Archive for the ‘חומר למחשבה – בבא קמא’ Category

בבא קמא – דף קי"ט עמוד א'

01/24/2011

"ולא משומרי פירות כו'". [ולא משומרי פירות עצים ופירות]

 

רב [צריך להיות רבא או רבה. עיין מסורת הש"ס] זבין שבישתא מאריסא [רב קנה חבילי זמורות מאריס].

אמר ליה אביי והא תנן: "ולא משומרי פירות עצים ופירות"?

אמר ליה הני מילי [דברים אלה] בשומר דלית ליה בגופא דארעא מידי [שאין לו בגוף הארץ מאומה] אבל אריס דאית ליה בגוויה [שיש לו בתוכה. רש"י: שומר שכרו הוא נוטל במעות ואין לו חלק בעצים, אבל אריס חולק בזמורות ובעצים וביין] אימא מדנפשיה קא מזבין [אמור משלו הוא מוכר].


תנו רבנן: "שומרי פירות לוקחין מהן כשהן יושבין ומוכרין והסלין לפניהם וטורטני לפניהם. [והטורטני – מאזנים גדולים, ומוכרין פירות במשקל כדרך התגרים. דכיון דמוכרין בפרהסיא לא גנבום. רש"י]

וכולן שאמרו הטמן אסור.

לוקחין מהן מפתח הגינה אבל לא מאחורי הגינה".


איתמר [נאמר] גזלן מאימת [ממתי] מותר לקנות הימנו, רב אמר עד שתהא רוב משלו [רוב – ממונו משלו בלא גזילה הולכין אחר הרוב ונהנין ממנו. רש"י]. ושמואל אמר אפילו מיעוט שלו. [אפילו מיעוט משלו – תלינן ואמרינן האי מידי דיהיב ליה מדידיה הוא [תולים ואומרים דבר זה שנותן לו משלו הוא]. רש"י]

אורי ליה [הורה לו] רב יהודה לאדא [אדא – שם האיש. רש"י] דיילא [שמש דרבנן. רש"י] כדברי האומר אפילו מיעוט שלו.

 

[הרשב"א הביא שרבינו חננאל פסק כרב משום שהלכה כרב באיסורים וכשמואל בממונות. ונראה שכאן הוא איסורים כיוון שהאיסור הוא משום להחזיק ידי עובר עבירה ולא מדין גזל, שמדיני ממונות כל שאינו מבורר שהוא גזל אומרים חזקה שמה שתחת ידו של אדם הוא שלו ואין בו משום גזל. וגם למי שפוסק כשמואל זהו משום שרב יהודה הורה כך שלא כמו הכלל שבכל מקום, וממה שהוצרך רב יהודה לומר בפירוש הוראה זו משמע שזהו איסור ולא דיני ממונות]

.

ממון מסור [מלשין המוסר ממון חבירו לאנסים. רש"י], רב הונא ורב יהודה, חד אמר מותר לאבדו ביד, וחד אמר אסור לאבדו ביד.

מאן דאמר מותר לאבדו ביד לא יהא ממונו חמור מגופו [חמיר מגופו – דקיימא לן בפרק שני דעבודה זרה (כ"ו ב') דמותר לאבד גופו בידים, דקתני המינין והמסורות מורידין אותן לבור ולא מעלין. רש"י]. ומאן דאמר אסור לאבדו דלמא [שמא] הוה ליה זרעא מעליא [בנים צדיקים], וכתיב: (איוב כז, יז) "יכין רשע וצדיק ילבש".

.

.

(לעיל קי"ז ב' אמר רבה: "ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור שלא יהא ממונו חביב עליו מגופו". ושם אינו חושש שמא יהא לו זרע כשר. ונראה לפי מה שביארתי לעיל קי"ז א' שמוסר נפשות הוא כרודף לכל דבריו אבל מוסר ממון אין לו דין רודף, שאם היה לו דין רודף היה פטור מלשלם מה שהזיק שרודף ששיבר את הכלים פטור משום שמתחייב בנפשו וכמו שהקשה לעיל הפני יהושע. ורק אם התרו בו והעז פניו נתנו בו דין רודף כמו מוסר נפשות, משום שמה שהעז פניו מוכיח שמוחזק לעשות כן בכל פעם ואף למסור נפשות. עיין שם שמדוייק כן מלשון השולחן ערוך.

מה שנאמר בעבודה זרה כ"ו ב' שמוסר הוא בדין מורידים ולא מעלין, שעל ידי גרמא יש להורידו לבור, היה מסתבר לומר שזהו דווקא אם הוחזק בכך ואז נעשה כמו שהתרוהו. אבל אז יקשה שאם הוא כמו שהתרו בו מותר להרגו בידיים ולא רק על ידי גרמא. ועוד שאז דינו כרודף ויהיה מותר לאבד ממונו וברודף לא חוששים לזרע מעליא. ונראה מזה כדברי המאירי כאן שכתב שעל ידי גרמא התירו להורידו אפילו לא התרו בו ואינו מוחזק אלא שמסר ממון רק פעם אחת.

רק אם התרו בו ממש או שהוחזק בכך יש לו דין רודף גמור, אבל במסר ממון פעם אחת אע"פ שהציבור החרימו והודיעו שמוסר עצמו למיתה, אין לו דין רודף מעיקר הדין, שאם לא כן היה מותר להרגו גם בלא גרמא, וכן היה נפטר מלשלם מה שהזיק כיוון שהתחייב ממון. אלא הוא מכח בית דין שעונשים לצורך שעה ולא מעיקר הדין. ולכן אינו נחשב כמחוייב מיתה להיפטר מתשלומין ולכן גם חששו בו לזרע כשר ואסרו לאבד ממונו.

וכיוון שהוא רק מכח בית דין לענוש לפי צורך השעה ואינו בדין רודף גמור, בימינו הוא איסור רציחה גמור שחכמי הדור אמרו שצורך השעה שלא יעשו שום מעשים מעין אלה וכידוע דברי החזון איש בזה שבימינו זה חורבן העולם ולא תיקון העולם. וגם דין רודף בימינו בוודאי אין להתיר אלא רק במקום שמותר גם על פי משפט המדינה, שהאמת נעדרת ונעשתה עדרים עדרים ואם יתירו בזה תמלא הארץ דם נקיים.

 

וזה לשון המאירי:

"המסור כבר בארנו למעלה שמותר להרגו וכן התבאר במקום אתר שהוא מאותם שמורידין ולא מעלין וכן פירשו בכאן שהגורם לישראל חברו לאבד ממונו על ידי גוים הרי הוא כגורם לאבד את נפשו וכל הגורם לאבד נפש נעשה רודף ורודף מצוה להציל את הנרדף בנפשו. עשה מה שאמר [המוסר כבר מסר] הורו גדולי המחברים שאסור להרגו [שכעת כבר אינו רודף], ומכל מקום אם הוחזק בכך הורגין אותו מחמת יראת מה שעתיד. נמצא שכל שהוחזק במסור או שלא הוחזק והתרו בו עכשו ולא נמנע מותר להרגו, הא כל שאינו בדרך זה ראוי לחוש.

ומכל מקום כל שבדרך גרמא מותר אף בזה הואיל ומסר עכשו אף על פי שעדין לא הוחזק ולא הותרה עכשו, ועליו נאמר [עבודה זרה כ"ו ב'] שהוא מן המורידין ואם החרימו הצבור על כך הרי הוא כמותרה ומותר להרגו.

ומי שנתפרסם באפיקורוס ומגלה פנים בתורה אף הוא מן המורידין שהרי ר' אליעזר בר' שמעון נאמר עליו שמסר אותו למלכות על שנתפקר בו ונתפרסם לו ברשע ואפיקורוסות. ודברים אלו כלם צריכים להרבות באומדות ושיהיו מאזני העיון מכוונות בהם ביד חכמים גדולים ונבוני מדע ולעולם אל יהו רגליו של אדם קלים לשפיכות דמים.
אף על פי שהותרה הרצועה בדמו של מסור ממונו מיהא אסור לאבדו שמא יתקיים בו יכין וצדיק ילבש. ויש מתירין ולא יראה לי כן")

.

.

 

רב חסדא הוה ליה ההוא אריסא דהוה תקיל ויהיב [שוקל ונותן. רש"י: לרב חסדא] תקיל ושקיל [שוקל ונוטל. רש"י: תקיל ושקיל – לנפשיה [לעצמו], מדקדק בחלוקה ואינו מוותר מחלקו כלום. לשון אחר מחצה היה נוטל ודרך שאר האריסין ליטול שליש]. סלקיה [סילק אותו רב חסדא]. קרא אנפשיה [קרא על עצמו]: (משלי יג, כב) "וְצָפוּן לַצַּדִּיק חֵיל חוֹטֵא". [לולא דברי רש"י היה נראה לומר שסילק אותו כיון שהיה מדקדק יותר מדאי הכיר בו שהוא חנף ומן הצבועים שמראה עצמו צדיק ושונא גזל, וכמו שנאמר בעשיו שהיה שואל כיצד מעשרים את המלח ואת התבן, וחזקתו שלבסוף יגנוב ממנו ויזיקנו הרבה. ולכן הביא בסמוך את הפסוק לגבי חנף]


(איוב כז, ח) "כִּי מַה תִּקְוַת חָנֵף כִּי יִבְצָע כִּי יֵשֶׁל אֱלוֹהַּ נַפְשׁוֹ". [רש"י על איוב: "כי מה תקות חנף – כי למה אהיה רשע וגזלן מה סופו של רשע הגוזל ממון. כי ישל – כי ישליך המקום את נפשו מעליו. לשון של נעלך (שמות ג) ונשל הברזל (דברים יט)".

רש"י כאן: כי ישל אלוה נפשו – משליך הקב"ה נשמתו ומאבד ממנו נשמה אחת]

רב הונא ורב חסדא, חד [אחד] אמר נפשו דנגזל, וחד אמר נפשו של גזלן. [מהרש"א: למאן דאמר נפשו של גזלן יתפרש הקרא בפשיטות כי מה תקות הרשע הגוזל ליהנות מן הגזילה שהרי ישל אלוה נפשו ממנו מהרה בעבור הגזילה ולא יהנה ממנו וכפירוש רש"י. ולמאן דאמר נפשו של נגזל יש לפרש דהכי קאמר מה תקות רשע החונף ומראה עצמו בפני הבריות כאילו לא גזל מעולם וגם הגזילה ישנו בהשבה, אבל הרי ישל אלוה נפשו כי האלהים יודע ויראה כי גדול עונו שהוא נוטל נפש הנגזל דאינה בהשבה]

מאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב: (משלי א, יט) "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח".

מאן דאמר נפשו של גזלן, דכתיב: (משלי כב, כב) "אל תגזול דל כי דל הוא [רש"י על משלי: אל תגזלנו כי תראנו דל בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך], ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש". [כי ה' יריב ריבם וקבע – ויגזול את הנפש. קובעיהם – גוזליהם. ובלשון ארמי קביעה גזילה, במסכת ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו'. רש"י על משלי.

רש"י כאן: אל תגזל דל כי דל הוא – אע"פ שדל הוא ואין לו מה לגוזלו. [ועיין עוד רש"י בבא מציעא קי"ב א']
אל תדכא עני בשער – מעשר עני ולקט שכחה ופאה המתחלקין בשעריך אל תדכאהו בם.
וקבע את קובעיהם נפש – גוזל נפש גוזליהם]

 

ואידך נמי [והשני גם. שסובר נפשו של גזלן] הכתיב: "נפש בעליו יקח"? [שהגזלן לוקח נפשו של נגזל]

מאי בעליו, בעליו דהשתא. [בעליו של עכשיו. רש"י: בעלים דהשתא – גזלן שנעשה עכשיו בעלים לממון]

ואידך נמי [גם. מי שסובר נפשו של נגזל] הכתיב וקבע את קובעיהם נפש? [שהקב"ה לוקח נפשו של גזלן]

מה טעם קאמר, מה טעם וקבע את קובעיהם, משום דקבעי נפש. [הקב"ה גוזל את נפשו של הגזלן ממנו, כיוון שהוא גזל את נפשו של הנגזל]

 

אמר רבי יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר: "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח".

ואומר: (ירמיהו ה, יז) "ואכל קצירך ולחמך בניך ובנותיך". [ואכל קצירך ולחמך – ודומה לך כאוכל בניך ובנותיך לפי שאין לך שוב במה לפרנסם. רש"י]

ואומר: (יואל ד, יט) "מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם". [מחמס בני יהודה – מגזל שעשו מעלה אני עליהם כאילו שפכו דם נקי. רש"י]

ואומר: (שמואל ב כא, א) "אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים". [המית הגבעונים – כדמפרש לקמיה שהמית כהני נוב שהיו מספקים מים ומזון לגבעונים, שהגבעונים היו משמשין למזבח חוטבי עצים ושואבי מים, ומעלה עליו כאילו המית הגבעונים]

 

מאי ואומר? [למה לא היה די בפסוק הראשון]

וכי תימא [תאמר] נפש דידיה [שלו], אבל נפש בניו ובנותיו לא? [אבל נפש בניו ובנותיו לא – הא מ"את נפש בעליו יקח" לא נפקא לן אלא נפש הגוזל, אבל בניו ובנותיו לא נענש גזלן אנפש בני הנגזל. רש"י]

תא [בוא] שמע: "בשר בניו ובנותיו".


וכי תימא הני מילי היכא דלא יהיב דמי [דברים אלה היכן שלא נותן דמים. שהגזלן אינו משלם ממון בעד הדבר שגזל], אבל היכא דיהיב דמי לא?

תא שמע: "מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם". [חמסן יהיב דמי, וזה לא היה רוצה למכור. רש"י. זה החילוק בין חמס לגזל, שגזל הוא כשאינו משלם בעד החפץ, וחמס הוא שלוקח בעל כרחו של הבעלים ומשלם דמיו]

 

וכי תימא הני מילי [דברים אלה] היכא דקעביד בידים אבל גרמא לא?

תא שמע: "אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים". וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים? אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להן מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן.


"אבל לוקחין מן הנשים".


תנו רבנן: "לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל, אבל לא יינות ושמנים וסלתות. [אבל לא יינות ושמנים וסלתות – שדרך האיש למוכרן ואין עושה את אשתו שליח לכך ושמא גנבתו מבעלה. רש"י]

ולא מן העבדים ולא מן התינוקות.

אבא שאול אומר מוכרת אשה בארבעה וחמשה דינר כדי לעשות כפה לראשה. [כפה – צעיף ואין הבעל מקפיד. רש"י]

וכולן שאמרו להטמין אסור.

גבאי צדקה לוקחין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה. [הגבאים לוקחים מהנשים דבר מועט לצדקה אבל לא דבר מרובה שהבעל מקפיד]

והבדדין לוקחין מהן זיתים במידה ושמן במידה, אבל לא זיתים במועט ושמן במועט. [והבדדין – בעלי בית הבד שתגרין הן בשמן, לוקחין מן נשיהם זיתים ושמן במדה כלומר דרך מכירה בפרהסיא ודבר מרובה, דאין יכולה לגנוב כל זאת ולעשות בצינעא. אבל לא במועט דגנבתו ויכולה לעשות בצינעא ולא ירגיש בעלה.

לישנא אחרינא: במועט במעטן שנטלתן מן המעטן ואין דרך למוכרן כך [רש"י ביצה ל"ה א': מעטן – כלי גדול, שצוברין בו את הזיתים כדי שיתחממו ויתבשל שמנן בתוכן, ויהא נוח להוציאו בבית הבד]]

רבן שמעון בן גמליאל אומר לוקחין מנשים זיתים במועד בגליל העליון [שהשמן שם ביוקר ומקפיד על דבר מועט. רש"י] שפעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו ונותן לאשתו ומוכרת".


רבינא [גבאי צדקה היה. רש"י] איקלע לבי מחוזא [נקלע לעיר הנקראת מחוזא], אתו נשי דבי מחוזא [באו נשים של מחוזא] רמו קמיה [הטילו לפניו] כבלי [שרשרות זהב. רש"י] ושירי [צמידין. רש"י]. קביל מינייהו [קיבל מהן].

אמר ליה רבה תוספאה לרבינא, והתניא: "גבאי צדקה מקבלין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה"?

אמר ליה הני [אלה] לבני מחוזא דבר מועט נינהו [הם. רש"י: עשירים הם].

 

מתני' מוכין שהכובס מוציא הרי אלו שלו [הכובס מוציא – מבגד צמר דבר מועט על ידי שטיפה ואין הבעל הבית מקפיד ומן הדין הן שלו והמקפיד לא הוי קפידא. רש"י]. והסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית. [סורק – פילונ"ש. כך שם האומנות על שם שהוא סורקו בקוצים כעין מסרק.

שהסורק מוציא – על ידי הקוצים שקורין קרדונ"ש. של בעל הבית – שדבר חשוב הוא ולא מחיל. רש"י]

כובס נוטל ג' חוטין והן שלו, יתר מכן הרי אלו של בעל הבית. [הכובס נוטל ג' חוטין – דרך אורגי בגדי צמר לארוג שלשה חוטין ממין אחר בסוף הבגד והכובס נוטלן ומשוה הבגד ומייפהו. רש"י]

אם היה שחור על גבי הלבן נוטל את הכל והן שלו. [ואם היה החוט שחור – שארגו בבגד לבן רשאי ליטול הכל לפי שהשחור מגנה את הלבן. רש"י]

החייט ששייר את החוט כדי לתפור בו [ובגמרא מפרש שיעור תפירה. רש"י], ומטלית שהיא ג' על ג' הרי אלו של בעל הבית. [חייט שהשוה את תפירתו וקיצע הימנה מטלית קטנה שלש אצבעות על שלש אצבעות הרי אלו של בעל הבית. רש"י]

מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו [מעצד – דילדיי"ר בלע"ז, קטנה ומחליק בה את הנסרים ושפאין שהוא משוה דקין הן, טנב"ש בלע"ז. רש"י ], ובכשיל של בעל הבית [בכשיל – קרדום ומפיל שפאין גסין. רש"י]. ואם היה עושה אצל בעל הבית [שכיר יום. רש"י] אף הנסורת של בעל הבית. [נסורת – אפילו דק דק היוצא מתחת המקדח שהיא דק מאד, של בעל הבית. ורישא בקבלן שקיבל לבנות הבית בדמים קצובים. רש"י.

מאירי: זהו באור המשנה וכלה הלכה היא אלא שדברים אלו אמורים במקום שאין במדינה מנהג ידוע על זה, הא כל שיש במדינה מנהג הדין כמנהג המדינה. ובין בדין משנתנו בין בדין מנהג אפילו היה בעל הבית קפדן ומראה עצמו שאינו מוחל אין דינו של אומן נפקע בכך שזכיה זו דין גמור הוא. מעתה כל אומן שמוכר מה שהוא שלו לוקחין ממנו ואם מכר מה שאינו שלו אסור, וכלם שאמרו להטמין אסור"]

בבא קמא – דף קי"ח עמוד ב'

01/24/2011

גמ' אמר רב לדעת צריך דעת, שלא לדעת מנין פוטר, וכי קתני "ומנו את הצאן והיא שלימה" אסיפא. [לדעת צריך דעת – אם הכירו הבעלים שנגנב מהן טלה צריך שיודיעם כשיחזירנה, ואי [ואם] לא הודע להו אע"ג דמנו את הצאן והיא שלימה עדיין חייב באחריותה, דכיון דידע הויא ליה גזילה גמורה ובעינן השבה מעליותא.

שלא לדעת – לא הכירו בעלים קודם חזרה שתהא צאנם חסירה כלום ולאחר חזרה מנו את הצאן והיא שלימה פוטר מנין.
אסיפא – לא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזרתו ומנו את הצאן והיא שלימה פטור. אבל ידעו לא מהני מנין. רש"י]

ושמואל אמר בין לדעת בין שלא לדעת מנין פוטר, וכי קתני ומנו והיא שלימה פטור אכולה. [ושמואל אמר בין לדעת בין שלא לדעת מנין פוטר. וכי קתני מנו את הצאן אכולה, בין ידעו בין שלא ידעו, והכי משמע מתניתין הגונב טלה ורישא בשהכירו בה הבעלים וידעו שנגנבה מהן קאי מדקתני סיפא לא ידעו מכלל דרישא בידעו והחזירה ומת חייב באחריותו, וכן לא ידעו בגניבתו ובחזירתו נמי [גם] חייב [כל שלא מנו], אבל מנו את הצאן והיא שלימה פטור בין רישא דידעו בין סיפא דלא ידעו. רש"י]

ורבי יוחנן אומר לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין נמי לא צריך, וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה ארישא. [ורבי יוחנן אומר לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין לא צריך, ומנו את הצאן ארישא. והכי קתני הגונב טלה דהיינו ידעו אחרי כן והחזירו חייב באחריותן היכא דלא מנו, אבל לא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזרתו אפילו אין מנין, או שמנו אפילו הואי ידיעה, פטור. רש"י]

רב חסדא אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת צריך דעת, וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה ארישא. [ורב חסדא אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת צריך להודיעו – אם לא הודיעו אע"ג דמנו חייב, ומנו את הצאן ארישא. והכי משמע מתניתין חייב באחריות בין מנו בין לא מנו, אימתי בזמן שלא ידעו בעלים בחזרתו ובגניבתו, ואם מנו הנך דרישא את הצאן לאחר חזרה פטור. רש"י]

 

אמר רבא מאי טעמא דרב חסדא [בשלמא טעמא דכולהו ניחא, דעדיף להו לדעת משלא לדעת, ועוד מתניתין ניחא לתרוצי כוותייהו טפי [לתרץ כמותם יותר]. רש"י], הואיל ואנקטה נגרי ברייתא. [הואיל והאחיז אותה צעדים חיצוניים. רש"י: הואיל ואנקטה נגרי ברייתא – למדה לצאת חוץ, ומעתה צריכה שימור יפה, וכיון דלא ידעו בעלים לא מזדהרי [נזהרים] בה. אבל לדעת מנין פוטר שהרי הכירו שנגנבה והחזירה ומעכשיו יזהרו בה. עד כאן.

וזהו דווקא בבהמה שאחרי שיצאה פעם אחת למדה לצאת וצריכה זהירות, אבל אם גנב מטלטלין יסבור רב חסדא כרבי יוחנן ששלא לדעת אפילו מניין אין צריך, או כשמואל שצריך מניין גם שלא לדעת. וכרב אינו סובר שרב מצריך להודיע גם אם ידע הבעלים בגניבה ורב חסדא אמר שלדעת מניין פוטר]

.

.

(הרשב"א כתב שרבא מפרש רק את דברי רב חסדא משום שסבר שהלכה כמוהו. ויש מי שרצה לדקדק מזה שרש"י לא סובר שרבא פוסק כרב חסדא ולכן הוצרך לתת טעם למה ביאר רבא דווקא את דברי רב חסדא. ולעניות דעתי אינה ראיה, שאם היה קושי להבין דברי אחת הדעות האחרות היה על רבא לבאר אותה כדי להבין מה טעמה ולפי זה לדעת אם לפסוק כמוה או כרב חסדא, ועוד שברבה מקומות מבארים אמוראים גם את הדעות שאינם פוסקים כמוהם, ולכן הוצרך רש"י לבאר שהדעות האחרות מבוארות מעצמן ולא הוצרך רבא לבארן. וברשב"א הקשה על רש"י מניין יודעת הגמרא להקשות בסמוך מדברי רבא, שמא רבא לא סובר כרב חסדא אלא רק ביאר דבריו כיוון שהם צריכים ביאור יותר. ויש לומר שכיוון שרב חסדא הוא מאוחר ידעה הגמרא שהלכה כמותו כי הלכה כבתראי והיה פשוט לה שלכן גם רבא פוסק כך ולכן הקשתה עליו)

.

.

