזיז – שחת של תבואה חטין ושעורין בעודן ירק. רש"י] אין בהם משום גזל, באתרא דקפדי [במקום שמקפידים] יש בהן משום גזל.

אמר רבינא ומתא מחסיא [שם מקום] אתרא דקפדי הוא. [מתא מחסיא – מקום בהמות הוא וצריכין למרעה טוב. רש"י.

כתבו במפרשים שאע"פ שדרך התלמוד לסיים מסכת בדבר טוב, כאן לא הקפיד בזה כיוון שאינו סיום מסכת, שבבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא כולם מסכת אחת, היא מסכת נזיקין. ומכל מקום כתב המהרש"א שרש"י הקפיד לסיים בתיבת "טוב", והוסיף: "וכן התלמוד בתר דסיים דקפיד סיים באותיות יהו"א המורה על שמותיו, הוי"ה שם של ד', וי"ה ואהי"ה אשר עמנו בגלות, והטו"ב הוא אותיות זוגות ממנו".

(בניהו בן יהוידע:

תנו רבנן מסתתי אבנים. נקיט חלוקה זו ברישא, כי הם חלק הראשיי של ארבע חלקים של דומם צומח חי ומדבר, שנזכר הדומם ברישא, ואחר כך זכר הצומח, ותחלה נקיט אלנות וגפנים שהם מין העץ, וזכר אילנות שכולל בזה כמה מינים, ואחר כך גפנים שהם מין פרטיי, ואחר כך נקיט היגי וזרעים וירקות שהם הקטנים שבצומח. ותחלה נקיט היגי שהם מעשה שמים ולא מעשה אדם, וגם שהם מצויים יותר, ואחר כך נקיט זרעים קודם ירקות, שהזרעים קשים יותר ממיני ירקות שהם רבים, ועוד כי מיני זרעים שכיחי טפי [מצויים] ממיני ירקות.

אמר רב יהודה כשות וחזיז אין בהם משום גזל. נראה לומר בסייעתא דשמיא, רמז לפי דרכו על הדיבור, אשר ברא השי"ת כח הדיבור לצורך תורה ותפלה וכל דבר השייך לעבודתו יתברך, ולכן המדבר דברים בטלים הרי זה גוזל לסטרא דקדושה [לצד הקדושה], שכח הדיבור נתנו הקב"ה באדם לצורך סטרא דקדושה, אמנם ידוע שיש בדיבור מיני דבור דאע"פ שאינם בקדושה עם כל זה האדם מותר בהם, והוא דבור שידבר האדם בצרכי גופו הן במלאכה הן במשא ומתן הן במה דשייך לבריאותו, ועוד יש מין דבור שאינו בדברי תורה ותפלה ועניין קדושה כי אם בהנהגה ודרך ארץ, וגם זה מותר בו. ועל שני מיני דבורים אלו רמז רב יהודה באומרו כשות, זה דבור של משא ומתן ומלאכה וכיוצא, וחזיז הדבור של הנהגה ודרך ארץ, אין בו משום גזל, דאע"ג דעניינים אלו אינם של קדושה עם כל זה מותר בהם, ואין נקרא גוזל לסטרא דקדושה בדברו בם.

מיהו באתרא דקפדי יש בהם משום גזל, נראה אתרא דקפדי הוא בית המדרש, דקפדי לדבר דבור חצוני מפני ביטול בית המדרש, כדאמרינן בגמרא דאין אומרים אסותא בבית המדרש משום ביטול בית המדרש, ואפילו בברכות של הנר כל אחד ואחד מברך לעצמו מפני ביטול בית המדרש, נמצא בבית המדרש הוא אתרא דקפדי אדיבור, הנה שם אם ידבר במיני דבורים הנזכרים של משא ומתן ומלאכה, או של הנהגה ודרך ארץ, יש בהם משום גזל דגוזל בזה סטרא דקדושה. ואמר רבינא מתא מחסייא אתרא דקפדי הוא, פירוש מי שהוא תלמיד חכם אשר תורתו אמנותו, ולכן קורהו מתא [מתא – עיר] מחסיא, כי הגוף קראו בקהלת בשם עיר, דכתיב [ט' י"ד] עיר קטנה ואנשים בה מעט, וגוף של תלמיד חכם בזה שתורתו אמנותו נקרא מתא מחסייא, שהוא מיוחס ומסויים יותר מכל הגופים, גם הוא מחסה ומגן על כל העולם שמגין זכותו על העולם, הנה זה נקרא אתרא דקפדי אדיבור בכל מקום שיהיה, הן בישיבתו בבית המדרש, הן בישיבתו בביתו, דקפיד שלא לדבר דבר חיצוני לכן אינו שח שיחת חולין. וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל [הלכות דעות ב' ד', ובפירוש המשניות אבות א' י"ז] על רב בעשרה מדות של חסידות שהיו בו, וחד מנהון הוא שלא היה שח שיחת חולין, ומחמת כן הולידו בגמרא דין מכח דבורו שאמר על אותו הכלי שעשו לו בו סם של עינים ואחר כך הניחו לו בו תבשיל, ואמר רב יהיב טעמא כולי האי, והשומע דקדק מזה דסבר רב נותן טעם בר נותן טעם אסור וכנזכר בגמרא דחולין [קי"א ב'], וכמו שכתבו המפרשים, כי הרמב"ם ז"ל הוציא חסידות זו של רב, שלא שח שיחת חולין מכח דברי הגמרא הנזכרים, דאמרו דין זה של רב לאו בפירושא אתמר אלא מכללא אתמר. יהי רצון זכותו יגן בעדינו, לאורך ימים ושנות חיים)

.

.

הדרן עלך הגוזל בתרא וסליקא לה מסכת בבא קמא

בבא קמא – דף קי"ט עמוד א'

01/24/2011

"ולא משומרי פירות כו'". [ולא משומרי פירות עצים ופירות]

 

רב [צריך להיות רבא או רבה. עיין מסורת הש"ס] זבין שבישתא מאריסא [רב קנה חבילי זמורות מאריס].

אמר ליה אביי והא תנן: "ולא משומרי פירות עצים ופירות"?

אמר ליה הני מילי [דברים אלה] בשומר דלית ליה בגופא דארעא מידי [שאין לו בגוף הארץ מאומה] אבל אריס דאית ליה בגוויה [שיש לו בתוכה. רש"י: שומר שכרו הוא נוטל במעות ואין לו חלק בעצים, אבל אריס חולק בזמורות ובעצים וביין] אימא מדנפשיה קא מזבין [אמור משלו הוא מוכר].


תנו רבנן: "שומרי פירות לוקחין מהן כשהן יושבין ומוכרין והסלין לפניהם וטורטני לפניהם. [והטורטני – מאזנים גדולים, ומוכרין פירות במשקל כדרך התגרים. דכיון דמוכרין בפרהסיא לא גנבום. רש"י]

וכולן שאמרו הטמן אסור.

לוקחין מהן מפתח הגינה אבל לא מאחורי הגינה".


איתמר [נאמר] גזלן מאימת [ממתי] מותר לקנות הימנו, רב אמר עד שתהא רוב משלו [רוב – ממונו משלו בלא גזילה הולכין אחר הרוב ונהנין ממנו. רש"י]. ושמואל אמר אפילו מיעוט שלו. [אפילו מיעוט משלו – תלינן ואמרינן האי מידי דיהיב ליה מדידיה הוא [תולים ואומרים דבר זה שנותן לו משלו הוא]. רש"י]

אורי ליה [הורה לו] רב יהודה לאדא [אדא – שם האיש. רש"י] דיילא [שמש דרבנן. רש"י] כדברי האומר אפילו מיעוט שלו.

 

[הרשב"א הביא שרבינו חננאל פסק כרב משום שהלכה כרב באיסורים וכשמואל בממונות. ונראה שכאן הוא איסורים כיוון שהאיסור הוא משום להחזיק ידי עובר עבירה ולא מדין גזל, שמדיני ממונות כל שאינו מבורר שהוא גזל אומרים חזקה שמה שתחת ידו של אדם הוא שלו ואין בו משום גזל. וגם למי שפוסק כשמואל זהו משום שרב יהודה הורה כך שלא כמו הכלל שבכל מקום, וממה שהוצרך רב יהודה לומר בפירוש הוראה זו משמע שזהו איסור ולא דיני ממונות]

.

ממון מסור [מלשין המוסר ממון חבירו לאנסים. רש"י], רב הונא ורב יהודה, חד אמר מותר לאבדו ביד, וחד אמר אסור לאבדו ביד.

מאן דאמר מותר לאבדו ביד לא יהא ממונו חמור מגופו [חמיר מגופו – דקיימא לן בפרק שני דעבודה זרה (כ"ו ב') דמותר לאבד גופו בידים, דקתני המינין והמסורות מורידין אותן לבור ולא מעלין. רש"י]. ומאן דאמר אסור לאבדו דלמא [שמא] הוה ליה זרעא מעליא [בנים צדיקים], וכתיב: (איוב כז, יז) "יכין רשע וצדיק ילבש".

.

.

(לעיל קי"ז ב' אמר רבה: "ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור שלא יהא ממונו חביב עליו מגופו". ושם אינו חושש שמא יהא לו זרע כשר. ונראה לפי מה שביארתי לעיל קי"ז א' שמוסר נפשות הוא כרודף לכל דבריו אבל מוסר ממון אין לו דין רודף, שאם היה לו דין רודף היה פטור מלשלם מה שהזיק שרודף ששיבר את הכלים פטור משום שמתחייב בנפשו וכמו שהקשה לעיל הפני יהושע. ורק אם התרו בו והעז פניו נתנו בו דין רודף כמו מוסר נפשות, משום שמה שהעז פניו מוכיח שמוחזק לעשות כן בכל פעם ואף למסור נפשות. עיין שם שמדוייק כן מלשון השולחן ערוך.

מה שנאמר בעבודה זרה כ"ו ב' שמוסר הוא בדין מורידים ולא מעלין, שעל ידי גרמא יש להורידו לבור, היה מסתבר לומר שזהו דווקא אם הוחזק בכך ואז נעשה כמו שהתרוהו. אבל אז יקשה שאם הוא כמו שהתרו בו מותר להרגו בידיים ולא רק על ידי גרמא. ועוד שאז דינו כרודף ויהיה מותר לאבד ממונו וברודף לא חוששים לזרע מעליא. ונראה מזה כדברי המאירי כאן שכתב שעל ידי גרמא התירו להורידו אפילו לא התרו בו ואינו מוחזק אלא שמסר ממון רק פעם אחת.

רק אם התרו בו ממש או שהוחזק בכך יש לו דין רודף גמור, אבל במסר ממון פעם אחת אע"פ שהציבור החרימו והודיעו שמוסר עצמו למיתה, אין לו דין רודף מעיקר הדין, שאם לא כן היה מותר להרגו גם בלא גרמא, וכן היה נפטר מלשלם מה שהזיק כיוון שהתחייב ממון. אלא הוא מכח בית דין שעונשים לצורך שעה ולא מעיקר הדין. ולכן אינו נחשב כמחוייב מיתה להיפטר מתשלומין ולכן גם חששו בו לזרע כשר ואסרו לאבד ממונו.

וכיוון שהוא רק מכח בית דין לענוש לפי צורך השעה ואינו בדין רודף גמור, בימינו הוא איסור רציחה גמור שחכמי הדור אמרו שצורך השעה שלא יעשו שום מעשים מעין אלה וכידוע דברי החזון איש בזה שבימינו זה חורבן העולם ולא תיקון העולם. וגם דין רודף בימינו בוודאי אין להתיר אלא רק במקום שמותר גם על פי משפט המדינה, שהאמת נעדרת ונעשתה עדרים עדרים ואם יתירו בזה תמלא הארץ דם נקיים.

 

וזה לשון המאירי:

"המסור כבר בארנו למעלה שמותר להרגו וכן התבאר במקום אתר שהוא מאותם שמורידין ולא מעלין וכן פירשו בכאן שהגורם לישראל חברו לאבד ממונו על ידי גוים הרי הוא כגורם לאבד את נפשו וכל הגורם לאבד נפש נעשה רודף ורודף מצוה להציל את הנרדף בנפשו. עשה מה שאמר [המוסר כבר מסר] הורו גדולי המחברים שאסור להרגו [שכעת כבר אינו רודף], ומכל מקום אם הוחזק בכך הורגין אותו מחמת יראת מה שעתיד. נמצא שכל שהוחזק במסור או שלא הוחזק והתרו בו עכשו ולא נמנע מותר להרגו, הא כל שאינו בדרך זה ראוי לחוש.

ומכל מקום כל שבדרך גרמא מותר אף בזה הואיל ומסר עכשו אף על פי שעדין לא הוחזק ולא הותרה עכשו, ועליו נאמר [עבודה זרה כ"ו ב'] שהוא מן המורידין ואם החרימו הצבור על כך הרי הוא כמותרה ומותר להרגו.

ומי שנתפרסם באפיקורוס ומגלה פנים בתורה אף הוא מן המורידין שהרי ר' אליעזר בר' שמעון נאמר עליו שמסר אותו למלכות על שנתפקר בו ונתפרסם לו ברשע ואפיקורוסות. ודברים אלו כלם צריכים להרבות באומדות ושיהיו מאזני העיון מכוונות בהם ביד חכמים גדולים ונבוני מדע ולעולם אל יהו רגליו של אדם קלים לשפיכות דמים.
אף על פי שהותרה הרצועה בדמו של מסור ממונו מיהא אסור לאבדו שמא יתקיים בו יכין וצדיק ילבש. ויש מתירין ולא יראה לי כן")

.

.

 

רב חסדא הוה ליה ההוא אריסא דהוה תקיל ויהיב [שוקל ונותן. רש"י: לרב חסדא] תקיל ושקיל [שוקל ונוטל. רש"י: תקיל ושקיל – לנפשיה [לעצמו], מדקדק בחלוקה ואינו מוותר מחלקו כלום. לשון אחר מחצה היה נוטל ודרך שאר האריסין ליטול שליש]. סלקיה [סילק אותו רב חסדא]. קרא אנפשיה [קרא על עצמו]: (משלי יג, כב) "וְצָפוּן לַצַּדִּיק חֵיל חוֹטֵא". [לולא דברי רש"י היה נראה לומר שסילק אותו כיון שהיה מדקדק יותר מדאי הכיר בו שהוא חנף ומן הצבועים שמראה עצמו צדיק ושונא גזל, וכמו שנאמר בעשיו שהיה שואל כיצד מעשרים את המלח ואת התבן, וחזקתו שלבסוף יגנוב ממנו ויזיקנו הרבה. ולכן הביא בסמוך את הפסוק לגבי חנף]


(איוב כז, ח) "כִּי מַה תִּקְוַת חָנֵף כִּי יִבְצָע כִּי יֵשֶׁל אֱלוֹהַּ נַפְשׁוֹ". [רש"י על איוב: "כי מה תקות חנף – כי למה אהיה רשע וגזלן מה סופו של רשע הגוזל ממון. כי ישל – כי ישליך המקום את נפשו מעליו. לשון של נעלך (שמות ג) ונשל הברזל (דברים יט)".

רש"י כאן: כי ישל אלוה נפשו – משליך הקב"ה נשמתו ומאבד ממנו נשמה אחת]

רב הונא ורב חסדא, חד [אחד] אמר נפשו דנגזל, וחד אמר נפשו של גזלן. [מהרש"א: למאן דאמר נפשו של גזלן יתפרש הקרא בפשיטות כי מה תקות הרשע הגוזל ליהנות מן הגזילה שהרי ישל אלוה נפשו ממנו מהרה בעבור הגזילה ולא יהנה ממנו וכפירוש רש"י. ולמאן דאמר נפשו של נגזל יש לפרש דהכי קאמר מה תקות רשע החונף ומראה עצמו בפני הבריות כאילו לא גזל מעולם וגם הגזילה ישנו בהשבה, אבל הרי ישל אלוה נפשו כי האלהים יודע ויראה כי גדול עונו שהוא נוטל נפש הנגזל דאינה בהשבה]

מאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב: (משלי א, יט) "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח".

מאן דאמר נפשו של גזלן, דכתיב: (משלי כב, כב) "אל תגזול דל כי דל הוא [רש"י על משלי: אל תגזלנו כי תראנו דל בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך], ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש". [כי ה' יריב ריבם וקבע – ויגזול את הנפש. קובעיהם – גוזליהם. ובלשון ארמי קביעה גזילה, במסכת ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו'. רש"י על משלי.

רש"י כאן: אל תגזל דל כי דל הוא – אע"פ שדל הוא ואין לו מה לגוזלו. [ועיין עוד רש"י בבא מציעא קי"ב א']
אל תדכא עני בשער – מעשר עני ולקט שכחה ופאה המתחלקין בשעריך אל תדכאהו בם.
וקבע את קובעיהם נפש – גוזל נפש גוזליהם]

 

ואידך נמי [והשני גם. שסובר נפשו של גזלן] הכתיב: "נפש בעליו יקח"? [שהגזלן לוקח נפשו של נגזל]

מאי בעליו, בעליו דהשתא. [בעליו של עכשיו. רש"י: בעלים דהשתא – גזלן שנעשה עכשיו בעלים לממון]

ואידך נמי [גם. מי שסובר נפשו של נגזל] הכתיב וקבע את קובעיהם נפש? [שהקב"ה לוקח נפשו של גזלן]

מה טעם קאמר, מה טעם וקבע את קובעיהם, משום דקבעי נפש. [הקב"ה גוזל את נפשו של הגזלן ממנו, כיוון שהוא גזל את נפשו של הנגזל]

 

אמר רבי יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר: "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח".

ואומר: (ירמיהו ה, יז) "ואכל קצירך ולחמך בניך ובנותיך". [ואכל קצירך ולחמך – ודומה לך כאוכל בניך ובנותיך לפי שאין לך שוב במה לפרנסם. רש"י]

ואומר: (יואל ד, יט) "מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם". [מחמס בני יהודה – מגזל שעשו מעלה אני עליהם כאילו שפכו דם נקי. רש"י]

ואומר: (שמואל ב כא, א) "אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים". [המית הגבעונים – כדמפרש לקמיה שהמית כהני נוב שהיו מספקים מים ומזון לגבעונים, שהגבעונים היו משמשין למזבח חוטבי עצים ושואבי מים, ומעלה עליו כאילו המית הגבעונים]

 

מאי ואומר? [למה לא היה די בפסוק הראשון]

וכי תימא [תאמר] נפש דידיה [שלו], אבל נפש בניו ובנותיו לא? [אבל נפש בניו ובנותיו לא – הא מ"את נפש בעליו יקח" לא נפקא לן אלא נפש הגוזל, אבל בניו ובנותיו לא נענש גזלן אנפש בני הנגזל. רש"י]

תא [בוא] שמע: "בשר בניו ובנותיו".


וכי תימא הני מילי היכא דלא יהיב דמי [דברים אלה היכן שלא נותן דמים. שהגזלן אינו משלם ממון בעד הדבר שגזל], אבל היכא דיהיב דמי לא?

תא שמע: "מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם". [חמסן יהיב דמי, וזה לא היה רוצה למכור. רש"י. זה החילוק בין חמס לגזל, שגזל הוא כשאינו משלם בעד החפץ, וחמס הוא שלוקח בעל כרחו של הבעלים ומשלם דמיו]

 

וכי תימא הני מילי [דברים אלה] היכא דקעביד בידים אבל גרמא לא?

תא שמע: "אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים". וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים? אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להן מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן.


"אבל לוקחין מן הנשים".


תנו רבנן: "לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל, אבל לא יינות ושמנים וסלתות. [אבל לא יינות ושמנים וסלתות – שדרך האיש למוכרן ואין עושה את אשתו שליח לכך ושמא גנבתו מבעלה. רש"י]

ולא מן העבדים ולא מן התינוקות.

אבא שאול אומר מוכרת אשה בארבעה וחמשה דינר כדי לעשות כפה לראשה. [כפה – צעיף ואין הבעל מקפיד. רש"י]

וכולן שאמרו להטמין אסור.

גבאי צדקה לוקחין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה. [הגבאים לוקחים מהנשים דבר מועט לצדקה אבל לא דבר מרובה שהבעל מקפיד]

והבדדין לוקחין מהן זיתים במידה ושמן במידה, אבל לא זיתים במועט ושמן במועט. [והבדדין – בעלי בית הבד שתגרין הן בשמן, לוקחין מן נשיהם זיתים ושמן במדה כלומר דרך מכירה בפרהסיא ודבר מרובה, דאין יכולה לגנוב כל זאת ולעשות בצינעא. אבל לא במועט דגנבתו ויכולה לעשות בצינעא ולא ירגיש בעלה.

לישנא אחרינא: במועט במעטן שנטלתן מן המעטן ואין דרך למוכרן כך [רש"י ביצה ל"ה א': מעטן – כלי גדול, שצוברין בו את הזיתים כדי שיתחממו ויתבשל שמנן בתוכן, ויהא נוח להוציאו בבית הבד]]

רבן שמעון בן גמליאל אומר לוקחין מנשים זיתים במועד בגליל העליון [שהשמן שם ביוקר ומקפיד על דבר מועט. רש"י] שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו ונותן לאשתו ומוכרת".


רבינא [גבאי צדקה היה. רש"י] איקלע לבי מחוזא [נקלע לעיר הנקראת מחוזא], אתו נשי דבי מחוזא [באו נשים של מחוזא] רמו קמיה [הטילו לפניו] כבלי [שרשרות זהב. רש"י] ושירי [צמידין. רש"י]. קביל מינייהו [קיבל מהן].

אמר ליה רבה תוספאה לרבינא, והתניא: "גבאי צדקה מקבלין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה"?

אמר ליה הני [אלה] לבני מחוזא דבר מועט נינהו [הם. רש"י: עשירים הם].

 

מתני' מוכין שהכובס מוציא הרי אלו שלו [הכובס מוציא – מבגד צמר דבר מועט על ידי שטיפה ואין הבעל הבית מקפיד ומן הדין הן שלו והמקפיד לא הוי קפידא. רש"י]. והסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית. [סורק – פילונ"ש. כך שם האומנות על שם שהוא סורקו בקוצים כעין מסרק.

שהסורק מוציא – על ידי הקוצים שקורין קרדונ"ש. של בעל הבית – שדבר חשוב הוא ולא מחיל. רש"י]

כובס נוטל ג' חוטין והן שלו, יתר מכן הרי אלו של בעל הבית. [הכובס נוטל ג' חוטין – דרך אורגי בגדי צמר לארוג שלשה חוטין ממין אחר בסוף הבגד והכובס נוטלן ומשוה הבגד ומייפהו. רש"י]

אם היה שחור על גבי הלבן נוטל את הכל והן שלו. [ואם היה החוט שחור – שארגו בבגד לבן רשאי ליטול הכל לפי שהשחור מגנה את הלבן. רש"י]

החייט ששייר את החוט כדי לתפור בו [ובגמרא מפרש שיעור תפירה. רש"י], ומטלית שהיא ג' על ג' הרי אלו של בעל הבית. [חייט שהשוה את תפירתו וקיצע הימנה מטלית קטנה שלש אצבעות על שלש אצבעות הרי אלו של בעל הבית. רש"י]

מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו [מעצד – דילדיי"ר בלע"ז, קטנה ומחליק בה את הנסרים ושפאין שהוא משוה דקין הן, טנב"ש בלע"ז. רש"י ], ובכשיל של בעל הבית [בכשיל – קרדום ומפיל שפאין גסין. רש"י]. ואם היה עושה אצל בעל הבית [שכיר יום. רש"י] אף הנסורת של בעל הבית. [נסורת – אפילו דק דק היוצא מתחת המקדח שהיא דק מאד, של בעל הבית. ורישא בקבלן שקיבל לבנות הבית בדמים קצובים. רש"י.

מאירי: זהו באור המשנה וכלה הלכה היא אלא שדברים אלו אמורים במקום שאין במדינה מנהג ידוע על זה, הא כל שיש במדינה מנהג הדין כמנהג המדינה. ובין בדין משנתנו בין בדין מנהג אפילו היה בעל הבית קפדן ומראה עצמו שאינו מוחל אין דינו של אומן נפקע בכך שזכיה זו דין גמור הוא. מעתה כל אומן שמוכר מה שהוא שלו לוקחין ממנו ואם מכר מה שאינו שלו אסור, וכלם שאמרו להטמין אסור"]

בבא קמא – דף קי"ח עמוד ב'

01/24/2011

גמ' אמר רב לדעת צריך דעת, שלא לדעת מנין פוטר, וכי קתני "ומנו את הצאן והיא שלימה" אסיפא. [לדעת צריך דעת – אם הכירו הבעלים שנגנב מהן טלה צריך שיודיעם כשיחזירנה, ואי [ואם] לא הודע להו אע"ג דמנו את הצאן והיא שלימה עדיין חייב באחריותה, דכיון דידע הויא ליה גזילה גמורה ובעינן השבה מעליותא.

שלא לדעת – לא הכירו בעלים קודם חזרה שתהא צאנם חסירה כלום ולאחר חזרה מנו את הצאן והיא שלימה פוטר מנין.
אסיפא – לא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזרתו ומנו את הצאן והיא שלימה פטור. אבל ידעו לא מהני מנין. רש"י]

ושמואל אמר בין לדעת בין שלא לדעת מנין פוטר, וכי קתני ומנו והיא שלימה פטור אכולה. [ושמואל אמר בין לדעת בין שלא לדעת מנין פוטר. וכי קתני מנו את הצאן אכולה, בין ידעו בין שלא ידעו, והכי משמע מתניתין הגונב טלה ורישא בשהכירו בה הבעלים וידעו שנגנבה מהן קאי מדקתני סיפא לא ידעו מכלל דרישא בידעו והחזירה ומת חייב באחריותו, וכן לא ידעו בגניבתו ובחזירתו נמי [גם] חייב [כל שלא מנו], אבל מנו את הצאן והיא שלימה פטור בין רישא דידעו בין סיפא דלא ידעו. רש"י]

ורבי יוחנן אומר לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין נמי לא צריך, וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה ארישא. [ורבי יוחנן אומר לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין לא צריך, ומנו את הצאן ארישא. והכי קתני הגונב טלה דהיינו ידעו אחרי כן והחזירו חייב באחריותן היכא דלא מנו, אבל לא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזרתו אפילו אין מנין, או שמנו אפילו הואי ידיעה, פטור. רש"י]

רב חסדא אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת צריך דעת, וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה ארישא. [ורב חסדא אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת צריך להודיעו – אם לא הודיעו אע"ג דמנו חייב, ומנו את הצאן ארישא. והכי משמע מתניתין חייב באחריות בין מנו בין לא מנו, אימתי בזמן שלא ידעו בעלים בחזרתו ובגניבתו, ואם מנו הנך דרישא את הצאן לאחר חזרה פטור. רש"י]

 

אמר רבא מאי טעמא דרב חסדא [בשלמא טעמא דכולהו ניחא, דעדיף להו לדעת משלא לדעת, ועוד מתניתין ניחא לתרוצי כוותייהו טפי [לתרץ כמותם יותר]. רש"י], הואיל ואנקטה נגרי ברייתא. [הואיל והאחיז אותה צעדים חיצוניים. רש"י: הואיל ואנקטה נגרי ברייתא – למדה לצאת חוץ, ומעתה צריכה שימור יפה, וכיון דלא ידעו בעלים לא מזדהרי [נזהרים] בה. אבל לדעת מנין פוטר שהרי הכירו שנגנבה והחזירה ומעכשיו יזהרו בה. עד כאן.

וזהו דווקא בבהמה שאחרי שיצאה פעם אחת למדה לצאת וצריכה זהירות, אבל אם גנב מטלטלין יסבור רב חסדא כרבי יוחנן ששלא לדעת אפילו מניין אין צריך, או כשמואל שצריך מניין גם שלא לדעת. וכרב אינו סובר שרב מצריך להודיע גם אם ידע הבעלים בגניבה ורב חסדא אמר שלדעת מניין פוטר]

.

.

(הרשב"א כתב שרבא מפרש רק את דברי רב חסדא משום שסבר שהלכה כמוהו. ויש מי שרצה לדקדק מזה שרש"י לא סובר שרבא פוסק כרב חסדא ולכן הוצרך לתת טעם למה ביאר רבא דווקא את דברי רב חסדא. ולעניות דעתי אינה ראיה, שאם היה קושי להבין דברי אחת הדעות האחרות היה על רבא לבאר אותה כדי להבין מה טעמה ולפי זה לדעת אם לפסוק כמוה או כרב חסדא, ועוד שברבה מקומות מבארים אמוראים גם את הדעות שאינם פוסקים כמוהם, ולכן הוצרך רש"י לבאר שהדעות האחרות מבוארות מעצמן ולא הוצרך רבא לבארן. וברשב"א הקשה על רש"י מניין יודעת הגמרא להקשות בסמוך מדברי רבא, שמא רבא לא סובר כרב חסדא אלא רק ביאר דבריו כיוון שהם צריכים ביאור יותר. ויש לומר שכיוון שרב חסדא הוא מאוחר ידעה הגמרא שהלכה כמותו כי הלכה כבתראי והיה פשוט לה שלכן גם רבא פוסק כך ולכן הקשתה עליו)

.

.

 

ומי [והאם] אמר רבא הכי [כך]? והאמר רבא האי מאן דחזייה לחבריה [מי שראה את חבירו] דאגבה אימרא מעדרא דידיה [שמגביה כבש מהעדר שלו. ראובן ראה את שמעון מגביה כבש מהעדר של ראובן כדי לגנבו] ורמא ביה קלא [והרים בו קול] ושדייה [וזרקו. שמעון השליך מידו את הכבש משום גערת ראובן], ולא ידע אי הדריה אי לא הדריה [ולא ידע אם החזירו אם לא החזירו. ראובן לא ידע אם שמעון השליך את הכבש בחזרה לעדר והחזירו או שהשליכו אל מחוץ לעדר ולא החזירו], ומת או נגנב חייב [שמעון] באחריותו.

מאי לאו אע"ג דמני? [אע"ג דמני – אלמא לדעת צריך דעת. רש"י. כאן ראובן ידע שנגנב ולא די בכך שימנה ויראה שהוא בעדר אלא צריך להודיעו]

לא דלא מני. [ואם מנה פטור הגנב]

 

ומי אמר רב הכי? והאמר רב החזירו לעדר שבמדבר יצא. [החזירו לעדר שיש לו לבעל הבית במדבר יצא, ואע"ג דליכא [שאין] לא לדעת ולא מנין, ורב לא סגי ליה [לא די לו] בלאו חד מהני [בלא אחד מאלה]. רש"י]

אמר רב חנן בר אבא מודה רב ברקועתא. [טלוא. רש"י: ברקועתא – שהטלה ניכר הוא כשנגנב וניכר הוא לרועה במדבר כשניתוסף על צאנו ואפילו לא מנה]

 

לימא כתנאי [לומר כתנאים. האם היא מחלוקת תנאים]? "הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס, למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר צריך דעת בעלים".

סברוה דכולי עלמא אית להו [שלכל הדעות יש להם] דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. [אית להו דרבי יצחק – והבעלים יודעין בגניבתו שמנו והיא חסירה ולאחר חזרה מנו והיא שלימה. רש"י]

מאי לאו בסלע לדעת ובפלוגתא דרב ושמואל? [מאי לאו בסלע – פליגי לדעת כדפרישית וידעו הבעלים בגניבתו, וקאמר רבי ישמעאל מנין פוטר שאדם עשוי למשמש בכיסו ומנה והיא שלימה פטור וכשמואל דאמר לדעת מנין פוטר, ורבי עקיבא כרב דאמר לדעת צריך דעת. רש"י]

לא, בטלה שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן. [בטלה פליגי שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן – דרבי ישמעאל דאמר למקום שגנב יחזיר כרבי יוחנן דאמר שלא לדעת אפילו מנין לא צריך, ורבי עקיבא כרב חסדא דאמר שלא לדעת צריך דעת. רש"י]

.

[תוספות: מאי לאו בסלע כו' ובטלה שלא לדעת. סתם כיס רגיל להיות לדעת כיון שעשוי למשמש בכיסו וסתם טלה רגיל להיות שלא לדעת, להכי [לכך] נקט בהא לדעת ובהא שלא לדעת]

.

אמר רב זביד משמיה דרבא בגונב מרשות בעלים כולי עלמא [כל העולם. כל הדעות. דהיינו רבי ישמעאל ורבי עקיבא] לא פליגי [לא חולקים] כדרב חסדא [רבי ישמעאל ורבי עקיבא שניהם סוברים כרב חסדא שאם ידע הבעלים בגניבה אין צריך להודיע לו ודי במניין, ואם לא ידע צריך להודיע לו כיוון שלמדה ללכת לחוץ וצריכה שמירה יתרה], והכא [וכאן] בשומר שגנב מרשותו שהחזיר למקום שגנב קמיפלגי [חולקים], רבי עקיבא סבר כלתה לו שמירתו ור' ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו. [בגונב מרשות בעלים דכולי עלמא לא פליגי דסבירא להו כרב חסדא כדמפרש טעמא משום דאנקטה ניגרי ברייתא, והכא בשומר שגנב מרשות עצמו עסקינן ובעי למפטר נפשיה [ורוצה לפטור עצמו] מן הבעלים בטענת גניבה או אבידה, וכולי עלמא כרב חסדא דאמר שלא מדעת צריך דעת.

רבי עקיבא סבר – כיון שנעשה גנב כלתה שמירתו, דתו לא מהימן להו [ששוב לא נאמן להם] לבעלים דהא הוי ליה גונב שלא לדעת צריך דעת ולא אמרינן סגיא [די] בדעת שומר והא איהו [הוא] ידע בחזירתו.
ורבי ישמעאל סבר – עדיין הוא שומר עליו וסגי בדעת דידיה [ודי בדעת שלו]. רש"י.