 

ומי [והאם] אמר רבא הכי [כך]? והאמר רבא האי מאן דחזייה לחבריה [מי שראה את חבירו] דאגבה אימרא מעדרא דידיה [שמגביה כבש מהעדר שלו. ראובן ראה את שמעון מגביה כבש מהעדר של ראובן כדי לגנבו] ורמא ביה קלא [והרים בו קול] ושדייה [וזרקו. שמעון השליך מידו את הכבש משום גערת ראובן], ולא ידע אי הדריה אי לא הדריה [ולא ידע אם החזירו אם לא החזירו. ראובן לא ידע אם שמעון השליך את הכבש בחזרה לעדר והחזירו או שהשליכו אל מחוץ לעדר ולא החזירו], ומת או נגנב חייב [שמעון] באחריותו.

מאי לאו אע"ג דמני? [אע"ג דמני – אלמא לדעת צריך דעת. רש"י. כאן ראובן ידע שנגנב ולא די בכך שימנה ויראה שהוא בעדר אלא צריך להודיעו]

לא דלא מני. [ואם מנה פטור הגנב]

 

ומי אמר רב הכי? והאמר רב החזירו לעדר שבמדבר יצא. [החזירו לעדר שיש לו לבעל הבית במדבר יצא, ואע"ג דליכא [שאין] לא לדעת ולא מנין, ורב לא סגי ליה [לא די לו] בלאו חד מהני [בלא אחד מאלה]. רש"י]

אמר רב חנן בר אבא מודה רב ברקועתא. [טלוא. רש"י: ברקועתא – שהטלה ניכר הוא כשנגנב וניכר הוא לרועה במדבר כשניתוסף על צאנו ואפילו לא מנה]

 

לימא כתנאי [לומר כתנאים. האם היא מחלוקת תנאים]? "הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס, למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר צריך דעת בעלים".

סברוה דכולי עלמא אית להו [שלכל הדעות יש להם] דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. [אית להו דרבי יצחק – והבעלים יודעין בגניבתו שמנו והיא חסירה ולאחר חזרה מנו והיא שלימה. רש"י]

מאי לאו בסלע לדעת ובפלוגתא דרב ושמואל? [מאי לאו בסלע – פליגי לדעת כדפרישית וידעו הבעלים בגניבתו, וקאמר רבי ישמעאל מנין פוטר שאדם עשוי למשמש בכיסו ומנה והיא שלימה פטור וכשמואל דאמר לדעת מנין פוטר, ורבי עקיבא כרב דאמר לדעת צריך דעת. רש"י]

לא, בטלה שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן. [בטלה פליגי שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן – דרבי ישמעאל דאמר למקום שגנב יחזיר כרבי יוחנן דאמר שלא לדעת אפילו מנין לא צריך, ורבי עקיבא כרב חסדא דאמר שלא לדעת צריך דעת. רש"י]

.

[תוספות: מאי לאו בסלע כו' ובטלה שלא לדעת. סתם כיס רגיל להיות לדעת כיון שעשוי למשמש בכיסו וסתם טלה רגיל להיות שלא לדעת, להכי [לכך] נקט בהא לדעת ובהא שלא לדעת]

.

אמר רב זביד משמיה דרבא בגונב מרשות בעלים כולי עלמא [כל העולם. כל הדעות. דהיינו רבי ישמעאל ורבי עקיבא] לא פליגי [לא חולקים] כדרב חסדא [רבי ישמעאל ורבי עקיבא שניהם סוברים כרב חסדא שאם ידע הבעלים בגניבה אין צריך להודיע לו ודי במניין, ואם לא ידע צריך להודיע לו כיוון שלמדה ללכת לחוץ וצריכה שמירה יתרה], והכא [וכאן] בשומר שגנב מרשותו שהחזיר למקום שגנב קמיפלגי [חולקים], רבי עקיבא סבר כלתה לו שמירתו ור' ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו. [בגונב מרשות בעלים דכולי עלמא לא פליגי דסבירא להו כרב חסדא כדמפרש טעמא משום דאנקטה ניגרי ברייתא, והכא בשומר שגנב מרשות עצמו עסקינן ובעי למפטר נפשיה [ורוצה לפטור עצמו] מן הבעלים בטענת גניבה או אבידה, וכולי עלמא כרב חסדא דאמר שלא מדעת צריך דעת.

רבי עקיבא סבר – כיון שנעשה גנב כלתה שמירתו, דתו לא מהימן להו [ששוב לא נאמן להם] לבעלים דהא הוי ליה גונב שלא לדעת צריך דעת ולא אמרינן סגיא [די] בדעת שומר והא איהו [הוא] ידע בחזירתו.
ורבי ישמעאל סבר – עדיין הוא שומר עליו וסגי בדעת דידיה [ודי בדעת שלו]. רש"י.

 

רשב"א: "רבי עקיבא סבר כלתה שמירתו. וכיון שכן כשהחזירה לא במקום בעלים קאי [עומד] וכאלו לא החזירה דמי ועדיין ברשותו קיימי, ואפילו החזירה לחצר המשתמרת לבעלים לא מפטר, דהוי ליה כשומר שכלו ימי שמירתו שצריך דעת, וכדאמר רבי אלעזר (לעיל נ"ז א') הכל צריכין דעת חוץ ממשיב אבידה, כלומר כל השומרין צריכין דעת"]

 

לימא [לומר] מנין פוטר תנאי היא [מחלוקת תנאים היא]? דתניא: "הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון" תני חדא: "יצא" [והבליע לו בחשבון – לאחר זמן לקח הימנו מקח וכשנתן לו דמים הוסיף עליהם מעות הגזילה והבליע בחשבון שהיה בוש לומר הרי גזילתך, יצא. רש"י]. ותניא אידך [אחר]: "לא יצא". [שתי גרסאות בסיום הברייתא]

סברוה דכולי עלמא [שתי הגרסאות בברייתא] אית להו [יש להם] דרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה [אדם עשוי למשמש ולמנות כמה בכיסו, וזה מיד מנה אחריו ומצא יותר מדמי המקח והכיר שהחזיר לו גזילתו. רש"י], מאי לאו בהא קמיפלגי [חולקים] דמאן דאמר יצא סבר מנין פוטר, ומאן דאמר לא יצא סבר מנין אינו פוטר?

אמרי [אומרים. בני הישיבה], אי סבירא לן כרבי יצחק כולי עלמא לא פליגי דמנין פוטר, אלא בדרבי יצחק קמיפלגי, מר אית ליה [יש לו] דרבי יצחק ומר לית ליה [אין לו] דרבי יצחק. [וליכא [ואין] מנין. רש"י]

ואי בעית אימא [ואם רצונך אמור] דכולי עלמא אית להו דרבי יצחק, ולא קשיא, הא דמני ורמא ליה בכיסיה [שמנה והטיל לו בכיסו], והא דמני ורמא לידיה. [והטיל לידו. רש"י: הא דקתני לא יצא דמני גזלן [הגזלן מנה את דמי המקח ואת מה שהוסיף כדי להשיב את הגזילה] ורמא לידיה דנגזל, הלכך איכא למימר [יש לומר] דהשליכו זה לתיבתו ולא מנאן [ייתכן שהבעלים האמין לו ולא מנה בעצמו אחריו והטיל מיד לתיבה ואינו יודע שהחזיר את הגזילה. ואת התיבה לא אמר רבי יצחק שמונה כל שעה אלא רק את הכיס]. והא – דקתני יצא דמני גזלן ורמא לכיסיה דנגזל, וכיון דאית לן דרבי יצחק מנין פוטר [שאת הכיס הוא מונה כל שעה וידע שהחזיר לו]]

ואיבעית אימא אידי ואידי [זה וזה] דמני ורמא בכיסיה, הא דאית ליה זוזי אחריני בכיסיה [שיש לו זוזים אחרים בכיסו. רש"י: אית ליה זוזי אחריני בכיסיה ולא ידע כמה. עד כאן. ולכן לא יועיל מה שמונה אחר כך ולא יידע שהחזיר לו כי לא ידע כמה היו מקודם], הא דלית ליה [שאין לו] זוזי אחריני בכיסיה [ואז ימנה מה שהוטל שם ויידע שהחזיר לו].

.

.

(חיוב גזלן הוא משום שהוציא מרשות הבעלים, ואם כן אם החזיר לרשות בעלים למקום שמשתמר לדעת בעלים והבעלים שולטים ומשתמשים, הרי החזיר את החפץ לכמו שהיה ותיקן את הגזילה, ולמה עדיין חייב באונסין ולא נחשב שהשיב עד שיודיע לבעלים או שימנו הבעלים.

והרשב"א הביא דעה שמה שחייב להודיע הוא משום שחכמים קנסו את הגנב שיודיע, והקשה על זה: "ואיני רואה בכל שמועתינו טעם לקנס, דאי [שאם] משום שקנסו בגנב, מה לי ידעו הבעלים מה לי לא ידעו הבעלים נקנוס לכל גנב. ועוד שהן צריכין לדחוק הרבה בהא דאמרינן בסמוך מודה רב ברקועא, ואי צריך דעת לומר זו גניבתי ומשום קנס, מה לי אימרא בעלמא מה לי רקועא, ובעלמא נמי כל שראו הבעלים שהחזירו לתוך העדר הוי כרקועא".

וכתב הרשב"א בהמשך:

"אלא שבעיקרן של דברים קשה לי למה צריך דעת ואפילו מנין, דכל שהחזירו למקום שנטל כבר קיים והשיב את הגזלה אשר גזל.

ואי [ואם] משום דאנקטי ניגרי ברייתא, הא ליכא מאן דאית ליה הכין [כך] אלא רב חסדא, ואדרבא בשלא לדעת הוה לן לאצרוכי טפי משום דאנקטי ניגרי ברייתא.

ויש לומר דכל שנטל וידעו בו בעלים קסבר רב דבעינן השבה כעין הגזלה כדי שיצא זה שחשדוהו, שאם לא כן פעמים יחשבו הבעלים שזה אחר הוא, אבל שלא לדעת שלא נודע מי גנבו אלא שפעמים הבעלים מונין הצאן ומצאו אותו חסר, כיון שלא ידעו מי גנבו לא נחשד בו, וכשידעו הבעלים שהוחזרה גנבתו דהיינו בשמנו את הצאן וידע שהוא שלמה ויצא הגנב סתם מידי חשד הגניבה.

ושמואל סבר דבין לדעת בין שלא לדעת די במנין, שעם המנין הזה ידעו הבעלים שעשה הגנב תשובה והחזירו, והא דקתני ומנו את הצאן אכולה מתניתין קאי. ומדקתני במתניתין מנו את הצאן ונמצאת שלמה משמע דקודם חזרה הרגישו הבעלים בגניבה, וכגון שמנו ונמצאת חסרה ועכשיו חזרו ומנו ונמצאת שלמה, כמו שפירשתי למעלה דלדעת דגניבה אינה ידיעה שמתוך מנין שלא ראו אותה בשעת גניבה.

ורבי יוחנן סבר כל שלא ידעו הבעלים אפילו מנין אינו צריך דכשהחזירו כבר קיים והשיב את הגזלה שהרי למקום שנטל החזיר, ולא נחשד הוא בגניבה כדי שיצטרך לצאת מידי חשדו. ובין למר ובין למר אין הפרש בין בעלי חיים לשאר דברים שאינן בעלי חיים, כן נראה לי".

 

וצריך עיון בהבנת הרשב"א מניין יש לנו מקור שיהיה חייב הגנב להודיע באופן שיסיר את חשד הבעלים ועד שלא עשה כן חייב באחריותו ולא עשה השבה.

 

ולכאורה היה מקום לומר שהנה "והשיב את הגזילה" היא מצוות עשה, ושמא למדו מהלשון "והשיב" שבכלל חיוב המצווה שצריך להודיע, ואפשר שהוא מהטעם שביאר הרשב"א, ובלא זה לא קיים את חיובו. שעניין השבה אינו רק מצד דיני ממונות שיחזיר את הממון להיות ברשות בעלים, אלא יש בו גם חיוב מעשה מצווה שהטילה תורה.

 

אמנם אי אפשר לומר כן, שהנה לעיל נ"ז א', ובבבא מציעא ל"א א', "אמר רבי אלעזר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה, שהרי ריבתה בו תורה השבות הרבה".

ולעיל נ"ז א' פירש רש"י: "גונב וגוזל או אחד מארבעה שומרין שהחזיר צריך להודיעו לבעלים, ואם לא הודיעו חייב המחזיר באחריותן". ומבואר שהדין שצריך להודיע שווה בגנב וגזלן ובשומרים [מלבד שומר אבידה שיש לימוד שאינו צריך להודיע]. ובשומרים אין בהשבה מצווה והכל הוא רק מכח מה שהסכימו להקנות שיעבוד. ואם כן אין מקור הדין שחייב להודיע משום מצוות והשיב את הגזילה. ובראשונים הסכימו לרש"י בזה שאין לחלק בין גנב וגזלן לשומרים.

ויש דין מיוחד שצריך דווקא להודיע גם למי שמיקל ביותר והוא רבי יוחנן, שאם גנב לדעת צריך שימנו הבעלים ויידעו שחזר, וכל זמן שלא מנו לא נפטר הגנב אע"פ שהחזיר לרשות הבעלים במקום המשתמר.

 

ברש"י בבא מציעא ל"א א' כתב: "הכל צריך דעת בעלים – גנב, גזלן, וארבעה שומרים שהשיבו צריכין להודיעו, ואם לא הודיעו ומתה או נגנבה חייבים באחריותן, דכיון דידע שאבדה ולא ידע שהושבה לא נזהר בה, ולא מאכילה".

ולכאורה כתב כן לפי רב חסדא וכדעת הרבה ראשונים שהלכה כמוהו, וכדעת הראשונים שבמטלטלין סובר רב חסדא כרבי יוחנן ששניהם בשיטה אחת ורב חסדא רק הוסיף שיש חשש שלימד אותה ללכת לחוץ ומשום כך צריך להודיע כדי שישמור במיוחד [וכן דעת השולחן ערוך ועיין ביאור הגר"א על שולחן ערוך חושן משפט שנ"ה א'], שהרי לפי הטעם שכתב אם מנו הבעלים וידעו שחזרה לעולם אין צורך שיודיע להם בפירוש. ואם לא ידעו הבעלים שנחסרה לפי הטעם שכתב אין צריך שימנו הבעלים ומייד כשהחזיר נפטר אע"פ שלא מנו ודלא כשמואל.

ומה שכתב "ולא מאכילה" מבאר גם דעת רבי יוחנן, שאם ידע שנגנבה ולא ידע שהושבה צריך שימנו הבעלים שאם כן כשיניח אוכל לפני העדר לא יניח גם בשבילה. וצריך עיון שהסוגיא שם מדברת גם במטלטלין ובמטלטלין גם סוברים רבי יוחנן ורב חסדא שאם ידעו בעלים שנגנב אינו נפטר עד שימנו הבעלים ויידעו שהחזיר, ובמטלטלין לא שייך מה שביאר רש"י שזהו משום שצריך להזהר בה ולהאכילה.

ולדעת מי שסובר שאע"פ שהבעלים מנו ויודעים שהחזיר עדיין צריך שיודיע בפירוש, בוודאי אין לנו ביאור למה צריך שיודיע. והרשב"א כתב ביאור אבל צריך לדעת מהיכן המקור לחייב בזה את הגנב או השומר שמחזיר את הפקדון.

 

ונראה לעניות דעתי שהנה בשומרים הכל הוא לפי הסכמתם, שהוא כמו פועלים ומקח שהכל לפי מה שהתנו ביניהם, וכשלא פירשו אמדו חכמים דעת סתם בני אדם, ואמדו שהבעלים כשמוסר לשומר רוצה שהשומר ייפטר רק כשמודיע לו בפירוש כשהחזיר, ואינו רשאי להחזיר בלי להודיע לבעלים. שהבעלים לא רוצה לסמוך על כך שימנה ויידע על ידי המניין שהחפץ הוחזר, שכך רצון סתם בני אדם שיודיעו להם בפירוש שהפקדון שהפקידו הוחזר להם, וזה דבר שמסתבר וכך נוהגים גם בזמננו רוב בני אדם שנוהגים לפי דעתם מסברת עצמם.

ונראה שבפקדון לכל הדעות צריך שיודיע לבעלים בפירוש ואינו רשאי לסמוך על כך שהבעלים מונה, והמחלוקת כאן בין רב לשמואל לרבי יוחנן ולרב חסדא היא דווקא בגנב וגזלן. וכן משמעות הסוגיות שלעיל נ"ז א' ובבבא מציעא נאמר בפשטות שבשומרים צריך להודיעו ולא נאמר שיש בזה מחלוקת. וגם רש"י שם פירש שצריך להודיע ולא כתב שיש מחלוקת ולא הזכיר שיש אופן שהבעלים יידע על ידי שהוא מונה ואין צורך להודיע בפירוש [וגם ברשב"א כתב שבפקדון הכל סוברים שצריך להודיע בפירוש ולא מועיל מניין, והמחלוקות כאן הן רק לגבי גנב וגזלן].

ומה שכתב רש"י שצריך להודיע לבעלים כדי שיידע להיזהר בה ולהאכילה, כתב כן רק לתת דוגמה למה אמדו חכמים בשומרים שהמפקיד מתנה שהשומר יודיע לו בפירוש כשמחזיר, וכוונתו לומר שסתם בעלים רוצה שיודיעוהו בפירוש כשמחזירים לו את הפקדון שהפקיד שאם לא כן יבוא לידי מכשול ולא יוכל לטפל כראוי ברכושו, וכגון אם היא בהמה לא יזהר בה ולא יאכילה, וכמו כן יש עוד אופנים רבים שיכול לבוא לידי מכשול, והבעלים לא נוחת לחלק בזה בכל הפרטים והאופנים אלא משום שלפעמים יוכל לבוא לידי מכשול רוצה תמיד שהשומר יודיע לו בפירוש כשהוא מחזיר בין בבהמה ובין במטלטלין.

ועיין לעיל י"א א' לגבי דין השבת הגזילה, שהוא חיוב מהתורה, ויש בו פרטים שלא נתבארו בתורה, וכגון שאם אבדה הבהמה וצריך לשלם דמיה האם חייב לשלם דווקא מעות או שיכול לשלם במטלטלין בתורת שווה כסף, ועוד כיו"ב. והוכחתי שם שכל הפרטים האלה מסרה התורה לחכמים והם קובעים לפי ראות עיניהם. ועיקר קביעת חכמים היא לפי אומדן לו היה זה חיוב מוסכם ביניהם ולא תשלומים שהתורה הטילה, מה מן הסתם היה אומדן דעת הסכמתם לגבי אופן התשלום האם במעות דווקא או גם בשווה כסף וכיו"ב שאר תנאים. ומכל מקום חכמים אינם משועבדים לזה בדווקא אלא הם יכולים לקבוע ככל הנראה בעיניהם לפי רצונם. ובכלל זה גם מסור לחכמים לקבוע מה נחשב השבה, וביסוד הדבר כיוון שאם היה זה עסק בהסכמה אז היה חיוב להודיע כיוון שכך האומדן בשומרים, גם בגזלן ראוי שיקבעו חכמים שצריך להודיע.

וזה מקור דעת רב שאם ידע שנגנבה צריך להודיע בפירוש ולא די בכך שהבעלים מונה וידוע על ידי המניין שהחזיר. כיוון שמפקיד אצל שומר מתנה כך מסתמא כיוון שכך נוח לו יותר, קבעו חכמים שהמשיב גזילה לא יהיה קל יותר ויתחייב כמו שומר שמחזיר. אבל מפקיד הרי ידע שנתן לשומר, ולכן אמר רב שכך הדין רק אם ידע שנגנב. ואם לא ידע היקל שדי במניין. והצריך מניין כדי שלא לקפח זכותו של הנגזל לגבי מפקיד יותר מדי. ושמואל חולק וסובר שע"פ שבשומר סתם דעת בעלים שמתנה שיודיע לו בפירוש זו אינה אלא קפידא יתירה, שהרי אם על ידי מניין יידע הבעלים שחזרה הרי הוא יודע מה שצריך לדעת על נכסיו כדי לטפל בהם ובגזלן אין לחייבו יותר מזה. ורבי יוחנן סובר שאם לא ידע שנגנב גם לא צריך מניין.

 

ועיין עוד בבבא מציעא מ"א א' שהובאה שם מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא ובדעת רבי עקיבא כתב שם רש"י: "צריך דעת בעלים – ואם לא הודיעם חייב באחריותם אם מת או נגנב, דמדשקליה [שמשנטל אותו השומר] קם ליה ברשותיה [נעשה עליו גזלן] והשבה בלא ידיעה לאו השבה היא". ואל נחת לפרש מה נחשב הודיע לפי סוגייתנו.

ובהמשך שם כתב טעם למה אם נעשה השומר גזל על החפץ חייב להשיבו דווקא למקומו: "דאילו לשאלה בעלמא ולתשמיש כיון דלאו גזילה הוא סגי לה בהשבה כל דהו וכל מקום שהניחה פטור באונסין, אבל משום דגזולה הואי ובגזילה כתיב "והשיב" וזה שהניחה למקום שלא יחדו לה בעלים לא הויא השבה". ונראה פירושו שמה שכתוב "והשיב" פירושו שחייבתו תורה שיעשה דבר שנחשב בעיני סתם בני אדם כהשבה, ומסור לחכמים לקבוע את הגדר בזה, האם הוא כמו בהפקיד אצל שומר שסתם דעת בני אדם שחייב להודיעו בפירוש, או שיש סברא לחלק ולהקל על הגזלן וכמו הדעות בסוגייתנו. ואם לקח רק לשאול ולהשתמש ולא נעשה גזלן לא נאמר עליו והשיב ויכול להחזיר לכל מקום שמשתמר. וצריך עוד תלמוד בסוגיא שם)

.

.

 

מתני' אין לוקחין מן הרועים צמר וחלב וגדיים [אין לוקחין מן הרועים – דאיכא למימר [שיש לומר] שמא גנבו מצאנו של בעל הבית המסור להם. רש"י], ולא משומרי פירות עצים ופירות, אבל לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל [זו היא מלאכת הנשים והן עצמן עושות ומוכרות ולדעת בעליהן הוא. רש"י] ועגלים בשרון [ועגלים – הרועים בשרון ברחבה לעין כל מאחר שמוכרין בפרהסיא לא גנבום.

לישנא אחרינא: שרון שם מקום ומקום גידול עגלים הוא, ולוקחין עגלים בזול ומגדלין אותן ושלהן הן. לשון זה עיקר דתניא במנחות בפרק כל קרבנות (פ"ז א') אילים ממואב וכבשים מחברון עגלים משרון. רש"י]. וכולן שאמרו להטמין אסור.

ולוקחין ביצים ותרנגולין מכל מקום. [מאירי: וכלן – רוצה לומר אף אלו שהותרו ליקח מהם, אם נראה ללוקח שהם מטמינים עצמן בשעה שמוכרים אסור ליקח מהם שחזקתו שהוא גנוב.

ולוקחים ביצים ותרנגולים בכל מקום, שאין מכניסין עצמם לחשש גנבה מפני אלו. ומכל מקום אף באלו אם אמרו להטמין אסור]


גמ' תנו רבנן: "אין לוקחין מן הרועים לא עזים, ולא גדיים, ולא גיזין, ולא תלושין של צמר. [שנתלש הצמר שעל הרחל מעט מעט. רש"י]

אבל לוקחין מהן תפורין מפני שהן שלהן. [בגדים תפורים. דאי נמי [שאם גם] גנבו קננהו בשינוי. רש"י]

ולוקחין מהן חלב וגבינה במדבר [דאין דרך בעלים לילך שם וליטלם והרועה נטלן. רש"י] ולא בישוב. [שדרך להביאו לבית בעל הבית. רש"י]

ולוקחין מהן ד' וה' צאן [שחסרונן ניכר בעדר ואין יכול לישמט ולומר זאב טרפה. רש"י], ד' וה' גיזין, אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין.

רבי יהודה אומר בייתות לוקחין מהן [שהרי בעל הבית יודע מניינם. רש"י] מדבריות אין לוקחין מהן.

כללו של דבר כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש [מבין. רש"י] בו לוקחין מהן. אין מרגיש בו אין לוקחין מהן".

.

.

(פני יהושע:

"ולוקחין מהם חלב וגבינה במדבר אבל לא בישוב. ויש להקשות דחלב ניחא דאין לוקחין בישוב כפירוש רש"י דשל בעלים הוא, אבל גבינה הא קנינהו הרועה בשינוי מעשה כדאמרינן דלוקחין מהם בגדים תפורין מטעמא דקני בשינוי.

ויש ליישב דבאמת בדבר שהוא בחזקת גנוב אף אם קנאו בשינוי אפילו הכי אסור לכתחילה לקנות ממנו משום דהוי ליה כמסייע ידי עוברי עבירה כדאיתא בחושן משפט (סימן שנ"ח א'), והא דשרינן [שאנו מתירים] ליקח מהם בגדים תפורים היינו דלאו ודאי גניבה נינהו [הם] דשמא לקחו הצמר משלהן לעשות בגדים כדרך בעלי אומנות, וכיון דליכא אלא ספק שרי מטעמא דשינוי. אבל בגבינה שאין דרך לקנות חלב ולעשות גבינות אם כן הגבינות שנמצאות ברשות הרועה ודאי גניבה הם ומשום הכי לא מהני בהו שינוי דמכל מקום מסייע ידי עוברי עבירה, כן נראה לי. עוד מצאתי תירוץ אחר דשאני גבינה שדרך הרועים לעשותן ולהביאן לבעל הבית ואם כן לאחר השינוי ברשותא דמרא קאי [ברשות הבעלים עומד]")

.

.

 

אמר מר: "לוקחין מהן ד' וה' צאן, ד' וה' גיזין" השתא [כעת] יש לומר ארבעה זבנינן [קונים], חמשה מיבעיא?

אמר רב חסדא ארבעה מתוך חמשה.

ואיכא דאמרי [ויש שאומרים] אמר רב חסדא ארבעה מעדר קטן, וחמש מעדר גדול.


הא גופא קשיא, אמרת: "ד' וה' צאן, ד' וה' גיזין" ד' וה' אין [הן], אבל שלש לא. אימא סיפא: אבל "לא שתי צאן" הא שלש זבנינן [קונים]?

לא קשיא, הא בברייתא הא בכחישתא. [בברייתא – בריאות. עין בעל הבית תמיד עליהן ומרגיש בשלש.
כחושות – אין חשובות לו ואין עינו עליהם לפיכך אין מרגיש, כלומר אין יודע כשמוכרם זה. רש"י. רש"י ביאר אין מרגיש כלומר אינו יודע, וכן לעיל על "מרגיש" פירש מבין, כיוון שאין מרגיש היה יכול להתפרש שמוחל, ומשמיע רש"י שאינו מוחל והפירוש שאינו מבין לדעת שנחסרו]

 

"רבי יהודה אומר בייתות לוקחין מהן, מדבריות אין לוקחין מהן. כו'".


איבעיא להו [הסתפק להם] רבי יהודה ארישא קאי [על ההתחלה עומד] ולחומרא, או דלמא [שמא] אסיפא קאי ולקולא? ארישא קאי [ארבע וחמש דשרי תנא קמא [שהתיר התנא הראשון]. רש"י] ולחומרא, דאמר לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן הני מילי [דברים אלה] בייתות, אבל מדבריות אפילו ארבעה וחמשה לא.

או דלמא אסיפא קאי [שתי צאן דקאסר תנא קמא. רש"י] ולקולא דאמר אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין הני מילי מדבריות, אבל בייתות שתים נמי [גם] לוקחין.

תא [בוא] שמע דתניא: "רבי יהודה אומר לוקחין בייתות מהן ואין לוקחין מהן מדבריות ובכל מקום לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן", מדאמר "בכל מקום" שמע מינה אסיפא קאי ולקולא. שמע מינה. [מדקאמר בכל מקום לוקחין ארבעה וחמשה אלמא האי דקמפליג [שמחלק] בין בייתות למדבריות אשתי [על שתי] צאן פליג ולקולא קאי. רש"י]

 

בבא קמא – דף קי"ח עמוד א'

01/23/2011

מתני' הגוזל את חבירו או שהלוה הימנו או שהפקיד לו בישוב לא יחזיר לו במדבר. [אם אין זה תובעו אין זה יכול לכופו לקבל חובו או פקדונו במדבר דלאו מקום שימור הוא. רש"י]

.

[אם החייב יש עמו את החפץ במדבר בוודאי בעל החוב יכול לתבעו שם כמו בכל מקום, ומשמיע לנו כאן דין לטובת בעל החוב שאינו מחוייב לקבל במדבר שהוא מקום סכנה ואינו משתמר.

וכן כתב הרמ"ה הובא בשיטה מקובצת:

"הגוזל את חברו או שלוה הימנו וכו' לא יחזיר לו במדבר, כלומר שאם רצה הלוה והגזלן והשומר להחזיר לו במדבר אין כופין את בעל הממון לקבל, ואם החזירו לו בעל כרחו לא יצאו ידי השבה, ואם נאנסו נאנסו ללוה ולגזלן ולשומר. דכיון דגזל מיניה או יזיף מיניה [לווה ממנו] או קביל מיניה פקדון בדוכתא דמצי לנטורי [במקום שיכול לשמור] מחייב לאהדורי ליה [להחזיר לו] בדוכתא דמצי מארי ממונא לנטורי ממוניה [במקום שיכול בעל הממון לשמור ממונו]. ומסתברא דהוא הדין נמי [גם] היכא דאהדר ליה בההוא דוכתא גופיה דקביל מיניה [היכן שהחזיר לו באותו מקום עצמו שקיבל ממנו] צריך לאהדורי ליה בשעתא דמנטר ליה כי [כמו] ההיא שעתא דקביל מיניה, דאי [שאם] קביל עליה בשעת שלום לא מצי [לא יכול] לאהדורי ליה בשעת מלחמה".

וכתב המאירי:

"הגוזל את חברו או שלוה הימנו או הפקיד לו בישוב הרי זה לא יחזיר לו במדבר. כלומר אם הלוה והנפקד והגזלן רוצים להחזיר למלוה או למפקיד או לנגזל במדבר, ואין הלה רוצה לקבל מפני פחד הדרך או טורח המשוי הדין עמו שלא לקבל. ואם החזיר לו על כרחו אחריות הדרך עליו [על המחזיר].

ומכל מקום פרשו בגמרא שאם הדבר בהפך שהמלוה או המפקיד או הנגזל תובעין במדבר אין הדין כן בכלן אלא מלוה נתנה ליתבע בכל מקום כיון שיש לו ממון לשם והמלוה צריך מעות אין לו השמטה בזה. אבל גזל ופקדון לא ניתנו ליתבע אלא במקומו שאין הדברים הללו עמו מן הסתם. ומכל מקום אם היו עמו אין ספק שנתנו ליתבע, ואבדה לענין זה כגזלה ופקדון. ויראה לי בגזלה הנקנית בשנוי מעשה [שאז חייב לשלם מעות ולא את גוף החפץ] שדינה כדין הלואה".

נראה שיסוד דין זה הוא משום שבהלוואה הכל הוא לפי התנאי שהתנו ביניהם והסכמתם ואין בו דינים מדאורייתא כיצד יפרע. וחכמים אמדו דעת סתם בני אדם שכך ההסכמה ביניהם כל שלא פירשו אחרת. וכל דיני פרעון הלוואה הם משום אומדן. ובהשבת גזילה ביארתי לעיל שאע"פ שהוא דין שחידשה תורה פרטי הדינים באופן ההשבה נמסרו לחכמים והם קבעו אותם לפי אומדן כיצד היו מסכימים ביניהם לו היה זה תלוי בהסכמתם. ונראה שגם בדין השבת אבידה הוא כך. ובפקדון חיובי שומר הוא מכח מה שהסכימו הוא והמפקיד ביניהם, ובכל מה שלא מפורש בפרשת שומרים שבתורה תלוי בהסכמה שביניהם ואמדו חכמים הסכמת סתם בני אדם]

על מנת לצאת במדבר יחזיר לו במדבר. [על מנת לצאת למדבר – קא סלקא דעתך שאמר לו לוה זה על מנת שנצא למדבר ושם אפרע לך, להכי [לכך] פריך פשיטא והא מתנה בהדיא [בפירוש] לקבלו במדבר. רש"י]


גמ' ורמינהו [מקשים מברייתא]: "מלוה משתלמת בכל מקום, אבידה ופקדון אין משתלמין אלא במקומן"?

אמר אביי הכי [כך] קאמר מלוה ניתנה ליתבע בכל מקום [ניתנה ליתבע – אם ירצה מלוה, דידו על העליונה. רש"י. שהדין שנאמר במשנה שלא ישלם לו במדבר הוא לטובת המלווה שאינו חייב לקבל, אבל אם רצה לתבוע במדבר הרשות בידו], אבידה ופקדון לא ניתנו ליתבע אלא במקומן. [כיוון שהתביעה היא על גוף החפץ אינו יכול לתבעו במדבר ולחייבו ללכת לביתו ולהביא את החפץ במדבר. אבל אם החפץ עמו במדבר יכול לתבעו וכן אם קנה את החפץ בשינוי וחייב לשלם מעות יכול לתבוע במדבר, כמו שכתב המאירי שהבאתי לעיל]

"על מנת לצאת במדבר".


פשיטא? [רש"י על המשנה פירש שסבור כעת שעשו תנאי מפורש שיפרע לו במדבר ואם כן פשיטא שעושים כמו שהסכימו]

לא צריכא דאמר ליה ליהוי האי פקדון גבך [יהיה פקדון זה אצלך] דאנא [שאני] למדבר נפיקנא [יוצא], ואמר ליה איהו [הוא. השומר] אנא למדבר נמי בעינא למיפק [גם רוצה אני לצאת] אי בעית לאהדרינהו לך התם מהדרנא לך [אם רצונך שאחזיר אותו לך שם אחזיר לך.

רש"י: אי בעית לאהדוריה ניהלך התם מהדרנא לך – ואשמועינן תנא דאע"ג דלא תנאי גמור הוא דהא אי בעית קאמר אפילו הכי כיון דידע דאיהו נמי למדבר נפיק על כרחו יקבלם. עד כאן רש"י.

מדובר שהמפקיד אמר לשומר שמור לי על חפץ זה שאני יוצא למדבר. והשומר אמר לו גם אני יוצא למדבר והשומר הציע לו אם רצונך אחזיר לך במדבר. והבעלים שתק. כיוון שהשומר רק הציע לו לקבל במדבר אם רצונו והבעלים שתק אין כאן תנאי והסכמה מפורשים שיוכל להחזיר לו במדבר, וחידשה המשנה שאמדן דעת חכמים שבאופן כזה הסכים הבעלים שיוכל השומר להחזיר לו במדבר ואם רצה להחזיר לו במדבר אינו יכול לסרב לקבל]

.

.

(רמב"ם הלכות מלווה י"ג ח':

"המלוה נתנה ליתבע בכל מקום כיצד המלוה את חבירו בישוב ותבעו במדבר אינו יכול לדחותו אלא חייב לפרוע לו בכל מקום שיתבענו, בא הלוה לפרעו במדבר הרשות ביד המלוה אם רצה מקבל ואם רצה אומר לו איני נפרע אלא בישוב כדרך שנתתי לך בישוב והרי הן ברשותו עד שיפרענו בישוב".

הלכות גזילה ואבדה א' ז':

"הגוזל את חבירו בישוב והחזיר לו גזלתו במדבר הרשות ביד הנגזל אם רצה נוטל ואם לאו אומר לו איני נוטל אלא בישוב שמא תאנס ממני כאן והרי היא ברשות הגזלן ובאחריותו עד שיחזירנה לו בישוב וכן בדמי הגזלה".

הלכות שאלה ופקדון ז' י"א:

"הפקדון והאבידה לא ניתנו ליתבע אלא במקומם, כיצד הפקיד אצלו בירושלים אינו יכול לתבעו בנוב [כיוון שהתביעה על גוף החפץ אינו יכול לכופו ללכת לירושלים ולהביא את החפץ לנוב] ואם החזיר לו בנוב מקבלו ממנו, הפקיד אצלו ביישוב והביא פקדונו במדבר אינו מקבלו ממנו אלא יאמר לו הרי הוא באחריותך עד שתחזירנו לי ביישוב כדרך שהפקדתי אצלך ביישוב". [הבאתי את הרמב"ם לא משום חידוש שיש בו אלא לבהירות בדינים שבסוגיא]

דין המשנה שאין הבעלים חייב לקבל במדבר הוא משום תקנת בעלים. ובברייתא נאמר דין נוסף "אבידה ופקדון אין משתלמין אלא במקומן", וזה דין לתקנת החייב שאם החפץ בירושלים אין הבעלים יכול לתבעו בנוב ולכופו להביא את החפץ לנוב אלא אם הבעלים רוצה ליטול הוא חייב לבוא לירושלים.

לגבי גזלן אם נשבע והודה חייב ללכת אחרי הנגזל אפילו למדי כיוון שהתחייב כפרה משום שבועת השקר וההודאה וחייב משום כפרה חומש וקרבן, וחלק מדין כפרה הוא גם השבת הקרן מהכתוב "לאשר הוא לו יתננו", ומשום כך מחוייב ללכת אחריו עד מדי. וכמבואר לעיל ק"ג ב', ובשולחן ערוך חושן משפט סימן שס"ז א'.

ואם לא נשבע והודה ואין עליו חיוב כפרה אלא רק חיוב השבת הגזילה כתב השולחן ערוך שם: "הגוזל את חבירו, אע"פ שכפר בו, הואיל ולא נשבע [ומשום כך אינו חייב משום כפרה להוליכנו עד מדי], אם חזר והודה אינו חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר להם, אלא יהא בידו  עד שיבואו, (ויודיע אותם) (טור ס"א) ויטלו את שלהם".

ומבואר שהבעלים צריך לבוא למקומו של הגזלן וליטול שם, ואם הגזלן בירושלים הבעלים לא יכול לבוא לנוב ולתבוע שיביא לו הגזלן לשם. ונמצא שלגבי הדין שהוא לתקנת החייב שאין הבעלים יכול לכופו להביא את החפץ מירושלים לנוב דין זה הוא גם בגזלן, ודינו שווה לפקדון ואבידה לעניין זה)

.

.

מתני' האומר לחבירו גזלתיך, הלויתני, הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי לך, חייב לשלם.

אבל אם אמר לו איני יודע אם גזלתיך אם הלויתני אם הפקדת אצלי פטור מלשלם.


גמ' איתמר [נאמר]: מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב. [לשלם. רש"י.

תוספות: "והלה אומר איני יודע. פירוש אם הפקיד אצלי. אבל איני יודע אם החזרתי לך חייב לכולי עלמא כמו רישא דמתניתין. ולסיפא דמתני' הוא דמדמה לה בסמוך"]

ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור.

רב הונא ורב יהודה אמרי [אומרים] חייב, ברי [ברור. שטוען טענה ברורה וודאית] ושמא [שטוען שמא היה כך] – ברי עדיף. [אם התובע טוען ברי והנתבע שמא, חייב הנתבע לשלם, ולא אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה, שמה שזה טוען ברי וזה השיב שמא נחשב כראייה, ודווקא בברי טוב שהנתבע יודע שמשקר ואינו מעיז פניו, ושמא גרוע שהיה לו לידע, עיין ביאור בזה לעיל מ"ו א']

רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור, אוקי ממונא בחזקת מריה. [העמד ממון בחזקת בעליו. שהם אינם סוברים שברי ושמא נחשב כראייה חזקה דיה להחשב כמו עדים כדי להוציא ממון, וגם אם די בה לעורר ספק עדיין הדין שמעמידים את הממון בחזקת בעליו.

רש"י: פטור – ומיהו [ועל כל פנים] ישבע כדאמר שאין יודע שחייב לו כלום, דלא עדיף שמא מברי דהא אי נמי [אם גם] הוה טעין ליה אין לך בידי כלום הוי משביעין ליה שבועת היסת [שבועה מדרבנן]]


תנן: "אבל אם אמר לו איני יודע אם הלויתני פטור". היכי דמי [באיזה אופן], אילימא [אם לומר] דלא קא תבע ליה [אלא הנתבע אמר כן מרצונו], רישא נמי [גם] דלא קא תבע ליה, אמאי חייב? [ברישא החייב מודה שבוודאי התחייב והודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ואם ידוע בוודאי שהתחייב לו, זהו כמו שהתובע מוחזק בממון, והוא טוען שאינו יודע אם פרע והדין הוא שמספק מעמידים את הממון בחזקתו והיינו בחזקת התובע כיוון שידוע בוודאי שהתחייב לו וצריך לשם לו. מכל מקום אם התובע בעצמו אומר שאינו יודע שהלה חייב לו ואין כאן תביעה מצידו אין הבית דין פוסקים שחייב לשלם לו כיוון שאינו תובע. שהבית דין דנים רק על מה שבאו לדין לפניהם, ואם התובע לא בא לדון לפניהם אינם יכולים לפסוק שישלם לו. ולכן בלא תביעה לא ייתכן שחייב לשלם]

אלא דקתבע ליה, וקתני סיפא פטור מלשלם? [בהכרח מדובר שהתובע תובע את הממון, וברישא כיוון שהנתבע מודה לו שוודאי התחייב נעשה כמו שהתובע מוחזק בממון, ומספק אינו יכול הנתבע להיפטר מלפרוע וחייב לשלם. ובסיפא הוא הדין שבו נחלקו רב הונא ורב יהודה עם רב נחמן ורבי יוחנן, שהתובע אומר מנה לי בידך והלה משיב לו איני יודע אם אני חייב לך, ומבואר במשנה כמו רב נחמן ורבי יוחנן שפטור וקשה על רב הונא ורב יהודה שאמרו חייב.

רש"י: דקא תבע ליה – ואמר ליה גזלתני דהוי טענת ברי]

לא, לעולם דלא קא תבע ליה, ורישא בבא לצאת ידי שמים. [כיוון שהוא יודע בוודאי שחייב וספק לו אם פרע, אם רוצה לצאת ידי שמיים עליו לשלם אע"פ שהלה אינו תובע.

רש"י: לצאת ידי שמים – וכיון דקא מודי [שמודה] דודאי גזליה לא נפיק [יצא] ידי שמים עד דעביד [שעושה] השבה. אבל סיפא הואיל ולא גזלן ידע ולא נגזל ידע, ליכא [אין] שום טענת ברי לא צריך למיפק ידי שמים. עד כאן.

במקום שיש ספק ופוסקים שמספק הממון נשאר בחזקת מי שמוחזק בו, אינו חייב לשלם לצאת ידי שמיים אפילו אם אינו יודע בוודאי שהממון שלו, וכגון שאירע מעשה שגרם לספק, וכגון שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם השור הרג את העובר או שהעובר נפל לפני הנגיחה, ושניהם לא היו שם וטוענים שמא, הדין שהממון נשאר אצל המוחזק בו ואע"פ שאינו יודע אם הממון שלו אינו חייב לצאת ידי שמיים. כיוון שאין בזה חשש של איסור גזל אע"פ שהוא ספק, שמדיני ממונות הדין שזוכה המוחזק ואיסור גזל אומר לעשות כדיני ממונות. אמנם אם הוא יודע בוודאי שהתחייב לראובן, וספק לו אם פרע, כיוון שיש חוב בוודאי והחוב הוא בחזקת ראובן המלווה, מדיני ממונות ההכרעה שהמוחזק זוכה מספק אומרת שראובן זוכה. רק שראובן אינו תובע. ולכן כיוון שאין כאן הכרעה מדיני ממונות שהממון מספק שלו הוא בספק איסור גזל עד שלא ישלם ולכן חייב לשלם לצאת ידי שמיים.

וזהו שכתב רש"י שאם החייב גם בספק אם התחייב, מדיני ממונות הוא זוכה מספק כיוון שהוא מוחזק ולכן אינו צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים]

איתמר נמי [נאמר גם] אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, האומר לחבירו מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב בבא לצאת ידי שמים. [אתמר נמי – דהיכא דבא לצאת ידי שמים אפילו מאן דפטר ליה מדיני אדם מודה דחייב היכא דאיכא קצת טענת ברי, הלכך רב הונא דאוקמה רישא בדלא תבע, הואיל ואיכא קצת ברי דהא גזלן ידע דגזליה מעיקרא, חייב בבא לצאת ידי שמים. רש"י]

.

.

(רב הונא סובר שאם טען התובע ברי חייב הנתבע לשלם, ומעמיד את המשנה כשלא תבע התובע אלא אמר שמא, וברישא כשהנתבע מודה שוודאי התחייב חייב לצאת ידי שמיים.

והגמרא מביאה לו סיוע מדברי רבי יוחנן, ורבי יוחנן דיבר כשהתובע תבע בטענת ברי, ואמר שחייב לצאת ידי שמיים כיוון שרבי יוחנן חולק על רב הונא ופוטר בברי ושמא. וצריך ביאור מה הסיוע מרבי יוחנן לרב הונא שהרי רב הונא אמר כשהתובע טוען שמא ורבי יוחנן אמר כשהתובע טוען ברי, ושמא רבי יוחנן לא יסבור שגם אם התובע טוען שמא צריך לצאת ידי שמיים. וצריך ביאור בלשון רש"י מה הכוונה "קצת טענת ברי" והפני יהושע כתב שדברי רש"י דחוקים ורצה לפרש באופן אחר.

הנה ממה שהביאה הגמרא סיוע לרב הונא, וכן ממה שהקשתה עליו, מבואר שיש חידוש בדברי רב הונא שאם התובע טוען שמא חייב לצאת ידי שמיים, ובקושיא לא ידענו חידוש זה ואחרי שנתחדש הוצרכה הגמרא להביא לו סיוע.

וצריך ביאור מה החידוש בזה, שהרי התובע בוודאי לא מחל אלא הוא טוען שמא, דהיינו אולי הממון שלי ועל צד זה אני רוצה אותו, ואין כאן הודאה ולא מחילה. מאחר שהנתבע יודע שוודאי התחייב וספק פרע, והדין הוא שוודאי חייב וספק פרע חייב לשלם, אם כן הנתבע יודע שהוא חייב לשלם, והתובע היה תובע לו היה יודע שכך האמת רק שאינו יודע שכך הוא, ואם כן פשיטא שחייב לשלם לו כדי לצאת ידי שמיים, שהרי הנתבע יודע שזה ממונו של תובע ורק התובע אינו יודע ופשוט שמדיני שמיים חייב לתת לו, ואין בזה חידוש ולמה הוצרך להביא סיוע.

ונראה שהנה בדיני ממונות יש כללים בדיני ממונות שחכמים ראו מסברא, וכמו שאמרו שהמוציא מחבירו עליו הראיה הוא סברא שמי שכואב לו הוא זה שעליו ללכת לבית הרופא. וכל שסברא זו מכרעת למי יהיה הממון ממילא גם ציווי התורה אומר לעשות כפי סברת דני ממונות ואע"פ שיש כאן ספק אינו בחשש ספק איסור גזל וגם אינו צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים.

בדיני ממונות לומדים מסברא שני סוגי כללים, האחד על עצם הבעלות על הממון, וכמו המוציא מחבירו עליו הראיה, וסוג שני הוא כללים כיצד בית דין יכריעו מי יזכה בממון, וכגון האם ברי ושמא ברי עדיף, ומתי אומרים יחלוקו ומתי יהא מוחזק עד שיבוא אליהו ומתי כל דאלים גבר וכל כיו"ב.