 

רשב"א: "רבי עקיבא סבר כלתה שמירתו. וכיון שכן כשהחזירה לא במקום בעלים קאי [עומד] וכאלו לא החזירה דמי ועדיין ברשותו קיימי, ואפילו החזירה לחצר המשתמרת לבעלים לא מפטר, דהוי ליה כשומר שכלו ימי שמירתו שצריך דעת, וכדאמר רבי אלעזר (לעיל נ"ז א') הכל צריכין דעת חוץ ממשיב אבידה, כלומר כל השומרין צריכין דעת"]

 

לימא [לומר] מנין פוטר תנאי היא [מחלוקת תנאים היא]? דתניא: "הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון" תני חדא: "יצא" [והבליע לו בחשבון – לאחר זמן לקח הימנו מקח וכשנתן לו דמים הוסיף עליהם מעות הגזילה והבליע בחשבון שהיה בוש לומר הרי גזילתך, יצא. רש"י]. ותניא אידך [אחר]: "לא יצא". [שתי גרסאות בסיום הברייתא]

סברוה דכולי עלמא [שתי הגרסאות בברייתא] אית להו [יש להם] דרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה [אדם עשוי למשמש ולמנות כמה בכיסו, וזה מיד מנה אחריו ומצא יותר מדמי המקח והכיר שהחזיר לו גזילתו. רש"י], מאי לאו בהא קמיפלגי [חולקים] דמאן דאמר יצא סבר מנין פוטר, ומאן דאמר לא יצא סבר מנין אינו פוטר?

אמרי [אומרים. בני הישיבה], אי סבירא לן כרבי יצחק כולי עלמא לא פליגי דמנין פוטר, אלא בדרבי יצחק קמיפלגי, מר אית ליה [יש לו] דרבי יצחק ומר לית ליה [אין לו] דרבי יצחק. [וליכא [ואין] מנין. רש"י]

ואי בעית אימא [ואם רצונך אמור] דכולי עלמא אית להו דרבי יצחק, ולא קשיא, הא דמני ורמא ליה בכיסיה [שמנה והטיל לו בכיסו], והא דמני ורמא לידיה. [והטיל לידו. רש"י: הא דקתני לא יצא דמני גזלן [הגזלן מנה את דמי המקח ואת מה שהוסיף כדי להשיב את הגזילה] ורמא לידיה דנגזל, הלכך איכא למימר [יש לומר] דהשליכו זה לתיבתו ולא מנאן [ייתכן שהבעלים האמין לו ולא מנה בעצמו אחריו והטיל מיד לתיבה ואינו יודע שהחזיר את הגזילה. ואת התיבה לא אמר רבי יצחק שמונה כל שעה אלא רק את הכיס]. והא – דקתני יצא דמני גזלן ורמא לכיסיה דנגזל, וכיון דאית לן דרבי יצחק מנין פוטר [שאת הכיס הוא מונה כל שעה וידע שהחזיר לו]]

ואיבעית אימא אידי ואידי [זה וזה] דמני ורמא בכיסיה, הא דאית ליה זוזי אחריני בכיסיה [שיש לו זוזים אחרים בכיסו. רש"י: אית ליה זוזי אחריני בכיסיה ולא ידע כמה. עד כאן. ולכן לא יועיל מה שמונה אחר כך ולא יידע שהחזיר לו כי לא ידע כמה היו מקודם], הא דלית ליה [שאין לו] זוזי אחריני בכיסיה [ואז ימנה מה שהוטל שם ויידע שהחזיר לו].

.

.

(חיוב גזלן הוא משום שהוציא מרשות הבעלים, ואם כן אם החזיר לרשות בעלים למקום שמשתמר לדעת בעלים והבעלים שולטים ומשתמשים, הרי החזיר את החפץ לכמו שהיה ותיקן את הגזילה, ולמה עדיין חייב באונסין ולא נחשב שהשיב עד שיודיע לבעלים או שימנו הבעלים.

והרשב"א הביא דעה שמה שחייב להודיע הוא משום שחכמים קנסו את הגנב שיודיע, והקשה על זה: "ואיני רואה בכל שמועתינו טעם לקנס, דאי [שאם] משום שקנסו בגנב, מה לי ידעו הבעלים מה לי לא ידעו הבעלים נקנוס לכל גנב. ועוד שהן צריכין לדחוק הרבה בהא דאמרינן בסמוך מודה רב ברקועא, ואי צריך דעת לומר זו גניבתי ומשום קנס, מה לי אימרא בעלמא מה לי רקועא, ובעלמא נמי כל שראו הבעלים שהחזירו לתוך העדר הוי כרקועא".

וכתב הרשב"א בהמשך:

"אלא שבעיקרן של דברים קשה לי למה צריך דעת ואפילו מנין, דכל שהחזירו למקום שנטל כבר קיים והשיב את הגזלה אשר גזל.

ואי [ואם] משום דאנקטי ניגרי ברייתא, הא ליכא מאן דאית ליה הכין [כך] אלא רב חסדא, ואדרבא בשלא לדעת הוה לן לאצרוכי טפי משום דאנקטי ניגרי ברייתא.

ויש לומר דכל שנטל וידעו בו בעלים קסבר רב דבעינן השבה כעין הגזלה כדי שיצא זה שחשדוהו, שאם לא כן פעמים יחשבו הבעלים שזה אחר הוא, אבל שלא לדעת שלא נודע מי גנבו אלא שפעמים הבעלים מונין הצאן ומצאו אותו חסר, כיון שלא ידעו מי גנבו לא נחשד בו, וכשידעו הבעלים שהוחזרה גנבתו דהיינו בשמנו את הצאן וידע שהוא שלמה ויצא הגנב סתם מידי חשד הגניבה.

ושמואל סבר דבין לדעת בין שלא לדעת די במנין, שעם המנין הזה ידעו הבעלים שעשה הגנב תשובה והחזירו, והא דקתני ומנו את הצאן אכולה מתניתין קאי. ומדקתני במתניתין מנו את הצאן ונמצאת שלמה משמע דקודם חזרה הרגישו הבעלים בגניבה, וכגון שמנו ונמצאת חסרה ועכשיו חזרו ומנו ונמצאת שלמה, כמו שפירשתי למעלה דלדעת דגניבה אינה ידיעה שמתוך מנין שלא ראו אותה בשעת גניבה.

ורבי יוחנן סבר כל שלא ידעו הבעלים אפילו מנין אינו צריך דכשהחזירו כבר קיים והשיב את הגזלה שהרי למקום שנטל החזיר, ולא נחשד הוא בגניבה כדי שיצטרך לצאת מידי חשדו. ובין למר ובין למר אין הפרש בין בעלי חיים לשאר דברים שאינן בעלי חיים, כן נראה לי".

 

וצריך עיון בהבנת הרשב"א מניין יש לנו מקור שיהיה חייב הגנב להודיע באופן שיסיר את חשד הבעלים ועד שלא עשה כן חייב באחריותו ולא עשה השבה.

 

ולכאורה היה מקום לומר שהנה "והשיב את הגזילה" היא מצוות עשה, ושמא למדו מהלשון "והשיב" שבכלל חיוב המצווה שצריך להודיע, ואפשר שהוא מהטעם שביאר הרשב"א, ובלא זה לא קיים את חיובו. שעניין השבה אינו רק מצד דיני ממונות שיחזיר את הממון להיות ברשות בעלים, אלא יש בו גם חיוב מעשה מצווה שהטילה תורה.

 

אמנם אי אפשר לומר כן, שהנה לעיל נ"ז א', ובבבא מציעא ל"א א', "אמר רבי אלעזר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה, שהרי ריבתה בו תורה השבות הרבה".

ולעיל נ"ז א' פירש רש"י: "גונב וגוזל או אחד מארבעה שומרין שהחזיר צריך להודיעו לבעלים, ואם לא הודיעו חייב המחזיר באחריותן". ומבואר שהדין שצריך להודיע שווה בגנב וגזלן ובשומרים [מלבד שומר אבידה שיש לימוד שאינו צריך להודיע]. ובשומרים אין בהשבה מצווה והכל הוא רק מכח מה שהסכימו להקנות שיעבוד. ואם כן אין מקור הדין שחייב להודיע משום מצוות והשיב את הגזילה. ובראשונים הסכימו לרש"י בזה שאין לחלק בין גנב וגזלן לשומרים.

ויש דין מיוחד שצריך דווקא להודיע גם למי שמיקל ביותר והוא רבי יוחנן, שאם גנב לדעת צריך שימנו הבעלים ויידעו שחזר, וכל זמן שלא מנו לא נפטר הגנב אע"פ שהחזיר לרשות הבעלים במקום המשתמר.

 

ברש"י בבא מציעא ל"א א' כתב: "הכל צריך דעת בעלים – גנב, גזלן, וארבעה שומרים שהשיבו צריכין להודיעו, ואם לא הודיעו ומתה או נגנבה חייבים באחריותן, דכיון דידע שאבדה ולא ידע שהושבה לא נזהר בה, ולא מאכילה".

ולכאורה כתב כן לפי רב חסדא וכדעת הרבה ראשונים שהלכה כמוהו, וכדעת הראשונים שבמטלטלין סובר רב חסדא כרבי יוחנן ששניהם בשיטה אחת ורב חסדא רק הוסיף שיש חשש שלימד אותה ללכת לחוץ ומשום כך צריך להודיע כדי שישמור במיוחד [וכן דעת השולחן ערוך ועיין ביאור הגר"א על שולחן ערוך חושן משפט שנ"ה א'], שהרי לפי הטעם שכתב אם מנו הבעלים וידעו שחזרה לעולם אין צורך שיודיע להם בפירוש. ואם לא ידעו הבעלים שנחסרה לפי הטעם שכתב אין צריך שימנו הבעלים ומייד כשהחזיר נפטר אע"פ שלא מנו ודלא כשמואל.

ומה שכתב "ולא מאכילה" מבאר גם דעת רבי יוחנן, שאם ידע שנגנבה ולא ידע שהושבה צריך שימנו הבעלים שאם כן כשיניח אוכל לפני העדר לא יניח גם בשבילה. וצריך עיון שהסוגיא שם מדברת גם במטלטלין ובמטלטלין גם סוברים רבי יוחנן ורב חסדא שאם ידעו בעלים שנגנב אינו נפטר עד שימנו הבעלים ויידעו שהחזיר, ובמטלטלין לא שייך מה שביאר רש"י שזהו משום שצריך להזהר בה ולהאכילה.

ולדעת מי שסובר שאע"פ שהבעלים מנו ויודעים שהחזיר עדיין צריך שיודיע בפירוש, בוודאי אין לנו ביאור למה צריך שיודיע. והרשב"א כתב ביאור אבל צריך לדעת מהיכן המקור לחייב בזה את הגנב או השומר שמחזיר את הפקדון.

 

ונראה לעניות דעתי שהנה בשומרים הכל הוא לפי הסכמתם, שהוא כמו פועלים ומקח שהכל לפי מה שהתנו ביניהם, וכשלא פירשו אמדו חכמים דעת סתם בני אדם, ואמדו שהבעלים כשמוסר לשומר רוצה שהשומר ייפטר רק כשמודיע לו בפירוש כשהחזיר, ואינו רשאי להחזיר בלי להודיע לבעלים. שהבעלים לא רוצה לסמוך על כך שימנה ויידע על ידי המניין שהחפץ הוחזר, שכך רצון סתם בני אדם שיודיעו להם בפירוש שהפקדון שהפקידו הוחזר להם, וזה דבר שמסתבר וכך נוהגים גם בזמננו רוב בני אדם שנוהגים לפי דעתם מסברת עצמם.

ונראה שבפקדון לכל הדעות צריך שיודיע לבעלים בפירוש ואינו רשאי לסמוך על כך שהבעלים מונה, והמחלוקת כאן בין רב לשמואל לרבי יוחנן ולרב חסדא היא דווקא בגנב וגזלן. וכן משמעות הסוגיות שלעיל נ"ז א' ובבבא מציעא נאמר בפשטות שבשומרים צריך להודיעו ולא נאמר שיש בזה מחלוקת. וגם רש"י שם פירש שצריך להודיע ולא כתב שיש מחלוקת ולא הזכיר שיש אופן שהבעלים יידע על ידי שהוא מונה ואין צורך להודיע בפירוש [וגם ברשב"א כתב שבפקדון הכל סוברים שצריך להודיע בפירוש ולא מועיל מניין, והמחלוקות כאן הן רק לגבי גנב וגזלן].

ומה שכתב רש"י שצריך להודיע לבעלים כדי שיידע להיזהר בה ולהאכילה, כתב כן רק לתת דוגמה למה אמדו חכמים בשומרים שהמפקיד מתנה שהשומר יודיע לו בפירוש כשמחזיר, וכוונתו לומר שסתם בעלים רוצה שיודיעוהו בפירוש כשמחזירים לו את הפקדון שהפקיד שאם לא כן יבוא לידי מכשול ולא יוכל לטפל כראוי ברכושו, וכגון אם היא בהמה לא יזהר בה ולא יאכילה, וכמו כן יש עוד אופנים רבים שיכול לבוא לידי מכשול, והבעלים לא נוחת לחלק בזה בכל הפרטים והאופנים אלא משום שלפעמים יוכל לבוא לידי מכשול רוצה תמיד שהשומר יודיע לו בפירוש כשהוא מחזיר בין בבהמה ובין במטלטלין.

ועיין לעיל י"א א' לגבי דין השבת הגזילה, שהוא חיוב מהתורה, ויש בו פרטים שלא נתבארו בתורה, וכגון שאם אבדה הבהמה וצריך לשלם דמיה האם חייב לשלם דווקא מעות או שיכול לשלם במטלטלין בתורת שווה כסף, ועוד כיו"ב. והוכחתי שם שכל הפרטים האלה מסרה התורה לחכמים והם קובעים לפי ראות עיניהם. ועיקר קביעת חכמים היא לפי אומדן לו היה זה חיוב מוסכם ביניהם ולא תשלומים שהתורה הטילה, מה מן הסתם היה אומדן דעת הסכמתם לגבי אופן התשלום האם במעות דווקא או גם בשווה כסף וכיו"ב שאר תנאים. ומכל מקום חכמים אינם משועבדים לזה בדווקא אלא הם יכולים לקבוע ככל הנראה בעיניהם לפי רצונם. ובכלל זה גם מסור לחכמים לקבוע מה נחשב השבה, וביסוד הדבר כיוון שאם היה זה עסק בהסכמה אז היה חיוב להודיע כיוון שכך האומדן בשומרים, גם בגזלן ראוי שיקבעו חכמים שצריך להודיע.

וזה מקור דעת רב שאם ידע שנגנבה צריך להודיע בפירוש ולא די בכך שהבעלים מונה וידוע על ידי המניין שהחזיר. כיוון שמפקיד אצל שומר מתנה כך מסתמא כיוון שכך נוח לו יותר, קבעו חכמים שהמשיב גזילה לא יהיה קל יותר ויתחייב כמו שומר שמחזיר. אבל מפקיד הרי ידע שנתן לשומר, ולכן אמר רב שכך הדין רק אם ידע שנגנב. ואם לא ידע היקל שדי במניין. והצריך מניין כדי שלא לקפח זכותו של הנגזל לגבי מפקיד יותר מדי. ושמואל חולק וסובר שע"פ שבשומר סתם דעת בעלים שמתנה שיודיע לו בפירוש זו אינה אלא קפידא יתירה, שהרי אם על ידי מניין יידע הבעלים שחזרה הרי הוא יודע מה שצריך לדעת על נכסיו כדי לטפל בהם ובגזלן אין לחייבו יותר מזה. ורבי יוחנן סובר שאם לא ידע שנגנב גם לא צריך מניין.

 

ועיין עוד בבבא מציעא מ"א א' שהובאה שם מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא ובדעת רבי עקיבא כתב שם רש"י: "צריך דעת בעלים – ואם לא הודיעם חייב באחריותם אם מת או נגנב, דמדשקליה [שמשנטל אותו השומר] קם ליה ברשותיה [נעשה עליו גזלן] והשבה בלא ידיעה לאו השבה היא". ואל נחת לפרש מה נחשב הודיע לפי סוגייתנו.

ובהמשך שם כתב טעם למה אם נעשה השומר גזל על החפץ חייב להשיבו דווקא למקומו: "דאילו לשאלה בעלמא ולתשמיש כיון דלאו גזילה הוא סגי לה בהשבה כל דהו וכל מקום שהניחה פטור באונסין, אבל משום דגזולה הואי ובגזילה כתיב "והשיב" וזה שהניחה למקום שלא יחדו לה בעלים לא הויא השבה". ונראה פירושו שמה שכתוב "והשיב" פירושו שחייבתו תורה שיעשה דבר שנחשב בעיני סתם בני אדם כהשבה, ומסור לחכמים לקבוע את הגדר בזה, האם הוא כמו בהפקיד אצל שומר שסתם דעת בני אדם שחייב להודיעו בפירוש, או שיש סברא לחלק ולהקל על הגזלן וכמו הדעות בסוגייתנו. ואם לקח רק לשאול ולהשתמש ולא נעשה גזלן לא נאמר עליו והשיב ויכול להחזיר לכל מקום שמשתמר. וצריך עוד תלמוד בסוגיא שם)

.

.

 

מתני' אין לוקחין מן הרועים צמר וחלב וגדיים [אין לוקחין מן הרועים – דאיכא למימר [שיש לומר] שמא גנבו מצאנו של בעל הבית המסור להם. רש"י], ולא משומרי פירות עצים ופירות, אבל לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל [זו היא מלאכת הנשים והן עצמן עושות ומוכרות ולדעת בעליהן הוא. רש"י] ועגלים בשרון [ועגלים – הרועים בשרון ברחבה לעין כל מאחר שמוכרין בפרהסיא לא גנבום.

לישנא אחרינא: שרון שם מקום ומקום גידול עגלים הוא, ולוקחין עגלים בזול ומגדלין אותן ושלהן הן. לשון זה עיקר דתניא במנחות בפרק כל קרבנות (פ"ז א') אילים ממואב וכבשים מחברון עגלים משרון. רש"י]. וכולן שאמרו להטמין אסור.

ולוקחין ביצים ותרנגולין מכל מקום. [מאירי: וכלן – רוצה לומר אף אלו שהותרו ליקח מהם, אם נראה ללוקח שהם מטמינים עצמן בשעה שמוכרים אסור ליקח מהם שחזקתו שהוא גנוב.

ולוקחים ביצים ותרנגולים בכל מקום, שאין מכניסין עצמם לחשש גנבה מפני אלו. ומכל מקום אף באלו אם אמרו להטמין אסור]


גמ' תנו רבנן: "אין לוקחין מן הרועים לא עזים, ולא גדיים, ולא גיזין, ולא תלושין של צמר. [שנתלש הצמר שעל הרחל מעט מעט. רש"י]

אבל לוקחין מהן תפורין מפני שהן שלהן. [בגדים תפורים. דאי נמי [שאם גם] גנבו קננהו בשינוי. רש"י]

ולוקחין מהן חלב וגבינה במדבר [דאין דרך בעלים לילך שם וליטלם והרועה נטלן. רש"י] ולא בישוב. [שדרך להביאו לבית בעל הבית. רש"י]

ולוקחין מהן ד' וה' צאן [שחסרונן ניכר בעדר ואין יכול לישמט ולומר זאב טרפה. רש"י], ד' וה' גיזין, אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין.

רבי יהודה אומר בייתות לוקחין מהן [שהרי בעל הבית יודע מניינם. רש"י] מדבריות אין לוקחין מהן.

כללו של דבר כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש [מבין. רש"י] בו לוקחין מהן. אין מרגיש בו אין לוקחין מהן".

.

.

(פני יהושע:

"ולוקחין מהם חלב וגבינה במדבר אבל לא בישוב. ויש להקשות דחלב ניחא דאין לוקחין בישוב כפירוש רש"י דשל בעלים הוא, אבל גבינה הא קנינהו הרועה בשינוי מעשה כדאמרינן דלוקחין מהם בגדים תפורין מטעמא דקני בשינוי.

ויש ליישב דבאמת בדבר שהוא בחזקת גנוב אף אם קנאו בשינוי אפילו הכי אסור לכתחילה לקנות ממנו משום דהוי ליה כמסייע ידי עוברי עבירה כדאיתא בחושן משפט (סימן שנ"ח א'), והא דשרינן [שאנו מתירים] ליקח מהם בגדים תפורים היינו דלאו ודאי גניבה נינהו [הם] דשמא לקחו הצמר משלהן לעשות בגדים כדרך בעלי אומנות, וכיון דליכא אלא ספק שרי מטעמא דשינוי. אבל בגבינה שאין דרך לקנות חלב ולעשות גבינות אם כן הגבינות שנמצאות ברשות הרועה ודאי גניבה הם ומשום הכי לא מהני בהו שינוי דמכל מקום מסייע ידי עוברי עבירה, כן נראה לי. עוד מצאתי תירוץ אחר דשאני גבינה שדרך הרועים לעשותן ולהביאן לבעל הבית ואם כן לאחר השינוי ברשותא דמרא קאי [ברשות הבעלים עומד]")

.

.

 

אמר מר: "לוקחין מהן ד' וה' צאן, ד' וה' גיזין" השתא [כעת] יש לומר ארבעה זבנינן [קונים], חמשה מיבעיא?

אמר רב חסדא ארבעה מתוך חמשה.

ואיכא דאמרי [ויש שאומרים] אמר רב חסדא ארבעה מעדר קטן, וחמש מעדר גדול.


הא גופא קשיא, אמרת: "ד' וה' צאן, ד' וה' גיזין" ד' וה' אין [הן], אבל שלש לא. אימא סיפא: אבל "לא שתי צאן" הא שלש זבנינן [קונים]?

לא קשיא, הא בברייתא הא בכחישתא. [בברייתא – בריאות. עין בעל הבית תמיד עליהן ומרגיש בשלש.
כחושות – אין חשובות לו ואין עינו עליהם לפיכך אין מרגיש, כלומר אין יודע כשמוכרם זה. רש"י. רש"י ביאר אין מרגיש כלומר אינו יודע, וכן לעיל על "מרגיש" פירש מבין, כיוון שאין מרגיש היה יכול להתפרש שמוחל, ומשמיע רש"י שאינו מוחל והפירוש שאינו מבין לדעת שנחסרו]

 

"רבי יהודה אומר בייתות לוקחין מהן, מדבריות אין לוקחין מהן. כו'".


איבעיא להו [הסתפק להם] רבי יהודה ארישא קאי [על ההתחלה עומד] ולחומרא, או דלמא [שמא] אסיפא קאי ולקולא? ארישא קאי [ארבע וחמש דשרי תנא קמא [שהתיר התנא הראשון]. רש"י] ולחומרא, דאמר לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן הני מילי [דברים אלה] בייתות, אבל מדבריות אפילו ארבעה וחמשה לא.

או דלמא אסיפא קאי [שתי צאן דקאסר תנא קמא. רש"י] ולקולא דאמר אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין הני מילי מדבריות, אבל בייתות שתים נמי [גם] לוקחין.

תא [בוא] שמע דתניא: "רבי יהודה אומר לוקחין בייתות מהן ואין לוקחין מהן מדבריות ובכל מקום לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן", מדאמר "בכל מקום" שמע מינה אסיפא קאי ולקולא. שמע מינה. [מדקאמר בכל מקום לוקחין ארבעה וחמשה אלמא האי דקמפליג [שמחלק] בין בייתות למדבריות אשתי [על שתי] צאן פליג ולקולא קאי. רש"י]

 

בבא קמא – דף קי"ח עמוד א'

01/23/2011

מתני' הגוזל את חבירו או שהלוה הימנו או שהפקיד לו בישוב לא יחזיר לו במדבר. [אם אין זה תובעו אין זה יכול לכופו לקבל חובו או פקדונו במדבר דלאו מקום שימור הוא. רש"י]

.

[אם החייב יש עמו את החפץ במדבר בוודאי בעל החוב יכול לתבעו שם כמו בכל מקום, ומשמיע לנו כאן דין לטובת בעל החוב שאינו מחוייב לקבל במדבר שהוא מקום סכנה ואינו משתמר.

וכן כתב הרמ"ה הובא בשיטה מקובצת:

"הגוזל את חברו או שלוה הימנו וכו' לא יחזיר לו במדבר, כלומר שאם רצה הלוה והגזלן והשומר להחזיר לו במדבר אין כופין את בעל הממון לקבל, ואם החזירו לו בעל כרחו לא יצאו ידי השבה, ואם נאנסו נאנסו ללוה ולגזלן ולשומר. דכיון דגזל מיניה או יזיף מיניה [לווה ממנו] או קביל מיניה פקדון בדוכתא דמצי לנטורי [במקום שיכול לשמור] מחייב לאהדורי ליה [להחזיר לו] בדוכתא דמצי מארי ממונא לנטורי ממוניה [במקום שיכול בעל הממון לשמור ממונו]. ומסתברא דהוא הדין נמי [גם] היכא דאהדר ליה בההוא דוכתא גופיה דקביל מיניה [היכן שהחזיר לו באותו מקום עצמו שקיבל ממנו] צריך לאהדורי ליה בשעתא דמנטר ליה כי [כמו] ההיא שעתא דקביל מיניה, דאי [שאם] קביל עליה בשעת שלום לא מצי [לא יכול] לאהדורי ליה בשעת מלחמה".

וכתב המאירי:

"הגוזל את חברו או שלוה הימנו או הפקיד לו בישוב הרי זה לא יחזיר לו במדבר. כלומר אם הלוה והנפקד והגזלן רוצים להחזיר למלוה או למפקיד או לנגזל במדבר, ואין הלה רוצה לקבל מפני פחד הדרך או טורח המשוי הדין עמו שלא לקבל. ואם החזיר לו על כרחו אחריות הדרך עליו [על המחזיר].

ומכל מקום פרשו בגמרא שאם הדבר בהפך שהמלוה או המפקיד או הנגזל תובעין במדבר אין הדין כן בכלן אלא מלוה נתנה ליתבע בכל מקום כיון שיש לו ממון לשם והמלוה צריך מעות אין לו השמטה בזה. אבל גזל ופקדון לא ניתנו ליתבע אלא במקומו שאין הדברים הללו עמו מן הסתם. ומכל מקום אם היו עמו אין ספק שנתנו ליתבע, ואבדה לענין זה כגזלה ופקדון. ויראה לי בגזלה הנקנית בשנוי מעשה [שאז חייב לשלם מעות ולא את גוף החפץ] שדינה כדין הלואה".

נראה שיסוד דין זה הוא משום שבהלוואה הכל הוא לפי התנאי שהתנו ביניהם והסכמתם ואין בו דינים מדאורייתא כיצד יפרע. וחכמים אמדו דעת סתם בני אדם שכך ההסכמה ביניהם כל שלא פירשו אחרת. וכל דיני פרעון הלוואה הם משום אומדן. ובהשבת גזילה ביארתי לעיל שאע"פ שהוא דין שחידשה תורה פרטי הדינים באופן ההשבה נמסרו לחכמים והם קבעו אותם לפי אומדן כיצד היו מסכימים ביניהם לו היה זה תלוי בהסכמתם. ונראה שגם בדין השבת אבידה הוא כך. ובפקדון חיובי שומר הוא מכח מה שהסכימו הוא והמפקיד ביניהם, ובכל מה שלא מפורש בפרשת שומרים שבתורה תלוי בהסכמה שביניהם ואמדו חכמים הסכמת סתם בני אדם]

על מנת לצאת במדבר יחזיר לו במדבר. [על מנת לצאת למדבר – קא סלקא דעתך שאמר לו לוה זה על מנת שנצא למדבר ושם אפרע לך, להכי [לכך] פריך פשיטא והא מתנה בהדיא [בפירוש] לקבלו במדבר. רש"י]


גמ' ורמינהו [מקשים מברייתא]: "מלוה משתלמת בכל מקום, אבידה ופקדון אין משתלמין אלא במקומן"?

אמר אביי הכי [כך] קאמר מלוה ניתנה ליתבע בכל מקום [ניתנה ליתבע – אם ירצה מלוה, דידו על העליונה. רש"י. שהדין שנאמר במשנה שלא ישלם לו במדבר הוא לטובת המלווה שאינו חייב לקבל, אבל אם רצה לתבוע במדבר הרשות בידו], אבידה ופקדון לא ניתנו ליתבע אלא במקומן. [כיוון שהתביעה היא על גוף החפץ אינו יכול לתבעו במדבר ולחייבו ללכת לביתו ולהביא את החפץ במדבר. אבל אם החפץ עמו במדבר יכול לתבעו וכן אם קנה את החפץ בשינוי וחייב לשלם מעות יכול לתבוע במדבר, כמו שכתב המאירי שהבאתי לעיל]

"על מנת לצאת במדבר".


פשיטא? [רש"י על המשנה פירש שסבור כעת שעשו תנאי מפורש שיפרע לו במדבר ואם כן פשיטא שעושים כמו שהסכימו]

לא צריכא דאמר ליה ליהוי האי פקדון גבך [יהיה פקדון זה אצלך] דאנא [שאני] למדבר נפיקנא [יוצא], ואמר ליה איהו [הוא. השומר] אנא למדבר נמי בעינא למיפק [גם רוצה אני לצאת] אי בעית לאהדרינהו לך התם מהדרנא לך [אם רצונך שאחזיר אותו לך שם אחזיר לך.

רש"י: אי בעית לאהדוריה ניהלך התם מהדרנא לך – ואשמועינן תנא דאע"ג דלא תנאי גמור הוא דהא אי בעית קאמר אפילו הכי כיון דידע דאיהו נמי למדבר נפיק על כרחו יקבלם. עד כאן רש"י.

מדובר שהמפקיד אמר לשומר שמור לי על חפץ זה שאני יוצא למדבר. והשומר אמר לו גם אני יוצא למדבר והשומר הציע לו אם רצונך אחזיר לך במדבר. והבעלים שתק. כיוון שהשומר רק הציע לו לקבל במדבר אם רצונו והבעלים שתק אין כאן תנאי והסכמה מפורשים שיוכל להחזיר לו במדבר, וחידשה המשנה שאמדן דעת חכמים שבאופן כזה הסכים הבעלים שיוכל השומר להחזיר לו במדבר ואם רצה להחזיר לו במדבר אינו יכול לסרב לקבל]

.

.

(רמב"ם הלכות מלווה י"ג ח':

"המלוה נתנה ליתבע בכל מקום כיצד המלוה את חבירו בישוב ותבעו במדבר אינו יכול לדחותו אלא חייב לפרוע לו בכל מקום שיתבענו, בא הלוה לפרעו במדבר הרשות ביד המלוה אם רצה מקבל ואם רצה אומר לו איני נפרע אלא בישוב כדרך שנתתי לך בישוב והרי הן ברשותו עד שיפרענו בישוב".

הלכות גזילה ואבדה א' ז':

"הגוזל את חבירו בישוב והחזיר לו גזלתו במדבר הרשות ביד הנגזל אם רצה נוטל ואם לאו אומר לו איני נוטל אלא בישוב שמא תאנס ממני כאן והרי היא ברשות הגזלן ובאחריותו עד שיחזירנה לו בישוב וכן בדמי הגזלה".

הלכות שאלה ופקדון ז' י"א:

"הפקדון והאבידה לא ניתנו ליתבע אלא במקומם, כיצד הפקיד אצלו בירושלים אינו יכול לתבעו בנוב [כיוון שהתביעה על גוף החפץ אינו יכול לכופו ללכת לירושלים ולהביא את החפץ לנוב] ואם החזיר לו בנוב מקבלו ממנו, הפקיד אצלו ביישוב והביא פקדונו במדבר אינו מקבלו ממנו אלא יאמר לו הרי הוא באחריותך עד שתחזירנו לי ביישוב כדרך שהפקדתי אצלך ביישוב". [הבאתי את הרמב"ם לא משום חידוש שיש בו אלא לבהירות בדינים שבסוגיא]

דין המשנה שאין הבעלים חייב לקבל במדבר הוא משום תקנת בעלים. ובברייתא נאמר דין נוסף "אבידה ופקדון אין משתלמין אלא במקומן", וזה דין לתקנת החייב שאם החפץ בירושלים אין הבעלים יכול לתבעו בנוב ולכופו להביא את החפץ לנוב אלא אם הבעלים רוצה ליטול הוא חייב לבוא לירושלים.

לגבי גזלן אם נשבע והודה חייב ללכת אחרי הנגזל אפילו למדי כיוון שהתחייב כפרה משום שבועת השקר וההודאה וחייב משום כפרה חומש וקרבן, וחלק מדין כפרה הוא גם השבת הקרן מהכתוב "לאשר הוא לו יתננו", ומשום כך מחוייב ללכת אחריו עד מדי. וכמבואר לעיל ק"ג ב', ובשולחן ערוך חושן משפט סימן שס"ז א'.

ואם לא נשבע והודה ואין עליו חיוב כפרה אלא רק חיוב השבת הגזילה כתב השולחן ערוך שם: "הגוזל את חבירו, אע"פ שכפר בו, הואיל ולא נשבע [ומשום כך אינו חייב משום כפרה להוליכנו עד מדי], אם חזר והודה אינו חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר להם, אלא יהא בידו  עד שיבואו, (ויודיע אותם) (טור ס"א) ויטלו את שלהם".

ומבואר שהבעלים צריך לבוא למקומו של הגזלן וליטול שם, ואם הגזלן בירושלים הבעלים לא יכול לבוא לנוב ולתבוע שיביא לו הגזלן לשם. ונמצא שלגבי הדין שהוא לתקנת החייב שאין הבעלים יכול לכופו להביא את החפץ מירושלים לנוב דין זה הוא גם בגזלן, ודינו שווה לפקדון ואבידה לעניין זה)

.

.

מתני' האומר לחבירו גזלתיך, הלויתני, הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי לך, חייב לשלם.

אבל אם אמר לו איני יודע אם גזלתיך אם הלויתני אם הפקדת אצלי פטור מלשלם.


גמ' איתמר [נאמר]: מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב. [לשלם. רש"י.

תוספות: "והלה אומר איני יודע. פירוש אם הפקיד אצלי. אבל איני יודע אם החזרתי לך חייב לכולי עלמא כמו רישא דמתניתין. ולסיפא דמתני' הוא דמדמה לה בסמוך"]

ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור.

רב הונא ורב יהודה אמרי [אומרים] חייב, ברי [ברור. שטוען טענה ברורה וודאית] ושמא [שטוען שמא היה כך] – ברי עדיף. [אם התובע טוען ברי והנתבע שמא, חייב הנתבע לשלם, ולא אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה, שמה שזה טוען ברי וזה השיב שמא נחשב כראייה, ודווקא בברי טוב שהנתבע יודע שמשקר ואינו מעיז פניו, ושמא גרוע שהיה לו לידע, עיין ביאור בזה לעיל מ"ו א']

רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור, אוקי ממונא בחזקת מריה. [העמד ממון בחזקת בעליו. שהם אינם סוברים שברי ושמא נחשב כראייה חזקה דיה להחשב כמו עדים כדי להוציא ממון, וגם אם די בה לעורר ספק עדיין הדין שמעמידים את הממון בחזקת בעליו.