לכאורה היה מקום לומר שכמו שאנו אומרים שציווי התורה בא אחרי סברת דיני ממונות ומצווה לשמוע להם, ולכן בהמוציא מחבירו עליו הראיה אע"פ שהזוכה בממון יודע שיש ספק אינו צריך לחשוש לספק גזל ולא צריך לצאת ידי שמיים, כך נאמר גם שאם יש כללים מסברא כיצד בית דין מכריעים על ממון זה, ציווי התורה על האדם עצמו בא אחרי כללים אלה ומצווה עליו לנהוג כמותם. ואם כן היינו אומרים שאע"פ שהוא יודע שוודאי התחייב וספק פרע, מכל מקום מסברא לומדים שבית דין לעולם לא מכריעים בלא שהבעלים תובע בתביעה וודאית [כיוון שאינם צד בדין זה אין בכחם להכריע כפי מה שנראה להם אמת אם לא הובא לפניהם בטענת אחד מבעלי הדינים, שהרי אין צד שהממון שלהם ומהיכי תיתי שיעשו בו כראות עיניהם. ולכן אם אין הם מוחזקים ואין מדין מוחזקות ומכח הטענות מקום לומר יחלוקו אומרים כל דאלים גבר אע"פ שהי רוצים לומר יחלוקו, שאין להם רשות לדון בממון כפי דעתם שאינו שלהם ואינם בעל דין עליו], ואם כן האדם עצמו מצווה מהתורה לנהוג לפי כללים אלה ואם הם קובעים שהממון שלו הרי אין לו לחוש ולא צריך לצאת ידי שמיים.

וכלפי זה חידש רב הונא שאינו כן. ואין זה תלוי בסוג הסברות אלא למי הן באות להורות כיצד לנהוג מספק. לדוגמא אם הוא עצמו אינו יודע אם הממון שלו או של חבירו, הסברא המוציא מחבירו עליו הראיה אומרת לו שלגביו האמת היא שהבעלות היא של מי שמחזיק. וכך עליו לנהוג בתורת שזה וודאי, ואם קידש אשה בזה היא מקודשת בתורת וודאי והבא עליה יוצא למיתה. ואם חבירו המוחזק אם יקח ממנו יעבור על גזל וודאי.

אבל אם הוא יודע שהממון שלו וחבירו גזל ממנו נגד עיניו וכופר בגניבה, והוא בא לבית דין לתבוע את חבירו, והם רואים לפניהם את חבירו מוחזק והוא לא מביא ראייה ומכריעים את הדין שהמוציא מחבירו עליו הראיה ופוסקים לטובת חבירו הגזלן, מה שהסברא המוציא מחבירו עליו הראיה קבעה שכך האמת רק לגביהם. אבל הוא עצמו סברא זו לא קבעה לגביו את האמת. והיה מן הדין שאחרי פסק הדין יהיה מותר לו לקחת את שלו בחזרה בכח. רק שיש כח ביד בית דין להפקיע ממון, ואחרי שפסקו גם אם באמת מצידו זה ממון שלו, מכל מקום בית דין הפקירו בכחם ממון זה ממנו והקנו לחברו. אבל זהו רק משום שהפקירו ממנו, ולולא זה היה מותר לו לקחת את שלו, שסברת המוציא מחבירו קבעה את האמת רק היחס לבית דין ולא ביחס אליו. וזה היסוד של עושה אדם דין לעצמו כמבואר לעיל כ"ז ב', ועיין לעיל כ"ח א' מה שכתבתי בביאור מקורו ויסודו ובמה נחלקו לגביו.

וזה החידוש של רב הונא, שהיה מקום לומר שהוא משועבד לאמת כפי שהיא אצל הבית דין, ונעשית אמת גם ביחס אליו. וגם לולא שהיו מפקירים ממנו היה אסור לו לקחת שמעתה האמת גם לגביו מכח המוציא מחבירו שהממון של חברו. ואם היה כך, מכיוון שאם התובע אינו טוען ברי הבית דין מכריעים שהממון לנתבע, אם כן זוהי האמת ביחס אליו וכך הוא מצווה משמיים לנהוג ואינו צריך לשלם לצאת ידי שמיים. וחידש רב הונא שלא אומרים כך אלא האמת של בית הדין היא רק של בית הדין, וכיוון שהוא יודע שוודאי התחייב וספק פרע האמת לגביו שהוא חייב, ולכן הוא חייב לשלם לצאת ידי שמיים אע"פ שבית דין פוסקים שהוא זוכה בממון. ואם היה מקדש בממון זה אשה בית הדין היו פוסקים שמקודשת בוודאי והורגים את הבא עליה, ומצידו היתה מקודשת רק מכח שהפקירו מחבירו את הממון וזיכו לו, ולולא זה הוא עצמו מצידו היה מחוייב לנהוג בה כספק מקודשת.

ועל זה מביא סייעתא מרבי יוחנן, שלרבי יוחנן גם אם התובע טוען ברי הבית דין פוסקים שהממון נשאר אצל הנתבע שמצידם עדיין זה המוציא מחבירו שברי ושמא אינו ראייה עבור הבית דין. ורבי יוחנן מודה שברי ושמא הוא ראייה, שאם היה סובר שאינו ראייה לא היה צריך לומר שהמוציא מחבירו עליו הראיה. שאם שניהם טוענים ברי, או אפילו התובע טוען ברי גרוע והנתבע שמא טוב [עיין בזה לעיל מ"ו ב' בתוספות ובמה שביארתי שם שאז ברי שמא אינו ראייה], לא צריך להגיע להמוציא מחבירו עליו הראיה, אלא לא התעורר ספק כלל. עיין בבא מציעא ו' א' שגם סומכוס שחולק על הסברא של המוציא מחבירו עליו הראיה ואומר ממון המוטל בספק יחלוקו מודה שאם לא התעורר מעשה הגורם לסיבה להסתפק, וכגון שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, אלא רק זה טוען שלי וזה טוען שלי, הממון נשאר ביד בעליו ולא חולקים. שאם אין מעשה שמעורר סיבה לספק הרי אין כאן ספק אפילו שיש מי שטוען שהממון שלו, שטענה לבד אינה מעוררת ספק, וכשלא התעורר ספק פשיטא שלא עושים מאומה והכל נשאר כפי שהיה, ולא צריך לזה את הסברא של המוציא מחבירו. וממה שאמרו רב נחמן ורבי יוחנן שברי ושמא הנתבע זוכה מכח שמעמידים את הממון בחזקת בעליו מוכח שהם מודים שברי ושמא הוא הוכחה, רק סוברים שבית דין לא מכריעים מכח הוכחה זו, שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר, ואע"פ שהיא הוכחה אין לה כח של עדות, אבל כיוון שהיא ראייה הרי זה לא גרע ממקום שיש ספק מכח המעשה וכמו שור שנגח את הפרה וכו', וצריך את הסברא של המוציא מחבירו שמי שכואב לו הוא הולך לרופא כדי להעמיד את הממון בחזקתו (אמנם גם באחד מחזיק והשני רק טוען כתב רש"י בבא מציעא ב' א' בתחילת העמוד שזה נקרא המוציא מחבירו עליו הראיה, אבל זה וודאי רק לבאר את המשנה שם ופשוט שסומכוס מודה לזה, ועדיין נראה לעניות שהדיוק מלשון הגמרא כאן נכון, ועל כל פנים גם ללא הדיוק מהלשון הדין דין אמת)

אם רבי יוחנן היה סובר שהאמת כמו שהיא אצל הבית דין היא מחייבת גם אותו, אם כן כיוון שהאמת אצל הבית דין שהוא זוכה, נעשית זו גם האמת לגביו ולא היה צריך לשלם כדי לצאת ידי שמיים. וממה שבטוען ברי חייב רבי יוחנן לצאת ידי שמיים מוכח כמו היסוד של רב הונא, שהאמת של בית הדין אינה האמת לגביו, ואע"פ שהם פסקו שהממון שלו, כיוון שהוא יודע שברי ושמא הוא ראייה לא אכפת לו מה שבית דין צריכים דווקא עדות, ומצידו הוא מחוייב לאמת כמו שהוא יודע אותה ואל פסק בית הדין וחייב לשלם לצאת ידי שמיים. ואע"פ שהם הפקירו את הממון מחבירו וזיכו לו אותו ומכח זה יכול לקדש בו אשה בתורת וודאי, הוא ידוע שמה שהם עשו אינו כהאמת וכלפי שמיים עליו להחזיר.
ובזה מאיר לשון רש"י שכתב: "אתמר נמי [בדברי רבי יוחנן] דהיכא דבא לצאת ידי שמים אפילו מאן דפטר ליה מדיני אדם [שלרבי יוחנן ברי ושמא פטור מדיני אדם] מודה דחייב היכא דאיכא קצת טענת ברי". קצת טענת ברי הכוונה הראייה שיש בברי ושמא, שהיא קצת טענת ברי כיוון שלרבי יוחנן אינה מתקבלת בבית דין, אבל לגבי עצמו היא טענת ברי להוכיח ולחייב בידי שמיים. והלשון "קצת" בא לומר שאינה האמת כלפי בית דין אבל היא אמת כלפי עצמו.
וממשיך רש"י: "הלכך רב הונא דאוקמה רישא בדלא תבע הואיל ואיכא קצת ברי דהא גזלן ידע דגזליה מעיקרא חייב בבא לצאת ידי שמים". כאן התובע טוען שמא, והנתבע אומר שהוא יודע שוודאי התחייב, ולמה שהנתבע אומר שוודאי התחייב קורא רש"י גם קצת ברי, כיוון שאין זה קובע את האמת לגבי הבית דין אבל קובע לגבי עצמו. והדברים מאירים בע"ה.
.

ויסוד זה שאמת אינה מוכרחה להיות אחת, ושהיא נקבעת על פי הדין ולא על פי המציאות, נמצא בכמה מקומות, וכגון בתרי ותרי, ששני עדים מעידים שהיה כך ושני עדים מעידים שלא היה כך, שאין לזה דין ספק אלא יש לכל עדות דין אמת בתורת וודאי. ויש עוד כעין זה והוא יסוד גדול גם בחלק פנימיות התורה, ונאמר בעשרה מאמרות נברא העולם ונאמר לעולם ה' דברך ניצב בשמיים, שכל הבריאה אינה אלא אמירה של הקב"ה לנבראים, ויכול לומר לראובן כך ולשמעון אחרת. ויכול לברוא דבר שלגבי ישראל האמת הגמורה שהוא מים ולגבי מצרי האמת הגמורה שהוא דם וכמו שהיה ביציאת מצרים ואין סתירה בכך שתהיינה שתי אמיתות גמורות סותרות.
ובהלכה דיני ברירה ותנאים זה כל עניינם, למשל כשיש שני אחים האמת הגמורה שזה יורש לבדו הכל וגם שזה יורש לבדו הכל [כמו שמוכח מתוספות עיין בזה לעיל ק"ט א'], או כשהפריש תרומה בכוס יין על מה שייוותר בסוף, עד שלא גמר לשתות לגבי כל טיפה האמת הגמורה שהיא תרומה וגם האמת הגמורה שאינה תרומה, ולכן אין לזה דין ספק שאין זה ספק שהוא חסרון ידיעה מה האמת, אלא זו ידיעה וודאית שהאמת כך וגם שהאמת כך, ומתברר בסוף למפרע. וכן בתנאים אם קידש בתנאי שירדו גשמים האמת הגמורה שהם קידושין על צד שירדו, והאמת הגמורה שאינם קידושין אם לא ירדו, ואין זה ספק ואין זה תלוי, והטעם שכשיגיע הזמן יתברר למפרע הוא משום שעל צד זה כך היתה האמת הגמורה מתחילה, ובעוד הרבה סוגיות מבואר עניין זה ואין כאן מקום להאריך. ועיין עוד בזה במה שכתבתי על בבא מציעא ג' א' לגבי יהא מונח עד שיבוא אליהו.

.
אמנם ביציאת מצרים היה זה נס, אבל עניין נס הוא שבדרך כלל החומר מסתיר את הטבע האמיתי של המציאות ורק בהתבוננות בעולם הצורות הוא נגלה. ונס הוא גילוי של טבע המציאות האמיתי גם בחומר, ולפי שעה בטל הכיסוי של החומר על האמת. ולכן יש ללמוד מנס כיצד טבע המציאות האמיתי.
ועניין זה הוא היסוד הראשון של אמונת התורה, שהנה ביומא כ"א א' נאמר שארון הקודש לא היה מן המידה. שמכותל לכותל של קודש הקודשים היו עשרים אמה, ומהכותל עד צד זה של הארון היו עשר אמות, ומהצד השני של הארון עד הכותל השני היו גם עשר אמות. ונמצא שהארון אינו ממעט מן המדה שאינו תופס מקום כלל. שהרי יש עשר אמות מצד זה של הארון לכותל ועשר אמות מצד שני של הארון לכותל, ואם כן מוכרח שהמרחק מכותל לכותל הוא עשרים אמה ועוד רוחב הארון. ובאמת כשמודדים מכותל לכותל המידה היא עשרים אמה בלבד. וזה משום שהארון אין לו מציאות גמורה ואינו קיים באופן גמור אלא הוא רק בנקודת התהוות ולא נגמרה התהוותו. וזה גילוי שכל העולם קיים באופן כזה.

.

וזהו שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות יסודי התורה:
"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.
הלכה ב
ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות.
הלכה ג
ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטל הוא לבטולם, שכל הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם.
הלכה ד
הוא שהנביא אומר וה' אלהים אמת, הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמתתו, והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו".
.

זהו יסוד האמונה שרק מציאות הקב"ה היא מציאות גמורה, דהיינו אמת. והנבראים כל שעה ושעה מקבלים מציאות ממנו ואין מציאותם נגמרת אלא היא אינה גמורה ולכן צריכה להתחדש כל שעה ושעה. ואם רגע אחד לא תתחדש מייד היא כלה כיוון שאינה מציאות גמורה. והקב"ה מחדש אותה כל שעה ושעה לפי רצונו, וכיוון שאינה מציאות גמורה אינה מכריחה שתהיה רק באופן אחד, אלא היא יכולה להיות בכמה אופנים שונים, ואין בזה סתירה, שרק אם המציאות גמורה היא סותרת שתהא בבת אחת עמה עוד מציאות אחרת. אבל כיוון שאינה גמורה והיא רק בנקודת ההתהוות היא יכולה להתקיים באופן שאינו סותר שגם תתקיים באופן אחר. וכמו שהארון קיים ואין זה סותר שבעת ובעונה אחת גם אינו קיים. וכיוון שהארון הוא התחלת המציאות הנבראת נתגלה בו טבע המציאות האמיתי, והוא דוגמא לדברי הרמב"ם שהם היסוד הראשון בתורה)

.

.

מתני' הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב חייב באחריותו. [דמכי גנבה [שמשגנבה] קם [עמד] ליה ברשותיה, והשבה דעבד לאו השבה היא, עד שמודע להו לבעלים. רש"י]

לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומנו את הצאן ושלימה היא פטור. [ומנו את הצאן אחר שהחזירו והיא שלימה הרי יש כאן דעת בעלים. רש"י. ואם מתה אחר שמנו בעלים פטור הגנב]

בבא קמא – דף קי"ז עמוד ב'

01/23/2011

על [נכנס] לגבי מערתא [רבי יוחנן נכנס אצל מערת הקבורה של רב כהנא]. חזא [ראה] דהוה הדרא ליה עכנא [נחש גדול עשה עצמו כגלגל ומקיף את פי המערה ונותן זנבו לתוך פיו ואין אדם יכול ליכנס. רש"י].

אמר ליה עכנא עכנא פתח פומיך [פיך. רש"י: הרחיבי פתחיך להסיר זנביך מפיך ועשה פתח ליכנס] ויכנס הרב אצל תלמיד, ולא פתח.

יכנס חבר אצל חבר, ולא פתח.

יכנס תלמיד אצל הרב, פתח ליה.

בעא רחמי ואוקמיה [ביקש רחמים והעמידו. רבי יוחנן התפלל והחייה את רב כהנא].

אמר ליה אי הוה ידענא דדרכיה דמר הכי [אם הייתי יודע שדרכו של מר כך. שנקרעה שפתו ולא חייך] לא חלשא דעתי, השתא ליתי מר בהדן [עכשיו יבוא מר עימי].

אמר ליה אי מצית למיבעי רחמי דתו לא שכיבנא [אם אתה יכול לבקש רחמים ששוב לא אמות] אזילנא [אלך], ואי לא לא אזילנא [ואם לא לא אלך], הואיל וחליף שעתא חליף. [אי מצית למבעי רחמי דתו לא שכיבנא אי אקשינא לך [אם אקשה לך] אזלינא בהדך ואעמוד אצלך בבית המדרש.
ואי לא, הואיל וחליף שעתא ואתרחיש ניסא, חליף, ולא אלך עוד עמך שמא תכעוס עלי ואמות עוד פעם אחרת, אלא אלך לביתי חי ולא אעמוד עוד אצלך פן אמות פעם אחרת.

ואית [ויש] דמפרש הואיל וחליף שעתא וקבלתי צער מיתה לא אקבל עוד פעם אחרת לילך מכאן [לא רצה ללכת מהמערה אל בין החיים כדי לא לקבל צער מיתה פעם שנייה].

[לפי פירוש זה עולה שרב כהנא נשאר במערה ולא חי אחר כך, ורש"י מקשה עליו להוכיח כפירושו הראשון שהיה חי אחר מעשה זה:] ובפסחים (מ"ט א') מוכח שהלך לביתו דאמר רב כהנא אי לאו דנסיבנא כהנתא [אם לא שנשאתי כהנת] לאו אנא גלאי [לא אני גולה. לא הייתי גולה], אמרי ליה והא למקום תורה גלית, אמר להו לאו אנא גלאי כדגלו שאר אינשי, שהרי לא בעבור מקום תורה גליתי אלא מאימת מלכות ברחתי. אלמא בתר הכי [אחר כך] חי הוה. ועוד אמרינן בברכות ירושלמי דפגע ביה ההוא גברא אמר ליה מאי עביד בשמיא, כלומר שליעג עליו שהיה מת וחיה, אמר ליה גזר דיניה דההוא גברא מחתם, ומת ההוא גברא. פגע ביה אחרינא אמר ליה הכי נמי ומית. אתי לקמיה דר' יוחנן אמר ליה בר איניש דאמיה מבסרא ליה ואנתתיה דאבוה מיקרא כו'. רש"י]

תייריה [הקיצו משנתו. רש"י], אוקמיה [העמידו], שייליה כל ספיקא דהוה ליה [שאלו כל ספק שהיה לו] ופשטינהו ניהליה [ופשט אותם לו. רב כהנא פשט לרבי יוחנן את כל ספקותיו].

היינו דאמר ר' יוחנן דילכון אמרי [שלכם אמרתי], דילהון [שלהם] היא. [שלכם הייתי אומר, תורה של בני ארץ ישראל היא, דילהון היא – של בני בבל. רש"י]

.

.

(בעניין השייכות בין התורה לארצות שיושבים בהן.

עיין משנה ברורה סימן ס"ב סעיף ב' בביאור הלכה, שהשולחן ערוך שם כתב שיכול לומר קריאת שמע בכל לשון, ובביאור הלכה כתב שזהו רק אם הוא נמצא באותה מדינה שבה הכל מדברים בלשון זה, אבל אם יצא מאותה מדינה והוא במדינה אחרת ששם הרוב אינם מדברים לשון זה, לא יצא. דהיינו אם אומר בלשון ספרד יצא רק כשהוא נמצא בספרד, אבל אם נמצא בצרפת ואומר בלשון ספרד לא יצא. שללשון ספרד יש דין לשון רק כשהוא נמצא בספרד, אבל אם נמצא בארץ אחרת אין לה דין לשון. ומוכח כדבריו מהסוגיא בקידושין ו' א' כמו שכתב שם.

והטעם בזה שהמקום בו נמצא אדם הוא חלק מעצמיות גדר מה שהוא. ובספרי נסתר כתבו ששינוי מקום הוא שינוי של שורש הנשמה. כשאדם רוצה להוציא בפיו מה שבליבו האופן בו הוא מוציא תלוי במהותו וטבעו. כיוון שחילוק הארצות קובע חילוק בטבע ומהות בני האדם שיושבים בהן גם לשונותיהם שונות מארץ לארץ. ורק אם הוא יושב באותה ארץ אז טבעו הוא כפי אותו המקום ואז מה שטבע זה קובע להוציא מה שבלב בהברות כך וכך יש לזה דין לשון. אבל אם אינו יושב בארץ ההיא הרי אין טבעו כך ולא מטבעו נעשה שמוציא מה שבליבו בהברות אלה דווקא, ולכן שם אין לזה דין לשון.

התורה נאמרת על ידי הקב"ה מחדש בכל דור ודור והיא דיבור אל בני האדם שבאותו דור לפי מה שהם. כשנגזרה גלות וגלו לשבת בארץ אחרת נקבע טבעם ולשונם לפי אותה הארץ, ואמירת התורה מהקב"ה נאמרה אליהם לפי מה שהם, וכאילו נאמרה בלשון של מקומם. שאע"פ שמה שכתוב אין בו שינוי מכל מקום התורה שבעל פה אינה כתובה בתיבות עצמן אלא הן כגחלים והתורה היא השלהבת העולה מהן והיא אמירת לחש מפי הקב"ה לעמלי תורה. ולכן עיקר הבנת התורה היא דווקא ליושבים באותה ארץ. וכך היה במשך הדורות שמרכז התורה היה בארצות מסויימות יותר מבאחרות לפי הגזירה היכן יגלו הכלל ישראל)

.

.

ההוא דאחוי אמטכסא דרבי אבא [מטכסא – תכשיט משי. רש"י. אותו אדם הראה לעכו"ם על תכשיט המשי של רבי אבא], יתיב [ישבו] רבי אבהו ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא, ויתיב [וישב] רבי אילעא גבייהו [אצלם], סבור לחיוביה מהא דתנן [בכורות כ"ח ב' ועיין גם סנהדרין ל"ג א']: "דן את הדין זיכה את החייב וחייב את הזכאי, טימא את הטהור וטיהר את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו". [דאדבורא בעלמא חייב. רש"י. והוא רק גרמי ואעפ"כ חייב ולמדו משם לחייב על גרמא גם במראה לעכו"ם]

אמר להו רבי אילעא, הכי [כך] אמר רב, והוא שנשא ונתן ביד. [ובכולם מפרש שנשא ונתן ביד באחד דיני ממונות בסנהדרין [ל"ג א']. רש"י. ולפי זה אין ללמוד לחייב את מי שהראה על המטכסא של רבי אבא כיוון שלא נשא ונתן ביד]

אמרי ליה זיל לגבי [לך אצל] דרבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת דדייני דינא דגרמי [שהם דנים דינא דגרמי].

אזל לגבייהו [הלך אצלם], חייביה ממתניתין: "אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר", ואוקימנא [והעמדנו] דאחוי אחוויי.

.

.

(עיין שולחן ערוך חושן משפט כ"ה סעיפים א'-ג' ובש"ך שם סעיף קטן ה' ובשאר מפרשים שם [ועיין בתוספות כאן שהאריכו] שיש מחלוקת בראשונים האם מה שנאמר שדיין חייב דווקא אם נשא ונתן ביד הוא גם לשיטת רבי מאיר כיוון שלא התכוון ורבי מאיר מחייב בדינא דגרמי רק אם התכוון שעל דינא דגרמי לא נאמר שאדם מועד לעולם בין באונס ובין ברצון  בשוגג ובין במזיד, אבל אם נשא ונתן ביד הרי הזיק בידיים וחייב אע"פ שלא התכוון כיוון שאדם מועד לעולם.

או שלמה שנפסק להלכה כרבי מאיר לחייב על דינא דגרמי חייב הדיין אפילו לא נשא ונתן ביד, שאין זה נחשב כשוגג או אונס. ויש בזה כמה שיטות וכמה אופנים ואין כאן המקום להאריך.