רש"י: פטור – ומיהו [ועל כל פנים] ישבע כדאמר שאין יודע שחייב לו כלום, דלא עדיף שמא מברי דהא אי נמי [אם גם] הוה טעין ליה אין לך בידי כלום הוי משביעין ליה שבועת היסת [שבועה מדרבנן]]


תנן: "אבל אם אמר לו איני יודע אם הלויתני פטור". היכי דמי [באיזה אופן], אילימא [אם לומר] דלא קא תבע ליה [אלא הנתבע אמר כן מרצונו], רישא נמי [גם] דלא קא תבע ליה, אמאי חייב? [ברישא החייב מודה שבוודאי התחייב והודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ואם ידוע בוודאי שהתחייב לו, זהו כמו שהתובע מוחזק בממון, והוא טוען שאינו יודע אם פרע והדין הוא שמספק מעמידים את הממון בחזקתו והיינו בחזקת התובע כיוון שידוע בוודאי שהתחייב לו וצריך לשם לו. מכל מקום אם התובע בעצמו אומר שאינו יודע שהלה חייב לו ואין כאן תביעה מצידו אין הבית דין פוסקים שחייב לשלם לו כיוון שאינו תובע. שהבית דין דנים רק על מה שבאו לדין לפניהם, ואם התובע לא בא לדון לפניהם אינם יכולים לפסוק שישלם לו. ולכן בלא תביעה לא ייתכן שחייב לשלם]

אלא דקתבע ליה, וקתני סיפא פטור מלשלם? [בהכרח מדובר שהתובע תובע את הממון, וברישא כיוון שהנתבע מודה לו שוודאי התחייב נעשה כמו שהתובע מוחזק בממון, ומספק אינו יכול הנתבע להיפטר מלפרוע וחייב לשלם. ובסיפא הוא הדין שבו נחלקו רב הונא ורב יהודה עם רב נחמן ורבי יוחנן, שהתובע אומר מנה לי בידך והלה משיב לו איני יודע אם אני חייב לך, ומבואר במשנה כמו רב נחמן ורבי יוחנן שפטור וקשה על רב הונא ורב יהודה שאמרו חייב.

רש"י: דקא תבע ליה – ואמר ליה גזלתני דהוי טענת ברי]

לא, לעולם דלא קא תבע ליה, ורישא בבא לצאת ידי שמים. [כיוון שהוא יודע בוודאי שחייב וספק לו אם פרע, אם רוצה לצאת ידי שמיים עליו לשלם אע"פ שהלה אינו תובע.

רש"י: לצאת ידי שמים – וכיון דקא מודי [שמודה] דודאי גזליה לא נפיק [יצא] ידי שמים עד דעביד [שעושה] השבה. אבל סיפא הואיל ולא גזלן ידע ולא נגזל ידע, ליכא [אין] שום טענת ברי לא צריך למיפק ידי שמים. עד כאן.

במקום שיש ספק ופוסקים שמספק הממון נשאר בחזקת מי שמוחזק בו, אינו חייב לשלם לצאת ידי שמיים אפילו אם אינו יודע בוודאי שהממון שלו, וכגון שאירע מעשה שגרם לספק, וכגון שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם השור הרג את העובר או שהעובר נפל לפני הנגיחה, ושניהם לא היו שם וטוענים שמא, הדין שהממון נשאר אצל המוחזק בו ואע"פ שאינו יודע אם הממון שלו אינו חייב לצאת ידי שמיים. כיוון שאין בזה חשש של איסור גזל אע"פ שהוא ספק, שמדיני ממונות הדין שזוכה המוחזק ואיסור גזל אומר לעשות כדיני ממונות. אמנם אם הוא יודע בוודאי שהתחייב לראובן, וספק לו אם פרע, כיוון שיש חוב בוודאי והחוב הוא בחזקת ראובן המלווה, מדיני ממונות ההכרעה שהמוחזק זוכה מספק אומרת שראובן זוכה. רק שראובן אינו תובע. ולכן כיוון שאין כאן הכרעה מדיני ממונות שהממון מספק שלו הוא בספק איסור גזל עד שלא ישלם ולכן חייב לשלם לצאת ידי שמיים.

וזהו שכתב רש"י שאם החייב גם בספק אם התחייב, מדיני ממונות הוא זוכה מספק כיוון שהוא מוחזק ולכן אינו צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים]

איתמר נמי [נאמר גם] אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, האומר לחבירו מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב בבא לצאת ידי שמים. [אתמר נמי – דהיכא דבא לצאת ידי שמים אפילו מאן דפטר ליה מדיני אדם מודה דחייב היכא דאיכא קצת טענת ברי, הלכך רב הונא דאוקמה רישא בדלא תבע, הואיל ואיכא קצת ברי דהא גזלן ידע דגזליה מעיקרא, חייב בבא לצאת ידי שמים. רש"י]

.

.

(רב הונא סובר שאם טען התובע ברי חייב הנתבע לשלם, ומעמיד את המשנה כשלא תבע התובע אלא אמר שמא, וברישא כשהנתבע מודה שוודאי התחייב חייב לצאת ידי שמיים.

והגמרא מביאה לו סיוע מדברי רבי יוחנן, ורבי יוחנן דיבר כשהתובע תבע בטענת ברי, ואמר שחייב לצאת ידי שמיים כיוון שרבי יוחנן חולק על רב הונא ופוטר בברי ושמא. וצריך ביאור מה הסיוע מרבי יוחנן לרב הונא שהרי רב הונא אמר כשהתובע טוען שמא ורבי יוחנן אמר כשהתובע טוען ברי, ושמא רבי יוחנן לא יסבור שגם אם התובע טוען שמא צריך לצאת ידי שמיים. וצריך ביאור בלשון רש"י מה הכוונה "קצת טענת ברי" והפני יהושע כתב שדברי רש"י דחוקים ורצה לפרש באופן אחר.

הנה ממה שהביאה הגמרא סיוע לרב הונא, וכן ממה שהקשתה עליו, מבואר שיש חידוש בדברי רב הונא שאם התובע טוען שמא חייב לצאת ידי שמיים, ובקושיא לא ידענו חידוש זה ואחרי שנתחדש הוצרכה הגמרא להביא לו סיוע.

וצריך ביאור מה החידוש בזה, שהרי התובע בוודאי לא מחל אלא הוא טוען שמא, דהיינו אולי הממון שלי ועל צד זה אני רוצה אותו, ואין כאן הודאה ולא מחילה. מאחר שהנתבע יודע שוודאי התחייב וספק פרע, והדין הוא שוודאי חייב וספק פרע חייב לשלם, אם כן הנתבע יודע שהוא חייב לשלם, והתובע היה תובע לו היה יודע שכך האמת רק שאינו יודע שכך הוא, ואם כן פשיטא שחייב לשלם לו כדי לצאת ידי שמיים, שהרי הנתבע יודע שזה ממונו של תובע ורק התובע אינו יודע ופשוט שמדיני שמיים חייב לתת לו, ואין בזה חידוש ולמה הוצרך להביא סיוע.

ונראה שהנה בדיני ממונות יש כללים בדיני ממונות שחכמים ראו מסברא, וכמו שאמרו שהמוציא מחבירו עליו הראיה הוא סברא שמי שכואב לו הוא זה שעליו ללכת לבית הרופא. וכל שסברא זו מכרעת למי יהיה הממון ממילא גם ציווי התורה אומר לעשות כפי סברת דני ממונות ואע"פ שיש כאן ספק אינו בחשש ספק איסור גזל וגם אינו צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים.

בדיני ממונות לומדים מסברא שני סוגי כללים, האחד על עצם הבעלות על הממון, וכמו המוציא מחבירו עליו הראיה, וסוג שני הוא כללים כיצד בית דין יכריעו מי יזכה בממון, וכגון האם ברי ושמא ברי עדיף, ומתי אומרים יחלוקו ומתי יהא מוחזק עד שיבוא אליהו ומתי כל דאלים גבר וכל כיו"ב.

לכאורה היה מקום לומר שכמו שאנו אומרים שציווי התורה בא אחרי סברת דיני ממונות ומצווה לשמוע להם, ולכן בהמוציא מחבירו עליו הראיה אע"פ שהזוכה בממון יודע שיש ספק אינו צריך לחשוש לספק גזל ולא צריך לצאת ידי שמיים, כך נאמר גם שאם יש כללים מסברא כיצד בית דין מכריעים על ממון זה, ציווי התורה על האדם עצמו בא אחרי כללים אלה ומצווה עליו לנהוג כמותם. ואם כן היינו אומרים שאע"פ שהוא יודע שוודאי התחייב וספק פרע, מכל מקום מסברא לומדים שבית דין לעולם לא מכריעים בלא שהבעלים תובע בתביעה וודאית [כיוון שאינם צד בדין זה אין בכחם להכריע כפי מה שנראה להם אמת אם לא הובא לפניהם בטענת אחד מבעלי הדינים, שהרי אין צד שהממון שלהם ומהיכי תיתי שיעשו בו כראות עיניהם. ולכן אם אין הם מוחזקים ואין מדין מוחזקות ומכח הטענות מקום לומר יחלוקו אומרים כל דאלים גבר אע"פ שהי רוצים לומר יחלוקו, שאין להם רשות לדון בממון כפי דעתם שאינו שלהם ואינם בעל דין עליו], ואם כן האדם עצמו מצווה מהתורה לנהוג לפי כללים אלה ואם הם קובעים שהממון שלו הרי אין לו לחוש ולא צריך לצאת ידי שמיים.

וכלפי זה חידש רב הונא שאינו כן. ואין זה תלוי בסוג הסברות אלא למי הן באות להורות כיצד לנהוג מספק. לדוגמא אם הוא עצמו אינו יודע אם הממון שלו או של חבירו, הסברא המוציא מחבירו עליו הראיה אומרת לו שלגביו האמת היא שהבעלות היא של מי שמחזיק. וכך עליו לנהוג בתורת שזה וודאי, ואם קידש אשה בזה היא מקודשת בתורת וודאי והבא עליה יוצא למיתה. ואם חבירו המוחזק אם יקח ממנו יעבור על גזל וודאי.

אבל אם הוא יודע שהממון שלו וחבירו גזל ממנו נגד עיניו וכופר בגניבה, והוא בא לבית דין לתבוע את חבירו, והם רואים לפניהם את חבירו מוחזק והוא לא מביא ראייה ומכריעים את הדין שהמוציא מחבירו עליו הראיה ופוסקים לטובת חבירו הגזלן, מה שהסברא המוציא מחבירו עליו הראיה קבעה שכך האמת רק לגביהם. אבל הוא עצמו סברא זו לא קבעה לגביו את האמת. והיה מן הדין שאחרי פסק הדין יהיה מותר לו לקחת את שלו בחזרה בכח. רק שיש כח ביד בית דין להפקיע ממון, ואחרי שפסקו גם אם באמת מצידו זה ממון שלו, מכל מקום בית דין הפקירו בכחם ממון זה ממנו והקנו לחברו. אבל זהו רק משום שהפקירו ממנו, ולולא זה היה מותר לו לקחת את שלו, שסברת המוציא מחבירו קבעה את האמת רק היחס לבית דין ולא ביחס אליו. וזה היסוד של עושה אדם דין לעצמו כמבואר לעיל כ"ז ב', ועיין לעיל כ"ח א' מה שכתבתי בביאור מקורו ויסודו ובמה נחלקו לגביו.

וזה החידוש של רב הונא, שהיה מקום לומר שהוא משועבד לאמת כפי שהיא אצל הבית דין, ונעשית אמת גם ביחס אליו. וגם לולא שהיו מפקירים ממנו היה אסור לו לקחת שמעתה האמת גם לגביו מכח המוציא מחבירו שהממון של חברו. ואם היה כך, מכיוון שאם התובע אינו טוען ברי הבית דין מכריעים שהממון לנתבע, אם כן זוהי האמת ביחס אליו וכך הוא מצווה משמיים לנהוג ואינו צריך לשלם לצאת ידי שמיים. וחידש רב הונא שלא אומרים כך אלא האמת של בית הדין היא רק של בית הדין, וכיוון שהוא יודע שוודאי התחייב וספק פרע האמת לגביו שהוא חייב, ולכן הוא חייב לשלם לצאת ידי שמיים אע"פ שבית דין פוסקים שהוא זוכה בממון. ואם היה מקדש בממון זה אשה בית הדין היו פוסקים שמקודשת בוודאי והורגים את הבא עליה, ומצידו היתה מקודשת רק מכח שהפקירו מחבירו את הממון וזיכו לו, ולולא זה הוא עצמו מצידו היה מחוייב לנהוג בה כספק מקודשת.

ועל זה מביא סייעתא מרבי יוחנן, שלרבי יוחנן גם אם התובע טוען ברי הבית דין פוסקים שהממון נשאר אצל הנתבע שמצידם עדיין זה המוציא מחבירו שברי ושמא אינו ראייה עבור הבית דין. ורבי יוחנן מודה שברי ושמא הוא ראייה, שאם היה סובר שאינו ראייה לא היה צריך לומר שהמוציא מחבירו עליו הראיה. שאם שניהם טוענים ברי, או אפילו התובע טוען ברי גרוע והנתבע שמא טוב [עיין בזה לעיל מ"ו ב' בתוספות ובמה שביארתי שם שאז ברי שמא אינו ראייה], לא צריך להגיע להמוציא מחבירו עליו הראיה, אלא לא התעורר ספק כלל. עיין בבא מציעא ו' א' שגם סומכוס שחולק על הסברא של המוציא מחבירו עליו הראיה ואומר ממון המוטל בספק יחלוקו מודה שאם לא התעורר מעשה הגורם לסיבה להסתפק, וכגון שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, אלא רק זה טוען שלי וזה טוען שלי, הממון נשאר ביד בעליו ולא חולקים. שאם אין מעשה שמעורר סיבה לספק הרי אין כאן ספק אפילו שיש מי שטוען שהממון שלו, שטענה לבד אינה מעוררת ספק, וכשלא התעורר ספק פשיטא שלא עושים מאומה והכל נשאר כפי שהיה, ולא צריך לזה את הסברא של המוציא מחבירו. וממה שאמרו רב נחמן ורבי יוחנן שברי ושמא הנתבע זוכה מכח שמעמידים את הממון בחזקת בעליו מוכח שהם מודים שברי ושמא הוא הוכחה, רק סוברים שבית דין לא מכריעים מכח הוכחה זו, שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר, ואע"פ שהיא הוכחה אין לה כח של עדות, אבל כיוון שהיא ראייה הרי זה לא גרע ממקום שיש ספק מכח המעשה וכמו שור שנגח את הפרה וכו', וצריך את הסברא של המוציא מחבירו שמי שכואב לו הוא הולך לרופא כדי להעמיד את הממון בחזקתו (אמנם גם באחד מחזיק והשני רק טוען כתב רש"י בבא מציעא ב' א' בתחילת העמוד שזה נקרא המוציא מחבירו עליו הראיה, אבל זה וודאי רק לבאר את המשנה שם ופשוט שסומכוס מודה לזה, ועדיין נראה לעניות שהדיוק מלשון הגמרא כאן נכון, ועל כל פנים גם ללא הדיוק מהלשון הדין דין אמת)

אם רבי יוחנן היה סובר שהאמת כמו שהיא אצל הבית דין היא מחייבת גם אותו, אם כן כיוון שהאמת אצל הבית דין שהוא זוכה, נעשית זו גם האמת לגביו ולא היה צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים. וממה שבטוען ברי חייב רבי יוחנן לצאת ידי שמיים מוכח כמו היסוד של רב הונא, שהאמת של בית הדין אינה האמת לגביו, ואע"פ שהם פסקו שהממון שלו, כיוון שהוא יודע שברי ושמא הוא ראייה לא אכפת לו מה שבית דין צריכים דווקא עדות, ומצידו הוא מחוייב לאמת כמו שהוא יודע אותה ואל פסק בית הדין וחייב לשלם לצאת ידי שמיים. ואע"פ שהם הפקירו את הממון מחבירו וזיכו לו אותו ומכח זה יכול לקדש בו אשה בתורת וודאי, הוא ידוע שמה שהם עשו אינו כהאמת וכלפי שמיים עליו להחזיר.
ובזה מאיר לשון רש"י שכתב: "אתמר נמי [בדברי רבי יוחנן] דהיכא דבא לצאת ידי שמים אפילו מאן דפטר ליה מדיני אדם [שלרבי יוחנן ברי ושמא פטור מדיני אדם] מודה דחייב היכא דאיכא קצת טענת ברי". קצת טענת ברי הכוונה הראייה שיש בברי ושמא, שהיא קצת טענת ברי כיוון שלרבי יוחנן אינה מתקבלת בבית דין, אבל לגבי עצמו היא טענת ברי להוכיח ולחייב בידי שמיים. והלשון "קצת" בא לומר שאינה האמת כלפי בית דין אבל היא אמת כלפי עצמו.
וממשיך רש"י: "הלכך רב הונא דאוקמה רישא בדלא תבע הואיל ואיכא קצת ברי דהא גזלן ידע דגזליה מעיקרא חייב בבא לצאת ידי שמים". כאן התובע טוען שמא, והנתבע אומר שהוא יודע שוודאי התחייב, ולמה שהנתבע אומר שוודאי התחייב קורא רש"י גם קצת ברי, כיוון שאין זה קובע את האמת לגבי הבית דין אבל קובע לגבי עצמו. והדברים מאירים בע"ה.
.

ויסוד זה שאמת אינה מוכרחה להיות אחת, ושהיא נקבעת על פי הדין ולא על פי המציאות, נמצא בכמה מקומות, וכגון בתרי ותרי, ששני עדים מעידים שהיה כך ושני עדים מעידים שלא היה כך, שאין לזה דין ספק אלא יש לכל עדות דין אמת בתורת וודאי. ויש עוד כעין זה והוא יסוד גדול גם בחלק פנימיות התורה, ונאמר בעשרה מאמרות נברא העולם ונאמר לעולם ה' דברך ניצב בשמיים, שכל הבריאה אינה אלא אמירה של הקב"ה לנבראים, ויכול לומר לראובן כך ולשמעון אחרת. ויכול לברוא דבר שלגבי ישראל האמת הגמורה שהוא מים ולגבי מצרי האמת הגמורה שהוא דם וכמו שהיה ביציאת מצרים ואין סתירה בכך שתהיינה שתי אמיתות גמורות סותרות.
ובהלכה דיני ברירה ותנאים זה כל עניינם, למשל כשיש שני אחים האמת הגמורה שזה יורש לבדו הכל וגם שזה יורש לבדו הכל [כמו שמוכח מתוספות עיין בזה לעיל ק"ט א'], או כשהפריש תרומה בכוס יין על מה שייוותר בסוף, עד שלא גמר לשתות לגבי כל טיפה האמת הגמורה שהיא תרומה וגם האמת הגמורה שאינה תרומה, ולכן אין לזה דין ספק שאין זה ספק שהוא חסרון ידיעה מה האמת, אלא זו ידיעה וודאית שהאמת כך וגם שהאמת כך, ומתברר בסוף למפרע. וכן בתנאים אם קידש בתנאי שירדו גשמים האמת הגמורה שהם קידושין על צד שירדו, והאמת הגמורה שאינם קידושין אם לא ירדו, ואין זה ספק ואין זה תלוי, והטעם שכשיגיע הזמן יתברר למפרע הוא משום שעל צד זה כך היתה האמת הגמורה מתחילה, ובעוד הרבה סוגיות מבואר עניין זה ואין כאן מקום להאריך. ועיין עוד בזה במה שכתבתי על בבא מציעא ג' א' לגבי יהא מונח עד שיבוא אליהו.

.
אמנם ביציאת מצרים היה זה נס, אבל עניין נס הוא שבדרך כלל החומר מסתיר את הטבע האמיתי של המציאות ורק בהתבוננות בעולם הצורות הוא נגלה. ונס הוא גילוי של טבע המציאות האמיתי גם בחומר, ולפי שעה בטל הכיסוי של החומר על האמת. ולכן יש ללמוד מנס כיצד טבע המציאות האמיתי.
ועניין זה הוא היסוד הראשון של אמונת התורה, שהנה ביומא כ"א א' נאמר שארון הקודש לא היה מן המידה. שמכותל לכותל של קודש הקודשים היו עשרים אמה, ומהכותל עד צד זה של הארון היו עשר אמות, ומהצד השני של הארון עד הכותל השני היו גם עשר אמות. ונמצא שהארון אינו ממעט מן המדה שאינו תופס מקום כלל. שהרי יש עשר אמות מצד זה של הארון לכותל ועשר אמות מצד שני של הארון לכותל, ואם כן מוכרח שהמרחק מכותל לכותל הוא עשרים אמה ועוד רוחב הארון. ובאמת כשמודדים מכותל לכותל המידה היא עשרים אמה בלבד. וזה משום שהארון אין לו מציאות גמורה ואינו קיים באופן גמור אלא הוא רק בנקודת התהוות ולא נגמרה התהוותו. וזה גילוי שכל העולם קיים באופן כזה.

.

וזהו שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות יסודי התורה:
"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.
הלכה ב
ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות.
הלכה ג
ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטל הוא לבטולם, שכל הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם.
הלכה ד
הוא שהנביא אומר וה' אלהים אמת, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמתתו, והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו".
.

זהו יסוד האמונה שרק מציאות הקב"ה היא מציאות גמורה, דהיינו אמת. והנבראים כל שעה ושעה מקבלים מציאות ממנו ואין מציאותם נגמרת אלא היא אינה גמורה ולכן צריכה להתחדש כל שעה ושעה. ואם רגע אחד לא תתחדש מייד היא כלה כיוון שאינה מציאות גמורה. והקב"ה מחדש אותה כל שעה ושעה לפי רצונו, וכיוון שאינה מציאות גמורה אינה מכריחה שתהיה רק באופן אחד, אלא היא יכולה להיות בכמה אופנים שונים, ואין בזה סתירה, שרק אם המציאות גמורה היא סותרת שתהא בבת אחת עמה עוד מציאות אחרת. אבל כיוון שאינה גמורה והיא רק בנקודת ההתהוות היא יכולה להתקיים באופן שאינו סותר שגם תתקיים באופן אחר. וכמו שהארון קיים ואין זה סותר שבעת ובעונה אחת גם אינו קיים. וכיוון שהארון הוא התחלת המציאות הנבראת נתגלה בו טבע המציאות האמיתי, והוא דוגמא לדברי הרמב"ם שהם היסוד הראשון בתורה)

.

.

מתני' הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב חייב באחריותו. [דמכי גנבה [שמשגנבה] קם [עמד] ליה ברשותיה, והשבה דעבד לאו השבה היא, עד שמודע להו לבעלים. רש"י]

לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומנו את הצאן ושלימה היא פטור. [ומנו את הצאן אחר שהחזירו והיא שלימה הרי יש כאן דעת בעלים. רש"י. ואם מתה אחר שמנו בעלים פטור הגנב]

בבא קמא – דף קי"ז עמוד ב'

01/23/2011

על [נכנס] לגבי מערתא [רבי יוחנן נכנס אצל מערת הקבורה של רב כהנא]. חזא [ראה] דהוה הדרא ליה עכנא [נחש גדול עשה עצמו כגלגל ומקיף את פי המערה ונותן זנבו לתוך פיו ואין אדם יכול ליכנס. רש"י].

אמר ליה עכנא עכנא פתח פומיך [פיך. רש"י: הרחיבי פתחיך להסיר זנביך מפיך ועשה פתח ליכנס] ויכנס הרב אצל תלמיד, ולא פתח.

יכנס חבר אצל חבר, ולא פתח.

יכנס תלמיד אצל הרב, פתח ליה.

בעא רחמי ואוקמיה [ביקש רחמים והעמידו. רבי יוחנן התפלל והחייה את רב כהנא].

אמר ליה אי הוה ידענא דדרכיה דמר הכי [אם הייתי יודע שדרכו של מר כך. שנקרעה שפתו ולא חייך] לא חלשא דעתי, השתא ליתי מר בהדן [עכשיו יבוא מר עימי].

אמר ליה אי מצית למיבעי רחמי דתו לא שכיבנא [אם אתה יכול לבקש רחמים ששוב לא אמות] אזילנא [אלך], ואי לא לא אזילנא [ואם לא לא אלך], הואיל וחליף שעתא חליף. [אי מצית למבעי רחמי דתו לא שכיבנא אי אקשינא לך [אם אקשה לך] אזלינא בהדך ואעמוד אצלך בבית המדרש.
ואי לא, הואיל וחליף שעתא ואתרחיש ניסא, חליף, ולא אלך עוד עמך שמא תכעוס עלי ואמות עוד פעם אחרת, אלא אלך לביתי חי ולא אעמוד עוד אצלך פן אמות פעם אחרת.

ואית [ויש] דמפרש הואיל וחליף שעתא וקבלתי צער מיתה לא אקבל עוד פעם אחרת לילך מכאן [לא רצה ללכת מהמערה אל בין החיים כדי לא לקבל צער מיתה פעם שנייה].

[לפי פירוש זה עולה שרב כהנא נשאר במערה ולא חי אחר כך, ורש"י מקשה עליו להוכיח כפירושו הראשון שהיה חי אחר מעשה זה:] ובפסחים (מ"ט א') מוכח שהלך לביתו דאמר רב כהנא אי לאו דנסיבנא כהנתא [אם לא שנשאתי כהנת] לאו אנא גלאי [לא אני גולה. לא הייתי גולה], אמרי ליה והא למקום תורה גלית, אמר להו לאו אנא גלאי כדגלו שאר אינשי, שהרי לא בעבור מקום תורה גליתי אלא מאימת מלכות ברחתי. אלמא בתר הכי [אחר כך] חי הוה. ועוד אמרינן בברכות ירושלמי דפגע ביה ההוא גברא אמר ליה מאי עביד בשמיא, כלומר שליעג עליו שהיה מת וחיה, אמר ליה גזר דיניה דההוא גברא מחתם, ומת ההוא גברא. פגע ביה אחרינא אמר ליה הכי נמי ומית. אתי לקמיה דר' יוחנן אמר ליה בר איניש דאמיה מבסרא ליה ואנתתיה דאבוה מיקרא כו'. רש"י]

תייריה [הקיצו משנתו. רש"י], אוקמיה [העמידו], שייליה כל ספיקא דהוה ליה [שאלו כל ספק שהיה לו] ופשטינהו ניהליה [ופשט אותם לו. רב כהנא פשט לרבי יוחנן את כל ספקותיו].

היינו דאמר ר' יוחנן דילכון אמרי [שלכם אמרתי], דילהון [שלהם] היא. [שלכם הייתי אומר, תורה של בני ארץ ישראל היא, דילהון היא – של בני בבל. רש"י]

.

.

(בעניין השייכות בין התורה לארצות שיושבים בהן.

עיין משנה ברורה סימן ס"ב סעיף ב' בביאור הלכה, שהשולחן ערוך שם כתב שיכול לומר קריאת שמע בכל לשון, ובביאור הלכה כתב שזהו רק אם הוא נמצא באותה מדינה שבה הכל מדברים בלשון זה, אבל אם יצא מאותה מדינה והוא במדינה אחרת ששם הרוב אינם מדברים לשון זה, לא יצא. דהיינו אם אומר בלשון ספרד יצא רק כשהוא נמצא בספרד, אבל אם נמצא בצרפת ואומר בלשון ספרד לא יצא. שללשון ספרד יש דין לשון רק כשהוא נמצא בספרד, אבל אם נמצא בארץ אחרת אין לה דין לשון. ומוכח כדבריו מהסוגיא בקידושין ו' א' כמו שכתב שם.

והטעם בזה שהמקום בו נמצא אדם הוא חלק מעצמיות גדר מה שהוא. ובספרי נסתר כתבו ששינוי מקום הוא שינוי של שורש הנשמה. כשאדם רוצה להוציא בפיו מה שבליבו האופן בו הוא מוציא תלוי במהותו וטבעו. כיוון שחילוק הארצות קובע חילוק בטבע ומהות בני האדם שיושבים בהן גם לשונותיהם שונות מארץ לארץ. ורק אם הוא יושב באותה ארץ אז טבעו הוא כפי אותו המקום ואז מה שטבע זה קובע להוציא מה שבלב בהברות כך וכך יש לזה דין לשון. אבל אם אינו יושב בארץ ההיא הרי אין טבעו כך ולא מטבעו נעשה שמוציא מה שבליבו בהברות אלה דווקא, ולכן שם אין לזה דין לשון.

התורה נאמרת על ידי הקב"ה מחדש בכל דור ודור והיא דיבור אל בני האדם שבאותו דור לפי מה שהם. כשנגזרה גלות וגלו לשבת בארץ אחרת נקבע טבעם ולשונם לפי אותה הארץ, ואמירת התורה מהקב"ה נאמרה אליהם לפי מה שהם, וכאילו נאמרה בלשון של מקומם. שאע"פ שמה שכתוב אין בו שינוי מכל מקום התורה שבעל פה אינה כתובה בתיבות עצמן אלא הן כגחלים והתורה היא השלהבת העולה מהן והיא אמירת לחש מפי הקב"ה לעמלי תורה. ולכן עיקר הבנת התורה היא דווקא ליושבים באותה ארץ. וכך היה במשך הדורות שמרכז התורה היה בארצות מסויימות יותר מבאחרות לפי הגזירה היכן יגלו הכלל ישראל)

.

.

ההוא דאחוי אמטכסא דרבי אבא [מטכסא – תכשיט משי. רש"י. אותו אדם הראה לעכו"ם על תכשיט המשי של רבי אבא], יתיב [ישבו] רבי אבהו ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא, ויתיב [וישב] רבי אילעא גבייהו [אצלם], סבור לחיוביה מהא דתנן [בכורות כ"ח ב' ועיין גם סנהדרין ל"ג א']: "דן את הדין זיכה את החייב וחייב את הזכאי, טימא את הטהור וטיהר את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו". [דאדבורא בעלמא חייב. רש"י. והוא רק גרמי ואעפ"כ חייב ולמדו משם לחייב על גרמא גם במראה לעכו"ם]

אמר להו רבי אילעא, הכי [כך] אמר רב, והוא שנשא ונתן ביד. [ובכולם מפרש שנשא ונתן ביד באחד דיני ממונות בסנהדרין [ל"ג א']. רש"י. ולפי זה אין ללמוד לחייב את מי שהראה על המטכסא של רבי אבא כיוון שלא נשא ונתן ביד]

אמרי ליה זיל לגבי [לך אצל] דרבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת דדייני דינא דגרמי [שהם דנים דינא דגרמי].

אזל לגבייהו [הלך אצלם], חייביה ממתניתין: "אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר", ואוקימנא [והעמדנו] דאחוי אחוויי.

.

.

(עיין שולחן ערוך חושן משפט כ"ה סעיפים א'-ג' ובש"ך שם סעיף קטן ה' ובשאר מפרשים שם [ועיין בתוספות כאן שהאריכו] שיש מחלוקת בראשונים האם מה שנאמר שדיין חייב דווקא אם נשא ונתן ביד הוא גם לשיטת רבי מאיר כיוון שלא התכוון ורבי מאיר מחייב בדינא דגרמי רק אם התכוון שעל דינא דגרמי לא נאמר שאדם מועד לעולם בין באונס ובין ברצון  בשוגג ובין במזיד, אבל אם נשא ונתן ביד הרי הזיק בידיים וחייב אע"פ שלא התכוון כיוון שאדם מועד לעולם.

או שלמה שנפסק להלכה כרבי מאיר לחייב על דינא דגרמי חייב הדיין אפילו לא נשא ונתן ביד, שאין זה נחשב כשוגג או אונס. ויש בזה כמה שיטות וכמה אופנים ואין כאן המקום להאריך.

אם נאמר כהשיטות שרבי מאיר מחייב את הדיין גם אם לא נשא ונתן ביד משום גרמי, אם כן רבי אילעא שאמר בשם רב שהדיין חייב רק אם נשא ונתן ביד אמר להם שלרב אין הלכה כרבי מאיר ואנו לא דנים דינא דגרמי. ולפי זה קשה למה לא דנו לפטור את מי שהראה על המטכסא של רבי אבא, שאם קיבלו מרבי אילעא שאין הלכה כרבי מאיר לא היו יכולים לומר לו ללכת למי שסובר שלא כמוהם ופוסק כרבי מאיר. וצריך לומר שלא קיבלו מרבי אילעא שכך הלכה, אבל אחרי שאמר להם שכך העמיד רב את המשנה שלא כרבי מאיר כבר לא מצאו מקור להכריע לפסוק שדנים דינא דגרמי ונשארו בספק, ואמרו לו ללכת לרבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת ששמעו שיש להם מקור להכריע הלכה כרבי מאיר לחייב דינא דגרמי אבל לא ידעו מהו המקור. ואומרת הגמרא שאחרי שהלך לרבי שמעון בן אליקים ור"א בן פדת שמע שהמקור שידעו הוא משנתנו שהעמדנו באחוי אחוויי.

ואם נאמר כהשיטות שרבי מאיר מודה שדיין פטור כיוון שלא התכוון להזיק, פירוש סוגייתנו שלא ידעו להכריע האם הלכה כרבי מאיר וסברו להוכיח שהלכה כמותו מהמשנה לגבי דיין, ורבי אילעא אמר להם ששם גם רבי מאיר מודה שפטור ואין להוכיח משם לא כרבי מאיר ולא כהחולקים עליו, ונשארו בספקם הראשון ואמרו לו ללכת לרבי שמעון בן אליקים ור"א בן פדת שלהם ידוע מניין להכריע כרבי מאיר)

.

.

ההוא גברא דהוה מפקיד ליה כסא דכספא [אותו אדם שהיה מופקד אצלו כוס של כסף], סליקו גנבי עילויה [באו גנבים עליו], שקלה יהבה להו [נטלה ונתנה להם].

אתא לקמיה דרבה פטריה. [פטר אותו. כיוון שאם לא היה נותן להם היו הורגים אותו מותר לו משום פיקוח נפש]

אמר ליה אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא? [ואע"פ שמותר לו קיימא לן שחייב לשלם מה שהזיק עיין לעיל ס' ב' ובמה שנתבאר שם]

אלא אמר רב אשי חזינן [רואים אנו] אי איניש אמיד הוא [אם אדם עשיר הוא] אדעתא דידיה אתו [על דעת שלו באו], ואי [ואם] לא, אדעתא דכספא אתו.