אם נאמר כהשיטות שרבי מאיר מחייב את הדיין גם אם לא נשא ונתן ביד משום גרמי, אם כן רבי אילעא שאמר בשם רב שהדיין חייב רק אם נשא ונתן ביד אמר להם שלרב אין הלכה כרבי מאיר ואנו לא דנים דינא דגרמי. ולפי זה קשה למה לא דנו לפטור את מי שהראה על המטכסא של רבי אבא, שאם קיבלו מרבי אילעא שאין הלכה כרבי מאיר לא היו יכולים לומר לו ללכת למי שסובר שלא כמוהם ופוסק כרבי מאיר. וצריך לומר שלא קיבלו מרבי אילעא שכך הלכה, אבל אחרי שאמר להם שכך העמיד רב את המשנה שלא כרבי מאיר כבר לא מצאו מקור להכריע לפסוק שדנים דינא דגרמי ונשארו בספק, ואמרו לו ללכת לרבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת ששמעו שיש להם מקור להכריע הלכה כרבי מאיר לחייב דינא דגרמי אבל לא ידעו מהו המקור. ואומרת הגמרא שאחרי שהלך לרבי שמעון בן אליקים ור"א בן פדת שמע שהמקור שידעו הוא משנתנו שהעמדנו באחוי אחוויי.

ואם נאמר כהשיטות שרבי מאיר מודה שדיין פטור כיוון שלא התכוון להזיק, פירוש סוגייתנו שלא ידעו להכריע האם הלכה כרבי מאיר וסברו להוכיח שהלכה כמותו מהמשנה לגבי דיין, ורבי אילעא אמר להם ששם גם רבי מאיר מודה שפטור ואין להוכיח משם לא כרבי מאיר ולא כהחולקים עליו, ונשארו בספקם הראשון ואמרו לו ללכת לרבי שמעון בן אליקים ור"א בן פדת שלהם ידוע מניין להכריע כרבי מאיר)

.

.

ההוא גברא דהוה מפקיד ליה כסא דכספא [אותו אדם שהיה מופקד אצלו כוס של כסף], סליקו גנבי עילויה [באו גנבים עליו], שקלה יהבה להו [נטלה ונתנה להם].

אתא לקמיה דרבה פטריה. [פטר אותו. כיוון שאם לא היה נותן להם היו הורגים אותו מותר לו משום פיקוח נפש]

אמר ליה אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא? [ואע"פ שמותר לו קיימא לן שחייב לשלם מה שהזיק עיין לעיל ס' ב' ובמה שנתבאר שם]

אלא אמר רב אשי חזינן [רואים אנו] אי איניש אמיד הוא [אם אדם עשיר הוא] אדעתא דידיה אתו [על דעת שלו באו], ואי [ואם] לא, אדעתא דכספא אתו.

.

[אם הוא עשיר הם באו לגזול אותו והוא הציל עצמו כשנתן להם את כוס הכסף של חבירו וחייב לשלם. ואם אינו עשיר מן הסתם באו על דעת לגזול את כוס הכסף.

וצריך ביאור למה פטור שהרי מה שמסר להם ביד הוא כמו שזרק אותה לים ואע"פ שהוא אנוס מזיק חייב גם על אונס. ותירצו בתוספות שמסתבר שאם אדם מקבל פקדון של חפץ יקר, מתנאי הפקדון שאם יבואו במיוחד כדי לגנוב חפץ זה מתיר לו הבעלים למסור להם אותו ולא מתחייב לסכן את עצמו או ממונו.

וזה לשון התוספות: "ואי לאו אדעתא דכספא אתו. ואע"ג דאמר לעיל נשא ונתן ביד חייב, אומר ר"י דשאני שומר שלדעת כן הפקידוהו שיציל עצמו בו אם יבואו עליו אדעתא דכסא דכספא".

ועוד פירשו בראשונים שהרי הגנבים באו כי יודעים שהכוס שם ואם יחפשו וודאי ימצאו ולכן משעה שבאו לבית הכוס נחשבת כאבודה כבר, וכמו לעיל עמוד א' בההוא שהראה את היין של רב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, שפטר אותו רב אשי מטעם שנחשב כשרוף משעה שהם ידעו את מקומו ומה שנשא ונתן ביד אחר כך לא עשה כלום. עיין רשב"א לעיל עמוד א', ובשיטה מקובצת כאן בשם רבינו יהונתן]

.

ההוא גברא דהוה מפקיד גביה [שהיה מופקד אצלו] ארנקא דפדיון שבויים [ארנק עם מעות צדקה שנועדו לפדיון שבויים], סליקו גנבי עילויה [באו גנבים עליו], שקלה יהבה ניהלייהו [נטלה ונתנה להם].

אתא לקמיה [בא לפני] דרבא פטריה.

אמר ליה אביי והא מציל עצמו בממון חבירו הוא?

אמר ליה אין לך פדיון שבויים גדול מזה. [לגבי כוס כסף הוא פטור רק אם באו על דעת כוס הכסף, וכאן אפילו שבאו לגנוב ממנו ולא על דעת הארנק של מעות הוא פטור ואע"פ שאם היו המעות של חבירו היה חייב כאן הרי אלו מעות צדקה שנועדו לפדיון שבויים, ומה שפדה עצמו מידי הגנבים הוא גם כן פדיון שבויים. ובתוספות כתבו שפטור אע"פ שהוא עשיר משום שלא היה לו באותה שעה דבר אחר לתת להם, ואם היה לו ובכוונה נתן מעות אלה חייב]

ההוא גברא דאקדים ואסיק חמרא למברא [אסיק חמריה למברא – מכניס חמורו לספינה מעבר הנהר והיו בה אנשים. רש"י] קמי דסליקו אינשי במברא. בעי לאטבועי. [בעא חמרא לטבועי מעברא [רצה החמור להטביע את הספינה]. רש"י]

אתא [בא] ההוא גברא מלח ליה לחמרא דההוא גברא ושדייה לנהרא וטבע [בא אותו אדם דחף את החמור של אותו אדם וזרקו לנהר וטבע. אדם אחר בא ודחף לנהר את חמורו של הראשון שמחמתו חישבה הספינה לטבוע.

רש"י:  מלח ליה – דחפו לחמור והשליכו למים. לשון אחר מלח ליה כמו המלחים (יונה א) התחיל המלח להציל הספינה ודחפו והשליכו]

אתא לקמיה [בא לפני] דרבה פטריה.

אמר ליה אביי והא מציל עצמו בממון חבירו הוא?

אמר ליה האי מעיקרא רודף הוה. [האי – בעל החמור רודף הוא להרוג נפשות. רש"י]

רבה לטעמיה דאמר רבה, רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ושיבר את הכלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור שהרי מתחייב בנפשו. [ושיבר את הכלים – בין של נרדף בין של כל אדם פטור מלשלם שהרי מתחייב בנפשו הוא ברדיפה זו ואפילו אין הורגו, דתנן בפרק בן סורר ומורה [סנהדרין ע"ג א']: "ואלו ניתנו להציל בנפשו הרודף אחר חבירו להרגו" ונמצא תשלומין וחיוב מיתה באין כאחד. רש"י.

אם ראובן רודף אחר שמעון להרגו, ניתן להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. אם ראובן שבר כלים בשעה שהוא רודף הוא פטור מלשלם דמיהם כיוון שכל שעה שהוא רודף הוא מתחייב מיתה באותה שעה וחיוב מיתה וממון שבאים בבת אחת מתחייב רק מיתה ופטור מהממון שאין אדם מתחייב שתי רשעויות בבת אחת אלא חייב רק על החמורה והיא מיתה. ואע"פ שאין זה דין חיוב מיתה כמו חייבי מיתות בית דין אלא רק אמרה תורה שיש להציל את שמעון בכל מה שאפשר, ואם אפשר להצילו באחד מאיבריו חייב לעשות כן ולא להרגו, שהוא רק דין הצלה על שמעון ולא דין מיתה על הרודף, נחשב גם זה חיוב מיתה לעניין לפטור מחיוב ממון ויש להאריך בזה ואין כאן מקומו]

ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור שלא יהא ממונו חביב עליו מגופו [שהרי נרדף זה רשאי להרוג את רודפו שנאמר: (שמות כב) "אם במחתרת ימצא הגנב" התורה אמרה אם בא להרגך השכם להרגו. רש"י. וזהו רבה לטעמו שבני הספינה היו נרדפים על ידי בעל החמור וכשהשליכו את חמורו פטורים שנרדף ששיבר כלים של רודף פטור], אבל של כל אדם חייב דאסור להציל עצמו בממון חבירו [מותר להציל משום פיקוח נפש והכוונה שאם עשה כן חייב לשלם, וכמבואר לעיל ס' ב'].

ורודף שהיה רודף אחר רודף להציל [לוי שהיה רודף אחר ראובן כדי להציל את שמעון] ושבר כלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור, ולא מן הדין אלא שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם שמציל את חבירו מן הרודף. [ולא מן הדין – שהרי המציל עצמו בממון חבירו חייב, כל שכן מציל אחרים בממון חבירו. רש"י]

מתני' שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך. [שטפה נהר – שהיתה על שפת הנהר והגביה שפתו והמים שוחקים וכורין תחת השפה ומתפשט בתוך השדה. רש"י.

זהו המשך המשנה לעיל קט"ז ב': "הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין, אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך"]


גמ' תנו רבנן: "הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר חייב להעמיד לו שדה אחר דברי רבי אלעזר.

וחכמים אומרים אומר לו הרי שלך לפניך".

[ויקרא ה': "כא נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּיהוָה וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ-בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת-עֲמִיתוֹ.  כב אוֹ-מָצָא אֲבֵדָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל-שָׁקֶר עַל-אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה הָאָדָם לַחֲטֹא בָהֵנָּה.  כג וְהָיָה כִּי-יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת-הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת-הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת-הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּוֹ אוֹ אֶת-הָאֲבֵדָה אֲשֶׁר מָצָא.  כד אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר-יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר וְשִׁלַּם אֹתוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו  לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ.  כה וְאֶת-אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַיהוָה אַיִל תָּמִים מִן-הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל-הַכֹּהֵן.  כו וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה וְנִסְלַח לוֹ עַל-אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָהּ"]

במאי קא מיפלגי [במה חולקים], רבי אלעזר דרש ריבויי ומיעוטי [ריבויים ומיעוטים], (ויקרא ה, כא) "וכחש בעמיתו" – ריבוי, "בפקדון" – מיעט, (ויקרא ה, כד) "[או מ]כל אשר ישבע עליו לשקר" – חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה – ריבה הכל, ומאי רבי [ומה ריבה] רבי כל מילי [ריבה כל דבר. רש"י: רבי כל מילי – ואפילו קרקעות לשבועה ולהשבון], ומאי מיעט מיעט שטרות. [שאין גופן ממון דיהיב ליה ניירא בעלמא. רש"י. השטר הוא רק נייר שכתבו בו שעליו לשלם לו ממון ואינם הממון עצמו, לכן הגוזל שטרות אינו מתחייב שבועה ולא חיובי השבת גזילה כגזלן]

ורבנן דרשי כללי ופרטי [כללים ופרטים], "וכחש" – כלל, "בפקדון" – פרט, "או מכל [אשר ישבע עליו לשקר]" – חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי [אין] אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט דבר המיטלטל וגופו ממון אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאע"פ שמטלטלין אין גופן ממון.


[תוספות לעיל ס"ב ב': "ואם תאמר וגניבה בקרקע היכי [איך] שייכא? [הרי לא ניתן להזיזה ממקומה ואין מציאות שיגנוב אותה ולמה הוצרכו לדון אם יש בה דין השבה ושבועה או לא]

ויש לומר במשיג גבול. אי נמי במחובר לקרקע, כי ההיא די' גפנים טעונות וטוען שנגנבו לו ה' ונמצא שהוא גנבם (שבועות מ"ב ב')".

התוספות דנים בסוגיא שם לגבי גניבה לעניין חיוב כפל, ומדברים שהזיז את סימני הגבול בסתר והוי גנב. אמנם לגבי גזילה אם תקף את חבירו בכח ונכנס במקומו להחזיק בשדה גם זה מעשה גזילה ולרבי אלעזר מתחייב בהשבת גזילה ובאונסין]

והדתניא: "הגוזל את הפרה ושטפה נהר חייב להעמיד לו פרה דברי ר' אלעזר. וחכמים אומרים אומר לו הרי שלך לפניך".

התם [שם] במאי קמיפלגי?

אמר רב פפא התם במאי עסקינן כגון שגזל שדה מחבירו והיתה פרה רבוצה בו ושטפה נהר דר' אלעזר לטעמיה ורבנן לטעמייהו. [פרה רבוצה כו' – וגזלן לא משכה והוי כקרקעות. ולרבי אלעזר דאמר שדה נגזלת קונה פרה עמה וחייב לשלם דמטלטלין נקנין אגב קרקע, ולרבנן לא קנה שדה ולא פרה שבה. רש"י]

.

.

(קרקע היא ממון וחייב עליה מדין מזיק והמחלוקת אם חייב עליה בהשבת גזלה תלויה רק האם נחשב שעשה מעשה להוציא מרשות בעלים או לא עשה. והמחלוקת רק לגבי חיוב השבה ולגבי שבועה אבל לעניין שעובר על הלאו מודים חכמים שעובר על לא תגזול או לא תגנוב כמבואר ברמב"ם פרק ז' מהלכות גניבה. (ושוב ראיתי ששיטת הרא"ש שבגוזל קרקע אינו עובר על לאו של גזל. עין שו"ת הרא"ש כלל צ"ה סימן א')

אם הוציא חפץ של חבירו מרשות חבירו לרשות הרבים ששם אין משיכה קונה, וגררו בלי לעשות בו הגבהה, פטור עליו מחיוב השבה אפילו לרבי אלעזר, וגם לא עובר בלאו, וזהו משום שלא עשה מעשה להוציא מרשות בעלים. אבל באופן כזה לא הכניס את החפץ לרשות עצמו ואם יכניסנו מייד יתחייב עליו כי חצירו קונה לו. ובמשיג גבול שדה חבירו, או שתקף אותו בכח והוציאו משדהו ונכנס הוא להחזיק בה, לרבי אליעזר נחשב זה מעשה כמו הוצאה מרשות חבירו  והכנסה לרשותו. ולחכמים אין זה ממש מעשה הוצאה מרשות חבירו כמו במטלטלין שעושה בהם מעשה להוציאם מרשות זו ולהכניסם לרשות אחרת. אבל זה עדיף מגורר חפץ ברשות הרבים לעניין שעובר על הלאו.

אם גזל שדה של חבירו והיתה פרת חבירו בשדה ולא עשה בה משיכה, לחכמים לא נעשה גזלן על הפרה להתחייב באונסין כיוון שלא עשה בה מעשה הוצאה מרשות בעלים, ואם שטפה נהר פטור. ולרבי אליעזר כתב רש"י שמתחייב על הפרה כיוון שמטלטלין נקנים אגב קרקע. וצריך ביאור שקניין אגב הוא גם אם המטלטלין לא נמצאים בתוך השדה, ואם אומר שמקנה לו אותם אגב השדה קונה אותם עם קניית השדה, וזה שייך רק כשעושה מעשה קניין על הקרקע ונתחדש שמעשה הקניין מועיל גם למטלטלין, אבל כאן הרי הגזלן לא עושה מעשה קניין בקרקע כלל וכיצד זה שייך לדין קניין אגב, ועוד למה צריך דין קניין כדי להתחייב על הפרה, הרי בקרקע לא עשה שום מעשה קניין ונחשב מעשה גזילה להתחייב עליה רק משום שהשליט את עצמו בה, ואם כן מאותו טעם עצמו יתחייב משום גזלן על הפרה גם ללא דין קניין אגב, וצריך ביאור בכוונת רש"י)

בבא קמא – דף קי"ז עמוד א'

01/23/2011

בתר דנפק [לאחר שיצא] אמר ליה רב יוסף לרב הונא בר חייא, מאי נפקא לך מיניה אי [אם] דינא אי קנסא?

אמר ליה אי [אם] דינא גמרינן מיניה [לומדים ממנו], אי קנסא לא גמרינן מיניה. [אי דינא הוא שמסור ישלם גמרינן מהאי מעשה דרב נחמן לשאר גרמי דנזקין דעלמא. ואי קנסא הוא דקנסיה רב נחמן משום דרגיל היה בכך לא גמרינן מיניה. רש"י]

ומנא תימרא [ומניין תאמר] דמקנסא לא גמרינן, דתניא: "בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך [המטמא טהרותיו של חבירו או מנסך יינו של חבירו לעבודה זרה דאע"ג דקמיה מנח [שלפניו מונח] ואין הזיקו ניכר משלם. רש"י. הברייתא לשיטת מי שסובר שמדאורייתא היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק ומדרבנן חייבוהו לשלם], חזרו לומר אף המדמע". [המדמע – ערב חולין בתרומה דהפחית דמי החולין, דלא חזו מהשתא [שלא ראויים מעכשיו] אלא להמכר לכהנים. רש"י]

חזרו אין [הן], לא חזרו לא [לא חזרו לא היינו גמרינן מדמע ממנסך. רש"י]. מאי טעמא לאו משום דקנסא הוא וקנסא לא גמרינן מיניה? [ומשום שלא לומדים מקנס אין הכרח שיהיה קנס גם במדמע, ואחר כך סברו לקנוס גם במדמע משום שהסתבר להם לחדש קנס גם במדמע ולא משום שלמדו מהקנס במטמא ומנסך]

לא, מעיקרא סברי [מתחילה סברו] להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו, ולבסוף סברי להפסד מועט נמי [גם] חששו. [להפסד מרובה – מטמא תרומה הפסד מרובה הוא, דתו לא חזיא [ששוב לא ראוי] לאכילה. מדמע הפסד מועט הוא דהא מזדבן [שהרי נמכר] לכהנים בדמי תרומה. רש"י.

כעת דוחה שאפשר שכן לומדים מקנס, רק בתחילה לא למדו כיוון שאינו דומה שהוא הפסד מועט, וחזרו וסברו שיש ללמוד מהקנס אף למקום הפסד מועט]

איני [כן היא. בלשון תמיה], והא תני אבוה דרבי אבין: "בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע, חזרו לומר אף המנסך".

חזרו אין, לא חזרו לא. מאי טעמא לאו משום דלא גמרינן מקנסא? [אף המנסך כו' – לא חזרו לא גמרינן מנסך אע"ג דהפסידו מרובה ממדמע ומטמא דהפסידן מועט לגבי מנסך. רש"י]

לא, מעיקרא סברי כרבי אבין, ולבסוף סברי כרבי ירמיה.

מעיקרא סברי כרבי אבין, דאמר רבי אבין זרק חץ [בשבת. רש"י] מתחילת ארבע ולבסוף ארבע [טלטול חפץ ד' אמות ברשות הרבים הוא מלאכה בשבת] וקרע [החץ] שיראין [בדים יקרים] בהליכתו פטור, שהרי עקירה צורך הנחה היא ומתחייב בנפשו. [עקירה צורך הנחה – דכיון דבין עקירה להנחה קרע נמצא מעשה שבת ומעשה קריעה באין כאחד, ולא אמרינן משעת עקירה חייב ממון ומתחייב בנפשו לא הוי עד שעת הנחת חץ, והכא נמי [וכאן גם] הגבהת יין צורך ניסוך הוא ותשלומין וחיוב מיתה דעבודה זרה באין כאחד. רש"י.

אם התחייב מיתה וממון בבת אחת באותו מעשה לא מחייבים שתי רשעיות על מעשה אחד מיתה וממון, אלא קים ליה בדרבה מיניה, דהיינו שמתחייב רק את החמורה, דהיינו מיתה, ונפטר מהקלה, דהיינו ממון.

טלטול ד' אמות ברשות הרבים הוא מלאכה משום המוציא מרשות לרשות, וברשות הרבים כל ד' אמות נחשבים כרשות, וגדר המלאכה הוא שיעשה עקירה הוצאה והנחה. היה מקום לומר שעד שלא הניח הרי לא השלים את המלאכה, ולכן נאמר שחיוב הממון חל לפני חיוב המיתה, שהתחייב ממון בשעת הקריעה ורק כשנח החץ התחייב מיתה. והשמיענו רבי אבין שלא אומרים כן, אלא מכיוון שעקירה היא צורך הנחה מחשיבים שחיוב המיתה חל משעת עקירה עד שעת הנחה, וחיוב הממון נעשה באותו זמן עם חיוב המיתה ופטור מהממון משום קים ליה בדרבה מיניה.

וכמו כן במנסך פטור משום שההגבהה צורך ניסוך וחיוב הממון וחיוב המיתה באין כאחד ופטור משום קים ליה בדרבה מיניה.

קשה לכאורה שגם לולא שנאמר במנסך שהגבהה צורך ניסוך, חיוב מיתה וממון באים כאחד, שהרי חיוב הממון הוא בשעת ניסוך שאז אוסר את היין ומזיקו ואז גם מתחייב מיתה משום עבודה זרה.

אמנם אם הגביה חפץ של חבירו על מנת להזיקו, אע"פ שלא התכוון לנהוג בו כשלו ולהשתמש בו גם כן נחשב גזלן, ולכן אם קנסו לחייב בהיזק שאינו ניכר והחשיבוהו כמזיק, ממילא משעה שיגביה את החבית נעשה גזלן עליה שזה מגביה על מנת להזיק, ולכן אחרי שנתחדש שקנסו בהיזק שאינו ניכר משום מזיק, מעתה נעשה שחיוב הממון הוא כבר משעת הגבהה מדין גזלן ולא בשעת ניסוך מדין מזיק, ורק אם הגבהה היא צורך ניסוך כמו שעקירה צורך הנחה יהא נחשב שחיוב המיתה והממון באים בבת אחת וייפטר משום קים ליה בדרבה מיניה. כל זה ביאר בחידושי רבינו חיים סולובייצ'יק על הרמב"ם הלכות חובל ומזיק ז' ד', עיין שם. ומסייע לו לשון רש"י בגיטין נ"ב ב' שהבאתי בסמוך, ועיין בגיטין שם בכל הסוגיא]

ולבסוף סברי כרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה משעת הגבהה [דאגבהה על מנת לגוזלו. רש"י גיטין נ"ב ב'] קנייה איחייב ליה ממון, מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך.

.

[בשיטה מקובצת בשם המאירי והראב"ד כתב שרבי ירמיה אינו חולק על רבי אבין, אלא מחלק שבחץ משעת עקירה כבר אינו יכול להחזירו, ולכן מאז התחיל חיוב המיתה, אבל במנסך אחרי ההגבהה יכול לחזור בו ולא לנסך, ולכן חיוב המיתה נחשב רק בשעת ניסוך. ובתוספות כתובות ל"א א' דיבור המתחיל "שעקירה" הביאו שיטת רבינו תם שרבי אבין ורבי ירמיה שניהם אינם מחלקים אם יכול לחזור בו או לא, ורבי ירמיה חולק על רבי אבין. ומכל מקום בסוגיא שם מובאת הסברא שיש חילוק אם יכול לחזור בו או לא, עיין שם בסוגיא.

כתב השולחן ערוך חושן משפט שפ"ה ב': "המנסך יין חבירו לעבודה זרה לא נאסר, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו. ואם היה לו בו שותפות, או שהיה מומר שהרי הוא כעובד כוכבים, או שהתרו בו וקבל ההתראה שהרי הוא מומר, הרי זה אוסר היין וחייב לשלם אף על פי שהוא מתחייב בנפשו, מפני שמשעה שהגביהו נתחייב לשלם ואינו מתחייב בנפשו עד שינסך"]

.

.

(מחלוקת גדולה בראשונים האם מה שקיימא לן כרבי מאיר לחייב בדינא דגרמי הוא מעיקר הדין מדאורייתא או קנס מדרבנן, ועיין בזה לעיל נ"ו ב' ובברכת שמואל המבואר בבא קמא סימן ל"ג ולעיל ע"א ב' ביאור הסברא לומר שהוא מדאורייתא. ואם הוא מדאורייתא חייבים גם יורשיו אם הניח אחריות נכסים, ואם הוא קנס לא קנסו את יורשיו. ועיין כאן ברשב"א שדן בזה.