.

[אם הוא עשיר הם באו לגזול אותו והוא הציל עצמו כשנתן להם את כוס הכסף של חבירו וחייב לשלם. ואם אינו עשיר מן הסתם באו על דעת לגזול את כוס הכסף.

וצריך ביאור למה פטור שהרי מה שמסר להם ביד הוא כמו שזרק אותה לים ואע"פ שהוא אנוס מזיק חייב גם על אונס. ותירצו בתוספות שמסתבר שאם אדם מקבל פקדון של חפץ יקר, מתנאי הפקדון שאם יבואו במיוחד כדי לגנוב חפץ זה מתיר לו הבעלים למסור להם אותו ולא מתחייב לסכן את עצמו או ממונו.

וזה לשון התוספות: "ואי לאו אדעתא דכספא אתו. ואע"ג דאמר לעיל נשא ונתן ביד חייב, אומר ר"י דשאני שומר שלדעת כן הפקידוהו שיציל עצמו בו אם יבואו עליו אדעתא דכסא דכספא".

ועוד פירשו בראשונים שהרי הגנבים באו כי יודעים שהכוס שם ואם יחפשו וודאי ימצאו ולכן משעה שבאו לבית הכוס נחשבת כאבודה כבר, וכמו לעיל עמוד א' בההוא שהראה את היין של רב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, שפטר אותו רב אשי מטעם שנחשב כשרוף משעה שהם ידעו את מקומו ומה שנשא ונתן ביד אחר כך לא עשה כלום. עיין רשב"א לעיל עמוד א', ובשיטה מקובצת כאן בשם רבינו יהונתן]

.

ההוא גברא דהוה מפקיד גביה [שהיה מופקד אצלו] ארנקא דפדיון שבויים [ארנק עם מעות צדקה שנועדו לפדיון שבויים], סליקו גנבי עילויה [באו גנבים עליו], שקלה יהבה ניהלייהו [נטלה ונתנה להם].

אתא לקמיה [בא לפני] דרבא פטריה.

אמר ליה אביי והא מציל עצמו בממון חבירו הוא?

אמר ליה אין לך פדיון שבויים גדול מזה. [לגבי כוס כסף הוא פטור רק אם באו על דעת כוס הכסף, וכאן אפילו שבאו לגנוב ממנו ולא על דעת הארנק של מעות הוא פטור ואע"פ שאם היו המעות של חבירו היה חייב כאן הרי אלו מעות צדקה שנועדו לפדיון שבויים, ומה שפדה עצמו מידי הגנבים הוא גם כן פדיון שבויים. ובתוספות כתבו שפטור אע"פ שהוא עשיר משום שלא היה לו באותה שעה דבר אחר לתת להם, ואם היה לו ובכוונה נתן מעות אלה חייב]

ההוא גברא דאקדים ואסיק חמרא למברא [אסיק חמריה למברא – מכניס חמורו לספינה מעבר הנהר והיו בה אנשים. רש"י] קמי דסליקו אינשי במברא. בעי לאטבועי. [בעא חמרא לטבועי מעברא [רצה החמור להטביע את הספינה]. רש"י]

אתא [בא] ההוא גברא מלח ליה לחמרא דההוא גברא ושדייה לנהרא וטבע [בא אותו אדם דחף את החמור של אותו אדם וזרקו לנהר וטבע. אדם אחר בא ודחף לנהר את חמורו של הראשון שמחמתו חישבה הספינה לטבוע.

רש"י:  מלח ליה – דחפו לחמור והשליכו למים. לשון אחר מלח ליה כמו המלחים (יונה א) התחיל המלח להציל הספינה ודחפו והשליכו]

אתא לקמיה [בא לפני] דרבה פטריה.

אמר ליה אביי והא מציל עצמו בממון חבירו הוא?

אמר ליה האי מעיקרא רודף הוה. [האי – בעל החמור רודף הוא להרוג נפשות. רש"י]

רבה לטעמיה דאמר רבה, רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ושיבר את הכלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור שהרי מתחייב בנפשו. [ושיבר את הכלים – בין של נרדף בין של כל אדם פטור מלשלם שהרי מתחייב בנפשו הוא ברדיפה זו ואפילו אין הורגו, דתנן בפרק בן סורר ומורה [סנהדרין ע"ג א']: "ואלו ניתנו להציל בנפשו הרודף אחר חבירו להרגו" ונמצא תשלומין וחיוב מיתה באין כאחד. רש"י.

אם ראובן רודף אחר שמעון להרגו, ניתן להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. אם ראובן שבר כלים בשעה שהוא רודף הוא פטור מלשלם דמיהם כיוון שכל שעה שהוא רודף הוא מתחייב מיתה באותה שעה וחיוב מיתה וממון שבאים בבת אחת מתחייב רק מיתה ופטור מהממון שאין אדם מתחייב שתי רשעויות בבת אחת אלא חייב רק על החמורה והיא מיתה. ואע"פ שאין זה דין חיוב מיתה כמו חייבי מיתות בית דין אלא רק אמרה תורה שיש להציל את שמעון בכל מה שאפשר, ואם אפשר להצילו באחד מאיבריו חייב לעשות כן ולא להרגו, שהוא רק דין הצלה על שמעון ולא דין מיתה על הרודף, נחשב גם זה חיוב מיתה לעניין לפטור מחיוב ממון ויש להאריך בזה ואין כאן מקומו]

ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור שלא יהא ממונו חביב עליו מגופו [שהרי נרדף זה רשאי להרוג את רודפו שנאמר: (שמות כב) "אם במחתרת ימצא הגנב" התורה אמרה אם בא להרגך השכם להרגו. רש"י. וזהו רבה לטעמו שבני הספינה היו נרדפים על ידי בעל החמור וכשהשליכו את חמורו פטורים שנרדף ששיבר כלים של רודף פטור], אבל של כל אדם חייב דאסור להציל עצמו בממון חבירו [מותר להציל משום פיקוח נפש והכוונה שאם עשה כן חייב לשלם, וכמבואר לעיל ס' ב'].

ורודף שהיה רודף אחר רודף להציל [לוי שהיה רודף אחר ראובן כדי להציל את שמעון] ושבר כלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור, ולא מן הדין אלא שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם שמציל את חבירו מן הרודף. [ולא מן הדין – שהרי המציל עצמו בממון חבירו חייב, כל שכן מציל אחרים בממון חבירו. רש"י]

מתני' שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך. [שטפה נהר – שהיתה על שפת הנהר והגביה שפתו והמים שוחקים וכורין תחת השפה ומתפשט בתוך השדה. רש"י.

זהו המשך המשנה לעיל קט"ז ב': "הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין, אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך"]


גמ' תנו רבנן: "הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר חייב להעמיד לו שדה אחר דברי רבי אלעזר.

וחכמים אומרים אומר לו הרי שלך לפניך".

[ויקרא ה': "כא נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּיהוָה וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ-בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת-עֲמִיתוֹ.  כב אוֹ-מָצָא אֲבֵדָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל-שָׁקֶר עַל-אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה הָאָדָם לַחֲטֹא בָהֵנָּה.  כג וְהָיָה כִּי-יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת-הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת-הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת-הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּוֹ אוֹ אֶת-הָאֲבֵדָה אֲשֶׁר מָצָא.  כד אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר-יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר וְשִׁלַּם אֹתוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו  לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ.  כה וְאֶת-אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַיהוָה אַיִל תָּמִים מִן-הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל-הַכֹּהֵן.  כו וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה וְנִסְלַח לוֹ עַל-אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָהּ"]

במאי קא מיפלגי [במה חולקים], רבי אלעזר דרש ריבויי ומיעוטי [ריבויים ומיעוטים], (ויקרא ה, כא) "וכחש בעמיתו" – ריבוי, "בפקדון" – מיעט, (ויקרא ה, כד) "[או מ]כל אשר ישבע עליו לשקר" – חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה – ריבה הכל, ומאי רבי [ומה ריבה] רבי כל מילי [ריבה כל דבר. רש"י: רבי כל מילי – ואפילו קרקעות לשבועה ולהשבון], ומאי מיעט מיעט שטרות. [שאין גופן ממון דיהיב ליה ניירא בעלמא. רש"י. השטר הוא רק נייר שכתבו בו שעליו לשלם לו ממון ואינם הממון עצמו, לכן הגוזל שטרות אינו מתחייב שבועה ולא חיובי השבת גזילה כגזלן]

ורבנן דרשי כללי ופרטי [כללים ופרטים], "וכחש" – כלל, "בפקדון" – פרט, "או מכל [אשר ישבע עליו לשקר]" – חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי [אין] אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט דבר המיטלטל וגופו ממון אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאע"פ שמטלטלין אין גופן ממון.


[תוספות לעיל ס"ב ב': "ואם תאמר וגניבה בקרקע היכי [איך] שייכא? [הרי לא ניתן להזיזה ממקומה ואין מציאות שיגנוב אותה ולמה הוצרכו לדון אם יש בה דין השבה ושבועה או לא]

ויש לומר במשיג גבול. אי נמי במחובר לקרקע, כי ההיא די' גפנים טעונות וטוען שנגנבו לו ה' ונמצא שהוא גנבם (שבועות מ"ב ב')".

התוספות דנים בסוגיא שם לגבי גניבה לעניין חיוב כפל, ומדברים שהזיז את סימני הגבול בסתר והוי גנב. אמנם לגבי גזילה אם תקף את חבירו בכח ונכנס במקומו להחזיק בשדה גם זה מעשה גזילה ולרבי אלעזר מתחייב בהשבת גזילה ובאונסין]

והדתניא: "הגוזל את הפרה ושטפה נהר חייב להעמיד לו פרה דברי ר' אלעזר. וחכמים אומרים אומר לו הרי שלך לפניך".

התם [שם] במאי קמיפלגי?

אמר רב פפא התם במאי עסקינן כגון שגזל שדה מחבירו והיתה פרה רבוצה בו ושטפה נהר דר' אלעזר לטעמיה ורבנן לטעמייהו. [פרה רבוצה כו' – וגזלן לא משכה והוי כקרקעות. ולרבי אלעזר דאמר שדה נגזלת קונה פרה עמה וחייב לשלם דמטלטלין נקנין אגב קרקע, ולרבנן לא קנה שדה ולא פרה שבה. רש"י]

.

.

(קרקע היא ממון וחייב עליה מדין מזיק והמחלוקת אם חייב עליה בהשבת גזלה תלויה רק האם נחשב שעשה מעשה להוציא מרשות בעלים או לא עשה. והמחלוקת רק לגבי חיוב השבה ולגבי שבועה אבל לעניין שעובר על הלאו מודים חכמים שעובר על לא תגזול או לא תגנוב כמבואר ברמב"ם פרק ז' מהלכות גניבה. (ושוב ראיתי ששיטת הרא"ש שבגוזל קרקע אינו עובר על לאו של גזל. עין שו"ת הרא"ש כלל צ"ה סימן א')

אם הוציא חפץ של חבירו מרשות חבירו לרשות הרבים ששם אין משיכה קונה, וגררו בלי לעשות בו הגבהה, פטור עליו מחיוב השבה אפילו לרבי אלעזר, וגם לא עובר בלאו, וזהו משום שלא עשה מעשה להוציא מרשות בעלים. אבל באופן כזה לא הכניס את החפץ לרשות עצמו ואם יכניסנו מייד יתחייב עליו כי חצירו קונה לו. ובמשיג גבול שדה חבירו, או שתקף אותו בכח והוציאו משדהו ונכנס הוא להחזיק בה, לרבי אליעזר נחשב זה מעשה כמו הוצאה מרשות חבירו  והכנסה לרשותו. ולחכמים אין זה ממש מעשה הוצאה מרשות חבירו כמו במטלטלין שעושה בהם מעשה להוציאם מרשות זו ולהכניסם לרשות אחרת. אבל זה עדיף מגורר חפץ ברשות הרבים לעניין שעובר על הלאו.

אם גזל שדה של חבירו והיתה פרת חבירו בשדה ולא עשה בה משיכה, לחכמים לא נעשה גזלן על הפרה להתחייב באונסין כיוון שלא עשה בה מעשה הוצאה מרשות בעלים, ואם שטפה נהר פטור. ולרבי אליעזר כתב רש"י שמתחייב על הפרה כיוון שמטלטלין נקנים אגב קרקע. וצריך ביאור שקניין אגב הוא גם אם המטלטלין לא נמצאים בתוך השדה, ואם אומר שמקנה לו אותם אגב השדה קונה אותם עם קניית השדה, וזה שייך רק כשעושה מעשה קניין על הקרקע ונתחדש שמעשה הקניין מועיל גם למטלטלין, אבל כאן הרי הגזלן לא עושה מעשה קניין בקרקע כלל וכיצד זה שייך לדין קניין אגב, ועוד למה צריך דין קניין כדי להתחייב על הפרה, הרי בקרקע לא עשה שום מעשה קניין ונחשב מעשה גזילה להתחייב עליה רק משום שהשליט את עצמו בה, ואם כן מאותו טעם עצמו יתחייב משום גזלן על הפרה גם ללא דין קניין אגב, וצריך ביאור בכוונת רש"י)

בבא קמא – דף קי"ז עמוד א'

01/23/2011

בתר דנפק [לאחר שיצא] אמר ליה רב יוסף לרב הונא בר חייא, מאי נפקא לך מיניה אי [אם] דינא אי קנסא?

אמר ליה אי [אם] דינא גמרינן מיניה [לומדים ממנו], אי קנסא לא גמרינן מיניה. [אי דינא הוא שמסור ישלם גמרינן מהאי מעשה דרב נחמן לשאר גרמי דנזקין דעלמא. ואי קנסא הוא דקנסיה רב נחמן משום דרגיל היה בכך לא גמרינן מיניה. רש"י]

ומנא תימרא [ומניין תאמר] דמקנסא לא גמרינן, דתניא: "בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך [המטמא טהרותיו של חבירו או מנסך יינו של חבירו לעבודה זרה דאע"ג דקמיה מנח [שלפניו מונח] ואין הזיקו ניכר משלם. רש"י. הברייתא לשיטת מי שסובר שמדאורייתא היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק ומדרבנן חייבוהו לשלם], חזרו לומר אף המדמע". [המדמע – ערב חולין בתרומה דהפחית דמי החולין, דלא חזו מהשתא [שלא ראויים מעכשיו] אלא להמכר לכהנים. רש"י]

חזרו אין [הן], לא חזרו לא [לא חזרו לא היינו גמרינן מדמע ממנסך. רש"י]. מאי טעמא לאו משום דקנסא הוא וקנסא לא גמרינן מיניה? [ומשום שלא לומדים מקנס אין הכרח שיהיה קנס גם במדמע, ואחר כך סברו לקנוס גם במדמע משום שהסתבר להם לחדש קנס גם במדמע ולא משום שלמדו מהקנס במטמא ומנסך]

לא, מעיקרא סברי [מתחילה סברו] להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו, ולבסוף סברי להפסד מועט נמי [גם] חששו. [להפסד מרובה – מטמא תרומה הפסד מרובה הוא, דתו לא חזיא [ששוב לא ראוי] לאכילה. מדמע הפסד מועט הוא דהא מזדבן [שהרי נמכר] לכהנים בדמי תרומה. רש"י.

כעת דוחה שאפשר שכן לומדים מקנס, רק בתחילה לא למדו כיוון שאינו דומה שהוא הפסד מועט, וחזרו וסברו שיש ללמוד מהקנס אף למקום הפסד מועט]

איני [כן היא. בלשון תמיה], והא תני אבוה דרבי אבין: "בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע, חזרו לומר אף המנסך".

חזרו אין, לא חזרו לא. מאי טעמא לאו משום דלא גמרינן מקנסא? [אף המנסך כו' – לא חזרו לא גמרינן מנסך אע"ג דהפסידו מרובה ממדמע ומטמא דהפסידן מועט לגבי מנסך. רש"י]

לא, מעיקרא סברי כרבי אבין, ולבסוף סברי כרבי ירמיה.

מעיקרא סברי כרבי אבין, דאמר רבי אבין זרק חץ [בשבת. רש"י] מתחילת ארבע ולבסוף ארבע [טלטול חפץ ד' אמות ברשות הרבים הוא מלאכה בשבת] וקרע [החץ] שיראין [בדים יקרים] בהליכתו פטור, שהרי עקירה צורך הנחה היא ומתחייב בנפשו. [עקירה צורך הנחה – דכיון דבין עקירה להנחה קרע נמצא מעשה שבת ומעשה קריעה באין כאחד, ולא אמרינן משעת עקירה חייב ממון ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת הנחת חץ, והכא נמי [וכאן גם] הגבהת יין צורך ניסוך הוא ותשלומין וחיוב מיתה דעבודה זרה באין כאחד. רש"י.

אם התחייב מיתה וממון בבת אחת באותו מעשה לא מחייבים שתי רשעיות על מעשה אחד מיתה וממון, אלא קים ליה בדרבה מיניה, דהיינו שמתחייב רק את החמורה, דהיינו מיתה, ונפטר מהקלה, דהיינו ממון.

טלטול ד' אמות ברשות הרבים הוא מלאכה משום המוציא מרשות לרשות, וברשות הרבים כל ד' אמות נחשבים כרשות, וגדר המלאכה הוא שיעשה עקירה הוצאה והנחה. היה מקום לומר שעד שלא הניח הרי לא השלים את המלאכה, ולכן נאמר שחיוב הממון חל לפני חיוב המיתה, שהתחייב ממון בשעת הקריעה ורק כשנח החץ התחייב מיתה. והשמיענו רבי אבין שלא אומרים כן, אלא מכיוון שעקירה היא צורך הנחה מחשיבים שחיוב המיתה חל משעת עקירה עד שעת הנחה, וחיוב הממון נעשה באותו זמן עם חיוב המיתה ופטור מהממון משום קים ליה בדרבה מיניה.

וכמו כן במנסך פטור משום שההגבהה צורך ניסוך וחיוב הממון וחיוב המיתה באין כאחד ופטור משום קים ליה בדרבה מיניה.

קשה לכאורה שגם לולא שנאמר במנסך שהגבהה צורך ניסוך, חיוב מיתה וממון באים כאחד, שהרי חיוב הממון הוא בשעת ניסוך שאז אוסר את היין ומזיקו ואז גם מתחייב מיתה משום עבודה זרה.

אמנם אם הגביה חפץ של חבירו על מנת להזיקו, אע"פ שלא התכוון לנהוג בו כשלו ולהשתמש בו גם כן נחשב גזלן, ולכן אם קנסו לחייב בהיזק שאינו ניכר והחשיבוהו כמזיק, ממילא משעה שיגביה את החבית נעשה גזלן עליה שזה מגביה על מנת להזיק, ולכן אחרי שנתחדש שקנסו בהיזק שאינו ניכר משום מזיק, מעתה נעשה שחיוב הממון הוא כבר משעת הגבהה מדין גזלן ולא בשעת ניסוך מדין מזיק, ורק אם הגבהה היא צורך ניסוך כמו שעקירה צורך הנחה יהא נחשב שחיוב המיתה והממון באים בבת אחת וייפטר משום קים ליה בדרבה מיניה. כל זה ביאר בחידושי רבינו חיים סולובייצ'יק על הרמב"ם הלכות חובל ומזיק ז' ד', עיין שם. ומסייע לו לשון רש"י בגיטין נ"ב ב' שהבאתי בסמוך, ועיין בגיטין שם בכל הסוגיא]

ולבסוף סברי כרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה משעת הגבהה [דאגבהה על מנת לגוזלו. רש"י גיטין נ"ב ב'] קנייה איחייב ליה ממון, מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך.

.

[בשיטה מקובצת בשם המאירי והראב"ד כתב שרבי ירמיה אינו חולק על רבי אבין, אלא מחלק שבחץ משעת עקירה כבר אינו יכול להחזירו, ולכן מאז התחיל חיוב המיתה, אבל במנסך אחרי ההגבהה יכול לחזור בו ולא לנסך, ולכן חיוב המיתה נחשב רק בשעת ניסוך. ובתוספות כתובות ל"א א' דיבור המתחיל "שעקירה" הביאו שיטת רבינו תם שרבי אבין ורבי ירמיה שניהם אינם מחלקים אם יכול לחזור בו או לא, ורבי ירמיה חולק על רבי אבין. ומכל מקום בסוגיא שם מובאת הסברא שיש חילוק אם יכול לחזור בו או לא, עיין שם בסוגיא.

כתב השולחן ערוך חושן משפט שפ"ה ב': "המנסך יין חבירו לעבודה זרה לא נאסר, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו. ואם היה לו בו שותפות, או שהיה מומר שהרי הוא כעובד כוכבים, או שהתרו בו וקבל ההתראה שהרי הוא מומר, הרי זה אוסר היין וחייב לשלם אף על פי שהוא מתחייב בנפשו, מפני שמשעה שהגביהו נתחייב לשלם ואינו מתחייב בנפשו עד שינסך"]

.

.

(מחלוקת גדולה בראשונים האם מה שקיימא לן כרבי מאיר לחייב בדינא דגרמי הוא מעיקר הדין מדאורייתא או קנס מדרבנן, ועיין בזה לעיל נ"ו ב' ובברכת שמואל המבואר בבא קמא סימן ל"ג ולעיל ע"א ב' ביאור הסברא לומר שהוא מדאורייתא. ואם הוא מדאורייתא חייבים גם יורשיו אם הניח אחריות נכסים, ואם הוא קנס לא קנסו את יורשיו. ועיין כאן ברשב"א שדן בזה.

בש"ך על חושן משפט שפ"ו סעיף קטן א' האריך בזה, והביא ראשונים שכתבו שמשמע מסוגייתנו כמי שסובר שדינא דגרמי הוא מדאורייתא, שרב הונא בר חייא שאל את רב נחמן האם מה שחייב על מחווה על שדה חבירו הוא דינא או קנסא, והשיב לו שזהו דין משנתנו, ומשמע שהשיב לו שהוא מעיקר הדין ולא קנס. והש"ך דחה זאת והביא דברי הרמב"ן שיש לומר שרב נחמן לא פשט לו האם הוא דין או קנס, אלא השיב לו מה שדנתי דנתי כן לפי הדין שנאמר במשנה, ותלוי איך תפרש במשנה האם הוא מעיקר הדין או מקנס. וכתב הש"ך שכך נראה, שאם נפרש שרב נחמן השיב לו שהוא דין יקשה מניין ידע שמה שנאמר במשנה הוא דין ושמא המשנה אמרה משום קנס.

(ברמב"ם פרק ח' מהלכות חובל ומזיק הלכה א' כתב: "המוסר ממון חבירו ביד אנס חייב לשלם מן היפה שבנכסיו, ואם מת גובין מיורשיו כשאר כל המזיקין, בין שהיה האנס גוי בין שהיה ישראל הרי זה המוסר חייב לשלם כל מה שלקח האנס אע"פ שלא נשא המוסר ולא נתן בידו אלא הרגיל בלבד".

וכתב שם המגיד משנה: "ואם מת גובין מיורשיו כשאר וכו'. פירוש שאין זה היזק שאינו ניכר שפטרו חכמים את היורש כדאיתא לעיל. ובגמרא פרק הגוזל בתרא (דף קט"ז קי"ז) משמע דדינא הוא מסור, ולא קנסא, וכן כתבו רבינו האי והרמב"ן והרשב"א ז"ל")

נראה מדברי הש"ך ועוד מפרשים שסוברים שיש רק שתי דרכים בדינא דגרמי, או שהוא מדאורייתא וחייבים גם יורשיו, או שהוא מדרבנן והוא קנס ואז יורשיו פטורים ואם לא לומדים מקנס לא לומדים ממנו לכל מקום.

אמנם בדעת רש"י נראה שסובר שדינא דגרמי הוא מדרבנן להלכה, מכך שאינו מחלק בין גרמא לגרמי, עיין בברכת שמואל המבואר בבא קמא ל"ג מה שכתבתי בזה. וכאן כתב רש"י: "ואי קנסא הוא דקנסיה רב נחמן משום דרגיל היה בכך לא גמרינן מיניה". ומשמע שהצד לומר שהוא קנסא הפירוש שכל אדם אין מחייבים אותו גם לא מדרבנן כיוון שמן הדין אין חיוב כלל, ורב נחמן קנס דווקא אדם זה שלא מן הדין משום שהיה רגיל בכך [וכמו שקנס רב נחמן לעיל צ"ו ב' לגבי פדנא דתורי שחייב שלא מן הדין כיוון שהלה היה גזלן עתיק ורצה לקנסו].

ונראה שפירש כך כיוון שסבר שרב נחמן השיב שאינו קנס אלא דין, ולשיטת רש"י גם על הצד שהוא מן הדין הוא רק מדרבנן, ולכן פירש שהצד לומר שהוא קנס היינו שאפילו מדרבנן אין הדין כן וכל אדם אף מדרבנן אינו חייב, ורק אדם זה שרגיל בכך קנס אותו רב נחמן שלא מן הדין.

ולפי זה גם אם נפרש שרב נחמן פשט שהחיוב הוא מן הדין ואינו קנס, ולא נפרש כהרמב"ן שהביא הש"ך שרב נחמן לא פשט את השאלה ורק השיב שהוא עשה ככתוב במשנה, עדיין לא מוכח שהוא חיוב מדאורייתא, שיש לומר שהוא מן הדין מדרבנן.

לפי רש"י צריך ביאור מה שמביא ממהמשנה בגיטין נ"ב ב' לגבי המטמא ומהנסך והמדמע לדון אם לומדים מקנס או לא, שאם קנס פירושו שקנסו שלא מן הדין למי שרגיל בכך הרי שמטמא הוא מפורש במשנה וכל אדם חייב אם דימע.

ונראה שהנה בגיטין נ"ג א' נאמר בפשטות שהמשנה של מטמא ומנסך ומדמע היא קנס, ונחלקו שם אם לומדים מקנס, וכתב שם רש"י: "וקנסא מקנסא לא ילפינן – דהא לאו דינא הוא והיכא דקנוס קנוס [והיכן שקנסו קנסו] והיכא דלא קנוס לא קנוס, ולהכי [ולכך] אצטריך מנסך". ולכאורה קשה כיוון שחכמים חייבו היזק שאינו ניכר הרי קבעו דין מדרבנן שאע"פ שמדאורייתא היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק, מכל מקום מדרבנן שמיה היזק, ואחרי שקבעו שכך הדין מדרבנן פשיטא שכך יהיה הדין בכל היזק שאינו ניכר, ולמה צריך להשמיע במטמא ובמנסך כל אחד בפני עצמו משום שלא לומדים מקנס. אלא מוכח שהגמרא ידעה באופן מסויים לגבי המשנה בגיטין שלא קבעו מעולם שיש דין מדרבנן לומר שהיזק שאינו ניכר שמיה היזק אלא רק פעם אירע מעשה ואז קנסו שלא מן הדין באותו מעשה בתורת קנס.

וכן מבואר מלשון התוספות כאן שכתבו: "לאו משום דקנס הוא. והא דמעיקרא לא גזרו על זה כמו על זה, למאי דלא מסיק אדעתיה השתא טעמא דהפסד מועט, איכא למימר דמעשה אירע במטמא ובמנסך לכך גזרו עליהם בשעת מעשה".

ולפי זה מיושב מה שהקשה הש"ך למי שמפרש שרב נחמן פשט את השאלה של רב הונא בר חייא והשיב לו שהוא מן הדין, מניין ידעינן שמה שנאמר במשנה הוא מן הדין ואינו קנס. שיש לומר שכל דין שנאמר במשנה באופן כללי וודאי מן הסתם הוא דין גמור לחייב כל אדם בין אם הוא מדאורייתא ובין אם הוא מדרבנן, ולומדים ממנו שכך יהיה הדין בכל מקום גם אם הוא דין מדרבנן. ודווקא במשנה בגיטין היה ידוע לגמרא שהוא בתורת קנס על מעשה שהיה ולא מן הדין)

.

.

רב הונא בר יהודה איקלע [נקלע] לבי אביוני [מקום. רש"י], אתא לקמיה [בא לפני] דרבא.

אמר ליה כלום מעשה בא לידך?

אמר ליה ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו בא לידי וחייבתיו.

אמר ליה אהדר עובדא למריה [החזר את המעשה לבעליו. כלומר החזר את הממון למי שחייבת], דתניא: "ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור. ואם נטל ונתן ביד חייב". [דהציל עצמו בממון חברו. רש"י].

.

.

(לעיל קט"ז ב' כתבו התוספות שאם הראה באונס פטור זהו דווקא כשאנסוהו להראות קרקע של חבירו, אבל אם אנסוהו להראות קרקע שלו והראה את של חבירו חייב.

אם אנסוהו להראות ממון חבירו מותר לו להראות שאין דבר העומד בפני פיקוח נפש, ואם לא נשא ונתן ביד פטור מלשלם, ואם נשא ונתן ביד חייב לשלם אע"פ שעושה בהיתר מפני פיקוח נפש, שמה שנאמר אין אדם מציל עצמו בממון חבירו הכוונה שמותר להציל עצמו בממון חבירו אבל אם הציל חייב לשלם, עיין בזה לעיל ס' ב' ושם נתבאר.

יש לעיין למה אם לא נשא ונתן ביד פטור, שהרי אנו דנים דינא דגרמי ומחשיבים גרמי כמזיק בידיים, ואם כן מכח דינא דגרמי נחשיב אותו כהזיק בידיים ונדון אותו כנשא ונתן ביד שחייב.

ונראה שהנה במזיק בידיים חייב מדין מזיק גם באונס שאדם מועד לעולם בין ער בין ישן בין באונס ובין ברצון, לכן אע"פ שעשה באונס יש לו דין מזיק וחיוב לשלם, ומה שהוא אנוס רק מתיר לו לעשות כן אבל לא פוטרו מלשלם.

אבל דינא דגרמי גם למי שמחייב וגם למי שסובר שהוא מדאורייתא, אין בו את הדין שחייב על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, וחייב רק אם התכוון להזיק ולא בשוגג או באונס, כמו שמוכח מכמה מקומות ובמקום אחר כתבתי בזה, ולכן כאן כיוון שעושה באונס אין לו חיוב כלל משום דינא דגרמי.

וברשב"א כתב שאם לא אנסוהו להראות להם ממון חבירו, אלא שרצו להרגו והוא הציל עצמו מידם על ידי שמעצמו הראה להם ממון חבירו, אז חייב אפילו לא נשא ונתן ביד. וזהו משום שבאופן זה לא נחשב שההיזק נעשה באונס אלא הוא מרצונו הזיק בכוונה, שהם לא אמרו לו להראות להם ממון, ולכן יש בו חיוב משום דינא דגרמי, ואע"פ שמותר לו משום פיקוח נפש חייב לשלם.

וכן הוא לשון הרשב"א בהמשך דבריו: "דמראה [לעכו"ם ולא נשא ונתן ביד] גרמא בעלמא הוא ולא עשה שום מעשה, וגרמא דמתוך האונס פטור, והוא שנאנס לעשות אותו גרמא, אבל נשא ונתן ביד דעשה מעשה חייב")

.

.

אמר רבה אם הראה מעצמו [בלא אונס. רש"י] כנשא ונתן ביד דמי. [הרשב"א הקשה שזה הדין המבואר במשנה שהעמדנו מה שנאמר אם מחמת הגזלן חייב בדאחוי אחויי. ותירץ שמדובר שרצו להרגו והוא הראה להם מעצמו ממון חבירו כדי להינצל וחייב אע"פ שעשה כדי להציל את עצמו, שזה לא מחשיב את ההיזק עצמו כמעשה באונס וכמו שביארתי לעיל בסמוך]

ההוא גברא דאנסוהו עובדי כוכבים ואחוי אחמרא [והראה על היין] דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, אמרו ליה דרי ואמטי בהדן [שא והולך עמנו לבית המלך. רש"י], דרא ואמטי בהדייהו [נשא והוליכו עמם].

אתא לקמיה [בא לפני] דרב אשי. פטריניה. [פטר אותו רב אשי מלשלם דמי היין לרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא]

אמרו ליה רבנן לרב אשי, והתניא: "אם נשא ונתן ביד חייב"?

אמר להו [אמר להם] הני מילי [דברים אלה] היכא דלא אוקמינהו עילויה מעיקרא [היכן שלא העמידם עליו מתחילה], אבל היכא דאוקמינהו עילויה מעיקרא מיקלי קלייה. [שרף אותו. רש"י: הני מילי דאם נשא ונתן ביד חייב. היכא דלא אוקמינהו העובדי כוכבים על הממון מעיקרא על ידי האונס אלא הלך ונטל ונתנו להם, אבל הכא [כאן] דאוקמינהו על היין קלייה [שרף אותו] ואההיא [ועל ההיא] שעתא פטור, כי אמטי תו דידהו אמטי [כשהביא שוב שלהם הביא. הוא נשא את היין לאחר שכבר נחשב כנשרף וכבר הוא של העכו"ם ואין על הנשיאה דין מזיק ממון חבירו]]

.

.

(מבואר כאן שמייד כשנודע לעכו"ם היכן היין כבר הוא שרוף. שע"פ שעדיין הוא קיים ולא ניכר עליו הפסד, אין זה כמו הפסד שאינו ניכר אלא כיוון שניכר שהעכו"ם כאן ההיזק ניכר, וכמו נזרק לקרקעית הים שאם אי אפשר להוציא על ידי אמודאי הוא אבוד אע"פ שאנו רואים אותו במים צלולים לפנינו ולא נשתנה גופו. שהיזק שאינו ניכר אינו משום שבעצמיותו לא נשתנה גופו, אלא משום שבעיני בני אדם לא ניכר שניפסד ודיני נזיקין תלויים בציור שנראה לבני אדם הרואים. אבל כאן מחמת העכו"ם הוא ניכר ואין צריך שינוי בגופו.