בש"ך על חושן משפט שפ"ו סעיף קטן א' האריך בזה, והביא ראשונים שכתבו שמשמע מסוגייתנו כמי שסובר שדינא דגרמי הוא מדאורייתא, שרב הונא בר חייא שאל את רב נחמן האם מה שחייב על מחווה על שדה חבירו הוא דינא או קנסא, והשיב לו שזהו דין משנתנו, ומשמע שהשיב לו שהוא מעיקר הדין ולא קנס. והש"ך דחה זאת והביא דברי הרמב"ן שיש לומר שרב נחמן לא פשט לו האם הוא דין או קנס, אלא השיב לו מה שדנתי דנתי כן לפי הדין שנאמר במשנה, ותלוי איך תפרש במשנה האם הוא מעיקר הדין או מקנס. וכתב הש"ך שכך נראה, שאם נפרש שרב נחמן השיב לו שהוא דין יקשה מניין ידע שמה שנאמר במשנה הוא דין ושמא המשנה אמרה משום קנס.

(ברמב"ם פרק ח' מהלכות חובל ומזיק הלכה א' כתב: "המוסר ממון חבירו ביד אנס חייב לשלם מן היפה שבנכסיו, ואם מת גובין מיורשיו כשאר כל המזיקין, בין שהיה האנס גוי בין שהיה ישראל הרי זה המוסר חייב לשלם כל מה שלקח האנס אע"פ שלא נשא המוסר ולא נתן בידו אלא הרגיל בלבד".

וכתב שם המגיד משנה: "ואם מת גובין מיורשיו כשאר וכו'. פירוש שאין זה היזק שאינו ניכר שפטרו חכמים את היורש כדאיתא לעיל. ובגמרא פרק הגוזל בתרא (דף קט"ז קי"ז) משמע דדינא הוא מסור, ולא קנסא, וכן כתבו רבינו האי והרמב"ן והרשב"א ז"ל")

נראה מדברי הש"ך ועוד מפרשים שסוברים שיש רק שתי דרכים בדינא דגרמי, או שהוא מדאורייתא וחייבים גם יורשיו, או שהוא מדרבנן והוא קנס ואז יורשיו פטורים ואם לא לומדים מקנס לא לומדים ממנו לכל מקום.

אמנם בדעת רש"י נראה שסובר שדינא דגרמי הוא מדרבנן להלכה, מכך שאינו מחלק בין גרמא לגרמי, עיין בברכת שמואל המבואר בבא קמא ל"ג מה שכתבתי בזה. וכאן כתב רש"י: "ואי קנסא הוא דקנסיה רב נחמן משום דרגיל היה בכך לא גמרינן מיניה". ומשמע שהצד לומר שהוא קנסא הפירוש שכל אדם אין מחייבים אותו גם לא מדרבנן כיוון שמן הדין אין חיוב כלל, ורב נחמן קנס דווקא אדם זה שלא מן הדין משום שהיה רגיל בכך [וכמו שקנס רב נחמן לעיל צ"ו ב' לגבי פדנא דתורי שחייב שלא מן הדין כיוון שהלה היה גזלן עתיק ורצה לקנסו].

ונראה שפירש כך כיוון שסבר שרב נחמן השיב שאינו קנס אלא דין, ולשיטת רש"י גם על הצד שהוא מן הדין הוא רק מדרבנן, ולכן פירש שהצד לומר שהוא קנס היינו שאפילו מדרבנן אין הדין כן וכל אדם אף מדרבנן אינו חייב, ורק אדם זה שרגיל בכך קנס אותו רב נחמן שלא מן הדין.

ולפי זה גם אם נפרש שרב נחמן פשט שהחיוב הוא מן הדין ואינו קנס, ולא נפרש כהרמב"ן שהביא הש"ך שרב נחמן לא פשט את השאלה ורק השיב שהוא עשה ככתוב במשנה, עדיין לא מוכח שהוא חיוב מדאורייתא, שיש לומר שהוא מן הדין מדרבנן.

לפי רש"י צריך ביאור מה שמביא ממהמשנה בגיטין נ"ב ב' לגבי המטמא ומהנסך והמדמע לדון אם לומדים מקנס או לא, שאם קנס פירושו שקנסו שלא מן הדין למי שרגיל בכך הרי שמטמא הוא מפורש במשנה וכל אדם חייב אם דימע.

ונראה שהנה בגיטין נ"ג א' נאמר בפשטות שהמשנה של מטמא ומנסך ומדמע היא קנס, ונחלקו שם אם לומדים מקנס, וכתב שם רש"י: "וקנסא מקנסא לא ילפינן – דהא לאו דינא הוא והיכא דקנוס קנוס [והיכן שקנסו קנסו] והיכא דלא קנוס לא קנוס, ולהכי [ולכך] אצטריך מנסך". ולכאורה קשה כיוון שחכמים חייבו היזק שאינו ניכר הרי קבעו דין מדרבנן שאע"פ שמדאורייתא היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק, מכל מקום מדרבנן שמיה היזק, ואחרי שקבעו שכך הדין מדרבנן פשיטא שכך יהיה הדין בכל היזק שאינו ניכר, ולמה צריך להשמיע במטמא ובמנסך כל אחד בפני עצמו משום שלא לומדים מקנס. אלא מוכח שהגמרא ידעה באופן מסויים לגבי המשנה בגיטין שלא קבעו מעולם שיש דין מדרבנן לומר שהיזק שאינו ניכר שמיה היזק אלא רק פעם אירע מעשה ואז קנסו שלא מן הדין באותו מעשה בתורת קנס.

וכן מבואר מלשון התוספות כאן שכתבו: "לאו משום דקנס הוא. והא דמעיקרא לא גזרו על זה כמו על זה, למאי דלא מסיק אדעתיה השתא טעמא דהפסד מועט, איכא למימר דמעשה אירע במטמא ובמנסך לכך גזרו עליהם בשעת מעשה".

ולפי זה מיושב מה שהקשה הש"ך למי שמפרש שרב נחמן פשט את השאלה של רב הונא בר חייא והשיב לו שהוא מן הדין, מניין ידעינן שמה שנאמר במשנה הוא מן הדין ואינו קנס. שיש לומר שכל דין שנאמר במשנה באופן כללי וודאי מן הסתם הוא דין גמור לחייב כל אדם בין אם הוא מדאורייתא ובין אם הוא מדרבנן, ולומדים ממנו שכך יהיה הדין בכל מקום גם אם הוא דין מדרבנן. ודווקא במשנה בגיטין היה ידוע לגמרא שהוא בתורת קנס על מעשה שהיה ולא מן הדין)

.

.

רב הונא בר יהודה איקלע [נקלע] לבי אביוני [מקום. רש"י], אתא לקמיה [בא לפני] דרבא.

אמר ליה כלום מעשה בא לידך?

אמר ליה ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו בא לידי וחייבתיו.

אמר ליה אהדר עובדא למריה [החזר את המעשה לבעליו. כלומר החזר את הממון למי שחייבת], דתניא: "ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור. ואם נטל ונתן ביד חייב". [דהציל עצמו בממון חברו. רש"י].

.

.

(לעיל קט"ז ב' כתבו התוספות שאם הראה באונס פטור זהו דווקא כשאנסוהו להראות קרקע של חבירו, אבל אם אנסוהו להראות קרקע שלו והראה את של חבירו חייב.

אם אנסוהו להראות ממון חבירו מותר לו להראות שאין דבר העומד בפני פיקוח נפש, ואם לא נשא ונתן ביד פטור מלשלם, ואם נשא ונתן ביד חייב לשלם אע"פ שעושה בהיתר מפני פיקוח נפש, שמה שנאמר אין אדם מציל עצמו בממון חבירו הכוונה שמותר להציל עצמו בממון חבירו אבל אם הציל חייב לשלם, עיין בזה לעיל ס' ב' ושם נתבאר.

יש לעיין למה אם לא נשא ונתן ביד פטור, שהרי אנו דנים דינא דגרמי ומחשיבים גרמי כמזיק בידיים, ואם כן מכח דינא דגרמי נחשיב אותו כהזיק בידיים ונדון אותו כנשא ונתן ביד שחייב.

ונראה שהנה במזיק בידיים חייב מדין מזיק גם באונס שאדם מועד לעולם בין ער בין ישן בין באונס ובין ברצון, לכן אע"פ שעשה באונס יש לו דין מזיק וחיוב לשלם, ומה שהוא אנוס רק מתיר לו לעשות כן אבל לא פוטרו מלשלם.

אבל דינא דגרמי גם למי שמחייב וגם למי שסובר שהוא מדאורייתא, אין בו את הדין שחייב על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, וחייב רק אם התכוון להזיק ולא בשוגג או באונס, כמו שמוכח מכמה מקומות ובמקום אחר כתבתי בזה, ולכן כאן כיוון שעושה באונס אין לו חיוב כלל משום דינא דגרמי.

וברשב"א כתב שאם לא אנסוהו להראות להם ממון חבירו, אלא שרצו להרגו והוא הציל עצמו מידם על ידי שמעצמו הראה להם ממון חבירו, אז חייב אפילו לא נשא ונתן ביד. וזהו משום שבאופן זה לא נחשב שההיזק נעשה באונס אלא הוא מרצונו הזיק בכוונה, שהם לא אמרו לו להראות להם ממון, ולכן יש בו חיוב משום דינא דגרמי, ואע"פ שמותר לו משום פיקוח נפש חייב לשלם.

וכן הוא לשון הרשב"א בהמשך דבריו: "דמראה [לעכו"ם ולא נשא ונתן ביד] גרמא בעלמא הוא ולא עשה שום מעשה, וגרמא דמתוך האונס פטור, והוא שנאנס לעשות אותו גרמא, אבל נשא ונתן ביד דעשה מעשה חייב")

.

.

אמר רבה אם הראה מעצמו [בלא אונס. רש"י] כנשא ונתן ביד דמי. [הרשב"א הקשה שזה הדין המבואר במשנה שהעמדנו מה שנאמר אם מחמת הגזלן חייב בדאחוי אחויי. ותירץ שמדובר שרצו להרגו והוא הראה להם מעצמו ממון חבירו כדי להינצל וחייב אע"פ שעשה כדי להציל את עצמו, שזה לא מחשיב את ההיזק עצמו כמעשה באונס וכמו שביארתי לעיל בסמוך]

ההוא גברא דאנסוהו עובדי כוכבים ואחוי אחמרא [והראה על היין] דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, אמרו ליה דרי ואמטי בהדן [שא והולך עמנו לבית המלך. רש"י], דרא ואמטי בהדייהו [נשא והוליכו עמם].

אתא לקמיה [בא לפני] דרב אשי. פטריניה. [פטר אותו רב אשי מלשלם דמי היין לרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא]

אמרו ליה רבנן לרב אשי, והתניא: "אם נשא ונתן ביד חייב"?

אמר להו [אמר להם] הני מילי [דברים אלה] היכא דלא אוקמינהו עילויה מעיקרא [היכן שלא העמידם עליו מתחילה], אבל היכא דאוקמינהו עילויה מעיקרא מיקלי קלייה. [שרף אותו. רש"י: הני מילי דאם נשא ונתן ביד חייב. היכא דלא אוקמינהו העובדי כוכבים על הממון מעיקרא על ידי האונס אלא הלך ונטל ונתנו להם, אבל הכא [כאן] דאוקמינהו על היין קלייה [שרף אותו] ואההיא [ועל ההיא] שעתא פטור, כי אמטי תו דידהו אמטי [כשהביא שוב שלהם הביא. הוא נשא את היין לאחר שכבר נחשב כנשרף וכבר הוא של העכו"ם ואין על הנשיאה דין מזיק ממון חבירו]]

.

.

(מבואר כאן שמייד כשנודע לעכו"ם היכן היין כבר הוא שרוף. שע"פ שעדיין הוא קיים ולא ניכר עליו הפסד, אין זה כמו הפסד שאינו ניכר אלא כיוון שניכר שהעכו"ם כאן ההיזק ניכר, וכמו נזרק לקרקעית הים שאם אי אפשר להוציא על ידי אמודאי הוא אבוד אע"פ שאנו רואים אותו במים צלולים לפנינו ולא נשתנה גופו. שהיזק שאינו ניכר אינו משום שבעצמיותו לא נשתנה גופו, אלא משום שבעיני בני אדם לא ניכר שניפסד ודיני נזיקין תלויים בציור שנראה לבני אדם הרואים. אבל כאן מחמת העכו"ם הוא ניכר ואין צריך שינוי בגופו.

והטעם שמראה על ממון חבירו הוא רק גרמי ולא מזיק בידיים אינו משום שהוא רק גורם שהעכו"ם יזיקו אותו, אלא מייד כשהראה להם מייד הוא עצמו הזיקו עכשיו, שהרי מייד היין שרוף, רק נחשב גרמי כיוון שלא עשה מעשה גמור בגופו אלא רק בדיבור ואין לזה דין מעשה מזיק וממילא נכנס לדיני גרמי. וראיתי מי שהקשה בנשא ונתן ביד למה אין זה גרמא, שהוא עצמו אינו מזיקו בידיו אלא הוא גורם שהעכו"ם יזיקו. ואין זו קושיא כלל כיוון שאם העכו"ם יודעים כבר הוא שרוף, והוא עצמו שרפו, שמה שבידיעת עכו"ם הוא כמו שהוא בקרקעית הים, והוא עצמו זרק את החפץ לקרקעית הים ולכן הזיק בידיים. רק שאם לא נשא ונתן ביד הרי זה כזורק חפץ לים בדיבור ולא במעשה בידיים ולכן הוא רק גרמי)

.

.

איתיביה רבי אבהו לרב אשי: "אמר לו אנס הושיט לי פקיע [קשר. רש"י] עמיר זה, או אשכול ענבים זה, והושיט לו, חייב"? [ואע"ג דקאי עכו"ם על גבי הממון הואיל ונשא ונתן ביד חייב. רש"י. ומוכח שלא אומרים שאם כבר עמד העכו"ם על הממון הוא כבר נחשב כנשרף ושוב אין עליו חיוב גם אם נשא ביד]

הכא [כאן] במאי עסקינן, כגון דקאי בתרי עברי נהרא [שעומד בשני צדדי הנהר], דיקא נמי [מדוייק גם] דקתני "הושיט" ולא תני 'תן', שמע מינה. [בתרי עיברי נהרא – עכו"ם מצד זה והעמיר מצד זה, דאי לא יהביה נהליה לא מצי אנס למשקליה [שאם לא יתן לו לא יכול האנס ליטלו. ולכן לא נחשב כבר כשרוף]. רש"י]

ההוא שותא [מכמורת לדגים או לחיות. רש"י] דהוו מנצו עלה בי תרי [שהיו רבים עליה שניים], האי אמר דידי הוא [זה אמר שלי הוא] והאי אמר דידי הוא, אזל חד מנייהו [הלך אחד מהם] ומסרה לפרהגנא דמלכא [פרהגונא – ממונה של מלך. רש"י בבא מציעא פ"ג ב'. ושם היה זה ממונה לתפוס גנבים. בשיטה מקובצת כאן בשם רבינו יהונתן כתב גזבר של מלך].

אמר אביי יכול לומר אנא כי מסרי דידי מסרי. [אני כשמסרתי שלי מסרתי. שהרי אדם עושה דין לעצמו כמבואר לעיל כ"ז ב'. ועוד שאם אינם תופסים בה גם אם היו הולכים לבית דין היו אומרים להם שהדין בזה הוא כל דאלים גבר, וכמבואר בבבא בתרא ל"ד ב' [ועיין תוספות בבא מציעא ב' א']]

אמר ליה רבא, וכל כמיניה? [ובכוחו לעשות כן?]

.

.

(שיטה מקובצת בשם רבינו יהונתן: "אמר ליה רבא כל כמיניה. דאף על גב דדינא הוא כל דאלים גבר, הני מילי להחזיקה לעצמו, שאם יביא השני שחולק כנגדו עדים דשלו הויא יכול לגבותה ממנו. אבל שימסרנה למי שלא יוכל עוד להוציאה מידו כגון זה שמסרם לגזבר המלך אסור ולאו כל כמיניה, ואי עביד [ואם עשה] מתקרי מסור".

וברשב"א כתב: "ואמר ליה רבא דלא כל כמיניה דמשוי גברא תותיה [תחתיו]".

ומשמע שאין צריך להגיע למה שכתב רבינו יהונתן שהאיסור משום שהלה לא יוכל להביא עדים ולזכות, אלא אפילו אם היה מוסר אותו לישראל שיש בידו כח לגבור על רעהו ואותו ישראל מציית לדין גם אסור, שמה שאמרו כל דאלים גבר, וכן שעושה דין לעצמו, זהו דווקא הוא שיש לו טענה מותר לו לפעול בכח לפי טענתו כיוון שהוא יודע שכך האמת, אבל מה שאדם אחר שאין לו טענה על הממון עושה בכח הוא גזלנות כיוון שהוא אינו יודע כמו מי האמת אין לו רשות. שהרי בית דין עצמם אומרים כל דאלים גבר כיוון שאינם יודעים של מי הממון ואין כאן דין כיצד לנהוג מספק, שאין חזקת ממון, ולכן אין להם רשות לומר מה לעשות בממון וממילא נשאר שכל דאלים גבר. וכמו שאין לבית דין רשות לומר יחלוקו או יהא מונח עד שיבוא אליהו וכיו"ב, מכיוון שאינם יודעים מאומה על הבעלות ואין כאן דין מוחזק, כמו כן לכל אדם אחר אסור ליטול את הממון מכח דברי אחד מהצדדים כיוון שאינו יודע כמי האמת ואינו עדיף מהבית דין, ורק לטוענים עצמם מותר כיוון שלדבריהם הם בעצמם יודעים שהאמת כטענתם. ומכיוון שאם אדם אחר מחזיק בממון בכח הוא גזלנות, אם אחד הצדדים מוסר לאדם אחר שיחזיק בכח הרי הוא מוסר לגזלנות ועל ידי זה הוא עצמו נחשב כגזלן, ואין צריך לטעם של רבינו יהונתן)

.

.

אלא אמר רבא משמתינן ליה עד דמייתי ליה וקאי בדינא. [מנדים אותו עד שמביא אותה ועומד בדין.

שיטה מקובצת בשם רבינו יהונתן: "אלא אמר רבא משמתינן ליה לזה שמסרה למלכות שיפדנה בכפלים או בכפלי כפלים מיד גזבר המלך ויבואו שניהם לדון בבית דין ישראל"]

ההוא גברא דהוה בעי אחוויי אתיבנא דחבריה [אותו אדם שהיה רוצה להראות על תבן של חבירו. למסרו לעכו"ם], אתא לקמיה [בא לפני] דרב.

אמר ליה לא תחוי ולא תחוי.

אמר ליה מחוינא ומחוינא.

יתיב [ישב] רב כהנא קמיה [לפני] דרב, שמטיה לקועיה מיניה. [שמט את צווארו ממנו. רש"י: שבר מפרקתו]

קרי רב עילויה [קרא רב עליו]: (ישעיהו נא, כ) "בָּנַיִךְ עֻלְּפוּ שָׁכְבוּ בְּרֹאשׁ כָּל חוּצוֹת כְּתוֹא מִכְמָר", מה תוא זה כיון שנפל במכמר אין מרחמין עליו אף ממון של ישראל כיון שנפל ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו. [דברים י"ד ה': "אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר וְאַקּוֹ וְדִישֹׁן וּתְאוֹ וָזָמֶר". רש"י: תוא – חיה והוא שור הבר. כדמתרגם [באונקלוס] "תוא וזמר" – "תורבלא", תור – שור, בלא – יער [באלא בלשון ארמי הוא יער. תורבלא הוא תרגום של תאו, זמר הוא חיה אחרת ותרגומו דיצא. 'תאו' הוא שמו ו'תוא' לכאורה היה נראה שהוא צורת סמיכות ולפי זה לשון הגמרא ורש"י אינו מדוקדק, ונראה שהאמת כמו שפירש במצודת ציון על הפסוק בישעיהו שתוא הוא היפוך אותיות מתאו, וכמו כבש וכשב].

אין מרחמין עליו – ושפיר עבדת דקטלתיה [וטוב עשית שהרגתו]. עד כאן רש"י.

תוספות: כיון שנפל בידי עובדי כוכבים אין מרחמים עליו. כלומר שפיר מיקרי מסור שדבר ברור הוא שיקחו מאחר שהראהו [עיין לקמן בסוף העמוד במה נחלקו על רש"י]]

.

.

(עיין בשולחן ערוך חושן משפט שפ"ח דיני מוסר. ושם בסעיפים י'-י"א כתב: "מותר להרוג המוסר אפילו בזמן הזה. ומותר להורגו קודם שימסור אלא כשאמר הריני מוסר פלוני בגופו או בממונו, אפילו ממון קל, התיר עצמו למיתה. ומתרין בו ואומרים לו אל תמסור, אם העיז פניו ואמר לא כי אלא אמסרנו מצוה להורגו, וכל הקודם להרגו זכה.

הגה: ואם אין פנאי להתרות בו, אין צריך התראה (המגיד פרק ח' דחובל) [במגיד בהלכות חובל ומזיק פרק ח' הלכה י' מבואר שמקורו מברכות נ"ח א', וכן כתב הגר"א, ושם נאמר דווקא בשהיה בא למסור אותו למיתה ולא במוסר ממון, שהרי רב שילא שם אמר שהטעם שהרג את המוסר הוא משום שאמרה תורה הקם להרגך השכם להרגו]. ויש אומרים דאין להרוג המוסר אלא אם כן אי אפשר להינצל ממנו באחד מאיבריו, אבל אם אפשר להצילו באחד מאיבריו, כגון לחתוך לשונו או לסמות עיניו, אסור להורגו, דהרי לא גרע משאר רודף (תשובת מיימוני הנ"ל ומרדכי הנ"ל בשם מהר"מ).
סעיף יא
עשה המוסר אשר זמם ומסר, אסור להורגו אלא אם כן הוחזק למסור, שהרי זה יהרג שמא ימסור אחרים".
ומבואר שיסוד ההיתר להרוג מוסר הוא מדין רודף [שמותר להרוג את הרודף אחר חבירו להרגו, ומבואר בסנהדרין ע"ב – ע"ג], וכן מבואר שם בביאור הגר"א. ויש בו דיני רודף שצריך להציל באיבר אם אפשר וההיתר הוא רק קודם המעשה. ואע"פ שבא למסור רק ממון החמירו לתת בו דין רודף כאילו בא להרוג נפשות, ודווקא כשהתרו בו והוא ידע שמחשיבים אותו כמו רודף להרוג והתיר את עצמו למיתה.

בפני יהושע הקשה מדוע מוסר ממון חבירו חייב לשלם מדינא דגרמי, והרי מבואר בסנהדרין ע"ב א' שהרודף ששיבר כלים פטור מלשלם עליהם משום שמתחייב מיתה שמותר להרגו, ומשום חיוב מיתה נפטר מחיוב הממון דקים ליה בדרבה מיניה [וכן מבואר שם ע"ג ב' לגבי הרודף אחר הערווה שפטור מתשלום הפגם].

ונראה שמה שהצריכו התראה במוסר ממון אינו מדין התראה שנאמר בכל התורה, שלשון השולחן ערוך: "ומתרין בו ואומרים לו אל תמסור, אם העיז פניו ואמר לא כי אלא אמסרנו מצוה להורגו", ואמר "אם העיז פניו", והתראה שבכל התורה אינה משום עזות פנים אלא להבחין שאינו שוגג או מגזירת הכתוב, ומשמע שדווקא עזות הפנים היא שמכניסה אותו לגדר רודף שעל ידי זה יוצא מגדר מזיק ממון ומוכיח על עצמו שיצא מכלל ישראל ונתחבר לצורריהם ומכח זה מחזיקים אותו שימסור בכל פעם וימסור גם נפשות [ולפי זה מה שכתב שאם אין פנאי להתרות בו הורגים בלא התראה הוא דווקא במוסר נפשות וכתבתי שכך מוכח מהרב המגיד], ואם כן כל שלא התרו בו אינו בגדר רודף כלל ולכן חייב לשלם ממון, מה שאין כן ברודף להרוג שיש לו דין רודף גם בלא ההתראה. ועיין עוד בזה לקמן קי"ט א' ושם נתבאר מה שנאמר בעבודה זרה כ"ו ב' שהמוסר הוא בדין מורידין ולא מעלין על פי דברי המאירי)

.