והטעם שמראה על ממון חבירו הוא רק גרמי ולא מזיק בידיים אינו משום שהוא רק גורם שהעכו"ם יזיקו אותו, אלא מייד כשהראה להם מייד הוא עצמו הזיקו עכשיו, שהרי מייד היין שרוף, רק נחשב גרמי כיוון שלא עשה מעשה גמור בגופו אלא רק בדיבור ואין לזה דין מעשה מזיק וממילא נכנס לדיני גרמי. וראיתי מי שהקשה בנשא ונתן ביד למה אין זה גרמא, שהוא עצמו אינו מזיקו בידיו אלא הוא גורם שהעכו"ם יזיקו. ואין זו קושיא כלל כיוון שאם העכו"ם יודעים כבר הוא שרוף, והוא עצמו שרפו, שמה שבידיעת עכו"ם הוא כמו שהוא בקרקעית הים, והוא עצמו זרק את החפץ לקרקעית הים ולכן הזיק בידיים. רק שאם לא נשא ונתן ביד הרי זה כזורק חפץ לים בדיבור ולא במעשה בידיים ולכן הוא רק גרמי)

.

.

איתיביה רבי אבהו לרב אשי: "אמר לו אנס הושיט לי פקיע [קשר. רש"י] עמיר זה, או אשכול ענבים זה, והושיט לו, חייב"? [ואע"ג דקאי עכו"ם על גבי הממון הואיל ונשא ונתן ביד חייב. רש"י. ומוכח שלא אומרים שאם כבר עמד העכו"ם על הממון הוא כבר נחשב כנשרף ושוב אין עליו חיוב גם אם נשא ביד]

הכא [כאן] במאי עסקינן, כגון דקאי בתרי עברי נהרא [שעומד בשני צדדי הנהר], דיקא נמי [מדוייק גם] דקתני "הושיט" ולא תני 'תן', שמע מינה. [בתרי עיברי נהרא – עכו"ם מצד זה והעמיר מצד זה, דאי לא יהביה נהליה לא מצי אנס למשקליה [שאם לא יתן לו לא יכול האנס ליטלו. ולכן לא נחשב כבר כשרוף]. רש"י]

ההוא שותא [מכמורת לדגים או לחיות. רש"י] דהוו מנצו עלה בי תרי [שהיו רבים עליה שניים], האי אמר דידי הוא [זה אמר שלי הוא] והאי אמר דידי הוא, אזל חד מנייהו [הלך אחד מהם] ומסרה לפרהגנא דמלכא [פרהגונא – ממונה של מלך. רש"י בבא מציעא פ"ג ב'. ושם היה זה ממונה לתפוס גנבים. בשיטה מקובצת כאן בשם רבינו יהונתן כתב גזבר של מלך].

אמר אביי יכול לומר אנא כי מסרי דידי מסרי. [אני כשמסרתי שלי מסרתי. שהרי אדם עושה דין לעצמו כמבואר לעיל כ"ז ב'. ועוד שאם אינם תופסים בה גם אם היו הולכים לבית דין היו אומרים להם שהדין בזה הוא כל דאלים גבר, וכמבואר בבבא בתרא ל"ד ב' [ועיין תוספות בבא מציעא ב' א']]

אמר ליה רבא, וכל כמיניה? [ובכוחו לעשות כן?]

.

.

(שיטה מקובצת בשם רבינו יהונתן: "אמר ליה רבא כל כמיניה. דאף על גב דדינא הוא כל דאלים גבר, הני מילי להחזיקה לעצמו, שאם יביא השני שחולק כנגדו עדים דשלו הויא יכול לגבותה ממנו. אבל שימסרנה למי שלא יוכל עוד להוציאה מידו כגון זה שמסרם לגזבר המלך אסור ולאו כל כמיניה, ואי עביד [ואם עשה] מתקרי מסור".

וברשב"א כתב: "ואמר ליה רבא דלא כל כמיניה דמשוי גברא תותיה [תחתיו]".

ומשמע שאין צריך להגיע למה שכתב רבינו יהונתן שהאיסור משום שהלה לא יוכל להביא עדים ולזכות, אלא אפילו אם היה מוסר אותו לישראל שיש בידו כח לגבור על רעהו ואותו ישראל מציית לדין גם אסור, שמה שאמרו כל דאלים גבר, וכן שעושה דין לעצמו, זהו דווקא הוא שיש לו טענה מותר לו לפעול בכח לפי טענתו כיוון שהוא יודע שכך האמת, אבל מה שאדם אחר שאין לו טענה על הממון עושה בכח הוא גזלנות כיוון שהוא אינו יודע כמו מי האמת אין לו רשות. שהרי בית דין עצמם אומרים כל דאלים גבר כיוון שאינם יודעים של מי הממון ואין כאן דין כיצד לנהוג מספק, שאין חזקת ממון, ולכן אין להם רשות לומר מה לעשות בממון וממילא נשאר שכל דאלים גבר. וכמו שאין לבית דין רשות לומר יחלוקו או יהא מונח עד שיבוא אליהו וכיו"ב, מכיוון שאינם יודעים מאומה על הבעלות ואין כאן דין מוחזק, כמו כן לכל אדם אחר אסור ליטול את הממון מכח דברי אחד מהצדדים כיוון שאינו יודע כמי האמת ואינו עדיף מהבית דין, ורק לטוענים עצמם מותר כיוון שלדבריהם הם בעצמם יודעים שהאמת כטענתם. ומכיוון שאם אדם אחר מחזיק בממון בכח הוא גזלנות, אם אחד הצדדים מוסר לאדם אחר שיחזיק בכח הרי הוא מוסר לגזלנות ועל ידי זה הוא עצמו נחשב כגזלן, ואין צריך לטעם של רבינו יהונתן)

.

.

אלא אמר רבא משמתינן ליה עד דמייתי ליה וקאי בדינא. [מנדים אותו עד שמביא אותה ועומד בדין.

שיטה מקובצת בשם רבינו יהונתן: "אלא אמר רבא משמתינן ליה לזה שמסרה למלכות שיפדנה בכפלים או בכפלי כפלים מיד גזבר המלך ויבואו שניהם לדון בבית דין ישראל"]

ההוא גברא דהוה בעי אחוויי אתיבנא דחבריה [אותו אדם שהיה רוצה להראות על תבן של חבירו. למסרו לעכו"ם], אתא לקמיה [בא לפני] דרב.

אמר ליה לא תחוי ולא תחוי.

אמר ליה מחוינא ומחוינא.

יתיב [ישב] רב כהנא קמיה [לפני] דרב, שמטיה לקועיה מיניה. [שמט את צווארו ממנו. רש"י: שבר מפרקתו]

קרי רב עילויה [קרא רב עליו]: (ישעיהו נא, כ) "בָּנַיִךְ עֻלְּפוּ שָׁכְבוּ בְּרֹאשׁ כָּל חוּצוֹת כְּתוֹא מִכְמָר", מה תוא זה כיון שנפל במכמר אין מרחמין עליו אף ממון של ישראל כיון שנפל ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו. [דברים י"ד ה': "אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר וְאַקּוֹ וְדִישֹׁן וּתְאוֹ וָזָמֶר". רש"י: תוא – חיה והוא שור הבר. כדמתרגם [באונקלוס] "תוא וזמר" – "תורבלא", תור – שור, בלא – יער [באלא בלשון ארמי הוא יער. תורבלא הוא תרגום של תאו, זמר הוא חיה אחרת ותרגומו דיצא. 'תאו' הוא שמו ו'תוא' לכאורה היה נראה שהוא צורת סמיכות ולפי זה לשון הגמרא ורש"י אינו מדוקדק, ונראה שהאמת כמו שפירש במצודת ציון על הפסוק בישעיהו שתוא הוא היפוך אותיות מתאו, וכמו כבש וכשב].

אין מרחמין עליו – ושפיר עבדת דקטלתיה [וטוב עשית שהרגתו]. עד כאן רש"י.

תוספות: כיון שנפל בידי עובדי כוכבים אין מרחמים עליו. כלומר שפיר מיקרי מסור שדבר ברור הוא שיקחו מאחר שהראהו [עיין לקמן בסוף העמוד במה נחלקו על רש"י]]

.

.

(עיין בשולחן ערוך חושן משפט שפ"ח דיני מוסר. ושם בסעיפים י'-י"א כתב: "מותר להרוג המוסר אפילו בזמן הזה. ומותר להורגו קודם שימסור אלא כשאמר הריני מוסר פלוני בגופו או בממונו, אפילו ממון קל, התיר עצמו למיתה. ומתרין בו ואומרים לו אל תמסור, אם העיז פניו ואמר לא כי אלא אמסרנו מצוה להורגו, וכל הקודם להרגו זכה.

הגה: ואם אין פנאי להתרות בו, אין צריך התראה (המגיד פרק ח' דחובל) [במגיד בהלכות חובל ומזיק פרק ח' הלכה י' מבואר שמקורו מברכות נ"ח א', וכן כתב הגר"א, ושם נאמר דווקא בשהיה בא למסור אותו למיתה ולא במוסר ממון, שהרי רב שילא שם אמר שהטעם שהרג את המוסר הוא משום שאמרה תורה הקם להרגך השכם להרגו]. ויש אומרים דאין להרוג המוסר אלא אם כן אי אפשר להינצל ממנו באחד מאיבריו, אבל אם אפשר להצילו באחד מאיבריו, כגון לחתוך לשונו או לסמות עיניו, אסור להורגו, דהרי לא גרע משאר רודף (תשובת מיימוני הנ"ל ומרדכי הנ"ל בשם מהר"מ).
סעיף יא
עשה המוסר אשר זמם ומסר, אסור להורגו אלא אם כן הוחזק למסור, שהרי זה יהרג שמא ימסור אחרים".
ומבואר שיסוד ההיתר להרוג מוסר הוא מדין רודף [שמותר להרוג את הרודף אחר חבירו להרגו, ומבואר בסנהדרין ע"ב – ע"ג], וכן מבואר שם בביאור הגר"א. ויש בו דיני רודף שצריך להציל באיבר אם אפשר וההיתר הוא רק קודם המעשה. ואע"פ שבא למסור רק ממון החמירו לתת בו דין רודף כאילו בא להרוג נפשות, ודווקא כשהתרו בו והוא ידע שמחשיבים אותו כמו רודף להרוג והתיר את עצמו למיתה.

בפני יהושע הקשה מדוע מוסר ממון חבירו חייב לשלם מדינא דגרמי, והרי מבואר בסנהדרין ע"ב א' שהרודף ששיבר כלים פטור מלשלם עליהם משום שמתחייב מיתה שמותר להרגו, ומשום חיוב מיתה נפטר מחיוב הממון דקים ליה בדרבה מיניה [וכן מבואר שם ע"ג ב' לגבי הרודף אחר הערווה שפטור מתשלום הפגם].

ונראה שמה שהצריכו התראה במוסר ממון אינו מדין התראה שנאמר בכל התורה, שלשון השולחן ערוך: "ומתרין בו ואומרים לו אל תמסור, אם העיז פניו ואמר לא כי אלא אמסרנו מצוה להורגו", ואמר "אם העיז פניו", והתראה שבכל התורה אינה משום עזות פנים אלא להבחין שאינו שוגג או מגזירת הכתוב, ומשמע שדווקא עזות הפנים היא שמכניסה אותו לגדר רודף שעל ידי זה יוצא מגדר מזיק ממון ומוכיח על עצמו שיצא מכלל ישראל ונתחבר לצורריהם ומכח זה מחזיקים אותו שימסור בכל פעם וימסור גם נפשות [ולפי זה מה שכתב שאם אין פנאי להתרות בו הורגים בלא התראה הוא דווקא במוסר נפשות וכתבתי שכך מוכח מהרב המגיד], ואם כן כל שלא התרו בו אינו בגדר רודף כלל ולכן חייב לשלם ממון, מה שאין כן ברודף להרוג שיש לו דין רודף גם בלא ההתראה. ועיין עוד בזה לקמן קי"ט א' ושם נתבאר מה שנאמר בעבודה זרה כ"ו ב' שהמוסר הוא בדין מורידין ולא מעלין על פי דברי המאירי)

.

.

אמר ליה רב: כהנא, עד האידנא [עד זמן זה] הוו פרסאי [היו פרסים. שולטים] דלא קפדי [שלא מקפידים] אשפיכות דמים, והשתא [ועכשיו] איכא יוונאי [יש יוונים. שולטים] דקפדו [שמקפידים] אשפיכות דמים ואמרי מרדין מרדין [ואומרים רצח רצח. רש"י בבא מציעא ל"ט א': מרדין היא רציחה בלשון פרסי]. קום סק [עלה] לארעא [לארץ] דישראל, וקביל עלך דלא תקשי לרבי יוחנן שבע שנין [וקבל עליך שלא תקשה לרבי יוחנן שבע שנים].

אזיל [הלך. רב כהנא הלך לארץ ישראל], אשכחיה לריש לקיש דיתיב וקא מסיים מתיבתא דיומא לרבנן [מצאו לריש לקיש שישב ומסיים את ישיבת היום לרבנן. רב כהנא מצא את ריש לקיש שיושב וחוזר עם החכמים על לימוד היום.

רש"י: מסיים מתיבתא דיומא לרבנן – היה מחזר ושונה להם מה שדרש רבי יוחנן אותו היום לפי שריש לקיש חכם גדול היה ולאחר ששמעו כולן מפי הרב חוזר ומכוונה בידם]

אמר להו [להם], ריש לקיש היכא [היכן]?

אמרו ליה אמאי [למה]?

אמר להו האי קושיא והאי קושיא והאי פירוקא והאי פירוקא [קושיא זו וקושיא זו, תירוץ זה ותירוץ זה].

אמרו ליה לריש לקיש.

אזל [הלך] ריש לקיש אמר ליה לרבי יוחנן ארי עלה מבבל, לעיין מר במתיבתא דלמחר. [ריש לקיש אמר לרבי יוחנן שיעיין יפה בלימוד של מחר כדי שיוכל להשיב לקושיות רב כהנא]

למחר אותבוה [הושיבוהו. את רב כהנא] בדרא קמא קמיה דר' יוחנן [בשורה הראשונה לפני רבי יוחנן. רש"י: בדרא קמא – שבע שורות תלמידים יושבים לפניו זו לפנים מזו], אמר שמעתתא ולא אקשי [רבי יוחנן אמר שמועה ורב כהנא לא הקשה עליו], שמעתתא ולא אקשי, אנחתיה אחורי שבע דרי [הורידוהו אחורה שבע שורות] עד דאותביה בדרא בתרא [עד שהושיבוהו בשורה אחרונה].

אמר ליה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש [הוא ריש לקיש], ארי שאמרת נעשה שועל.

אמר [רב כהנא אמר בתפילה], יהא רעוא דהני שבע דרי להוו חילוף שבע שנין דאמר לי רב [יהי רצון שאלה שבע שורות יהיו חילוף שבע שנים שאמר לי רב], קם אכרעיה אמר ליה נהדר מר ברישא. [קם על רגליו אמר לו יחזירני מר בתחילה. רב כהנא אמר לרבי יוחנן שיחזירו לשורה הראשונה. אפשר שנאמר שקם על רגליו כיוון שהתפלל בנפילת אפיים]

אמר שמעתתא ואקשי [רבי יוחנן אמר שמועה ורב כהנא הקשה עליו. נראה שרבי יוחנן עדיין לא נוכח בעצמו בגדולתו אלא רק שמע מהתלמידים, ורצה להיווכח בה לפני שמחזירו] אוקמיה בדרא קמא [העמידו בשורה הראשונה].

אמר [רבי יוחנן] שמעתתא, ואקשי [והקשה עליו רב כהנא], רבי יוחנן הוה יתיב אשבע בסתרקי [היה יושב על שבע שטיחים], שלפי ליה חדא בסתרקא מתותיה [שלפו לו שטיח אחד מתחתיו].

אמר שמעתתא ואקשי ליה, עד דשלפי ליה כולהו בסתרקי מתותיה עד דיתיב על ארעא [עד ששלפו לו את כל השטיחים מתחתיו עד שישב על הארץ. תלמידי רבי יוחנן לא נשאו פנים לרבם ונהגו כבוד בתורה עצמה בלא משוא פנים מי אומרה].

רבי יוחנן גברא סבא הוה [אדם זקן היה] ומסרחי גביניה [גבות עיניו גדולים ומכסין עיניו. רש"י], אמר להו דלו לי עיני ואחזייה [הרימו לי את עיני ואראנו. כלומר הרימו את הגבות מעל עיני].

דלו ליה במכחלתא דכספא [הרימו לו במכחול של כסף].

חזא דפרטיה שפוותיה [נקרעה שפתו על ידי מכה. רש"י. רבי יוחנן ראה את שפתיו של רב כהנא שהן קרועות], סבר אחוך קמחייך ביה [סבר רבי יוחנן שהוא מחייך עליו]. חלש דעתיה [חלשה דעתו של רבי יוחנן], ונח נפשיה [רב כהנא מת. כיוון שהחליש דעתו של רבי יוחנן מייד מת].

למחר אמר להו רבי יוחנן לרבנן חזיתו לבבלאה היכי עביד [ראיתם את הבבלי איך עשה]?

אמרו ליה דרכיה הכי [דרכו כך. אמרו לרבי יוחנן ששפתיו קרועות ולא היה מחייך]

.

.

(תורת חיים:

"וקביל עלך דלא תיקשי לרבי יוחנן שבע שנין. לכך בעי שיקבל עליו עונש במספר שבעה דכי האי גוונא אשכחן [מצאנו] לכן כל הורג קין שבעתים יוקם, וכתבו קצת מפרשים שבעתים יוקם בשבעה נקמות יוקם ההורג את קין, והטעם לפי שכל אדם רואה ז' עולמות כדאיתא ריש קהלת רבה, ועוד דשבעת ימי בראשית הכל הוא לצורך האדם שהוא עולם הקטן והכל נברא לצורכו, וזה טעם שבעת ימי אבלות וכנגדן אמר שלמה שבעה הבלים. ולהכי [ולכך] אמר יהא רעוא דהני שבעה דרי להוו חילוף שבע שנין, משום דאין קפידא אלא בעונש מספר שבעה כדפירשתי".

רב אמר לרב כהנא שישראל הם כתוא מכמר ואין הגויים מרחמים עליהם. ורש"י פירש שבא לומר טוב עשית שהרגתו. והתוספות פירשו בכוונת רב שבא לומר שאכן יש לו דין מסור, ונראה בכוונתם שהיה אפשר לומר שרק אם גויים באו מתוך כוונה לחפש היכן לגזול ממון ובא זה והראה להם יש לו דין מוסר, אבל אם הם יושבים במקומם ואינם מחזרים אחר גזילת ממון והוא בא מרצונו אליהם לומר להם שיש ממון של פלוני במקום פלוני, שמא אין זה מוסר כיוון שאין זה וודאי שהם יגזלו, ועל זה אמר רב שגם באופן זה יש לו דין מוסר.

וצריך ביאור למה חלקו על רש"י. ולא נראה לומר שסברו שאם יש לו דין מוסר אז פשיטא שרב כהנא עשה כדין ולא היה צריך רב לומר, ולכן הוצרכו לפרש שלא היה פשוט שיש לו דין מוסר, שלא מצאנו מקור אחר לחדש שגם מוסר ממון יש לו דין רודף לעניין להרגו, ודווקא אם התרו בו, ורב כהנא חידש דבר זה ולא היה פשוט שרב יסכים לו. ולכן נראה שהתוספות סברו כמו שכתב בעל התורת חיים שרב ענש את רב כהנא על ההריגה במה שאמר לו לא להקשות על רבי יוחנן. ולכן לא רצו לפרש כרש"י שרב אמר לו שהיטב עשה.

רב הקדים שבזמן שלטון הפרסיים לא היו מקפידים ואם היה המעשה בימיהם לא היה צריך רב כהנא להענש במספר שבעה, וצריך עיון לפי התורת חיים למה אז לא היה נענש. ועוד קשה שהרי ההלכה בשולחן ערוך נפסקה כרב כהנא שמורת להרוג מוס רממון אחרי שהתרו בו, ואם כן רב כהנא עשה כדין ולמה נענש. ונראה שוודאי רב כהנא עשה כדין ועל זה אינו ראוי לעונש, אבל מה שנתחלף השלטון ליוונים אות משמיים הוא, שמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, ונתגלה בזה רצון הקב"ה שלא יהיו הורגים את המוסר הלכה למעשה, ולכל הפחות רק בבית דין או רק אם בא למסור נפשות ולא רק ממון. והוא משום ירידת הדורות וכעין שכתב החזון איש שבזמנינו אין לנהוג למעשה כדין המבואר בעבודה זרה כ"ו ב' שמורידים את המוסרים לבור. ולכן הקדים רב עניין זה שכעת שולטים היוונים, ומכיוון שלמעשה לא היה לרב כהנא לנהוג כך נחשב אבק רציחה והיה עליו להענש כמו קין שהיה רוצח.

ובדעת רש"י נראה שצריך לומר שרב לא ענש את רב כהנא במה שאמר לו לא להקשות שבע שנים, שאם כן לא היה אומר לו שהיטב עשה, אלא שחשש לכבודו של רבי יוחנן, או שחשש שרב כהנא ייפגע מקפידתו [אמנם לפי זה קשה למה סבר רב כהנא ששבע השורות תהיינה במקום שבע שנים ומשמע ממה שהיה צורך להחליף שהיה בזה משום עונש, ומכח זה פירש המהרש"א לשיטת רש"י ששבע השנים היו עונש על שהורה רב כהנא הלכה בפני רבו, שלא נטל רשות מרב לפני שהרג את המוסר, עיין שם שהפליא לבאר לפי זה את המשך המעשה])

בבא קמא – דף קט"ז עמוד ב'

01/23/2011

תנו רבנן: "שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה [לבזזה ונתפשרו עמהן בממון. רש"י], מחשבין לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות. [אם אחד נושא עמו מאתיים והשני מאה, זה שנושא מאתיים ישלם פי שניים בחלקו, כיוון שהגייס היו בוזזים ממנו יותר. מאירי: שהרי עסקי ממון הם מאחר שנתרצו בפשרה]

ואם שכרו תייר ההולך לפניהם [מראה להם הדרך. רש"י] מחשבין אף לפי נפשות [שטעות הדרך במדבר סכנת נפשות היא. רש"י. מאירי: ממצעין ומחשבין לפי נפשות ולפי ממון שהרי שבוש הדרכים יש בהם סכנת ממון וסכנת נפשות]. ולא ישנו ממנהג החמרין. [שאם נהגו לתייר לפי ממון או לפי נפשות עושין. רש"י]

רשאין החמרין להתנות שכל מי שיאבד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר. בכוסיא [בפשיעה. רש"י] אין מעמידין, שלא בכוסיא מעמידין לו.

[תוספות: ורשאים החמרים להתנות ביניהם. פירוש רשאים להסיע ממון אם כבר עשו תנאי קודם כמו ורשאין בני העיר להסיע על קצתן דבבא בתרא (ח' ב')]

ואם אמר תנו לי ואני אשמור [אבד חמורו שלא בפשיעתו והוא רוצה לקבל דמי חמור ולא חמור ממש, ואומר שישמור עמם על חמורי השיירא כאילו יש לו חמור עם שלהם] אין שומעין לו". [שמא לא יקח החמור והם לא התנו אלא כדי שיקח החמור ויהיה מוסר נפשו לשמור עמהן בלילות מן החיות וליסטים. רש"י. אע"פ שאומר שישמור מכל מקום לא ימסור את נפשו כשומר על חמורו ממש, וכל עיקר התנאי להעמיד לו חמור משלהם היה כדי שישמור עמם, ולכן אם רצונו יקח בדמים חמור, או שלא יטול דמים כלל]

פשיטא? [שאין שומעין לו]

לא צריכא דאית ליה חמרא אחרינא [שיש לו חמור אחר], מהו דתימא הא קא מינטר ליה? [מהו שתאמר הרי שומר אותו. ולא יפסידו שמירתו אם יתנו לו מעות במקום החמור שראוי לו על פי התנאי. רש"י: ואפילו אם יאמר האחד אני יכול לשמור יפה אבל שנים איני יכול לשמור]

קא משמע לן [משמיענו] שאני נטירותא דחד מנטירותא דבי תרי. [שונה שמירה של אחד משמירה של שניים. רש"י: קא משמע לן דאמרי ליה לא כל שכן דהשתא [שעכשיו. שיהיו לך שני חמורים] מסרת נפשך טפי [יותר]]

 

תנו רבנן: "ספינה שהיתה מהלכת בים עמד עליה נחשול לטובעה והקילו ממשאה, מחשבין לפי משאוי ואין מחשבין לפי ממון [מחשבין לפי משוי – אם השליך זה מאה ליטרין זהב ישליך זה מאה ליטרין ברזל. רש"י.

כל אחד ישליך לפי חלקו לפי כובד משאו. שאם לאחד יש כובד של מאתיים ליטרין וישליך מאה, חבירו שיש לו מאה ליטרין ישליך חמישים ליטרא. וכל אחד ישליך סך ליטרין שחייב בו לפי הכובד, ואם משאו זהב ישליך זהב ואם משאו ברזל ישליך ברזל, שהרי הנחשול היה מפסיד לזה זהב ולזה ברזל ודין הוא שבעל הזהב ישלם יותר כדי להציל].

ולא ישנו ממנהג הספנים. [אם נהגו ללכת לפי ממון ולא לפי משאוי]

ורשאין הספנים להתנות שכל מי שאבדה לו ספינה יעמיד לו ספינה אחרת. אבדה לו בכוסיא [בפשיעה] אין מעמידין, שלא בכוסיא מעמידין לו. ואי [ואם] פירש למקום שאין הספינות הולכין אין מעמידין [שזה נחשב פשיעה]".

פשיטא? [שאם הלך למקום שאין הספינות הולכות בו נחשב פושע]

לא צריכא דבניסן מרחקי [מתרחקים. משפת הנהר] חד אשלא [מלוא חבל אחד], ובתשרי מרחקי תרי אשלי [שני מלוא חבל], וקא אזיל [והולך] ביומי ניסן למקום תשרי, מהו דתימא דוושיה נקיט ואזיל [צעדו נוקט והולך], קא משמע לן. [בניסן שגדל הנהר מהפשרת שלגים ומן הגשמים מרחקים חד אשלא, מלא חבל, משפת הנהר לתוך המים. ובתשרי שהמים חסרים והספינה גוששת אצל שפת הנהר רגילים להתרחק לתוך עומק המים תרי אשלי [שני חבלים], ואזל היאך [והלך זה] בניסן למקום תשרי באמצע המים ומתוך שהנהר גדול וחזק נטבעה. רש"י. והשמיענו שאין זו דרך הילוכו ונחשיבו כנעשה ממילא, אלא היה לו להעלות על דעתו והיא פשיעה]

 

תנו רבנן: "שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד גייס וטרפה, ועמד אחד מהן והציל, הציל לאמצע. [הציל לאמצע – כל אחד מכיר את שלו ונוטל. רש"י]

ואם אמר אני אציל לעצמי הציל לעצמו".

היכי דמי [באיזה אופן]?

אי [אם] דיכול להציל, אפילו סיפא נמי [גם] לאמצע [אי שיכולים בעלים להציל לא אייאוש [לא התייאשו] ואפילו אמר לעצמו, גזלן הוא. רש"י], ואי דלא יכול להציל אפילו רישא נמי לעצמו? [כיוון שהבעלים לא יכולים להציל התייאשו, והוא שמסר נפשו והציל זכה מההפקר גם אם לא אמר שמציל לעצמו]

 

אמר רמי בר חמא הכא [כאן] בשותפין עסקינן, וכגון זה שותף חולק שלא לדעת חבירו, אמר [שמציל לעצמו] – פליג [חולק], לא אמר – לא פליג. [הכא בשותף, ובין יכולים להציל ובין אין יכולין להציל. וכגון זה – במקום איבוד ממון. שותף חולק ואפילו לא ירצה חבירו.
אמר [שמציל לעצמו] פליג [הרי אמר שהוא חולק את חלקו] – ומעכב חלקו את מה שהציל, לא אמר לא פליג – ושפיר עבד דמסר נפשיה אעיסקא דתרוייהו [על עיסקא של שניהם] הואיל והוא שותף עמו אורחיה [דרכו] למטרח אכולה עיסקא. רש"י]

.

[שיטה מקובצת:

"וזה לשון ה"ר יהונתן ז"ל, הכא בשותפין עסקינן ובין דיכולים להציל ובין דאין יכולים להציל מיירי [מדבר], וכגון זה כלומר במקום אבוד כזה, שותף חולק ונוטל חלקו הראוי לו מן השותפות ולא יטרח אשותפות אפילו לא ירצה חברו.

ואף על פי שהיה בתנאי שלא יחלקו השותפות עד סוף שנה שלמה, אם נזדמן להם מקום סכנה במקום זה יכול ליטול חלקו הראוי לו מן הנכסים ולא יטרח בהצלת חלק חברו, ובלבד שיאמר לחברו לעצמי אני מציל, שאם אמר פליגנא מעכב לחלקו מה שהציל, ולא יותר מחלקו אי מיירי [אם מדבר] ביכולים להציל דלאו כל כמיניה [שאין לו כח] אפילו לאיניש דעלמא שאינו שותפו [אם יכולים להציל אין לו כח לקחת משל חלק חבירו אפיו לא היה חבירו שותף שהרי כיוון שיכולים להציל לא התייאש].

אבל אם לא אמר לו לא פליג ולא מעכב כולו לעצמו אלא בין שניהם יהיה, דשפיר עבד דמסר נפשיה אעיסקא דתרווייהו [של שניהם] הואיל והוא שותף עמו אורחיה [דרכו] למטרח אכוליה עיסקא, אף על גב דאין חברו יכול להציל, דכיון דהיה שותפו לא מצי למימר ליה [לא יכול לומר לו] מהפקירא קא זכינא כל זמן שלא הודיעו. אבל לאיניש דעלמא שלא היה שותפו שאין דרך לטרוח בעבורו, אפילו לא הודיעו מצי למימר [יכול לומר] אנא מהפקירא קא זכינא כיון דאין יכולים להציל כלל".

ועוד כתב שם בשם הרמ"ה תוספת ביאור: "ואם לא אמר לא פליג והציל לאמצע כדרמי בר חמא, ואף על גב דאינם יכולים להציל, ולא מצי אמר אנא מהפקירא קא זכינא דכיון דאיהו מיהת [שהוא על כל פנים] יכול להציל הוא, שהרי הציל, אף על גב דשותפו אינו יכול להציל לא הוי יאוש דשותף, כל כמה דלא פליג כיד שותפו דמי, וכל זמן שאחד מהן יכול להציל אפילו אידך [השני] נמי דאינו יכול להציל מסתמא לא מייאש דסמכא דעתיה דמציל שותפיה ופליג בהדיה"]

.

רבא אמר הכא בפועלין עסקינן, וכרב, דאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, וכמה דלא הדר ביה כברשותיה דבעל הבית דמי, וכי הדר ביה טעמא אחרינא הוא דכתיב: (ויקרא כה, נה) "כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים". [בפועל – שהיה [המציל] שכיר לבעלי ספינה וכשאין יכולין להציל. הדר ביה – וזכי מהפקירא. רש"י.

פועל נקנה לבעל הבית כעבד, ואע"פ שלומדים מהפסוק שיכול לחזור בו, אין הפסוק מפקיע את הקניין של עבדות מלחול מעיקרו, אלא הקניין חל, ורק משעה שהפועל אומר שחוזר משעה זו והלאה נפקע הקניין מכח הפסוק. אם הפועל לא אמר שמציל לעצמו הרי לא חזר בו מהיותו פועל ועדיין הוא קנוי כעבד ומה שזכה עבד זכה רבו שיד עבד כיד האדון, ולכן אע"פ שמדובר שאי אפשר להציל והיה יאוש ונעשה כהפקר, והוא סיכן את נפשו להציל, מה שזכה הפועל מההפקר זכה עבור הבעלים. אבל אם אמר שזוכה לעצמו באמירה זו חזר בו מהיותו פועל, ומה שזכה זכה לעצמו מההפקר.

וכן מבואר בבבא מציעא י' א', וצריך לומר שהסוגיא שם מוקדמת ושם הקשה רבא על רב נחמן כיוון שסבר שפועל אין גופו קנוי כלל, ורב נחמן תירץ לו שגופו קנוי עד שעה שיחזור בו, וכאן אמר רבא לפי מה שתירץ לו רב נחמן שם.

כתב בשיטה מקובצת בשם הרמ"ה: "ודוקא בשאמרו לו עשה עמנו מלאכה, אבל שכרוהו למלאכה אחת ידועה מציאתו לעצמו"]

 

רב אשי אמר כשיכול להציל על ידי הדחק, גלי דעתיה [גילה דעתו] – לעצמו, לא גלי דעתיה – לאמצע. [הבעלים יכולים להציל בעצמם אבל בקושי. אם לא גילה דעתו שכוונתו להציל לעצמו, מן הסתם לא התייאשו שהרי יכולים להציל בעצמם, ונוטל כל אחד את שלו, ואם גילה דעתו שהוא מציל לעצמו, כיוון שלא אמרו הבעלים שרצונם להציל בעצמם אנו אומרים שהתייאשו והניחו לו לזכות לעצמו.

רש"י: רב אשי אומר – לעולם באיניש דעלמא [שאינו שותף או פועל] וכגון דיכולין להציל על ידי הדחק. אמר לעצמי ושמעו בעלים ושתקו ולא מסרו עצמן, אסח דעתייהו [הסיחו דעתם] וגלו דאייאוש ולא בעו ממסר נפשייהו [וגילו שהתייאשו ואינם רוצים למסור את נפשם], ומיהו [ומכל מקום] היכא [היכן] דיכולין להציל להדיא [באופן ברור. שלא על ידי הדחק] אפילו שמעו ושתקו לא קני, דמסתמא לא אייאוש]

 

מתני' הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין [אנסין גזלוה מן הגזלן. רש"י], אם מכת מדינה היא [דאנסוה ארעתא דאחריני ודהאיך [שאנסו קרקע של אחרים ושל זה]. רש"י] אומר לו הרי שלך לפניך [שקרקע אינה נגזלת ואינו מתחייב כגזלן לשלם אם נאנסה]. אם מחמת הגזלן [מפרש בגמרא. רש"י] חייב להעמיד לו שדה אחר.


גמ' אמר רב נחמן בר יצחק מאן דתני [מי ששונה] מסיקין לא משתבש, ומאן דתני מציקין לא משתבש. מאן דתני מציקין לא משתבש דכתיב: (דברים כח, נג) "במצור ובמצוק", ומאן דתני מסיקין לא משתבש דכתיב: (דברים כח, מב) "יירש הצלצל" [צלצל – ארבה גזלן הוא שאוכל תבואות כל אדם. רש"י] ומתרגמינן "יחסניניה סקאה" [כך הוא בתרגום אונקלוס על הפסוק. ומכיוון שקורא לארבה "סקאה" על שם שהוא גזלן, מוכח שבלשון ארמי גזלן נקרא מסיק. שסקאה הוא צורת שם, ומסיק הוא צורת פועל. וכמו שבברכות ס' א' קרא לתלמיד שפחד "חטאה את", וקרא לו חטאה על שם שהוא חוטא].

 

[דברים כ"ח מ"ב: "כָּל עֵצְךָ וּפְרִי אַדְמָתֶךָ יְיָרֵשׁ הַצְּלָצַל".
רש"י על החומש: "יירש הצלצל – יעשנו הארבה רש מן הפרי. יירש – יעני. הצלצל – מין ארבה".

 

רמב"ן על החומש: "הצלצל – על דעת רש"י מין ממיני הארבה, ואם כן ראוי היה שיצרף אותו עם פסוק הארבה והתולעת (פסוקים לח לט), ויותר נראה שיהיה צלצל שם למחנה האויב, אמר (בפסוק מא) בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך לעבוד אותך ולכלכל את שיבתך כי ילכו בשבי לפני האויב, ואמר כל עצך ופרי אדמתך אשר לא ישאו לך פירות כאשר הזכיר יירש האויב הבא עליך כי השנה שיבואו עליך יתנו להם חילם והם יאכלום, ויקרא החיל "צלצל" בעבור שישמיעו קול מלחמה במחנה וקול שופר ורעם שרים ותרועה מלשון צלצלי שמע וצלצלי תרועה (תהלים קנ ה) ובמנענעים ובצלצלים ( ו ה) וכן ארץ צלצל כנפים (ישעיהו יח ), ארץ המשמעת צלצול כנפיה שהולכות למרחקים כאשר ידאה הנשר ובגמרא (בבא קמא קט"ז ב') נטלוה מסיקין מאן דתני מסיקין לא משתבש דכתיב יירש הצלצל, ומתרגמינן יחסנינה סקאה, ומאן דתני מציקים לא משתבש דכתיב במצור ובמצוק, כי הוא אצלם שם למביאי האדם במצור ובמצוק".

 

תוספות כאן:

"יחסנינה סקאה. פירש בקונטרס ארבה כמו ומעלה את הסקאין דבתענית (ו' א') שהוא מין ארבה.

ואין נראה לרבינו תם דלשון ירושה ואחסנתא משמע דאבני אדם איירי [שעל בני אדם מדבר], ונטלוה מסיקין נמי איירי [גם מדבר] בבני אדם. ונראה שהאויב קרי סקאה שעולין ומכסין את הארץ כדכתיב (שמות י) והנה כסה את עין הארץ [ועיין במדבר כ"ב י"א], ועל שם כך נקרא צלצל שמכסה כל הארץ כצל כמו הוי ארץ צלצל כנפים (ישעיהו יח) ר"ת.

ונראה דירושה שייכא שפיר בעופות וחיות כמו וירשוה קאת וקפוד (שם לד)]

 

"אם מחמת הגזלן חייב".


היכי דמי [באיזה אופן], אילימא [אם לומר] דאנסוה לארעא דידיה [שלו] ולא אנסוה כולי ארעתא [כל הקרקעות], הא מרישא שמעת מינה אם מכת מדינה היא כו', אי לא לא? [אם לא היה אומר את סוף המשנה כבר היינו יודעים שאם אנסו רק קרקע זו חייב להעמיד לו שדה אחרת, שברישא אמר שאם מכת מדינה היא, דהיינו שאנסו גם קרקעות אחרות, פטור, ומזה כבר אנו יודעים שאם אנסו רק קרקע זו חייב ולא היה צריך לשנות את הסיפא אם מחמת הגזלן וכו']

לא צריכא דאחוי אחוויי. [דאחוי אחויי – שלא גזלה הוא עצמו אלא שמע מבית המלך שמבקשין לגזול שדות והראה להם טלו קרקע זו של פלוני. רש"י.

בקרקע אין דין חיובי גזלן, שמה שהשליט את עצמו בה לא נחשב הוצאה מרשות בעלים להתחייב בדיני גזלן, שאין זה כמשיכת מטלטלין שמוציא מרשות בעלים [אמנם די בזה לעבור על לאו של לא תגזול כמו שכתב הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ז' הלכה י"א, אבל לא להתחייב בהשבה ולשלם אם נאנסה כגזלן], אבל אם הזיק אותה וכגון שחפר בה בורות חייב לשלם דמי הנזק מדין מזיק. כאן אע"פ שלא הזיק בעצמו בידיים, חייב מדין מזיק אליבא דרבי מאיר שמחייב על דינא דגרמי [כך כתבו בתוספות מכח הגמרא לקמן וכן כתב רש"י לקמן קי"ז א' דיבור המחיל גמרינן], דהיינו שגרם נזק לממון חבירו אע"פ שלא הזיק בידיים ממש [עיין ביאור בזה לעיל נ"ו א' וע"א ב']. מרישא של המשנה שמענו שאם אנסו רק קרקע שלו נחשב מזיק מדינא דגרמי במה שהוציא אותה מחזקת בעליה וגרם שיאנסו אותה, ואם היא מכת מדינה יכול לומר לו גם אם לא הייתי גוזל ממך היו נוטלים אותה ולא אני גרמתי את הנזק. והסיפא של המשנה באה לחדש שאפילו לא גזל אותה מבעליה בעצמו אלא רק הראה אותה לעכו"ם גם כן חייב מדינא דגרמי]

.

.

(ברשב"א כתב:

"ואחוי נמי הא בהדייהו. כלומר מיתורא דסיפא שמעינן הכי, ורישא מיהא דשמעינן מינה דאם מחמת הגזלן חייב לאו מדינא, דהא קרקע אינה נגזלת ויכול לומר הרי שלך לפניך, אלא דכולה מתניתין דקנסא הוא [זהו לשיטות שדינא דגרמי הוא קנס]". ומבואר שגם אם גזל בעצמו את הקרקע ואנסו העכו"ם ממנו ולא היתה מכת מדינה החיוב הוא מדינא דגרמי. וכן נראה מוכרח מסברא, שהרי הוא לא הזיק בידיים אלא רק השליט את עצמו ובשעה שהשליט עצמו לא הזיק את הקרקע,  ועל מעשיו אין חיוב תשלומין מעיקר דין מזיק או גזלן, ואחר כך נגרם מזה שנטלו אותה העכו"ם וזה רק מדינא דגרמי.

ויש שתי מדרגות בגרמי, האחת שגרם על ידי שעשה מעשה שגזל בעצמו את הקרקע ומזה נגרם הנזק, ויש גרמי שלא עשה בידו מאומה אלא רק דיבר ומייתור למדנו לחייב אפילו בזה. ולרוב הראשונים יש מדרגות של גרמי שלא מחייבים עליהן לכל הדעות והן נקראות "גרמא" ולא "גרמי" כדי להבחין שעליהן אין מי שמחייב, וכתבו שגרמי הוא משקל כבד ומשמע גרם יותר חזק. ולרש"י שלא מחלק "גרמי" הוא לשון רבים של "גרמא". וכגון כלי שהיה נופל מהגג על כרים וכסתות, ובא אחד והוציא את הכרים שלרוב הראשונים פטור גם למי שדן דינא דגרמי כיוון שזה רק גרמא. והאריכו בראשונים לחלק מה נחשב גרמי לחייב ומה הוא גרמא שלכל הדעות פטור ויש בזה כמה סברות לגבי עד כמה חזקה השייכות בין המזיק להיזק, וכיוון שיש מדרגות מדרגות בזה הוצרכה המשנה לחדש שלא רק בגזל על ידי מעשה ואנסו שלא במכת מדינה, אלא אפילו אם גרם היזק בדיבור בלבד שרק הראה להם עדיין אין זה גרמא אלא גם זה גרמי.

 

בתוספות כאן כתבו:

"לא צריכא דאחוי אחויי. וחייב משום דינא דגרמי כדמשמע לקמן בשמעתין, דקאמר זיל לגביה ר' שמעון בן אליקים ור' אלעזר בן פדת דדאין דינא דגרמי וחייבוהו ממתניתין ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר.

ותימה לרשב"א דלעיל בהגוזל קמא (ק' א') לא משכחת [לא נמצא] דרבי מאיר דאין דינא דגרמי אלא ברייתא דמחיצת הכרם שנפרצה דלא שמעינן דאתא כרבי מאיר אלא מכח ההיא משנה דהמסכך, ואמאי לא מייתי התם [מביא שם] ממתניתין דהכא דמחייבינן בדינא דגרמי?

ואומר ר"י דלא ניחא ליה לאתויי ממתניתין דהכא דלא קתני בה בהדיא דאחוי אלא מיתורא דמתניתין מוקי לה הכי [מעמיד לה כך]".

משמע מהתוספות שרק ממה שחייב אם הראה לעכו"ם ולא גזל בעצמו מוכח ממשנתינו שחייב על דינא דגרמי, ומכיוון שדבר זה למדנו רק מדקדוק לא הביאוהו בסוגיא לעיל ק' א' ללמוד מכאן חיוב דינא דגרמי והוכרחו ללמוד רק ממחיצת הכרם. והנה רק את הדין שאם לא גזל בעצמו אלא רק הראה חייב, זה למדנו מהייתור, אבל הדין שאם גזל בעצמו ואנסוהו עכו"ם ולא היתה מכת מדינה חייב, זה מפורש במשנה גופה ומזה גם יש ללמוד לחייב דינא דגרמי, ולמה לא הביאו מזה.

ויש לומר שממה שהוצרכה המשנה לייתר כדי שנדע לחייב אפילו אם רק הראה ולא עשה מעשה כלל, מוכח שגם אם גזל את השדה בעצמו חייב משום גרמי עדיין אין זה מוכיח לחייב גם בגרמי חלשה יותר שלא עשה מעשה כלל, שמא בלא מעשה כלל נחשב רק גרמא ופטור לכל הדעות. ובסוגיא לעיל ק' א' רצו להביא ראייה שחייב בלי מעשה כלל, ואת זה לומדים רק מייתור ולכן לא הביאו מכאן. וזה קצת דחוק בלשון התוספות.

ונראה שיש מקום לומר שהתוספות סוברים שאם גזל בעצמו ואנסוהו עכו"ם ולא היתה מכת מדינה אפשר להעמיד את המשנה שחייב גם למי שלא מחייב על דינא דגרמי. שכיוון שהעכו"ם אנסו דווקא ממנו, אם כן אפשר לפרש שמסתמא היה לו עניין איתם והיה ידוע בתורת וודאי שיאנסו קרקע שתבוא לרשותו [לקמן קי"ז א' מוכיח מ"תוא מכמר" לפירוש תוספות שגם אם העכו"ם לא חיזרו לגזול אלא ישבו בבתיהם במנוחה והוא בא ואמר להם שיש ממון של ישראל פלוני במקום פלוני אנו דנים בתורת וודאי שיגזלו אותו, וכאן מכיוון שאינה מכת מדינה מוכח שהם מכירים אותו לרעה ואפשר לומר שנחשב בתורת וודאי שיאנסו ממנו], וזה מחשיב את מה שהשליט עצמו על הקרקע כמאבד אותה לגמרי במעשיו בידיים. שהקרקע מיד כשבאה לרשות עכו"ם נדונית כנשטפה בנהר וכנשרפה אע"פ שהיא קיימת ולא יצאה מרשות בעליה, ואפילו לפני שבאה לרשות עכו"ם מבואר לקמן קי"ז א' לגבי היין של דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, שכיוון שהמוסר הראה להם היכן הוא מייד הוא כבר שרוף ומה שהמוסר אחר כך נטלו בידו לא עשה כלום שהיה כבר שרוף משעה שידעו היכן הוא. וכן לקמן קי"ז ב' בבאו לגנוב כוס כסף כיוון שיודעים שהיא בבית אע"פ שעדיין לא מצאו אותה היכן היא בבית לפירוש כמה ראשונים כבר דינה כשרופה עכשיו ומה שהמוסר נוטל אותה בידו לא עשה כלום כיוון שהיא כבר שרופה משעה שבאו לבית כיוון שאם יחפשו ודאי ימצאו. משום שמה שבא לידם לעולם אינו חוזר וכל מה שידוע להם מקומו ושתו ליבם אליו כבר הוא כנזרק לים אע"פ שהוא קיים. ואם כן גם משבאה לרשות הגזלן כבר אינה חוזרת שבידוע שיאנסו ממנו, ונחשב שכבר כעת מייד כשנכנסה לרשותו שטפה נהר והוא הכניסה לרשותו על ידי מעשה בידיים ונמצא שהזיק בידיים ממש ולא מדין גרמי. ומוסר דאחוי אחוויי נחשב גרמי אע"פ שהחפץ מייד נשרף והוא שרפו ולא העכו"ם, שמה שידוע לעכו"ם הוא כמו מונח בקרקע הים, והוא זה שזרקו לקרקע הים והוא זה שהזיקו, אבל משום שלא עשה מעשה בידיים אלא דיבור לחוד אין כאן מעשה מזיק ונחשב רק גרמא.

וקצת דומה לזה מבואר לקמן קי"ז א' [ושם ביארתי יותר] שאם אנסוהו עכו"ם להראות ממון חבירו אם הראה להם פטור כיוון שמותר לו משום פיקוח נפש וחיוב גרמי פטור באונס, אבל אם נשא ונתן ביד חייב לשלם, שזה מזיק גמור מעיקר הדין ולא משום גרמי וחייב משום מזיק אע"פ שהוא אנוס משום שאדם מועד לעולם בין באונס בין ברצון. ואע"פ שמותר לו משום פיקוח נפש מכל מקום חייב לשלם את הדמים. ומדובר דווקא מדין מזיק שחייב גם באונס ולא מדין גזלן שבאונס כזה אינו מתחייב. ואם היה מדין גזלן היה מתחייב על ההגבהה, אבל כיוון שאין כאן אלא רק דין מזיק חיובו הוא על מעשה שבירת החפץ ולא על הגבהתו. והרי כשנשאו ביד לא שבר אותו, אלא רק אחר כך נטלו העכו"ם מידו ובנטילתם בא לרשותם וניזוק החפץ, ולמה נחשב מייד מזיק גמור כשנטל את החפץ כאילו שבר אותו עכשיו בידו להתחייב גם באונס, ולא נחשב גרמי שפטור באונס. אלא צריך לומר שעצם כניסת החפץ לתוך ידו הוא כמו זריקתו לים או לאש, שידו היא מקום אבוד כמו קרקעית הים, שהגעת החפץ לידו היא כמו הגעתו ליד עכו"ם כיוון שבידוע שיקחו ממנו. וכמו כן כאן מכיוון שבידוע שיקחו מגזלן זה מייד כשגזל בידיים הזיק את החפץ ודינו כמזיק ממש ולא רק גרמי)

.

.

 

לישנא אחרינא הכא במאי עסקינן כגון דאנסוה עכו"ם ואמרי ליה אחויי ארעתיה [הראה קרקעותיך] ואחוי ההוא בהדייהו. [והראה ההוא עמן. העכו"ם אנסוהו להראות קרקעותיו והיה לו להראות קרקעות אחרים שלו ולא להראות את זו הגזולה עמן כיוון שאינה שלו.

אם אנסוהו להראות שדה של אחרים והראה פטור, אבל כאן אנסוהו להראות שדות שלו והוא הראה על שדה שאינה שלו ולכן חייב. על פי תוספות]

 

ההוא גברא דאחוי אכריא דחטי דבי ריש גלותא [אותו אדם שהראה על כרי של חיטים של בית ראש הגלות. הראה לעכו"ם ואנסוהו]. אתא לקמיה [בא לפני] דרב נחמן. חייביה רב נחמן לשלומי [חייבו רב נחמן לשלם].

יתיב [ישב] רב יוסף אחוריה דרב הונא בר חייא, ויתיב רב הונא בר חייא קמיה [לפני] דרב נחמן, אמר ליה רב הונא בר חייא לרב נחמן דינא או קנסא?

אמר ליה מתניתין היא, דתנן: "אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר", ואוקימנא דאחוי אחוויי.

 

בבא קמא – דף קט"ז עמוד א'

01/18/2011

"אם אמר לו אציל את שלך וכו'". [ואם אמר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו]

אמאי [למה], ונימא ליה [ויאמר לו] משטה אני בך. מי [האם] לא תניא: "הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו [ספינה רחבה שעוברים בה רוחב הנהר. רש"י], אמר לו טול דינר והעבירני, אין לו אלא שכרו". אלמא אמר ליה משטה אני בך, הכא נמי [כאן גם] לימא ליה [לומר לו] משטה אני בך?

הא לא דמי אלא לסיפא [סוף הברייתא]: "ואם אמר לו טול דינר זה בשכרך והעבירני נותן לו שכרו משלם".

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?

אמר רמי בר חמא בצייד השולה דגים מן הים ואמר ליה אפסדתני כוורי בזוזא. [הפסדתני דגים בזוז. רש"י: והיינו בשכרו דקתני טול דינר בשכר שאתה מפסיד כאן ותעבירני נותן לו אותו שכר משלם, ומתניתין נמי [גם] הרי הפסידו ניכר]

.

[אם אדם מתחייב לשלם וחבירו מוציא ממון על פיו אינו יכול לומר משטה אני בך שכל קניין ועסק מתחייב על פי דיבורו ואם היה אפשר לטעון משטה אני בך לא היה שום עסק בין בני אדם. אם הוא בורח מבית האסורים ומסכים לשלם דינר בעד המעבורת אע"פ ששווי השכר הוא פחות יכול לומר משטה אני בך וישלם רק כשוויו, שאומרים שאין דרך אדם להסכים בגמירות דעת לשלם יותר מהשווי, והלה ניסה לגזלו מכח שיש לו הכרח לברוח, ואמר לו שמסכים רק משום שיש לו הכרח ולא הסכים באמת.

וכלפי זה חידשה הברייתא שאם בעל המעבורת מפסיד דינר במה שהיה יכול לדוג דגים, והשוכר מכיר בהפסד זה ומסכים לשלם תמורתו, חייב לשלם לו ואינו יכול לומר משטה אני בך. ואע"פ ששוי שכר המעבורת בפני עצמה הוא פחות מכך, שכל בעלי המעבורות שפרנסתם להעביר בני אדם וממתינים ללקוחות מסכימים לשכר פחות מזה, הלה כיוון שעוסק לדוג דגים ואינו ממתין ללקוחות מבקש בשכרו גם עבור הדגים שהיה יכול לדוג באותו זמן, ואין זה נחשב שמנסה להפקיע את השער, ואם הסכים לזה חייב לשלם לו אע"פ שהוא יותר מהשווי.

וכמו כן במשנתנו, מי שממתין ללקוחות שישכרו את חביתו ואותו להציל דבש אינו נוטל בשכרו דמי יין מלוא החבית אלא רק שכירות החבית והפעולה, ולכן התשלום בעד היין הוא תשלום יותר מהשווי ומתחייב רק משום שיש לו הכרח להציל את הדבש, ואעפ"כ אינו יכול לומר משטה אני בך כיוון שבעל היין אינו עומד וממתין ללקוחות שישכרו אותו לזה, ויש לו הפסד ניכר במה ששופך את היין, ומה שמבקש ליטול דמי היין אין זה נחשב כמו מפקיע את השער לבקש יותר על שכרו.

מאירי:
"אם היה זה בכדו של דבש וזה בקנקנים ריקים, ונסדקה כדו של דבש, ואמר בעל הקנקנים איני מציל אלא אם כן תתן לי שליש הדבש או כך וכך, ואמר לו הן, אין לו אלא שכרו".

בשיטה מקובצת הביא דברי הרמ"ה שכל זה הוא רק במקום שיש מצוות השבת אבידה להציל את ממון חבירו או להשיב אבידת גופו היכן שבורח מבית האסורים, ומחוייב לקיים את המצווה בחינם היכן שאינו מפסיד, והתירו לו ליטול שכר כדי טרחו והפסדו ולא יותר, ומשום כך יכול לומר לו משטה אני בך היכן שמבקש יותר. אבל במקום שאין חיוב מצווה על חבירו, וחבירו מבקש עבור הפעולה יותר מהשווי וההפסד, אם הסכים לו חייב לשלם כמו שהסכים ואינו יכול לומר משטה אני בך.

לפי זה גם במקום שההסכמה אינה משום הכרח ודוחק אם הפועל מחוייב משום מצווה יכול לומר לו משטה אני בך כשמבקש יותר מהשווי וההפסד. ואם אין מצווה מוטלת על הפועל הוא יכול לבקש יותר מהשווי וההפסד וחייב לשלם לו אם הסכים, אע"פ שיש לו הכרח להסכים והפועל מנצל את הכרחו לבקש יותר מהשווי וההפסד]

.

"שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה וכו'". [שטף נחל חמורו וחמור חבירו, שלו יפה מנה ושל חבירו מאתים, והניח זה את שלו והציל את של חבירו, אין לו אלא שכרו. ואם אמר לו אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו]

וצריכא [אחרי שהשמיע לגבי יין ודבש צריך גם להשמיע בחמור], דאי [שאם] אשמעינן קמייתא [ראשונה. ביין ודבש], התם [שם] הוא דכי פירש יהיב ליה דמי כוליה [שכשפירש נותן לו דמי כולו] משום דבידים קא פסיד [כשפירש שהוא עשה על מנת לקבל דמי היין הפסיד בידיים את היין על סמך זה, והיינו אומרים שדווקא כיוון ששפך בידיים התחייב בעל הדבש לשלם לו. רש"י: דבידים קא פסיד – שופך את יינו בידים בשבילו], אבל הכא [כאן] דממילא [הוא לא הפסיד בידיים את חמורו אלא חמורו כבר היה במצב של הפסד והוא רק נמנע מלהצילו] נימא [נאמר] אין לו אלא שכרו [שאין זה נחשב שהוציא ממון על סמך התחייבות חבירו].

ואי [ואם] אשמעינן סיפא [לגבי חמור, ולא היה אומר לגבי יין ודבש] הכא [כאן] הוא דבסתמא אין לו אלא שכרו משום דממילא [בסתמא שלא אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי היינו אומרים שאין לו אלא שכרו דווקא בחמור שממילא הוא נפסד], אבל התם [שם] דבידים [שפך את היין] אימא [אמור] אפילו בסתמא יהיב ליה [נותן לו] דמי כולה [אם היה אומר רק לגבי חמור, היינו יכולים לומר שביין גם אם לא אמר אציל את שלך וכו', כיוון ששפך בידיים את היין אומדים כאילו פירש שהוא אומר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי]. צריכא [הגמרא מסיקה שאין קושיא על הצריכותא ומקבלת אותה].


בעא מיניה [שאל ממנו] רב כהנא מרב, ירד להציל [על מנת שיתן לו דמי שלו. רש"י. פירש אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי] ועלה שלו מאליו מהו? [מי [האם] אמרינן מעיקרא דאפקריה כאבוד דמי, ומחייב לו היאך לשלומי, והדר זכה ביה מריה [בעליו] מהפקירא. או דלמא [שמא] כיון דסליק סליק. רש"י.

האם אומרים שכיוון שבעל החמור ששווה מאה הסכים שלא להציל את חמורו מאותה שעה הפקירו ואיבד אותו וכאילו מת, והוא מילא את חלקו בהסכם וחבירו חייב לשלם לו מנה בעד חמורו, ומה שמאליו עלה גם חמורו הרי זו זכייה מהפקר ונשכר. או שאומרים שכיוון שעלה חמורו לא התקיים מה שהסכימו, שחבירו התחייב לשלם תמורת אבדן חמורו והרי לא אבד ולכן לא על זה הסכימו ופטור חבירו מלשלם על חמורו]

אמר ליה משמיא רחימו עליה. [משמים ריחמו עליו. רש"י: ויהיב ליה [ונותן לו] דמי כאילו מת]

כי [כמו] הא דרב ספרא הוה קא אזיל בשיירתא [היה הולך בשיירה], לוינהו ההוא ארי [ליווה אותם אותו אריה. רש"י: נתחבר עמהם ארי והיה משמר בהמותיהם מחיות וליסטים].

כל לילא קא שדר ליה חמרא דחד מינייהו [כל לילה שלח לו חמור של אחד מהם] וקא אכיל [ואכל].

כי מטא זמניה [כשהגיע זמנו] דרב ספרא שדר ליה חמרא ולא אכליה [כל לילה היה אחד מבני השיירא שולח חמור לאריה והיה אוכלו. כשהגיע תורו של רב ספרא שלח את חמורו והאריה לא אכל אותו].

קדים רב ספרא וזכה ביה. [קדים רב ספרא קודם שיחזיק בהן אחר שהרי הפקר היה. רש"י. רב ספרא הזדרז לעשות משיכה בחמור לקנות אותו בחזרה. כיוון שהפקיר את חמורו הוצרך לקנותו מחדש מההפקר]

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, למה ליה למיזכי ביה [לזכות בו], נהי [למרות] דכי אפקריה אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה?

[תוספות: אדעתא דאריה אפקריה כו'. לא דמי להא דאמר באלו מציאות (בבא מציעא כ"ד א') המציל מן הארי ומן הדוב כו' הרי הוא שלו מפני שהבעלים מתייאשים מהן, דהתם [ששם] ודאי שהארי בא לטרוף כדמשמע המציל מן הארי מתייאש לגמרי, אבל הכא [כאן] הארי היה עמהם והיה מלוה אותם לשמור בהמותיהם מחיות וליסטים רק שהיו נותנים לו לאכול חמור בכל לילה ואפשר שפעמים היה שבע ולא אכיל, הלכך אין מפקיר אלא אדעתא דאכיל ליה אריה, והא לא אכיל ליה]

אמר ליה רב ספרא לרווחא דמילתא הוא דעבד. [שלא יהא ערעור בדבר. רש"י]

.

בעא מיניה [שאל ממנו] רב מרבי, ירד להציל ולא הציל מהו?

אמר לו וזו שאילה, אין לו אלא שכרו. [יש לו שכר אבל רק שכרו כפועל ולא דמי חמורו שהפסיד. עיין לקמן ביאור בזה]

איתיביה: "השוכר את הפועל להביא כרוב ודורמסקנין [פרושים. לשון מורי. לשון אחר אדרופיי"ש, ועשב הוא הנאכל בשלקות קדירה. רש"י] לחולה והלך ומצאו שמת או שהבריא נותן לו שכרו משלם"? [יש לדייק למה לא אמר רק "משלם לו שכרו", ולמה הוסיף "משלם". ומשמע שיש שכר שלם ושכר שאינו שלם, ומשמיענו שמשלם לו שכר שלם, ודייקו התוספות מכך שמדובר אפילו אם התנו על שכר יותר מהשווי כפועל, מטעם שהשליח אין פרנסתו בכך אלא עוסק בדבר אחר ומפסיד מה שהיה יכול להשתכר שם, וחידשה הברייתא שאע"פ שלא הוצרך לבסוף לשליחות משלם לו מלוא השכר שהתנו ולא רק כשוויו.

ופירוש זה מוכרח גם מכיוון שהרי רבי מודה שיש לו שכר כפועל, ורק אמר שלא משלם לו בנוסף גם דמי הפסד החמור, ואם נפרש את הברייתא של השוכר את הפועל להביא וכו' שמשלם לו שכרו כפועל אין מזה קושיא על רבי, ובהכרח הקושיא ממה שמשלם לו אפילו את ההפסד, וקשה למה רבי אמר שלא משלם לו הפסד החמור]

אמר ליה מי דמי [האם דומה], התם [שם] עביד [עשה] שליח שליחותיה [השליח עשה את כל מה שהוסכם והבעלים הוא שלא נצרך], הכא [כאן] לא עביד שליח שליחותיה [כאן הבעלים נצרך, והשליח הוא שלא עשה מה שהוסכם].

.

.

(בשולחן ערוך חושן משפט רס"ד ד' כתב:

"ירד להציל ולא הציל אין לו אלא שכרו הראוי לו.

הגה: ודוקא שהתנה עם הבעלים, אבל לא התנה עם הבעלים וירד להציל ולא הציל, אפילו שכרו אין לו, דהא לא הועיל לו".

בנתיבות המשפט שם הקשה לפי דברי השולחן ערוך חושן משפט סימן של"ד א': "השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק, או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר, פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו כלום, אף על פי שגם בעל הבית יודע דרך הנהר. אבל אם אין הפועל יודע דרך הנהר, ובעל הבית יודע, נותן לו שכרו כפועל בטל.

הגה: וכן בכל אונס שאירע לפועל, בין ששניהם היו יודעין שדרך האונס לבא או ששניהן אינן יודעין, הוי פסידא דפועל. אבל אם בעל הבית יודע והפועל אינו יודע, הוי פסידא דבעל הבית (טור ס"ב)".
מאחר שכל אונס הוא על הפועל אם כן גם אם התנו בפירוש, כיוון שאירע אונס ולא עשה את הפעולה פטור בעל הבית מלשלם לו. ומכח זה הקשה הנתיבות המשפט מדוע פסק השולחן ערוך שאם התנו בפירוש חייב לשלם לו אע"פ שלא הצליח להציל.

ונראה שמכח זה פירש העיר שושן [מהר"ם יפה בעל הלבוש, תלמיד הרמ"א והמהרש"ל וממלא מקום המהר"ל ברבנות פראג] הובא בסמ"ע שמה שחייב השולחן ערוך הוא דווקא בהתנו בפירוש שגם אם לא יצליח להציל ישלם לו. אמנם הסמ"ע הקשה עליו שאם התנו כן בפירוש ישלם לו גם דמי חמורו, ולמה כתב השולחן ערוך שישלם לו רק שכרו כפועל ולא דמי חמורו.

הנתיבות המשפט שם כתב לתרץ: "לכן נראה הטעם דכשהתנה אז אף אם לא הציל מכל מקום כיון שגילה דעתו שרצה לשכור מצילין, הרי הרויח במה שהלך זה, שלא היה צריך ליתן שכר למצילין אחרים, משום הכי צריך ליתן לו שכרו.

מה שאין כן כשלא התנה ואין לו רק דין יורד לנכסי חבירו שלא ברשות, דאין לו רק הוצאה שיעור שבח, וכשלא השביח אינו נוטל כלל". וזה תמוה כיוון שאין כאן ריווח לבעלים ולכל היותר מניעת הפסד וגם זה לא וודאי, שמא לא היה מוצא לשכור אחרים, ושמא אחרים היו מצליחים להציל, ואין בזה טעם לחייבו לשלם.

ונראה לעניות דעתי שהנה ודאי מדובר שאפשר להציל את החמור רק על ידי הדחק, ולכן הבעלים לא מציל בעצמו, ולכן יש בזה מצוות השבת אבידה כמו שכתבו בראשונים, שאם הבעלים יכול להציל בקלות ואינו רוצה אין כאן השבת אבידה. לעניות דעתי פשוט שמה שנאמר שכל אונס הוא על הפועל זה רק בדבר שהדרך היא שיכול לעשות את הפעולה בלא אונס. אבל אם ידוע מראש שקשה להציל ואפשר רק על ידי הדחק, ויש צד גדול שלא יצליח, אומדן דעתם פשוט שהבעלים מסכים לשלם גם אם הפועל לא יצליח, שהרי לא בשופטני [טפשים ומשוגעים] עסקינן שיסכים להכניס את עצמו לדחק ולנסות להציל על צד רחוק, ואם יצליח יטול שכר כמו פועל שעושה במקום שאין בו דחק, ואם לא יצליח יטרח בחינם.

וזה כדברי העיר שושן, ואין צורך לדחוק שהתנו בפירוש שיקבל שכרו גם אם לא יצליח, שבמקום דחק האומדן פשוט שכך כוונתם.

ומה שהקשה עליו הסמ"ע שאם כן ישלם לו כל מה שהתנו וגם את דמי חמורו ולא רק את שכרו, שבממון הכל לפי התנאי והרי כך התנו. לעניות דעתי יש ליישב שהנה כתב תוספות הרא"ש בשיטה מקובצת: ""ולימא ליה אנא מהפקירא קא זכינא" – שאינך מתרצה שאשפוך את ייני ואטול דמיו מתוך דובשנך אם כן איני מחויב להציל דובשנך כדי להשיב אבדה, דשלי קודם, ונמצא שכל הדבש הפקר כיון שאין לו הצלה".

ומלשונו משמע שהתנאי ביניהם אינו שבעל הדבש מתחייב לשלם דמי היין שנשפך מנכסיו, אלא רק מתחייב לתת מתוך הדבש חלק מהדבש כשווי היין שנשפך. ולא היה צורך להרא"ש להעמיד דווקא באופן כזה אלא שהיה משמע לו שכך פשטות העניין, ואפשר שכך דעת שאר ראשונים. ולפי זה מיושבים דברי העיר שושן שבאמת הכל לפי התנאי, רק התנאי היה לתת מתוך חמורו דמים כשווי הפסד חמור חבירו ולא התחייב לשלם משאר נכסיו, וכיוון שלא הציל את חמורו אינו משלם לו אלא רק שכרו כפועל.

ותירוץ הגמרא הוא שהנה מה ששאל רב מרבי הוא כשהתנו ביניהם, והיה פשוט ששכרו כפועל משלם לו והשאלה היתה רק האם משלם גם את הפסד החמור, וגם הברייתא במביא כרוב ודורמסקנין לחולה היא בשהתנו ביניהם ולכן משלם לו שכרו משלם דהיינו גם את הפסדו ולא רק שכרו כפועל.