.

אמר ליה רב: כהנא, עד האידנא [עד זמן זה] הוו פרסאי [היו פרסים. שולטים] דלא קפדי [שלא מקפידים] אשפיכות דמים, והשתא [ועכשיו] איכא יוונאי [יש יוונים. שולטים] דקפדו [שמקפידים] אשפיכות דמים ואמרי מרדין מרדין [ואומרים רצח רצח. רש"י בבא מציעא ל"ט א': מרדין היא רציחה בלשון פרסי]. קום סק [עלה] לארעא [לארץ] דישראל, וקביל עלך דלא תקשי לרבי יוחנן שבע שנין [וקבל עליך שלא תקשה לרבי יוחנן שבע שנים].

אזיל [הלך. רב כהנא הלך לארץ ישראל], אשכחיה לריש לקיש דיתיב וקא מסיים מתיבתא דיומא לרבנן [מצאו לריש לקיש שישב ומסיים את ישיבת היום לרבנן. רב כהנא מצא את ריש לקיש שיושב וחוזר עם החכמים על לימוד היום.

רש"י: מסיים מתיבתא דיומא לרבנן – היה מחזר ושונה להם מה שדרש רבי יוחנן אותו היום לפי שריש לקיש חכם גדול היה ולאחר ששמעו כולן מפי הרב חוזר ומכוונה בידם]

אמר להו [להם], ריש לקיש היכא [היכן]?

אמרו ליה אמאי [למה]?

אמר להו האי קושיא והאי קושיא והאי פירוקא והאי פירוקא [קושיא זו וקושיא זו, תירוץ זה ותירוץ זה].

אמרו ליה לריש לקיש.

אזל [הלך] ריש לקיש אמר ליה לרבי יוחנן ארי עלה מבבל, לעיין מר במתיבתא דלמחר. [ריש לקיש אמר לרבי יוחנן שיעיין יפה בלימוד של מחר כדי שיוכל להשיב לקושיות רב כהנא]

למחר אותבוה [הושיבוהו. את רב כהנא] בדרא קמא קמיה דר' יוחנן [בשורה הראשונה לפני רבי יוחנן. רש"י: בדרא קמא – שבע שורות תלמידים יושבים לפניו זו לפנים מזו], אמר שמעתתא ולא אקשי [רבי יוחנן אמר שמועה ורב כהנא לא הקשה עליו], שמעתתא ולא אקשי, אנחתיה אחורי שבע דרי [הורידוהו אחורה שבע שורות] עד דאותביה בדרא בתרא [עד שהושיבוהו בשורה אחרונה].

אמר ליה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש [הוא ריש לקיש], ארי שאמרת נעשה שועל.

אמר [רב כהנא אמר בתפילה], יהא רעוא דהני שבע דרי להוו חילוף שבע שנין דאמר לי רב [יהי רצון שאלה שבע שורות יהיו חילוף שבע שנים שאמר לי רב], קם אכרעיה אמר ליה נהדר מר ברישא. [קם על רגליו אמר לו יחזירני מר בתחילה. רב כהנא אמר לרבי יוחנן שיחזירו לשורה הראשונה. אפשר שנאמר שקם על רגליו כיוון שהתפלל בנפילת אפיים]

אמר שמעתתא ואקשי [רבי יוחנן אמר שמועה ורב כהנא הקשה עליו. נראה שרבי יוחנן עדיין לא נוכח בעצמו בגדולתו אלא רק שמע מהתלמידים, ורצה להיווכח בה לפני שמחזירו] אוקמיה בדרא קמא [העמידו בשורה הראשונה].

אמר [רבי יוחנן] שמעתתא, ואקשי [והקשה עליו רב כהנא], רבי יוחנן הוה יתיב אשבע בסתרקי [היה יושב על שבע שטיחים], שלפי ליה חדא בסתרקא מתותיה [שלפו לו שטיח אחד מתחתיו].

אמר שמעתתא ואקשי ליה, עד דשלפי ליה כולהו בסתרקי מתותיה עד דיתיב על ארעא [עד ששלפו לו את כל השטיחים מתחתיו עד שישב על הארץ. תלמידי רבי יוחנן לא נשאו פנים לרבם ונהגו כבוד בתורה עצמה בלא משוא פנים מי אומרה].

רבי יוחנן גברא סבא הוה [אדם זקן היה] ומסרחי גביניה [גבות עיניו גדולים ומכסין עיניו. רש"י], אמר להו דלו לי עיני ואחזייה [הרימו לי את עיני ואראנו. כלומר הרימו את הגבות מעל עיני].

דלו ליה במכחלתא דכספא [הרימו לו במכחול של כסף].

חזא דפרטיה שפוותיה [נקרעה שפתו על ידי מכה. רש"י. רבי יוחנן ראה את שפתיו של רב כהנא שהן קרועות], סבר אחוך קמחייך ביה [סבר רבי יוחנן שהוא מחייך עליו]. חלש דעתיה [חלשה דעתו של רבי יוחנן], ונח נפשיה [רב כהנא מת. כיוון שהחליש דעתו של רבי יוחנן מייד מת].

למחר אמר להו רבי יוחנן לרבנן חזיתו לבבלאה היכי עביד [ראיתם את הבבלי איך עשה]?

אמרו ליה דרכיה הכי [דרכו כך. אמרו לרבי יוחנן ששפתיו קרועות ולא היה מחייך]

.

.

(תורת חיים:

"וקביל עלך דלא תיקשי לרבי יוחנן שבע שנין. לכך בעי שיקבל עליו עונש במספר שבעה דכי האי גוונא אשכחן [מצאנו] לכן כל הורג קין שבעתים יוקם, וכתבו קצת מפרשים שבעתים יוקם בשבעה נקמות יוקם ההורג את קין, והטעם לפי שכל אדם רואה ז' עולמות כדאיתא ריש קהלת רבה, ועוד דשבעת ימי בראשית הכל הוא לצורך האדם שהוא עולם הקטן והכל נברא לצורכו, וזה טעם שבעת ימי אבלות וכנגדן אמר שלמה שבעה הבלים. ולהכי [ולכך] אמר יהא רעוא דהני שבעה דרי להוו חילוף שבע שנין, משום דאין קפידא אלא בעונש מספר שבעה כדפירשתי".

רב אמר לרב כהנא שישראל הם כתוא מכמר ואין הגויים מרחמים עליהם. ורש"י פירש שבא לומר טוב עשית שהרגתו. והתוספות פירשו בכוונת רב שבא לומר שאכן יש לו דין מסור, ונראה בכוונתם שהיה אפשר לומר שרק אם גויים באו מתוך כוונה לחפש היכן לגזול ממון ובא זה והראה להם יש לו דין מוסר, אבל אם הם יושבים במקומם ואינם מחזרים אחר גזילת ממון והוא בא מרצונו אליהם לומר להם שיש ממון של פלוני במקום פלוני, שמא אין זה מוסר כיוון שאין זה וודאי שהם יגזלו, ועל זה אמר רב שגם באופן זה יש לו דין מוסר.

וצריך ביאור למה חלקו על רש"י. ולא נראה לומר שסברו שאם יש לו דין מוסר אז פשיטא שרב כהנא עשה כדין ולא היה צריך רב לומר, ולכן הוצרכו לפרש שלא היה פשוט שיש לו דין מוסר, שלא מצאנו מקור אחר לחדש שגם מוסר ממון יש לו דין רודף לעניין להרגו, ודווקא אם התרו בו, ורב כהנא חידש דבר זה ולא היה פשוט שרב יסכים לו. ולכן נראה שהתוספות סברו כמו שכתב בעל התורת חיים שרב ענש את רב כהנא על ההריגה במה שאמר לו לא להקשות על רבי יוחנן. ולכן לא רצו לפרש כרש"י שרב אמר לו שהיטב עשה.

רב הקדים שבזמן שלטון הפרסיים לא היו מקפידים ואם היה המעשה בימיהם לא היה צריך רב כהנא להענש במספר שבעה, וצריך עיון לפי התורת חיים למה אז לא היה נענש. ועוד קשה שהרי ההלכה בשולחן ערוך נפסקה כרב כהנא שמורת להרוג מוס רממון אחרי שהתרו בו, ואם כן רב כהנא עשה כדין ולמה נענש. ונראה שוודאי רב כהנא עשה כדין ועל זה אינו ראוי לעונש, אבל מה שנתחלף השלטון ליוונים אות משמיים הוא, שמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, ונתגלה בזה רצון הקב"ה שלא יהיו הורגים את המוסר הלכה למעשה, ולכל הפחות רק בבית דין או רק אם בא למסור נפשות ולא רק ממון. והוא משום ירידת הדורות וכעין שכתב החזון איש שבזמנינו אין לנהוג למעשה כדין המבואר בעבודה זרה כ"ו ב' שמורידים את המוסרים לבור. ולכן הקדים רב עניין זה שכעת שולטים היוונים, ומכיוון שלמעשה לא היה לרב כהנא לנהוג כך נחשב אבק רציחה והיה עליו להענש כמו קין שהיה רוצח.

ובדעת רש"י נראה שצריך לומר שרב לא ענש את רב כהנא במה שאמר לו לא להקשות שבע שנים, שאם כן לא היה אומר לו שהיטב עשה, אלא שחשש לכבודו של רבי יוחנן, או שחשש שרב כהנא ייפגע מקפידתו [אמנם לפי זה קשה למה סבר רב כהנא ששבע השורות תהיינה במקום שבע שנים ומשמע ממה שהיה צורך להחליף שהיה בזה משום עונש, ומכח זה פירש המהרש"א לשיטת רש"י ששבע השנים היו עונש על שהורה רב כהנא הלכה בפני רבו, שלא נטל רשות מרב לפני שהרג את המוסר, עיין שם שהפליא לבאר לפי זה את המשך המעשה])

בבא קמא – דף קט"ז עמוד ב'

01/23/2011

תנו רבנן: "שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה [לבזזה ונתפשרו עמהן בממון. רש"י], מחשבין לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות. [אם אחד נושא עמו מאתיים והשני מאה, זה שנושא מאתיים ישלם פי שניים בחלקו, כיוון שהגייס היו בוזזים ממנו יותר. מאירי: שהרי עסקי ממון הם מאחר שנתרצו בפשרה]

ואם שכרו תייר ההולך לפניהם [מראה להם הדרך. רש"י] מחשבין אף לפי נפשות [שטעות הדרך במדבר סכנת נפשות היא. רש"י. מאירי: ממצעין ומחשבין לפי נפשות ולפי ממון שהרי שבוש הדרכים יש בהם סכנת ממון וסכנת נפשות]. ולא ישנו ממנהג החמרין. [שאם נהגו לתייר לפי ממון או לפי נפשות עושין. רש"י]

רשאין החמרין להתנות שכל מי שיאבד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר. בכוסיא [בפשיעה. רש"י] אין מעמידין, שלא בכוסיא מעמידין לו.

[תוספות: ורשאים החמרים להתנות ביניהם. פירוש רשאים להסיע ממון אם כבר עשו תנאי קודם כמו ורשאין בני העיר להסיע על קצתן דבבא בתרא (ח' ב')]

ואם אמר תנו לי ואני אשמור [אבד חמורו שלא בפשיעתו והוא רוצה לקבל דמי חמור ולא חמור ממש, ואומר שישמור עמם על חמורי השיירא כאילו יש לו חמור עם שלהם] אין שומעין לו". [שמא לא יקח החמור והם לא התנו אלא כדי שיקח החמור ויהיה מוסר נפשו לשמור עמהן בלילות מן החיות וליסטים. רש"י. אע"פ שאומר שישמור מכל מקום לא ימסור את נפשו כשומר על חמורו ממש, וכל עיקר התנאי להעמיד לו חמור משלהם היה כדי שישמור עמם, ולכן אם רצונו יקח בדמים חמור, או שלא יטול דמים כלל]

פשיטא? [שאין שומעין לו]

לא צריכא דאית ליה חמרא אחרינא [שיש לו חמור אחר], מהו דתימא הא קא מינטר ליה? [מהו שתאמר הרי שומר אותו. ולא יפסידו שמירתו אם יתנו לו מעות במקום החמור שראוי לו על פי התנאי. רש"י: ואפילו אם יאמר האחד אני יכול לשמור יפה אבל שנים איני יכול לשמור]

קא משמע לן [משמיענו] שאני נטירותא דחד מנטירותא דבי תרי. [שונה שמירה של אחד משמירה של שניים. רש"י: קא משמע לן דאמרי ליה לא כל שכן דהשתא [שעכשיו. שיהיו לך שני חמורים] מסרת נפשך טפי [יותר]]

 

תנו רבנן: "ספינה שהיתה מהלכת בים עמד עליה נחשול לטובעה והקילו ממשאה, מחשבין לפי משאוי ואין מחשבין לפי ממון [מחשבין לפי משוי – אם השליך זה מאה ליטרין זהב ישליך זה מאה ליטרין ברזל. רש"י.

כל אחד ישליך לפי חלקו לפי כובד משאו. שאם לאחד יש כובד של מאתיים ליטרין וישליך מאה, חבירו שיש לו מאה ליטרין ישליך חמישים ליטרא. וכל אחד ישליך סך ליטרין שחייב בו לפי הכובד, ואם משאו זהב ישליך זהב ואם משאו ברזל ישליך ברזל, שהרי הנחשול היה מפסיד לזה זהב ולזה ברזל ודין הוא שבעל הזהב ישלם יותר כדי להציל].

ולא ישנו ממנהג הספנים. [אם נהגו ללכת לפי ממון ולא לפי משאוי]

ורשאין הספנים להתנות שכל מי שאבדה לו ספינה יעמיד לו ספינה אחרת. אבדה לו בכוסיא [בפשיעה] אין מעמידין, שלא בכוסיא מעמידין לו. ואי [ואם] פירש למקום שאין הספינות הולכין אין מעמידין [שזה נחשב פשיעה]".

פשיטא? [שאם הלך למקום שאין הספינות הולכות בו נחשב פושע]

לא צריכא דבניסן מרחקי [מתרחקים. משפת הנהר] חד אשלא [מלוא חבל אחד], ובתשרי מרחקי תרי אשלי [שני מלוא חבל], וקא אזיל [והולך] ביומי ניסן למקום תשרי, מהו דתימא דוושיה נקיט ואזיל [צעדו נוקט והולך], קא משמע לן. [בניסן שגדל הנהר מהפשרת שלגים ומן הגשמים מרחקים חד אשלא, מלא חבל, משפת הנהר לתוך המים. ובתשרי שהמים חסרים והספינה גוששת אצל שפת הנהר רגילים להתרחק לתוך עומק המים תרי אשלי [שני חבלים], ואזל היאך [והלך זה] בניסן למקום תשרי באמצע המים ומתוך שהנהר גדול וחזק נטבעה. רש"י. והשמיענו שאין זו דרך הילוכו ונחשיבו כנעשה ממילא, אלא היה לו להעלות על דעתו והיא פשיעה]

 

תנו רבנן: "שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד גייס וטרפה, ועמד אחד מהן והציל, הציל לאמצע. [הציל לאמצע – כל אחד מכיר את שלו ונוטל. רש"י]

ואם אמר אני אציל לעצמי הציל לעצמו".

היכי דמי [באיזה אופן]?

אי [אם] דיכול להציל, אפילו סיפא נמי [גם] לאמצע [אי שיכולים בעלים להציל לא אייאוש [לא התייאשו] ואפילו אמר לעצמו, גזלן הוא. רש"י], ואי דלא יכול להציל אפילו רישא נמי לעצמו? [כיוון שהבעלים לא יכולים להציל התייאשו, והוא שמסר נפשו והציל זכה מההפקר גם אם לא אמר שמציל לעצמו]

 

אמר רמי בר חמא הכא [כאן] בשותפין עסקינן, וכגון זה שותף חולק שלא לדעת חבירו, אמר [שמציל לעצמו] – פליג [חולק], לא אמר – לא פליג. [הכא בשותף, ובין יכולים להציל ובין אין יכולין להציל. וכגון זה – במקום איבוד ממון. שותף חולק ואפילו לא ירצה חבירו.
אמר [שמציל לעצמו] פליג [הרי אמר שהוא חולק את חלקו] – ומעכב חלקו את מה שהציל, לא אמר לא פליג – ושפיר עבד דמסר נפשיה אעיסקא דתרוייהו [על עיסקא של שניהם] הואיל והוא שותף עמו אורחיה [דרכו] למטרח אכולה עיסקא. רש"י]

.

[שיטה מקובצת:

"וזה לשון ה"ר יהונתן ז"ל, הכא בשותפין עסקינן ובין דיכולים להציל ובין דאין יכולים להציל מיירי [מדבר], וכגון זה כלומר במקום אבוד כזה, שותף חולק ונוטל חלקו הראוי לו מן השותפות ולא יטרח אשותפות אפילו לא ירצה חברו.

ואף על פי שהיה בתנאי שלא יחלקו השותפות עד סוף שנה שלמה, אם נזדמן להם מקום סכנה במקום זה יכול ליטול חלקו הראוי לו מן הנכסים ולא יטרח בהצלת חלק חברו, ובלבד שיאמר לחברו לעצמי אני מציל, שאם אמר פליגנא מעכב לחלקו מה שהציל, ולא יותר מחלקו אי מיירי [אם מדבר] ביכולים להציל דלאו כל כמיניה [שאין לו כח] אפילו לאיניש דעלמא שאינו שותפו [אם יכולים להציל אין לו כח לקחת משל חלק חבירו אפיו לא היה חבירו שותף שהרי כיוון שיכולים להציל לא התייאש].

אבל אם לא אמר לו לא פליג ולא מעכב כולו לעצמו אלא בין שניהם יהיה, דשפיר עבד דמסר נפשיה אעיסקא דתרווייהו [של שניהם] הואיל והוא שותף עמו אורחיה [דרכו] למטרח אכוליה עיסקא, אף על גב דאין חברו יכול להציל, דכיון דהיה שותפו לא מצי למימר ליה [לא יכול לומר לו] מהפקירא קא זכינא כל זמן שלא הודיעו. אבל לאיניש דעלמא שלא היה שותפו שאין דרך לטרוח בעבורו, אפילו לא הודיעו מצי למימר [יכול לומר] אנא מהפקירא קא זכינא כיון דאין יכולים להציל כלל".

ועוד כתב שם בשם הרמ"ה תוספת ביאור: "ואם לא אמר לא פליג והציל לאמצע כדרמי בר חמא, ואף על גב דאינם יכולים להציל, ולא מצי אמר אנא מהפקירא קא זכינא דכיון דאיהו מיהת [שהוא על כל פנים] יכול להציל הוא, שהרי הציל, אף על גב דשותפו אינו יכול להציל לא הוי יאוש דשותף, כל כמה דלא פליג כיד שותפו דמי, וכל זמן שאחד מהן יכול להציל אפילו אידך [השני] נמי דאינו יכול להציל מסתמא לא מייאש דסמכא דעתיה דמציל שותפיה ופליג בהדיה"]

.

רבא אמר הכא בפועלין עסקינן, וכרב, דאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, וכמה דלא הדר ביה כברשותיה דבעל הבית דמי, וכי הדר ביה טעמא אחרינא הוא דכתיב: (ויקרא כה, נה) "כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים". [בפועל – שהיה [המציל] שכיר לבעלי ספינה וכשאין יכולין להציל. הדר ביה – וזכי מהפקירא. רש"י.

פועל נקנה לבעל הבית כעבד, ואע"פ שלומדים מהפסוק שיכול לחזור בו, אין הפסוק מפקיע את הקניין של עבדות מלחול מעיקרו, אלא הקניין חל, ורק משעה שהפועל אומר שחוזר משעה זו והלאה נפקע הקניין מכח הפסוק. אם הפועל לא אמר שמציל לעצמו הרי לא חזר בו מהיותו פועל ועדיין הוא קנוי כעבד ומה שזכה עבד זכה רבו שיד עבד כיד האדון, ולכן אע"פ שמדובר שאי אפשר להציל והיה יאוש ונעשה כהפקר, והוא סיכן את נפשו להציל, מה שזכה הפועל מההפקר זכה עבור הבעלים. אבל אם אמר שזוכה לעצמו באמירה זו חזר בו מהיותו פועל, ומה שזכה זכה לעצמו מההפקר.

וכן מבואר בבבא מציעא י' א', וצריך לומר שהסוגיא שם מוקדמת ושם הקשה רבא על רב נחמן כיוון שסבר שפועל אין גופו קנוי כלל, ורב נחמן תירץ לו שגופו קנוי עד שעה שיחזור בו, וכאן אמר רבא לפי מה שתירץ לו רב נחמן שם.

כתב בשיטה מקובצת בשם הרמ"ה: "ודוקא בשאמרו לו עשה עמנו מלאכה, אבל שכרוהו למלאכה אחת ידועה מציאתו לעצמו"]

 

רב אשי אמר כשיכול להציל על ידי הדחק, גלי דעתיה [גילה דעתו] – לעצמו, לא גלי דעתיה – לאמצע. [הבעלים יכולים להציל בעצמם אבל בקושי. אם לא גילה דעתו שכוונתו להציל לעצמו, מן הסתם לא התייאשו שהרי יכולים להציל בעצמם, ונוטל כל אחד את שלו, ואם גילה דעתו שהוא מציל לעצמו, כיוון שלא אמרו הבעלים שרצונם להציל בעצמם אנו אומרים שהתייאשו והניחו לו לזכות לעצמו.

רש"י: רב אשי אומר – לעולם באיניש דעלמא [שאינו שותף או פועל] וכגון דיכולין להציל על ידי הדחק. אמר לעצמי ושמעו בעלים ושתקו ולא מסרו עצמן, אסח דעתייהו [הסיחו דעתם] וגלו דאייאוש ולא בעו ממסר נפשייהו [וגילו שהתייאשו ואינם רוצים למסור את נפשם], ומיהו [ומכל מקום] היכא [היכן] דיכולין להציל להדיא [באופן ברור. שלא על ידי הדחק] אפילו שמעו ושתקו לא קני, דמסתמא לא אייאוש]

 

מתני' הגוזל שדה מחבירו ונטלוה מסיקין [אנסין גזלוה מן הגזלן. רש"י], אם מכת מדינה היא [דאנסוה ארעתא דאחריני ודהאיך [שאנסו קרקע של אחרים ושל זה]. רש"י] אומר לו הרי שלך לפניך [שקרקע אינה נגזלת ואינו מתחייב כגזלן לשלם אם נאנסה]. אם מחמת הגזלן [מפרש בגמרא. רש"י] חייב להעמיד לו שדה אחר.


גמ' אמר רב נחמן בר יצחק מאן דתני [מי ששונה] מסיקין לא משתבש, ומאן דתני מציקין לא משתבש. מאן דתני מציקין לא משתבש דכתיב: (דברים כח, נג) "במצור ובמצוק", ומאן דתני מסיקין לא משתבש דכתיב: (דברים כח, מב) "יירש הצלצל" [צלצל – ארבה גזלן הוא שאוכל תבואות כל אדם. רש"י] ומתרגמינן "יחסניניה סקאה" [כך הוא בתרגום אונקלוס על הפסוק. ומכיוון שקורא לארבה "סקאה" על שם שהוא גזלן, מוכח שבלשון ארמי גזלן נקרא מסיק. שסקאה הוא צורת שם, ומסיק הוא צורת פועל. וכמו שבברכות ס' א' קרא לתלמיד שפחד "חטאה את", וקרא לו חטאה על שם שהוא חוטא].