ובמשנתינו בחמור השכר כפועל אינו תלוי אם יצליח להציל כיוון שכך דרך ההסכמה על פעולת שכיר במקום שיש צד גדול שלא יצליח. אבל מה שמתחייב לשלם לו דמי הפסד החמור, הטעם שההתחייבות היא רק מגוף החמור שיציל ולא מכל נכסיו כמשמעות לשון הרא"ש, היא משום שאת דמי ההפסד הם מסכימים שיהא תלוי בהצלחתו להציל. ובזה מחלקת הגמרא ששם הוא הצליח והביא כרוב ודורמסקנין, וכאן לא הביא חמור ולכן אינו נוטל דמי הפסד חמורו)

בבא קמא – דף קט"ו עמוד ב'

01/18/2011

מתני' זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש, נסדקה חבית של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכו [מפני שהדבש דמיו יקרים. רש"י לעיל כ"ז א'] אין לו אלא שכרו. [שכר כלי ושכר פעולה. רש"י. השימוש בחבית הריקה והטורח, את זה עושה המציל בשביל בעל היין על דעת לקבל שכר ואומדן דעתו של בעל הדבש שניחא לו בזה ולכן מתחייב לשלם לו שכירות שימוש החבית ושכרו כפועל. אבל דמי היין ששפך כדי לרוקן את החבית שיוכל להשתמש בה זו לא פעולה שאפשר לחייב עליה את בעל הדבש מדיני שכירות, ועל זה אינו משלם לו]

ואם אמר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו. [כיוון שאמר לו אני שופך את היין על סמך שאתה אומר שאתה מתחייב לי דמיו, כיוון שהוציא ממון ששפך את היין על סמך דיבורו, מתחייב בדיבורו להשתעבד לחוב ממון כפי שפסק ונקנה שעבוד גוף בגופו. וכמו בהלוואה שהמלווה מוציא ממון על סמך שהלווה אומר שישתעבד לחוב, ולכן דיבורו של הלווה שהוא מתחייב גורם שייקנה בגופו שעבוד גוף על החוב. שמה שכנגדו מוציא ממון על סמך דיבורו זהו מעשה הקניין הקונה את הבעלות על שעבוד גוף, ומועיל כמו הגבהה לגבי בעלות על מטלטלין או נתינת כסף לגבי קרקעות וכל כיו"ב]

שטף נחל חמורו וחמור חבירו, שלו יפה מנה [מאה] ושל חבירו מאתים, והניח זה את שלו והציל את של חבירו, אין לו אלא שכרו.

ואם אמר לו אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו.

 

גמ' ואמאי [ולמה], לימא ליה מהפקירא קא זכינא [לומר לו מהפקר אני זוכה. רש"י: ולימא ליה מהפקירא זכינא – דבש שלך היה הולך כולו לאיבוד והריני כמציל מן ההפקר, ואמאי אין לו אלא שכרו, כוליה דבש לישקול [כל הדבש יטול]. וגבי חמור ליכא למימר הכי [אין לומר כך] דיכול להצילה הוא], מי [האם] לא תניא: "הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן וראה שהן משתברות [והכל נשפך ביחד. רש"י] לא יאמר הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי, ואם אמר לא אמר כלום"? [אלמא כיון דלאיבוד אזל [הולך] לית בהו [אין בהם] זכייה והפקירא הוא. רש"י]

כדאמר רבי ירמיה [לקמן. רש"י] כשעקל בית הבד כרוך עליה, הכא נמי [כאן גם] כשעקל בית הבד כרוך עליה. [בעקל דדובשא כרוך עליה, חבית של דבש קשורה בעקל ולא ישפך הכל אלא מנטף מעט מעט וליכא [ואין] הפקר. רש"י]

 

"ואם אמר לא אמר כלום", והתניא: "מי שבא בדרך ומעות בידו ואנס כנגדו לא יאמר הרי פירות [של מעשר שני. רש"י] שיש לי בתוך ביתי מחוללים על מעות הללו, ואם אמר דבריו קיימין"? [אע"פ שהן הולכות לאיבוד, שוודאי יגזול ממנו האנס את המעות, אין דינן כהפקר שהרי בדיעבד נתחלל עליהן המעשר]

הכא [כאן] במאי עסקינן בשיכול להציל.

אי [אם] בשיכול להציל לכתחלה אמאי לא יאמר?

בשיכול להציל על ידי הדחק.


וכל היכא [היכן] דאיכא [שיש] הפסידא לכתחלה לא יאמר? [וכל היכא דאיכא קצת הפסד וליכא איבוד לגמרי, כי הכא [כמו כאן] דמוקמת לה בשיכול להציל על ידי הדחק ושמא יציל. לכתחלה לא יאמר – בתמיה. רש"י]

והתניא: "הרי שהיו לו [ללוי. רש"י] עשר חביות [יין] של טבל טמא, וראה אחת מהן שנשברה או שנתגלתה [אם נתגלתה חוששים שמא שתה ממנה נחש ונשאר בה ארס], אומר הרי היא תרומת מעשר על תשע חברותיה, ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן"? [עשר חביות של טבל הטבול לתרומת מעשר [שמחוייב הלוי להפריש ממנו תרומת מעשר לכהן], והוא טמא דתרומת מעשר דידיה [שלו] לא חזיא [ראויה] לכהן לשתיה אלא לזלף [לריח טוב], ולקמיה מוקי לה [מעמיד אותה] ביין חדש דלא חזי כולי האי [שלא ראוי כל כך] לזלף, דלא אלים ריחא [שלא חזק הריח], ופסידא פורתא [מועט] הוא דאיכא [שיש] כמו זה שיכול להציל על ידי הדחק.

שמן דתרומה טמאה – חזי [ראוי] להדליק, וכי מפסיד לה לכהן איכא פסידא טובא [יש הפסד הרבה]. רש"י]

אמר רבי ירמיה כשעקל בית הבד כרוך עליה. [כשעקל בית הבד כרוך עליה – דלא חשיב פסידא כולי האי [כל כך] כגון זה שאין יכול להציל אלא על ידי הדחק. רש"י.

תוספות: ""וכל היכא דאיכא פסידא לכתחלה לא". לא גרסינן ליה כדפירש הקונטרס, דהא בברייתא דמייתי [שמביא] נמי [גם] אסור לכתחלה היכא דאיכא [היכן שיש] הפסד כהן דקתני ובשמן לא יעשה, ואם כן לעיל נמי [גם] דאיכא הפסד כהן שפיר אסור לכתחלה. אלא אמאי דקאמר לעיל דאפילו דיעבד לא אמר כלום פריך".

ועיין הגהות הב"ח שרש"י שלפנינו הוא לפי הגרסה שמחקו התוספות, ומביא גרסה אחרת ברש"י כאן לפי הגהת התוספות וכמו שכתבו בתוספות שלפי גרסת רש"י שהיתה לפניהם הגיה כמוהם. ועיין עוד בזה בפני יהושע]

 

בשלמא שנשברה חזיא [ראויה] אלא נתגלתה למאי חזיא? [ואפילו הכי קתני אומר הרי הוא תרומה, אלמא להפסד מועט לא חששו. רש"י.
תוספות: אלא נתגלתה למאי חזיא. אבל משמן לא פריך דקתני בשמן לא יעשה אבל התרומה חלה, וכי נתגלתה למאי חזיא, דאיכא למימר דחזיא להדלקה, ומכל מקום איכא הפסד כהן כיון שאין יכול להדליק בו כי נתגלתה אלא בטורח כי צריך שלא יגע בשמן כלל ולא בכלי במקום שיש שמן]

וכי תימא [תאמר] חזיא לזילוף, והתניא: "מים שנתגלו [חוששים שמא שתה מהם נחש והותיר בהם ארס] הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, ולא יגבל בהן את הטיט, ולא ירבץ בהן את הבית, ולא ישקה מהם את בהמתו, ולא בהמת חבירו"? [לא ישפכם – שלא יעבור עליהם אדם יחף ויכנס ארס של נחש ברגלו על ידי מכת צרור וימות. ולא ישקה בהן לבהמתו – משום סכנת נפשות שמא ישחטנה אחרי כן. רש"י. בתוספות בכמה מקומות כתבו שעכשיו שאין נחשים מצויים בינינו אין לחשוש לגילוי. וכך פסק השולחן ערוך יורה דעה קט"ז א']

דעבר לה במסננת. כר' נחמיה דתניא: "מסננת יש בה משום גילוי [מסננת – כלי על גבי כלי ונותנין השמרים בתוך העליון והוא ככברה והיין מסתנן מאליו. יש בה משום גילוי – צריך לכסות העליון כדי שלא ישתה בו נחש ואף על פי שהיין מסתנן והולך חיישינן שמא יעבור הארס עם היין לתוך הכלי, וכל שכן כשהתחתון מגולה. רש"י]. אמר רבי נחמיה אימתי בזמן שהתחתונה מגולה, אבל בזמן שהתחתונה מכוסה אף על פי שהעליונה מגולה אין בה משום גילוי, לפי שארס של נחש דומה לספוג וצף ועומד במקומו".


לאו איתמר עלה [נאמר עליה] אמר רבי סימון אמר רבי יהושע בן לוי לא שנו אלא שלא טרקו, אבל טרקו אסור? [שלא טרקו – בשלא עירבו אדם וכגון הך מסננת שאין איש נוגע בה. אבל טרקו אסור – והכא בהך חבית כי מערה ושדי ליה מחבית למסננת מטריק ומתבלבל הארס עם היין ויוצא דרך המסננת לכלי. רש"י]

התם נמי אפשר דמנח מידי אפומא דחביתא ושפי ליה. [שם גם אפשר שמונח דבר על פי החבית ושופך אותו. רש"י: דמנח מידי – בגד או שולי כברה על פי חבית. ושפי ליה – ומסננו בנחת. שפי לשון שופך כמו השופה יין לחבירו בבא מציעא (ס' א' עיין שם). רש"י]

 

ורבי נחמיה מי תרמינן [האם אנו תורמים. רש"י: ואי [ואם] ההיא דעשר חביות רבי נחמיה היא מי תרמינן מן הטמא על הטמא], והתניא: "תורמין מן הטמא על הטמא, ומן הטהור על הטהור, ומן הטהור על הטמא, אבל לא מן הטמא על הטהור. רבי נחמיה אומר אף מן הטמא על הטמא לא התירו לתרום אלא בשל דמאי"? [אלא בשל דמאי – הקילו משום דרוב עמי הארץ מעשרין הן וכבר נתעשר. רש"י. דמאי הם פירות שנלקחו מעם הארץ וגזרו בהן שמא לא עישר]

הכא נמי [כאן גם] בשל דמאי.


אמר מר: "ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן", מאי שנא שמן דראוי להדליק, יין נמי [גם] ראוי לזילוף? [לזלפו לריח טוב]

וכי תימא [תאמר] זילוף לאו מילתא היא [לא דבר הוא], והאמר שמואל משום רבי חייא שותין מלוג בסלע ומזלפין מלוג בשתים. [לשתיה אם ימצא יין בזול לוג בסלע יקח, אבל לזלף יקח אפילו ביוקר הלוג בשתים סלעים דהנאה יתירא היא. רש"י]

הכא [כאן] במאי עסקינן, בחדש. [שריחו חלש]

והא ראוי לישנו?

אתי ביה [יבוא בו] לידי תקלה. [לשתותן והרי היא טמאה. רש"י]

שמן נמי [גם] אתי ביה לידי תקלה?

דמנח [שמונח] בכלי מאוס.

יין נמי [גם] מנח ליה בכלי מאוס?

השתא [עכשיו] לזילוף קא בעי ליה [צריך אותו], בכלי מאוס קא מנח ליה?


ותקלה עצמה תנאי [מחלוקת תנאים] היא, דתניא: "חבית של יין של תרומה שנטמאת, בית שמאי אומרים תשפך הכל [כולה ביחד. רש"י], ובית הלל אומרים תעשה זילוף.

אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני אכריע, בבית תעשה זילוף, ובשדה תשפך הכל". [דאדממטי ליה לגו ביתא אתי ביה לידי תקלה [שעד שמביא אותו לתוך הבית בא בו לידי תקלה]. רש"י]

איכא דאמרי [יש שאומרים. גרסה אחרת בברייתא]: "בישן תעשה זילוף ובחדש תשפך הכל".

[המשך הברייתא לפי שתי הגרסאות:] "אמרו לו אין הכרעה שלישית מכרעת". [טעם עצמך אתה אומר ולא כדברי אחד מהן, ששניהם לא הזכירו בית ושדה.

והיכי דמי [ואיך דומה] הכרעה, כגון אי [אם] הוה תני בית שמאי בין נטמאת בבית בין בשדה תשפך הכל, ובית הלל אומרים בין בבית ובין בשדה תעשה זילוף, רבי ישמעאל אומר נטמא בשדה תשפך הכל בבית תעשה זילוף, דטעמא דתרוייהו קמכרע [שטעם של שניהם מכריע], והוו להו לגבי בית תרי [שניים. רבי ישמעאל ובית הלל שניהם לקולא בבית דלא כבית שמאי], ולגבי שדה תרי [רבי ישמעאל ובית שמאי שניהם לחומרא בשדה שלא כבית הלל], והלכתא כתרי [כשניים] שאין עומדין דברי יחיד במקום שנים, דאחרי רבים להטות כתיב (שמות כג), כי ההוא דקולי מטלניות דבמה מדליקין (שבת כ"ט א'). אבל הכא [כאן] דאינהו לא גלו דעתייהו דליהוי שום מידי חילוק [שהם לא גילו דעתם שיהיה שום דבר חילוק] בין בית לשדה, טעמא דנפשיה [של עצמו] קאמר [ויש כאן שלוש דעות שונות ואין שתיים מהן מצטרפות כנגד השלישית]. רש"י.

רש"י פסחים כ"א א': דעת שלישית היא זו שבית שמאי ובית הלל לא הזכירו לגלות דעתם דניהוי חיישינן לתקלה כלל. דאי הוו אמרו הכי [שאם היו אומרים כך] בית שמאי אומרים בין בבית בין בשדה תשפך הכל, ובית הלל אומרים בין בבית בין בשדה תיעשה זילוף, ואתה בא להכריע ולומר בבית כבית הלל, בשדה כבית שמאי, הויא הכרעה. אבל השתא דלא הזכירו בית ושדה טעמא אחרינא הוא ולאו משום תקלה, ורבי ישמעאל חייש לתקלה, והיינו תנאי [מחלוקת התנאים לגבי תקלה דעה אחת היא בית הלל ובית שמאי שלא חוששים לתקלה, וכנגדם רבי ישמעאל שחושש לתקלה]]

 

בבא קמא – דף קט"ו עמוד א'

01/15/2011

איתמר [נאמר], גנב ומכר ואחר כך הוכר הגנב, רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון. [דינו של בעל הבית ותביעתו על הגנב היא, ואין הלוקח בעל דינו, ואם בא לגבותו הימנו [ממנו] יתן דמים, ואע"ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר לוקח הכלים בחנם ויפרע מן הגנב. רש"י. מה שכתב רש"י שהבעלים יכול לגבות את החפץ מהלוקח ורק צריך לתת דמים ללוקח צריך ביאור עיין מה שכתבתי בזה לקמן אחרי דברי רב פפא]

רבי יוחנן משמיה דרבי ינאי אמר הדין עם השני. [דינו של בעל הבית עם הלוקח הוא ויוציא הימנו כליו בחנם [והלוקח יתבע מעותיו מהגנב]. רש"י]

אמר רב יוסף לא פליגי [לא חולקים], כאן לפני יאוש הדין עם השני [לפני יאוש – לקחו מן הגנב לפני יאוש. רש"י], כאן לאחר יאוש הדין עם הראשון, ותרוייהו אית להו [ושניהם יש להם] דרב חסדא. [דרב חסדא – גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה, בריש פירקין [לעיל קי"א ב'], והאי נמי [גם] אע"ג דיהיב דמי [שנתן דמים] לגנב, לגבי האי [הבעלים] מיהא [מכל מקום] גזלן הוא, ומיהו [ועל כל פנים] היכא [היכן] דלא הוכר הגנב עבוד ליה רבנן תקנת השוק ליטול מה שנתן אבל היכא דהוכר הגנב עליו להחזיר אחריו. רש"י]

.

.

[דברים י"ח ג': "וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת זֹבְחֵי הַזֶּבַח אִם שׁוֹר אִם שֶׂה וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה".

מצוות עשה על כל שוחט בהמת חולין לאכילה לתת את הזרוע הלחיים והקיבה לכהנים. עיין שולחן ערוך יורה דעה סימן ס"א דיני המצווה. ושם סעיף כ"א כתב: "מתנות נוהגות בכל מקום, בין בארץ בין בחוצה לארץ, בין בפני הבית (פירוש בזמן שבית המקדש קיים) בין שלא בפני הבית. ויש מי שאומר שאינן נוהגות בחוצה לארץ, וכן נהגו (ועיין בספר החנוך להרא"ה מצוה תק"ו)". ובימינו בארץ ישראל מתרשלים במצווה זו]
.

אמר ליה אביי ולא פליגי [ולא חולקים]? הא מתנות כהונה כלפני יאוש דמי [דכהן לא מייאש מינייהו [מהם]. רש"י], ופליגי [כלומר ואמר רב הדין עם הראשון. רש"י.

רב יוסף העמיד שדברי רב שהדין עם הראשון בלבד ואין לו תביעה על השני הם דווקא לאחר יאוש. וכעת בא אביי להוכיח מהמשנה לגבי מתנות כהונה שדברי רב הם גם לפני יאוש וחולק על רבי יוחנן, ומשום שאינו סובר כרב חסדא שהאוכל מהגזלן לפני יאוש הוא עצמו נעשה גזלן כלפי הבעלים, וביארתי הסברא לומר שלא כרב חסדא לעיל קי"א ב'], דתנן [משנה בחולין קל"ב א'. ועיין שם בגמרא קל"א א']: "אמר לו מכור לי מעיה של פרה והיו בהן מתנות [קיבה. רש"י] נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים. [נותן הלוקח קיבה לכהן דמסתמא מתנות לא זבין ליה [לא מכר לו]. רש"י.

רש"י חולין קל"א א': נותנן לוקח זה לכהן ואין המוכר מנכה לו ללוקח מן הדמים שהרי היה יודע הלוקח שהמתנות שם וזה לא מכר לו הקבה]

לקח הימנו במשקל נותנו לכהן ומנכה לו מן הדמים". [לקח הימנו במשקל הליטרא כך וכך ושקל לו הקבה. נותנן לו לוקח לכהן שהרי הגזל אצלו וצריך להשיב, והטבח ינכה לו מן הדמים על כרחו, שמכר דבר שאינו שלו. רש"י חולין קל"א א'.

רש"י חולין קל"ח ב': מנכה לו מן הדמים – משנשחטה זכו הכהנים במתנותיהן והדין על הטבח]
ואמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו אבל שקל לו הטבח הדין עם הטבח. [לא שנו – לקח הימנו במשקל נותנן לכהן דמשמע דהלוקח על כרחו נותנן לכהן והוא יתבע דמים מן המוכר. אלא ששקל – הוא לעצמו.

(רש"י חולין קל"ד א': לא שנו – היכא דלקח הימנו במשקל דקתני נותנן לוקח לכהן והוא חוזר ותובע דמים מן הטבח. אלא – כששקלן לוקח לעצמו, דכיון דטבח לא נגע בהן אינו בעל דברים של כהן, לפיכך זה הלוקח נותנן והוא שואל לו הדמים שעל הטבח היה מוטל ליתן)

אבל שקל לו הטבח הדין עם הטבח – דינו של כהן וערעורו על הטבח הוא, רב לטעמיה דאמר הדין עם הראשון דטבח כגנב ראשון ולוקח הוי שני, וקאמר הדין עם הטבח אלמא רב לית ליה [אין לו] דרב חסדא. רש"י]

אימא [אמור] אף דין עם הטבח. מהו דתימא [שתאמר] אין מתנות כהונה נגזלות, קא משמע לן. [אינן נגזלות דאלימא קנייה דידהו [שחזקה קנייה שלהם. של הכהנים] דמכח גבוה קאתו ליה [שמכח גבוה באו להם] וכל היכא דאיתנהו אימא דכהן נינהו [וכל היכן שהם אמור של כהן הם] ואפילו שקל לו הטבח יגבה הכהן נמי [גם] מן הלוקח. קא משמע לן [רב השמיענו שלא אומרים כך]. רש"י.

לפי תירוץ הגמרא על קושיית אביי רב סובר כרב חסדא שלפני יאוש יכול הבעלים לתבוע גם מהשני ותלוי ברצונו אם לתבוע מהראשון או השני, ואינו חולק על רבי יוחנן וכמו שהעמיד רב יוסף. ומה שרב אמר שעושים הכהנים דין עם הטבח הכוונה שיכולים לתבוע לא רק מהלוקח אלא גם מהטבח, והוצרך לומר כיוון שהיה מקום לומר שמה שהטבח שקל אין זה מעשה גזילה מהכהנים כיוון שקניינם חזק ומשיכה מהם לשם גזילה אינה מוציאה מרשותם להעשות גזלן, שגם אחרי המשיכה המתנות עדיין ברשותם מכח ציווי הקב"ה, ולכן מכיוון שכעת המתנות נמצאות אצל הלוקח והטבח לא עשה מעשה הוצאה מרשות ולא נתחייב בחיובי גזלן, יכולים לתבוע אותן רק מהלוקח ולא מהטבח. וחידש רב שיכולים לתבוע גם מהטבח כיוון שמשיכתו הוציאה מרשות כהנים וחייבה אותו בחיובי גזלן, ויכולים לתבוע גם מהלוקח כיוון שלקח לפני יאוש וכרב חסדא שיכול לתבוע מי מהם שרוצה]

ולאביי דאמר פליגי [חולקים. רב ורבי יוחנן], במאי פליגי?

בדרב חסדא. [פליגי בלפני יאוש ובדרב חסדא דרב לית ליה דרב חסדא. רש"י]

רב זביד אמר כגון שנתייאשו הבעלים ביד לוקח ולא נתייאשו ביד גנב, ובהא פליגי מר סבר יאוש ואחר כך שינוי רשות קני, שינוי רשות ואחר כך יאוש לא קני. ומר סבר לא שנא. [אין חילוק, וגם שינוי רשות ואחר כך יאוש קנה.

רש"י: "רב זביד אמר – היכא [היכן] דלא אייאוש בעלים דכולי עלמא אית להו [יש להם] דרב חסדא והדין עם השני. והכא [וכאן] כגון שנתייאשו כו'. לא שנא – דקני לגמרי ואפילו בדמי לא מהדר לו"]

.

.

(ביאור דברי רב זביד:

יאוש מוציא את החפץ מבעלות בעליו רק באבידה כשהחפץ מחוץ לרשות בעלים, אבל אם הוא מתייאש והחפץ בביתו אינו יוצא מרשותו. שינוי רשות דומה לשינוי השם, שמה שבעיני בני אדם הוא ברשות אחרת הוא כמו שהשתנה שמו של החפץ. שינוי רשות שבא מכח גזילה באיסור למי שסובר יאוש לבד לא קונה אינו נחשב בעיני בני אדם כשינוי רשות כיוון שבא באלמות וחטיפה וחייב להחזיר. לכן גם אם חוטף אדם אחר מרשות גזלן אינו נחשב שינוי רשות כמבואר בחושן משפט שס"א ה'. אם היה יאוש אחרי שלקח הלוקח, לפי רב זביד רב סובר שאע"פ שבשעה שהכניס הלוקח לרשותו היה בזה מעשה גזילה כיוון שלקח לפני יאוש וסובר כרב חסדא שלפני יאוש הלוקח הוא גזלן מהבעלים, מכל מקום לקיחת הלוקח אינה מעשה גזלנות כמו של הגזלן לעניין להחשיב בעיני בני אדם שאינו שינוי רשות, ונחשב שינוי רשות אצלו אע"פ שלקח לפני יאוש, וכשמתייאשים הבעלים אחר כך קונה הלוקח ביאוש ושינוי רשות. ורבי יוחנן סובר שלקיחת הלוקח לפני יאוש היא גזלנות גמורה ואינו שינוי רשות אצלו כמו שאינו אצל הגזלן, ולא מועיל היאוש אחר כך, ויכול הבעלים לתבוע מהלוקח כמו מהגזלן. עיין לעיל קי"א ב' ביאור כל זה באריכות.

אמנם עדיין קשה, הנה הגזלן עצמו פשוט שחייב תמיד לשלם דמי הגזילה בכל קניין שלא יהא וגם אם קנה ביאוש לחוד למי שסובר שיאוש לחוד קונה. שהוא מתחייב תשלומים מייד בשעת הגזילה וכל שאינו משיב את הגזילה בעין תמיד חייב לשלם. והיאוש ודאי היה רק מהחפץ, אבל וודאי הבעלים לא מחל לגנב על דמי הגניבה.

וכאן מדובר על חיובו של הלוקח, ואם היה יאוש ביד גנב ואחר כך לקח ממנו הלוקח, בוודאי לא חייב הלוקח לשלם דמים, שהגנב עצמו קנה את גוף הגניבה בבת אחת עם שהקנה אותה ללוקח, ונתחייב הגנב באותה שעה לשלם דמים וקנה את הגוף, והלוקח קנה את הגוף כשהוא כבר קנוי לגנב, ומשל הגנב קנה הלוקח ואינו חייב מאומה לבעלים.

אמנם כאן מדובר שכשקנה הלוקח עדיין לא היה יאוש בעלים, וכולי עלמא סוברים כרב חסדא שלפני יאוש השני גוזל מהבעלים ומתחייב לבעלים חיובי גזלן. ואם כן אם מועיל היאוש שאחרי קניינו של הלוקח לכך שיקנה הלוקח ביאוש ושינוי רשות, מכל מקום זהו רק לגבי גוף החפץ שאין הבעלים יכול להוציא את הגוף עצמו אפילו אם משלם דמים, אבל הלוקח חייב לשלם דמים לבעלים משום שהוא עצמו גזלן לגבי הבעלים והתחייב לו תשלומים כגזלן.

ולפי זה לא מובן לשון המחלוקת, שאין חילוק כלל בין הראשון לשני, שלרב אחרי שקנה השני בשינוי רשות ואחר כך יאוש, הבעלים כבר אינו יכול לתבוע את גוף החפץ כלל, אבל יכול לתבוע תשלומי דמיו בין מהראשון ובין מהשני, שגם השני התחייב לשלם דמים כגזלן מהדין של רב חסדא. ולרבי יוחנן שאין כאן קניין של החפץ כלל ששינוי רשות קונה רק אם היאוש קדם לו ולא אם היאוש בא אחריו, אם כן הבעלים יכול להוציא את החפץ בין מהראשון ובין מהשני. ומחלוקתם היא האם הבעלים יכול לתבוע את החפץ או דמים, אבל לשניהם אין חילוק בן ראשון לשני.

ונראה שצריך לומר כמו שכתב הפני יהושע כאן, שלפי רב ששינוי רשות ואחריו יאוש קונה אין הלוקח חייב לשלם דמי החפץ לבעלים [הפני יהושע כתב כן ליישב שלעיל ס"ח א' מבואר בדעת רב זביד שלרב יאוש לחוד קונה, ולמה כאן אמר דווקא בצירוף שינוי רשות. ותירץ ששם נאמר על הגנב עצמו שקונה ביאוש לבד, ואת הדמים וודאי משלם. וכאן אמר שיש צירוף שינוי רשות כדי שיהיה הדין שהלוקח לא משלם דמים].

וצריך ביאור כיצד ייתכן שהלוקח נפטר מדמים לפי רב חסדא שמשיכת הלוקח לקנות היא מעשה גזילה להתחייב חיובי גזלן לגבי הבעלים ואם כן התחייב דמים כל שלא משיב את החפץ וכגנב עצמו.

ונראה שלפי רב זביד יש כאן שלוש דעות, האחת דעת רמי בר חמא שהלוקח לא עשה שום מעשה גזילה כלפי הבעלים כיוון שהגנב הראשון כבר הוציא לגמרי מרשות בעלים ואחריו לא שייך עוד הוצאה מהבעלים ואין הלוקח מתחייב לבעלים מאומה גם אם לקח לפני יאוש. ורב חסדא שחולק, לדעת רבי יוחנן חולק לגמרי וסובר שאין חילוק כלל בין ההוצאה מרשות בעלים שעשה הגנב כשהוציא מהבעלים, לבין ההוצאה מרשות בעלים שעשה הלוקח כשמשך מהגנב. ומכח שאין לחלק מוכרח שיאוש לאחר שינוי רשות לא קונה, כיוון ששינוי הרשות לפני יאוש לרב חסדא הוא מעשה גזילה גמור הרי הלוקח הוא לגמרי כמו גזלן שנאמר באיסורא אתא לידו, וכמו שגזלן אינו קונה ביאוש מטעם באיסורא אתא לידו, כך ממש הלוקח אינו קונה ביאוש כיוון שבאיסורא אתא לידו.

ורב סובר שמה שמשך הלוקח את החפץ מרשות הגנב אין המשיכה מעשה גזילה כיוון שלא חידש במשיכה זו מאומה לגבי הבעלים, שמקודם היה מחוץ לרשות בעלים וכעת גם הוא מחוץ לרשות בעלים ואין נפקא מינה במשיכת הלוקח מהגנב שהוא לא עשה חידוש במה שהחפץ נפסד מהבעלים בכך שיצא מרשותו, ואין משיכת הלוקח מחייבת אותו בחיובי גזלן. ומשום שאין משיכה זו מעשה גזילה סובר רב שהיא נחשבת שינוי רשות.

אבל אם הלוקח אכל את החפץ, בזה רב סובר כרב חסדא שהלוקח משלם דמים ולא כרמי בר חמא. שאכילה היא מעשה גזילה חדש כיוון שהיא מחדשת הפסד בחפץ יותר ממה שהיה מופסד מקודם. וזה כמו שמבואר לעיל ס"ה א' שאם גזל חבית והתייקרה ואחר כך שתה או שבר אותה, משלם כשעת היוקר אע"פ שכל הגזלנים משלמים כשעת גזילה. כיוון שבשבירה או השתייה יש יותר הפסד בחבית ממה שהיה מכח המשיכה הראשונה, יש כאן שוב הוצאה חדשה מרשות בעלים על ידי הוספת ההפסד שבחבית, לכן יש בזה מעשה גזילה חדש, ומתחייב מחדש לפי שוויה בשעת שבירה או שתייה [ועיין שם שביארתי שהשבירה והשתייה הם מדין גזילה חדשה ולא שייך דין מזיק בחפץ אחרי שנגזל]. וכמו כן מה שאכל הלוקח זהו מעשה גזילה חדש ומתחייב עליו בתשלומי דמים. ודלא כרמי בר חמא שסובר שאפילו אכילת הלוקח אינה מעשה גזילה כיוון שאחרי הוצאת הגנב הראשון מהבעלים כבר יצאה לגמרי מרשות בעלים ולגזול מרשות גזלן אין בזה מעשה גזילה כלל גם לא באכילה. לכן רב הוא כשיטת רב חסדא שסובר שבא אחר ואכל השני חייב מדין גזלן. אבל אם השני קנה מכח יאוש בעלים, אין בעצם קניינו משום מעשה גזילה חדש, שהרי הקניין בא מחמת שהבעלים התייאשו והלוקח לא פעל מאומה לקנות ולגזול, ועל המשיכה של הלוקח מהגנב הרי לא התחייב חיובי תשלומין כגזלן, ולכן אם הלוקח קנה בייאוש פטור הלוקח מלשלם. וזהו שאמר רב שדינו של הבעלים על הראשון היינו לגבות מעות, כיוון שמהשני אינו יכול לגבות מעות אפילו שרב הוא כשיטת רב חסדא. וזכינו בזה בע"ה לאור בהיר בשיטת רש"י.

.

(לשון הפני יהושע שהבאתי [מה שהבאתי הוא סיום דבריו שכתב עוד יש לומר וכו']:

"רב זביד אמר כגון שנתייאשו וכו'. וקשה לרב זביד אליבא דרב מאי איריא [דווקא] משום דהוי לה שינוי רשות ואחר כך יאוש, ותיפוק ליה דאפילו יאוש כדי [בלבד] קונה, דהכי [שכך] קאמר רב זביד אליבא דרב להדיא בפרק מרובה (לעיל ס"ח א'). ושם כתבתי דהכא [שכאן] רב משמיה דר' חייא קאמר [רב עצמו באמת סובר שיאוש לחוד קונה, וכאן אמר שקונה דוקא בצירוף שינוי רשות כיוון שכאן מדבר בשם רבי חייא ודבריו הם לשיטת רבי חייא ולא לשיטת עצמו], ודוחק [דוחק לומר שדברי רב הם כשיטת רבי חייא ולא כשיטת עצמו] דאם כן מאי מקשה לעיל בסמוך דרב אדרב ממתנות כהונה [שהיה יכול לתרץ שדברי רב בחולין לגבי מתנות כהונה אינם כשיטת רבי חייא שרב כאן אומר משמו].

ויש ליישב דבאמת לרב זביד אליבא דרב ביאוש לחודא נמי קונה אלא דנקט שינוי רשות ואחר כך יאוש לרבותא דרבי יוחנן דאפילו הכי לא קני, ומשום דפליגי לענין לוקח דלא סגי [שלא די] בלא שינוי רשות נקט הכי [כך].

ועוד יש לומר דנהי [שלמרות] דסבר רב דיאוש כדי קונה, היינו גוף החפץ, אבל הדמים צריך [הגזלן] מיהא [על כל פנים] לשלם לבעלים, לכך נקט שינוי רשות ואחר כך יאוש דבכהאי גוונא לרב פטור [הלוקח] לגמרי, וזה נראה לי נכון"))

.

.

רב פפא אמר בגלימא [גלימה. כלומר החפץ הגזול עצמו] דכולי עלמא לא פליגי דהדר למריה [שחוזר לבעליו. ומעמיד מחלוקתם בלפני יאוש, שלאחר יאוש נקנה החפץ ביאוש ושינוי רשות ולכל הדעות אין חיוב להשיב את הגלימה אלא רק את דמיה], והכא [וכאן] בעשו בו תקנת השוק קמיפלגי [חולקים. ומחלוקתם כשהוכר הגנב, ואם לא הוכר לכל הדעות יש תקנת השוק], רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון, דינא דלוקח דלישקול [שיקח] זוזי מגנב ולא עשו בו תקנת השוק [עד כאן פירשנו "הדין עם הראשון" היינו שבעל הבית תובע את הגזלן ולא את הלוקח, שהגזלן הוא ראשון לגבי בעל הבית ולוקח נקרא שני. וכעת מדבר בלוקח שעושה דין עם הראשון ליטול את המעות ששילם, והכוונה עם הגזלן שהוא ראשון לגבי לוקח ולגביו בעל הבית נקרא שני. ואומר רב שיכול הלוקח לתבוע את הדמים ששילם רק מהגזלן ולא מבעל הבית]. ורבי יוחנן משום דרבי ינאי אמר הדין עם השני, דינא דלוקח דלישקול [שיקח] מבעל הבית ועשו בו תקנת השוק. [רב פפא אמר – לעולם בדלפני יאוש פליגי, ותרוייהו אית להו [ושניהם יש להם] דרב חסדא, ובגלימא דגניבה כולי עלמא לא פליגי דהדרא למרה [שחוזרת לבעליה] מיד בחנם ואין הלוקח יכול לעכבה על מעותיו, וכדרב חסדא, והדין עם הראשון דאמר רב לא בדין הבעל הבית קאמר אלא בדינו של לוקח קאמר.

תקנת השוק – על שקנאו לוקח בשוק בפרהסיא ולא הבין בו שנגנב עשו לו תקנה שישלם לו בעל הבית מעותיו.
ורבי יוחנן סבר עשו תקנה – ונהי דאית לן דרב חסדא ולא מצי [ולא יכול] לוקח למימר [לומר] לבעל הבית לאו בעל דברים דידי את [לא בעל דברים שלי אתה. כיוון שלקח מהגזלן לפני יאוש נעשה גזלן כלפי בעל הבית ובעל הבית תובעו], מיהו [על כל פנים] לאחר שישלם הגניבה יתבע מעותיו מבעל הבית [משום תקנת השוק].

ואי [ואם] קשיא מכל מקום דמי שקיל [דמים לוקח], מה לי משום תקנה מה לי משום טענת לאו בעל דברים דידי את [אם היינו אומרים שחולק על רב חסדא]?

נפקא מינה היכא דגזל ובא אחר ואכל בלא דמים, דאמרינן כדרב חסדא ואם השני נוח לו מן הראשון גובה הימנו. רש"י]

.

.

(מסברא היה מקום לומר שכשהגזילה קיימת בין לרב חסדא בין לרמי בר חמא נוטל הבעלים את הגזילה שהיא שלו ולא משלם דמים היכן שאין תקנת השוק, ומחלוקתם רק אם אכל השני, שאז לרמי בר חמא השני פטור ולרב חסדא חייב. שהרי השני לא זכה מאומה בגזילה ואין כאן הוצאת ממון ממנו, והיא של בעלים ואת שלו הוא נוטל ולמה עליו לשלם לשני בעדה. אמנם רש"י כתב להדיא שלרמי בר חמא אם הגזילה קיימת הבעלים משלמים עליה, שהרי כתב "מה לי משום תקנה מה לי משום טענת לאו בעל דברים דידי את", ומדבר כשהגזילה קיימת שרק אז יש תקנת השוק, ומבואר שסברת רמי בר חמא לאו בעל דברים דידי את גורמת לחייב את הבעלים לשלם על הגזילה לשני כשהוא מוציא אותה ממנו גם בלא תקנת השוק. ושוב ראיתי שהרשב"א חולק על רש"י וסובר שאם הגזילה קיימת גם לרמי בר חמא הבעלים מוציא אותה מהלוקח בלא לשלם ללוקח דמים [היכן שאין משום תקנת השוק], והבאתי את דבריו לקמן והקשיתי עליו מהסוגיא.

והטעם נראה שלרמי בר חמא השני לא נחשב כהוציא מרשות בעלים כיווון שהגזלן הראשון כבר הוציא מרשות בעלים, ואין מעשה השני מעשה גזילה, וכל דין שיש לבעלים הוא רק עם הגזלן הראשון, ואין לבעלים דין עם השני ואינו יכול להוציא ממנו מאומה. ואע"פ שהחפץ שייך לבעלים ולשני אין בו זכייה כלל, מכל מקום החפץ מחוסר גבייה, וכדי לגבות צריך העמדה בדין להביאו לבית דין ולתבעו, ולבעלים אין תביעה על השני ולא כח להביאו לדין. אי אפשר לומר שהבעלים לא יטול את החפץ אם הוא קיים, שהרי הוא שלו ולא היה יאוש, אבל כשנוטל את החפץ גופו צריך לשלם דמיו כיוון שאין לו דין עם השני להוציא ממנו, משלם לו כדי שזה לא יהיה נחשב כהוצאה ממנו.

ולפי זה מסתבר שאין חילוק אם השני שילם בעד החפץ לראשון או לא. שאם תשלומי הבעלים לשני כשגובה ממנו הם משום שאין לבעלים דין איתו להוציא ממנו, חייב הבעלים לשלם לו גם אם קיבל מהראשון בלי דמים. ואם נאמר שכשלא שילם השני לראשון בעד החפץ הבעלים יכול להוציא ממנו בלי לשלם לו, אם כן גם אם שילם השני לראשון מה אכפת לבעלים בזה. הרי בתשלומים אלה לא קנה השני מאומה בגוף החפץ ומה עסק יש לבעלים בתשלומים אלה לומר שיהיו סיבה לחייב אותו.

ורב חסדא חידש שהשני נחשב כגזלן מהבעלים עצמו והבעלים יכול להוציא ממנו בלא לשלם לו.

ועל מה שרב חסדא השמיע את דינו מקשה רש"י שאחרי תקנת השוק חייב הבעלים לשלם לשני מכח תקנת השוק וחוזר הדין להיות כרמי בר חמא, והלכה למעשה לא נתחדש מאומה בדברי רב חסדא. ומתרץ רש"י שרב חסדא חידש באופן שהשני לא שילם דמים לגזלן הראשון בעד החפץ, ואז מכח תקנת השוק אין הבעלים חייב לשלם לו, ואז לרמי בר חמא אם השני אכל הוא פטור, ואם הגזילה בעין והבעלים מוציא אותה ממנו חייב הבעלים לשלם לו דמיה כיוון שאין לו דין איתו ואינו יכול להוציא ממנו ממון, ולרב חסדא גובה הבעלים מהשני את החפץ אם הוא קיים בלי לשלם לו, ואם אכל גובה ממנו הבעלים דמיו, כיוון שהשני בעצמו נחשב גזלן מהבעלים. ובין גזילה קיימת ובין נאכלה יש נפקא מינה להלכה בדברי רב חסדא באופן שלא שילם השני דמים ומיושב למה השמיע את דינו. ומה שכתב רש"י "נפקא מינה היכא דגזל ובא אחר ואכל בלא דמים", לפי זה אינו בדווקא הוא הדין שהשני לא אכל והגזילה קיימת גם יש נפקא מינה שתקנת השוק אין כאן שהרי לא שילם השני, ולרמי בר חמא הבעלים משלם לשני כשמוציא ממנו את גוף הגזילה ורב חסדא חידש לחלוק שהשני גזלן גם הוא ואין הבעלים משלם לו. וקשה לי דוחק זה בלשון רש"י ושמא יש טעות בדברי וצריך לי עוד עיון. ועיין עוד לעיל קי"א ב' מה שכתבתי בביאור דעת רמי בר חמא.

.

ושוב ראיתי שייתכן לומר שלרש"י כיוון שיכול הלוקח לומר לבעלים לאו בעל דברים דידי את, שלא מרשותך הוצאתי מאומה ואין לך דין עלי שאיני מכירך ואין לי שום עסק איתך, מכח זה אם בא הבעלים להוציא את החפץ בעין שנמצא אצל הלוקח אינו יכול להוציא ממנו אפילו את גוף החפץ, שאע"פ שהוא ממונו מכל מקום הוא מחוסר גוביינא ואין לו דין עליו.

אבל אם הגנב עצמו תובע את החפץ מהלוקח כדי להשיב אותו לבעלים הוא יכול להוציא ממנו, שהרי לא היה כאן יאוש ולא היה שום קניין בחפץ, והגנב מחוייב גם אחרי שנתן את החפץ ללוקח להשיב את החפץ לבעלים, שבמה שנתן את החפץ ללוקח עבר על חיובו להשיב וכיוון שלא חל שום קניין בחפץ מכח מה שהגנב הקנה ללוקח לא פקע חיוב הגנב להשיב את גוף החפץ גם אחרי שנתן אותו ללוקח. מה שהלוקח יש לו החזקה בחפץ היא החזקה בעלמא בלא שום קניין, ובאה לו מכח נתינת הגנב לו, והגנב בא אליו ואומר שלא היתה לו רשות וכח לתת לו שהרי הוא מחוייב ועומד להשיבו לבעלים ואינו יכול לעשות בחפץ כרצונו לתת לאחרים להחזיק בו וטעות ואיסור היה מה שנתן ללוקח להחזיק שאינו בעלים על זה ותובע שיחזיר לו כדי שיוכל לקיים חיובו להשיב. וכיוון שהלוקח מחזיק מכח נתינת הגנב אינו יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את ויש לגנב דין איתו ויכול להוציא ממנו, וישלם דמיו אם שילם לו הלוקח, ואם נתן בחינם מוציא הגנב מהלוקח ופטור מלשלם.

והבעלים אין לו דין על הלוקח מצד עצמו, אבל מה שיש לגנב דין על הלוקח מכח שחייב להשיב לבעלים, דין זה יכול לתבוע גם הבעלים עצמם מהלוקח, שקל וחומר הוא אם כל כח הגנב לתבוע מהלוקח הוא כדי להשיב לבעלים, אם כן את זה יכול גם הבעלים לתבוע כאילו בשליחות הגנב והרשאתו. ואז אומר הלוקח לבעלים אם היה לך דין עלי ולא הייתי יכול לומר לך לאו בעל דברים דידי את, היית גובה את החפץ ולא משלם, שהרי החפץ שלך ולמה תתחייב לשלם ומה אכפת לך ששילמתי לגנב. אבל כיוון שאין לך דין עלי, ואתה בא רק מכוחו של הגנב, כיוון שהוא יכול להוציא ממני רק אם ישלם לי את הדמים שבהם קניתי את החפץ, אתה לא עדיף ממנו וגם אתה יכול לרדת איתי בדין רק אם תשלם דמי החפץ. וזה דווקא אם הלוקח שילם, אבל אם הלוקח קיבל בחינם יוכלו הבעלים להוציא ממנו בחינם. וזה מדוייק בלשון רש"י היטב בע"ה.

ובסברא הדרך הראשונה שכתבתי מגומגמת במה שחילקתי שלגבות את החפץ ולשלם נחשב שאינו מוציא ממנו ואינו עושה עמו דין, ואם לא ישלם אז הוא מוציא ונחשב שיורד עמו בדין ויוכל לומר לו לאו בעל דברים דידי את, וכמובן חילוק זה אינו מחוור היטב, וגם דרך זו אינה מרווחת כל הצורך להבין למה הגנב יכול לרדת בדין עם הלוקח ולמה הבעלים יכול לתבוע במקומו, ועדיין צריך תלמוד.

.

– – –

.

בתחילת סוגייתנו הובאו דברי רב: "גנב ומכר ואחר כך הוכר הגנב, רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון".

רש"י כתב על דברי רב: "דינו של בעל הבית ותביעתו על הגנב היא, ואין הלוקח בעל דינו, ואם בא לגבותו הימנו [ממנו] יתן דמים, ואע"ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר לוקח הכלים בחנם ויפרע מן הגנב".

רש"י כתב דברים אלה לפני שהביאה הגמרא את דעות האמוראים בפירוש המחלוקת, ולא ביאר לפי איזה אמורא הוא מפרש את המחלוקת. רש"י כתב שגם לפי רב יכול בעל הבית להוציא את החפץ מהלוקח, והמחלוקת רק לעניין האם בעל הבית צריך לשלם ללוקח דמי החפץ. לפי רב יוסף רב מדבר לאחר שהיה יאוש [ורבי יוחנן לפני יאוש ולא פליגי], ואם כן נקנה החפץ ביאוש ושינוי רשות ואין הבעלים יכול ליטול את החפץ עצמו אלא יש לו רק תביעה על דמיו מהגנב הראשון.

לפי רב זביד היה יאוש כשהחפץ ביד לוקח ולרב קונה הלוקח בשינוי רשות ואחריו יאוש ואם כן גם לשיטתו אין בעל הבית נוטל את החפץ אלא רק תובע דמיו מהראשון.

לרב פפא בין רב ובין רבי יוחנן מדברים לפני יאוש, ואז באמת הדין שבוודאי בעל הבית נוטל את החפץ והמחלוקת רק לעניין האם בעל הבית משלם דמים ללוקח משום תקנת השוק או שלא עשו תקנת השוק כשהוכר הגנב. ופירוש רש"י מתאים לשיטת רב פפא מצד זה. גם משמע שמסקנת הסוגיא כרב פפא, שהוא בתרא והלכה כמוהו, והובא אחרון והגמרא ממשיכה להאריך לדון לפי דבריו, וגם מצד זה מסתבר שרש"י יפרש לפי שיטתו.

וכן פשטות לשון רב היא כפירוש רב פפא שאמר "והוכר הגנב", ומשמע שאמר כן משום שכשלא הוכר לכל הדעות עשו תקנת השוק, ובהוכר הגנב נחלקו רב ורבי יוחנן אם עשו תקנת השוק. ולרב יוסף ורב זביד ואביי לא מובן למה הזכיר דווקא הוכר הגנב כיוון שלא עוסק בתקנת השוק.

אלא שרב פפא מפרש "ראשון" ו"שני" שנאמרו בדברי רב ורבי יוחנן באופן אחר, שהוא לא מפרש שראשון הוא הגנב עצמו ושני הוא הלוקח, אלא להיפך, לדבריו מדברים על הלוקח וראשון הוא הגנב ושני הוא בעל הבית, ואם כן השיטות מוחלפות, שלרב פפא רב סובר שלא עשו תקנת השוק בהוכר הגנב ובעל הבית מוציא מהלוקח ולא משלם והלוקח יתבע את הגנב. ואילו רש"י פירש להיפך שזו שיטת רבי יוחנן ורב סובר שכן עשו תקנת השוק אף בהוכר הגנב, שרש"י פירש דלא כרב פפא אלא שמדברים על בעל הבית וראשון הוא הגנב ושני הוא הלוקח.

ולכאורה היה מקום לומר שאולי רש"י מפרש שהמחלוקת היא האם עשו תקנת השוק בלוקח או לא ומדברים בלפני יאוש וסוברים שניהם כרב חסדא, וכפירוש כרב פפא, ורק החליף את השיטות כיוון שכך הפשטות שראשון הוא גנב ושני הוא לוקח ומדבר בבעלים, וכדרכו לפרש תחילה כפי הפשטות ולא כמו מסקנת הסוגיא. אבל אי אפשר לומר כן שרש"י כתב "דינו של בע"ה ותביעתו על הגנב היא ואין הלוקח בעל דינו". ולשיטת רב פפא רב ורבי יוחנן שניהם סוברים שהלוקח הוא בעל דינו של בעל הבית וכרב חסדא, ואין הבנה ללשון שכתב רש"י "ואין הלוקח בעל דינו".

דברי רש"י מתאימים לשיטת אביי, שמדובר לפני יאוש, ורב לית ליה דרב חסדא אלא סובר כרמי בר חמא שאפילו לפני יאוש הלוקח לא נחשב גזלן מהבעלים, ואם הגזילה בעין הבעלים מוציא אותה ממנו כי היא שלו, אבל משלם לו את הדמים כיוון שהלוקח אומר לו לאו בעל דברים דידי את. ורבי יוחנן סבר כרב חסדא שהלוקח הוא גזלן מהבעלים והבעלים מוציא ממנו ולא משלם לו. ונראה שרש"י פירש לשיטת אביי, ומה שכתב "ואע"ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר לוקח הכלים בחנם", אין כוונתו לעניין תקנת השוק שלא בזה המחלוקת עוסקת, אלא כמו שביארתי מקודם שלרמי בר חמא כשהבעלים מוציא את גוף הגנבה מהגנב משלם לו את הדמים גם לולא תקנת השוק כיוון שאינו בעל דינו. וכתבתי שזה מחודש והיה מקום לומר מסברא כיוון שהלוקח אין לו שום זכייה על החפץ אין זה נחשב שהבעלים מוציא ממנו אם נוטל את החפץ ולא משלם לו, ועל זה אמר רש"י שאע"פ שהוכר הגנב ואין טורח ללוקח להוציא ממנו את מעותיו, ואז היינו אומרים שיכול הבעלים להוציא מהלוקח ולא לשלם לו, כיוון שמזומן ללוקח לתבוע את הגנב אין כאן הוצאה בדין מהלוקח, אפילו הכי יכול הלוקח לתבוע מהבעלים שישלם לו את דמי החפץ כיוון שאין לבעלים דין עמו ואין לו כח להוציא ממנו בדין, ורק את גוף החפץ נוטל כי הוא שלו אבל צריך לשלם כיוון שאין לו כח להוציא ממון וגם בהוכר הגנב זה נחשב הוצאת ממון.

אמנם שיטת אביי היא השיטה היחידה שנדחתה, וצריך ביאור למה מכל השיטות פירש רש"י בתחילת הסוגיא דווקא כדבריו. ונראה שרש"י פירש דווקא כשיטת אביי כיוון שרב אמר בחולין "אבל שקל לו הטבח הדין עם הטבח", ופשטות לשון רב מכריחה לפרש כאביי. ובהמשך הסוגיא דוחקים לפרש דברי רב שכוונתו אף עם הטבח, אבל בתחילת הסוגיא עדיין לא ידענו דוחק זה וסברנו שדברי רב לגבי טבח הם כפשוטם ודברי רב יוסף דחויים וכמו שהקשה עליו אחר כך אביי. ולכן בתחילת הסוגיא לפני שידענו את מה שתירצה הגמרא על קושיית אביי הוכרח רש"י לפרש כאביי, וזה נראה לעניות דעתי הישר והנכון בדעת רש"י. שוב ראיתי במהרש"א שעמד בזה וכתב שרש"י פירש לפי אביי ושמחתי שזכיתי לכוון לדעתו, ומה שהקשה עליו הפני יהושע מיושב במה שביארתי, ושיטת הפני יהושע ברש"י דחוקה.

.

.

רשב"א:

"ולאביי דאמר פליגי במאי פליגי, בלפני יאוש ובדרב חסדא פליגי. כלומר דרבי יוחנן כרב חסדא ורב דלא כרב חסדא.

קשה לי דבגזלה קיימת ולפני יאוש ליכא למאן דאמר, דעד כאן לא קאמר רמי בר חמא בריש פרקין (קי"א ב') בלפני יאוש שפטורים לשלם אלא בשאכלוה, אבל בגזילה קיימת מודה דחייבין להחזיר.

ויש לומר דלאביי מיירי הכא [מדבר כאן] בשאין גזילה קיימת, ואע"ג דכל הנך אוקמתא בשמעתין בגזלה קיימת, הא דאביי בשאין הגזילה קיימת".
הרשב"א חולק על רש"י וסובר שלרמי בר חמא אם הגזילה קיימת והבעלים נוטל אותה מהלוקח לפני יאוש אין הבעלים חייב לשלם לו לולא דין תקנת השוק מטעם שאומר לו הלוקח לאו בעל דברים דידי את. ולכן בגזילה קיימת אין מחלוקת בין רב חסדא לרמי בר חמא ולכן מכריח הרשב"א שלאבי מדובר בשאין גזילה קיימת.
אבל רש"י מעמיד דברי אביי בגזילה קיימת, והמחלוקת שלרב חסדא הבעלים נוטל בלי לשלם ללוקח ולרמי בר חמא הבעלים משלם ללוקח. ולפום ריהטא דברי רש"י מוכרחים שהרי רב אמר לגבי מתנות כהונה שאם שקל לו הטבח דינם של הכהנים עם הטבח, ואביי פירש דווקא עם הטבח ולא עם הלוקח, ולמד אביי מזה שדעת רב דלא כרב חסדא. והרי שם מדובר בהכרח שמתנות הכהונה קיימות בעין כמפורש בחולין קל"א א', ובוודאי הלוקח נותן אותן לכהנים שהרי הוא לפני יאוש ובלפני יאוש וגזילה בעין מודה רמי בר חמא שהבעלים נוטל את גוף החפץ כמו שכתב הרשב"א בעצמו, ובעל כרחך מה שאמר רב שהדין של הכהנים דווקא עם הטבח הכוונה לגבי לגבות את הדמים, שהכהנים מוציאים את גוף המתנות מהלוקח, אבל משלמים לו, כיוון שאין להם דין עמו וכדברי רש"י, ואת הממון ששילמו תובעים מהטבח. ולרב חסדא מוציאים מהלוקח ולא משלמים לו והלוקח יתבע את הטבח. ואם כדברי הרשב"א שלרמי בר חמא לפני יאוש מוציא הבעלים את הגוף מהלוקח ולא משלם לו, אם כן אין הבנה לדברי רב לפירוש אביי שדינם של הכהנים דווקא עם הטבח, שהרי גם לרמי בר חמא וגם לרב חסדא הם מוציאים את המתנות בעין מהלוקח בלי לשלם לו, והלוקח יתבע את ממונו מהטבח. וצריך לי עיון)

.

.

וסבר רב לא עשו בו תקנת השוק?

והא רב הונא תלמידיה דרב הוה [תלמידו של רב היה], וחנן בישא [חנן הרע. שהיה רע לב] גנב גלימא וזבנה [ומכר אותה], אתא לקמיה [בא לפני] דרב הונא, אמר ליה לההוא גברא [לנגזל] זיל [לך] שרי עביטך. [התר משכונך. כלומר פדה משכונך שבידו. רש"י. רב אמר לנגזל שאם רצונו לגבות את הגלימה שלו עליו לשלם ללוקח כאילו היתה משכון ביד הלוקח. וזהו משום תקנת השוק]

שאני חנן בישא כיון דליכא לאישתלומי מיניה [שאין להשתלם ממנו. שאי אפשר להוציא ממנו ממון] כלא הוכר דמי. [חנן נחשב כגזלן שלא הוכר, ובזה לכל הדעות משלם הבעלים ללוקח משום תקנת השוק. ומחלוקתם רק כשהוכר הגנב שרב סובר שיכול הבעלים לומר ללוקח כיוון שהוכר הגנב תן לי את גלימתי וגבה מעותיך מהגנב, ורבי יוחנן סובר שעשו תקנת השוק גם כשהוכר הגנב, אבל אם לא הוכר הגנב לכל הדעות עשו תקנת השוק]

אמר רבא אם גנב מפורסם הוא לא עשו בו תקנת השוק.

והא חנן בישא דמפורסם הוה ועשו בו תקנת השוק?

נהי דמפורסם לבישותא [לרוע] לגניבותא לא מפורסם.


איתמר [נאמר], גנב ופרע בחובו [חוב מלוה. רש"י], גנב ופרע בהיקיפו [הקף לחנוני. רש"י], לא עשו בו תקנת השוק, דאמרי לא אדעתא דהנהו יהיבת ליה מידי. [לא על דעת של אלה נתת לו מאומה. רש"י: לאו אדעתא – דהאי גניבה יהבתה ליה זוזי דמקמי הכא אוזפת ליה [לא על דעת של גניבה זו נתת לו זוזים שלפני כן הלווית לו]. עד כאן רש"י.

תקנת השוק היא שלא לנעול דלת לפני מוכרים שיחששו הלוקחים שמא החפץ גנוב, וכיוון שנתנו מעות על דעת לקבל את החפץ הגנוב תקנו להם שיוכלו לתבוע את המעות מהבעלים אם הוא יוציא מהם את החפץ. אבל כאן המלווה אינו כמו הלקוח שנתן מעות על דעת לקבל חפץ גנוב, ולכן לא תקנו לו תקנת השוק והבעלים יכול להוציא ממנו את הגניבה אם היא בעין והמלווה יתבע את מי שפרע לו]

משכנתא שוי מאתן במאה עשו בו תקנת השוק. [אם הגנב נתן חפץ גנוב שווה מאתיים כמשכון על הלוואה של מאה, אם אינו פורע ובעל החוב גובה מהמשכון, אם הבעלים מוציא ממנו את המשכון משלם לו הבעלים את הדמים משום תקנת השוק, כיוון שהמלווה הוציא ממון על סמך החפץ הגנוב. ואחר כך יתבע הבעלים את הדמים מהגנב אם יימצא]

שוה בשוה, אמימר אמר לא עשו בו תקנת השוק. מר זוטרא אמר עשו בו תקנת השוק. [משכנתא שוה בשוה – אין דרך לעשות כן להלוות על המשכון כל שויו, הלכך לאו אדעתא דהאי משכנתא אוזפיה [הלווהו] אלא הימוני הימניה [האמינו]. רש"י.

אם המלווה היה נותן את ההלוואה רק מכח המשכון, היה מבקש משכון שדמיו יתרים על דמי ההלוואה, ומכיוון שלא עשה כן מוכח שהאמינו והיה מסכים להלוות לו גם בלא משכון. ולכן לא נחשב שהוציא את הממון מכח החפץ הגנוב ולא עשו בזה תקנת השוק, והבעלים גובה את שלו בלא לתת דמים, ואם יימצא הגנב יתבע ממנו המלווה]

זבינא [מכירה] שוה בשוה עשו בו תקנת השוק. שוה מאה במאתן רב ששת אמר לא עשו בו תקנת השוק רבא אמר עשו בו תקנת השוק. [רב ששת אמר לא עשו – ואפילו ליטול מאה, דכי היכי [שכמו] דמאה יתירין מתנה היא, מאה דשויה נמי [גם] מתנה הוו.

ורבא אמר עשו תקנה – אפילו ליטול מאתים דאורחיה למזבין [שדרכו למכור] בדמים יקרים. רש"י.

אם מכר הגנב חפץ גנוב שווה מאה במאתיים, והבעלים גובה את החפץ מהלוקח, לדעת רב ששת המעות ששילם הלוקח הם כמו מתנה ומה שקיבל את החפץ כאילו קיבל במתנה, שאין דרך קונים בשוק לשלם מאתיים על חפץ שווה מנה ואין בזה תקנת השוק והבעלים גובה ואינו נותן מעות. ורבא סובר שגם זה בכלל השוק והבעלים משלם ללוקח מאתיים. והבעלים יגבה מהגנב מאתיים אע"פ שמדין גנב אינו חייב לו אלא מאה, שהרי הגנב חייב להחזיר ללוקח מה שקיבל ממנו והבעלים נוטל כיוון שהוא כבר שילם ללוקח]

והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק, לבר [חוץ] מגנב ופרע בחובו, גנב ופרע בהיקיפו. [דלא יהיב זוזי אהאי חפץ [שלא נתן דמים על חפץ זה]. רש"י]

.

.

(תוספות: "והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק. נראה לומר דלא קאי אלא אהני דפליגי בהו אמוראי אמימר ומר זוטרא רבא ורב ששת, דאתו לפסוק כמאן דאמר עשו בו תקנת השוק. אבל אמילתא דרבא דגנב מפורסם דלא פליג עליה שום אמורא לא קאי".

.

– – –

.

רשב"א:

"והלכתא בכלהו עשו בו תקנת השוק לבר מגנב ופרע בחובו גנב ופרע בהקפו. דלא עשו בו תקנת השוק. ואם תאמר אם כן מאי אהני [מה הועיל] ההיא דרב חסדא דאמר (לעיל קי"א ב') "גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו רצה מזה גובה רצה מזה גובה", ובשלמא אי [אם] גזלה קיימת נפקא מינה לבישרא דבהמה, אלא בשבא אחר ואכלה מאי נפקא ליה מינה.

ויש לומר דנפקא מינה בשנתנה הראשון לשני, דבמתנה לא עשו תקנת השוק. ואי נמי [ואם גם] בשמכרה לו ונפקא מינה להחזיר לו המותר אם מכר לו שוה מאתים במנה. ואי נמי בשפרעה בחובו ובהקפו, אבל בשמכר שוה מנה במנה ואכלו לא נפקא מינה מידי [מאומה].
ויש אומרים שלא עשו תקנת השוק אלא בגנב, אבל גזלן הרי הוא כגנב מפורסם, דקול יוצא לגזילה".

יש לעיין במה שכתב "ובשלמא אי גזילה קיימת נפקא מינה לבשרא דבהמה". שהרי הרשב"א עצמו כתב, והבאתיו לעיל בעמוד זה, שאם הגזילה קיימת מודה רמי בר חמא שהבעלים מוציא אותה מהשני, ואינו חולק על רב חסדא בזה, אלא מחלוקתם רק אם אכל השני האם חייב לשלם. שלרמי בר חמא כיוון שהגזלן הראשון כבר הוציא מרשות בעלים מעשה השני אינו הוצאה מרשות בעלים ואינו מעשה גזילה לחייב חיובי גזלן. ורב חסדא סובר שהשני כאילו גנב מרשות הבעלים, ודווקא לגבי גניבה דורשים וגונב מבית האיש ולא מבית הגזלן לגבי חיוב כפל, אבל בגזילה לגבי חיוב הקרן נחשב גם השני שהוציא מרשות בעלים. וכל זה לגבי תשלומים אם אכל, אבל אם הגזילה בעין הרי אין קניין שינוי רשות בלא יאוש, וכיוון שהיא של בעלים ולא התייאשו פשוט לכל הדעות שהוא נוטל אותה, ודבר זה אין צריך לאמרו, ולא זה מה שבא רב חסדא לומר. ולכן קשה לי למה כתב הרשב"א שבגזילה קיימת מובן שהוצרכנו לרב חסדא כדי שנדע שהבעלים גובה אותה)

.

.

אבימי בר נאזי, חמוה [חמיו] דרבינא, הוה מסיק [נושה] בההוא גברא ארבעה זוזי. גנב גלימא אתיא ניהליה [הביאה אליו] אוזפיה [הלווהו] ארבעה זוזי אחריני [הלווה נתן את הגלימה הגזולה לאבימי בר נאזי ולווה עוד ד' זוזים אחרים. אפשר לומר שמה שנתן הלווה לאבימי בר נאזי את הגלימה הוא פרעון החוב הראשון ולווה עוד ד' זוזים על סמך שאבימי בר נאזי האמין לו, ואפשר לומר שנתן את הגלימה לא כפרעון החוב אלא כמשכון על ההלוואה נוספת של עוד ד' זוזים]. לסוף הוכר הגנב.

אתא לקמיה [בא לפני] דרבינא [הבעלים גבה את הגלימה שלו מאבימי בר נאזי, ואבימי תבע מהבעלים בבית דינו של רבינא שישלם לו את הדמים שהוציא בעד הגלימה מכח תקנת השוק].

אמר [רבינא] קמאי [ראשונים] גנב ופרע בחובו, ולא בעי למיתב ליה ולא מידי [ולא צריך לשלם לו מאומה], הנך ארבעה זוזי אחריני שקול [קח] זוזך והדר [והחזר] גלימי. [רבינא סובר שאם הגלימה ניתנה כפרעון החוב הראשון, אם קיבל הלווה חפץ כפרעון חוב אין בזה תקנת השוק ואינו יכול הלווה לתבוע דמי החפץ מהבעלים שהרי לא הוציא מעות בעד החפץ. לכן אומר רבינא שיש לראות בגלימה לא פרעון החוב הראשון אלא משכון על החוב השני ובמשכון אפילו שווה בשווה פסקנו שיש תקנת השוק, ונחשב שאבימי בר נאזי הוציא את ד' הזוזים האחרונים תמורת המשכון ולכן כשהבעלים גובה ממנו את הגלימה משלם לו ד' זוזים כמו שאבימי בר נאזי הוציא עבורה]

מתקיף [מקשה] לה רב כהן ודלמא גלימא בהני זוזי קמאי יהבה ניהליה [ושמא גלימה באלה זוזים ראשונים נתנה לו], גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו, וארבעה זוזי בתראי [אחרונים] הימוני הימניה [האמינו] כי היכי דהימניה מעיקרא? [כמו שהאמינו מתחילה.

קושיית רב כהן היא שאפשר לראות את הגלימה כפרעון החוב הראשון ואז אין אבימי בר נאזי יכול לתבוע דמים מהבעלים מכח תקנת השוק, ונאמר שאת ההלוואה השנייה הלווה לא על משכון הגלימה אלא הלווהו על אמונתו כמו ההלוואה הראשונה שהלווהו בלי משכון, ואז אין אבימי יכול ליטול דמים כלל מהבעלים. ותוקף קושיית רב כהן הוא משום שמעיקר הדין אין אבימי בר נאזי נוטל מאומה מהבעלים כיוון שקיימא לן כרב חסדא שלפני יאוש אבימי עצמו מתחייב חיובי גזילה כלפי הבעלים והבעלים גובה ממנו ולא חייב לשלם לו, ואם יש מקום לספק אם יש כאן תקנת השוק או לא, מספק נעמיד על עיקר הדין ולא יוכל אבימי לתבוע מאומה.

ובשיטה מקובצת כתב בשם רבינו יהונתן שהגלימה היתה שווה יותר מד' זוז, ונראה שלכן רבינא סבר שבוודאי לא רואים בה פרעון ההלוואה הראשונה אלא משכון על ההלוואה השנייה, שלא מסתבר שפרע חוב של ד' זוז בגלימה ששווה יותר, אבל משכון דרך לתת משכון ששווה יותר מדמי ההלוואה]

איגלגל מילתא [התגלגל הדבר], מטא לקמיה [הגיע לפני] דרבי אבהו, אמר הלכתא כרב כהן. [דכיון דהימניה מעיקרא השתא נמי הימניה [שכיוון שהאמינו מתחילה עכשיו גם האמינו]. רש"י]

נרשאה [אדם שנקרא כן על שם מקומו] גנב ספרא. זבניה [מכרו] לפפונאה [נרשאה ופפונאה ובני מחוזאה – על שם מקומן נקראו. רש"י] בתמנן זוזי [בשמונים זוזים]. אזל [הלך] פפונאה זבניה [מכרו] לבר מחוזאה [אדם שנקרא כך על שם מקומו] במאה ועשרין זוזי. לסוף הוכר הגנב.

אמר אביי ליזיל מרי דספרא [ילך בעליו של הספר] ויהב ליה [ויתן לו] לבר מחוזא תמנן זוזי [שמונים זוזים. משום תקנת השוק] ושקיל ספריה [ויטול ספרו], ואזיל [וילך] בר מחוזאה ושקיל [ויטול] ארבעין [ארבעים] מפפונאה.

מתקיף [מקשה] לה רבא, השתא [עכשיו] לוקח מגנב עשו בו תקנת השוק, לוקח מלוקח מיבעיא?

אלא אמר רבא ליזיל [ילך] מריה דספרא ויהיב ליה לבר מחוזאה מאה ועשרין זוזי ושקיל ספריה, וליזיל מרי דספרא ולישקול [ויטול] ארבעין מפפונאה ותמנן [ושמונים] מנרשאה.