 

[דברים כ"ח מ"ב: "כָּל עֵצְךָ וּפְרִי אַדְמָתֶךָ יְיָרֵשׁ הַצְּלָצַל".
רש"י על החומש: "יירש הצלצל – יעשנו הארבה רש מן הפרי. יירש – יעני. הצלצל – מין ארבה".

 

רמב"ן על החומש: "הצלצל – על דעת רש"י מין ממיני הארבה, ואם כן ראוי היה שיצרף אותו עם פסוק הארבה והתולעת (פסוקים לח לט), ויותר נראה שיהיה צלצל שם למחנה האויב, אמר (בפסוק מא) בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך לעבוד אותך ולכלכל את שיבתך כי ילכו בשבי לפני האויב, ואמר כל עצך ופרי אדמתך אשר לא ישאו לך פירות כאשר הזכיר יירש האויב הבא עליך כי השנה שיבואו עליך יתנו להם חילם והם יאכלום, ויקרא החיל "צלצל" בעבור שישמיעו קול מלחמה במחנה וקול שופר ורעם שרים ותרועה מלשון צלצלי שמע וצלצלי תרועה (תהלים קנ ה) ובמנענעים ובצלצלים ( ו ה) וכן ארץ צלצל כנפים (ישעיהו יח ), ארץ המשמעת צלצול כנפיה שהולכות למרחקים כאשר ידאה הנשר ובגמרא (בבא קמא קט"ז ב') נטלוה מסיקין מאן דתני מסיקין לא משתבש דכתיב יירש הצלצל, ומתרגמינן יחסנינה סקאה, ומאן דתני מציקים לא משתבש דכתיב במצור ובמצוק, כי הוא אצלם שם למביאי האדם במצור ובמצוק".

 

תוספות כאן:

"יחסנינה סקאה. פירש בקונטרס ארבה כמו ומעלה את הסקאין דבתענית (ו' א') שהוא מין ארבה.

ואין נראה לרבינו תם דלשון ירושה ואחסנתא משמע דאבני אדם איירי [שעל בני אדם מדבר], ונטלוה מסיקין נמי איירי [גם מדבר] בבני אדם. ונראה שהאויב קרי סקאה שעולין ומכסין את הארץ כדכתיב (שמות י) והנה כסה את עין הארץ [ועיין במדבר כ"ב י"א], ועל שם כך נקרא צלצל שמכסה כל הארץ כצל כמו הוי ארץ צלצל כנפים (ישעיהו יח) ר"ת.

ונראה דירושה שייכא שפיר בעופות וחיות כמו וירשוה קאת וקפוד (שם לד)]

 

"אם מחמת הגזלן חייב".


היכי דמי [באיזה אופן], אילימא [אם לומר] דאנסוה לארעא דידיה [שלו] ולא אנסוה כולי ארעתא [כל הקרקעות], הא מרישא שמעת מינה אם מכת מדינה היא כו', אי לא לא? [אם לא היה אומר את סוף המשנה כבר היינו יודעים שאם אנסו רק קרקע זו חייב להעמיד לו שדה אחרת, שברישא אמר שאם מכת מדינה היא, דהיינו שאנסו גם קרקעות אחרות, פטור, ומזה כבר אנו יודעים שאם אנסו רק קרקע זו חייב ולא היה צריך לשנות את הסיפא אם מחמת הגזלן וכו']

לא צריכא דאחוי אחוויי. [דאחוי אחויי – שלא גזלה הוא עצמו אלא שמע מבית המלך שמבקשין לגזול שדות והראה להם טלו קרקע זו של פלוני. רש"י.

בקרקע אין דין חיובי גזלן, שמה שהשליט את עצמו בה לא נחשב הוצאה מרשות בעלים להתחייב בדיני גזלן, שאין זה כמשיכת מטלטלין שמוציא מרשות בעלים [אמנם די בזה לעבור על לאו של לא תגזול כמו שכתב הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ז' הלכה י"א, אבל לא להתחייב בהשבה ולשלם אם נאנסה כגזלן], אבל אם הזיק אותה וכגון שחפר בה בורות חייב לשלם דמי הנזק מדין מזיק. כאן אע"פ שלא הזיק בעצמו בידיים, חייב מדין מזיק אליבא דרבי מאיר שמחייב על דינא דגרמי [כך כתבו בתוספות מכח הגמרא לקמן וכן כתב רש"י לקמן קי"ז א' דיבור המחיל גמרינן], דהיינו שגרם נזק לממון חבירו אע"פ שלא הזיק בידיים ממש [עיין ביאור בזה לעיל נ"ו א' וע"א ב']. מרישא של המשנה שמענו שאם אנסו רק קרקע שלו נחשב מזיק מדינא דגרמי במה שהוציא אותה מחזקת בעליה וגרם שיאנסו אותה, ואם היא מכת מדינה יכול לומר לו גם אם לא הייתי גוזל ממך היו נוטלים אותה ולא אני גרמתי את הנזק. והסיפא של המשנה באה לחדש שאפילו לא גזל אותה מבעליה בעצמו אלא רק הראה אותה לעכו"ם גם כן חייב מדינא דגרמי]

.

.

(ברשב"א כתב:

"ואחוי נמי הא בהדייהו. כלומר מיתורא דסיפא שמעינן הכי, ורישא מיהא דשמעינן מינה דאם מחמת הגזלן חייב לאו מדינא, דהא קרקע אינה נגזלת ויכול לומר הרי שלך לפניך, אלא דכולה מתניתין דקנסא הוא [זהו לשיטות שדינא דגרמי הוא קנס]". ומבואר שגם אם גזל בעצמו את הקרקע ואנסו העכו"ם ממנו ולא היתה מכת מדינה החיוב הוא מדינא דגרמי. וכן נראה מוכרח מסברא, שהרי הוא לא הזיק בידיים אלא רק השליט את עצמו ובשעה שהשליט עצמו לא הזיק את הקרקע,  ועל מעשיו אין חיוב תשלומין מעיקר דין מזיק או גזלן, ואחר כך נגרם מזה שנטלו אותה העכו"ם וזה רק מדינא דגרמי.

ויש שתי מדרגות בגרמי, האחת שגרם על ידי שעשה מעשה שגזל בעצמו את הקרקע ומזה נגרם הנזק, ויש גרמי שלא עשה בידו מאומה אלא רק דיבר ומייתור למדנו לחייב אפילו בזה. ולרוב הראשונים יש מדרגות של גרמי שלא מחייבים עליהן לכל הדעות והן נקראות "גרמא" ולא "גרמי" כדי להבחין שעליהן אין מי שמחייב, וכתבו שגרמי הוא משקל כבד ומשמע גרם יותר חזק. ולרש"י שלא מחלק "גרמי" הוא לשון רבים של "גרמא". וכגון כלי שהיה נופל מהגג על כרים וכסתות, ובא אחד והוציא את הכרים שלרוב הראשונים פטור גם למי שדן דינא דגרמי כיוון שזה רק גרמא. והאריכו בראשונים לחלק מה נחשב גרמי לחייב ומה הוא גרמא שלכל הדעות פטור ויש בזה כמה סברות לגבי עד כמה חזקה השייכות בין המזיק להיזק, וכיוון שיש מדרגות מדרגות בזה הוצרכה המשנה לחדש שלא רק בגזל על ידי מעשה ואנסו שלא במכת מדינה, אלא אפילו אם גרם היזק בדיבור בלבד שרק הראה להם עדיין אין זה גרמא אלא גם זה גרמי.

 

בתוספות כאן כתבו:

"לא צריכא דאחוי אחויי. וחייב משום דינא דגרמי כדמשמע לקמן בשמעתין, דקאמר זיל לגביה ר' שמעון בן אליקים ור' אלעזר בן פדת דדאין דינא דגרמי וחייבוהו ממתניתין ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר.

ותימה לרשב"א דלעיל בהגוזל קמא (ק' א') לא משכחת [לא נמצא] דרבי מאיר דאין דינא דגרמי אלא ברייתא דמחיצת הכרם שנפרצה דלא שמעינן דאתא כרבי מאיר אלא מכח ההיא משנה דהמסכך, ואמאי לא מייתי התם [מביא שם] ממתניתין דהכא דמחייבינן בדינא דגרמי?

ואומר ר"י דלא ניחא ליה לאתויי ממתניתין דהכא דלא קתני בה בהדיא דאחוי אלא מיתורא דמתניתין מוקי לה הכי [מעמיד לה כך]".

משמע מהתוספות שרק ממה שחייב אם הראה לעכו"ם ולא גזל בעצמו מוכח ממשנתינו שחייב על דינא דגרמי, ומכיוון שדבר זה למדנו רק מדקדוק לא הביאוהו בסוגיא לעיל ק' א' ללמוד מכאן חיוב דינא דגרמי והוכרחו ללמוד רק ממחיצת הכרם. והנה רק את הדין שאם לא גזל בעצמו אלא רק הראה חייב, זה למדנו מהייתור, אבל הדין שאם גזל בעצמו ואנסוהו עכו"ם ולא היתה מכת מדינה חייב, זה מפורש במשנה גופה ומזה גם יש ללמוד לחייב דינא דגרמי, ולמה לא הביאו מזה.

ויש לומר שממה שהוצרכה המשנה לייתר כדי שנדע לחייב אפילו אם רק הראה ולא עשה מעשה כלל, מוכח שגם אם גזל את השדה בעצמו חייב משום גרמי עדיין אין זה מוכיח לחייב גם בגרמי חלשה יותר שלא עשה מעשה כלל, שמא בלא מעשה כלל נחשב רק גרמא ופטור לכל הדעות. ובסוגיא לעיל ק' א' רצו להביא ראייה שחייב בלי מעשה כלל, ואת זה לומדים רק מייתור ולכן לא הביאו מכאן. וזה קצת דחוק בלשון התוספות.

ונראה שיש מקום לומר שהתוספות סוברים שאם גזל בעצמו ואנסוהו עכו"ם ולא היתה מכת מדינה אפשר להעמיד את המשנה שחייב גם למי שלא מחייב על דינא דגרמי. שכיוון שהעכו"ם אנסו דווקא ממנו, אם כן אפשר לפרש שמסתמא היה לו עניין איתם והיה ידוע בתורת וודאי שיאנסו קרקע שתבוא לרשותו [לקמן קי"ז א' מוכיח מ"תוא מכמר" לפירוש תוספות שגם אם העכו"ם לא חיזרו לגזול אלא ישבו בבתיהם במנוחה והוא בא ואמר להם שיש ממון של ישראל פלוני במקום פלוני אנו דנים בתורת וודאי שיגזלו אותו, וכאן מכיוון שאינה מכת מדינה מוכח שהם מכירים אותו לרעה ואפשר לומר שנחשב בתורת וודאי שיאנסו ממנו], וזה מחשיב את מה שהשליט עצמו על הקרקע כמאבד אותה לגמרי במעשיו בידיים. שהקרקע מיד כשבאה לרשות עכו"ם נדונית כנשטפה בנהר וכנשרפה אע"פ שהיא קיימת ולא יצאה מרשות בעליה, ואפילו לפני שבאה לרשות עכו"ם מבואר לקמן קי"ז א' לגבי היין של דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא, שכיוון שהמוסר הראה להם היכן הוא מייד הוא כבר שרוף ומה שהמוסר אחר כך נטלו בידו לא עשה כלום שהיה כבר שרוף משעה שידעו היכן הוא. וכן לקמן קי"ז ב' בבאו לגנוב כוס כסף כיוון שיודעים שהיא בבית אע"פ שעדיין לא מצאו אותה היכן היא בבית לפירוש כמה ראשונים כבר דינה כשרופה עכשיו ומה שהמוסר נוטל אותה בידו לא עשה כלום כיוון שהיא כבר שרופה משעה שבאו לבית כיוון שאם יחפשו ודאי ימצאו. משום שמה שבא לידם לעולם אינו חוזר וכל מה שידוע להם מקומו ושתו ליבם אליו כבר הוא כנזרק לים אע"פ שהוא קיים. ואם כן גם משבאה לרשות הגזלן כבר אינה חוזרת שבידוע שיאנסו ממנו, ונחשב שכבר כעת מייד כשנכנסה לרשותו שטפה נהר והוא הכניסה לרשותו על ידי מעשה בידיים ונמצא שהזיק בידיים ממש ולא מדין גרמי. ומוסר דאחוי אחוויי נחשב גרמי אע"פ שהחפץ מייד נשרף והוא שרפו ולא העכו"ם, שמה שידוע לעכו"ם הוא כמו מונח בקרקע הים, והוא זה שזרקו לקרקע הים והוא זה שהזיקו, אבל משום שלא עשה מעשה בידיים אלא דיבור לחוד אין כאן מעשה מזיק ונחשב רק גרמא.

וקצת דומה לזה מבואר לקמן קי"ז א' [ושם ביארתי יותר] שאם אנסוהו עכו"ם להראות ממון חבירו אם הראה להם פטור כיוון שמותר לו משום פיקוח נפש וחיוב גרמי פטור באונס, אבל אם נשא ונתן ביד חייב לשלם, שזה מזיק גמור מעיקר הדין ולא משום גרמי וחייב משום מזיק אע"פ שהוא אנוס משום שאדם מועד לעולם בין באונס בין ברצון. ואע"פ שמותר לו משום פיקוח נפש מכל מקום חייב לשלם את הדמים. ומדובר דווקא מדין מזיק שחייב גם באונס ולא מדין גזלן שבאונס כזה אינו מתחייב. ואם היה מדין גזלן היה מתחייב על ההגבהה, אבל כיוון שאין כאן אלא רק דין מזיק חיובו הוא על מעשה שבירת החפץ ולא על הגבהתו. והרי כשנשאו ביד לא שבר אותו, אלא רק אחר כך נטלו העכו"ם מידו ובנטילתם בא לרשותם וניזוק החפץ, ולמה נחשב מייד מזיק גמור כשנטל את החפץ כאילו שבר אותו עכשיו בידו להתחייב גם באונס, ולא נחשב גרמי שפטור באונס. אלא צריך לומר שעצם כניסת החפץ לתוך ידו הוא כמו זריקתו לים או לאש, שידו היא מקום אבוד כמו קרקעית הים, שהגעת החפץ לידו היא כמו הגעתו ליד עכו"ם כיוון שבידוע שיקחו ממנו. וכמו כן כאן מכיוון שבידוע שיקחו מגזלן זה מייד כשגזל בידיים הזיק את החפץ ודינו כמזיק ממש ולא רק גרמי)

.

.

 

לישנא אחרינא הכא במאי עסקינן כגון דאנסוה עכו"ם ואמרי ליה אחויי ארעתיה [הראה קרקעותיך] ואחוי ההוא בהדייהו. [והראה ההוא עמן. העכו"ם אנסוהו להראות קרקעותיו והיה לו להראות קרקעות אחרים שלו ולא להראות את זו הגזולה עמן כיוון שאינה שלו.

אם אנסוהו להראות שדה של אחרים והראה פטור, אבל כאן אנסוהו להראות שדות שלו והוא הראה על שדה שאינה שלו ולכן חייב. על פי תוספות]

 

ההוא גברא דאחוי אכריא דחטי דבי ריש גלותא [אותו אדם שהראה על כרי של חיטים של בית ראש הגלות. הראה לעכו"ם ואנסוהו]. אתא לקמיה [בא לפני] דרב נחמן. חייביה רב נחמן לשלומי [חייבו רב נחמן לשלם].

יתיב [ישב] רב יוסף אחוריה דרב הונא בר חייא, ויתיב רב הונא בר חייא קמיה [לפני] דרב נחמן, אמר ליה רב הונא בר חייא לרב נחמן דינא או קנסא?

אמר ליה מתניתין היא, דתנן: "אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר", ואוקימנא דאחוי אחוויי.

 

בבא קמא – דף קט"ז עמוד א'

01/18/2011

"אם אמר לו אציל את שלך וכו'". [ואם אמר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו]

אמאי [למה], ונימא ליה [ויאמר לו] משטה אני בך. מי [האם] לא תניא: "הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו [ספינה רחבה שעוברים בה רוחב הנהר. רש"י], אמר לו טול דינר והעבירני, אין לו אלא שכרו". אלמא אמר ליה משטה אני בך, הכא נמי [כאן גם] לימא ליה [לומר לו] משטה אני בך?

הא לא דמי אלא לסיפא [סוף הברייתא]: "ואם אמר לו טול דינר זה בשכרך והעבירני נותן לו שכרו משלם".

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?

אמר רמי בר חמא בצייד השולה דגים מן הים ואמר ליה אפסדתני כוורי בזוזא. [הפסדתני דגים בזוז. רש"י: והיינו בשכרו דקתני טול דינר בשכר שאתה מפסיד כאן ותעבירני נותן לו אותו שכר משלם, ומתניתין נמי [גם] הרי הפסידו ניכר]

.

[אם אדם מתחייב לשלם וחבירו מוציא ממון על פיו אינו יכול לומר משטה אני בך שכל קניין ועסק מתחייב על פי דיבורו ואם היה אפשר לטעון משטה אני בך לא היה שום עסק בין בני אדם. אם הוא בורח מבית האסורים ומסכים לשלם דינר בעד המעבורת אע"פ ששווי השכר הוא פחות יכול לומר משטה אני בך וישלם רק כשוויו, שאומרים שאין דרך אדם להסכים בגמירות דעת לשלם יותר מהשווי, והלה ניסה לגזלו מכח שיש לו הכרח לברוח, ואמר לו שמסכים רק משום שיש לו הכרח ולא הסכים באמת.

וכלפי זה חידשה הברייתא שאם בעל המעבורת מפסיד דינר במה שהיה יכול לדוג דגים, והשוכר מכיר בהפסד זה ומסכים לשלם תמורתו, חייב לשלם לו ואינו יכול לומר משטה אני בך. ואע"פ ששוי שכר המעבורת בפני עצמה הוא פחות מכך, שכל בעלי המעבורות שפרנסתם להעביר בני אדם וממתינים ללקוחות מסכימים לשכר פחות מזה, הלה כיוון שעוסק לדוג דגים ואינו ממתין ללקוחות מבקש בשכרו גם עבור הדגים שהיה יכול לדוג באותו זמן, ואין זה נחשב שמנסה להפקיע את השער, ואם הסכים לזה חייב לשלם לו אע"פ שהוא יותר מהשווי.

וכמו כן במשנתנו, מי שממתין ללקוחות שישכרו את חביתו ואותו להציל דבש אינו נוטל בשכרו דמי יין מלוא החבית אלא רק שכירות החבית והפעולה, ולכן התשלום בעד היין הוא תשלום יותר מהשווי ומתחייב רק משום שיש לו הכרח להציל את הדבש, ואעפ"כ אינו יכול לומר משטה אני בך כיוון שבעל היין אינו עומד וממתין ללקוחות שישכרו אותו לזה, ויש לו הפסד ניכר במה ששופך את היין, ומה שמבקש ליטול דמי היין אין זה נחשב כמו מפקיע את השער לבקש יותר על שכרו.

מאירי:
"אם היה זה בכדו של דבש וזה בקנקנים ריקים, ונסדקה כדו של דבש, ואמר בעל הקנקנים איני מציל אלא אם כן תתן לי שליש הדבש או כך וכך, ואמר לו הן, אין לו אלא שכרו".

בשיטה מקובצת הביא דברי הרמ"ה שכל זה הוא רק במקום שיש מצוות השבת אבידה להציל את ממון חבירו או להשיב אבידת גופו היכן שבורח מבית האסורים, ומחוייב לקיים את המצווה בחינם היכן שאינו מפסיד, והתירו לו ליטול שכר כדי טרחו והפסדו ולא יותר, ומשום כך יכול לומר לו משטה אני בך היכן שמבקש יותר. אבל במקום שאין חיוב מצווה על חבירו, וחבירו מבקש עבור הפעולה יותר מהשווי וההפסד, אם הסכים לו חייב לשלם כמו שהסכים ואינו יכול לומר משטה אני בך.

לפי זה גם במקום שההסכמה אינה משום הכרח ודוחק אם הפועל מחוייב משום מצווה יכול לומר לו משטה אני בך כשמבקש יותר מהשווי וההפסד. ואם אין מצווה מוטלת על הפועל הוא יכול לבקש יותר מהשווי וההפסד וחייב לשלם לו אם הסכים, אע"פ שיש לו הכרח להסכים והפועל מנצל את הכרחו לבקש יותר מהשווי וההפסד]

.

"שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה וכו'". [שטף נחל חמורו וחמור חבירו, שלו יפה מנה ושל חבירו מאתים, והניח זה את שלו והציל את של חבירו, אין לו אלא שכרו. ואם אמר לו אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו]

וצריכא [אחרי שהשמיע לגבי יין ודבש צריך גם להשמיע בחמור], דאי [שאם] אשמעינן קמייתא [ראשונה. ביין ודבש], התם [שם] הוא דכי פירש יהיב ליה דמי כוליה [שכשפירש נותן לו דמי כולו] משום דבידים קא פסיד [כשפירש שהוא עשה על מנת לקבל דמי היין הפסיד בידיים את היין על סמך זה, והיינו אומרים שדווקא כיוון ששפך בידיים התחייב בעל הדבש לשלם לו. רש"י: דבידים קא פסיד – שופך את יינו בידים בשבילו], אבל הכא [כאן] דממילא [הוא לא הפסיד בידיים את חמורו אלא חמורו כבר היה במצב של הפסד והוא רק נמנע מלהצילו] נימא [נאמר] אין לו אלא שכרו [שאין זה נחשב שהוציא ממון על סמך התחייבות חבירו].

ואי [ואם] אשמעינן סיפא [לגבי חמור, ולא היה אומר לגבי יין ודבש] הכא [כאן] הוא דבסתמא אין לו אלא שכרו משום דממילא [בסתמא שלא אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי היינו אומרים שאין לו אלא שכרו דווקא בחמור שממילא הוא נפסד], אבל התם [שם] דבידים [שפך את היין] אימא [אמור] אפילו בסתמא יהיב ליה [נותן לו] דמי כולה [אם היה אומר רק לגבי חמור, היינו יכולים לומר שביין גם אם לא אמר אציל את שלך וכו', כיוון ששפך בידיים את היין אומדים כאילו פירש שהוא אומר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי]. צריכא [הגמרא מסיקה שאין קושיא על הצריכותא ומקבלת אותה].


בעא מיניה [שאל ממנו] רב כהנא מרב, ירד להציל [על מנת שיתן לו דמי שלו. רש"י. פירש אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי] ועלה שלו מאליו מהו? [מי [האם] אמרינן מעיקרא דאפקריה כאבוד דמי, ומחייב לו היאך לשלומי, והדר זכה ביה מריה [בעליו] מהפקירא. או דלמא [שמא] כיון דסליק סליק. רש"י.

האם אומרים שכיוון שבעל החמור ששווה מאה הסכים שלא להציל את חמורו מאותה שעה הפקירו ואיבד אותו וכאילו מת, והוא מילא את חלקו בהסכם וחבירו חייב לשלם לו מנה בעד חמורו, ומה שמאליו עלה גם חמורו הרי זו זכייה מהפקר ונשכר. או שאומרים שכיוון שעלה חמורו לא התקיים מה שהסכימו, שחבירו התחייב לשלם תמורת אבדן חמורו והרי לא אבד ולכן לא על זה הסכימו ופטור חבירו מלשלם על חמורו]

אמר ליה משמיא רחימו עליה. [משמים ריחמו עליו. רש"י: ויהיב ליה [ונותן לו] דמי כאילו מת]

כי [כמו] הא דרב ספרא הוה קא אזיל בשיירתא [היה הולך בשיירה], לוינהו ההוא ארי [ליווה אותם אותו אריה. רש"י: נתחבר עמהם ארי והיה משמר בהמותיהם מחיות וליסטים].

כל לילא קא שדר ליה חמרא דחד מינייהו [כל לילה שלח לו חמור של אחד מהם] וקא אכיל [ואכל].

כי מטא זמניה [כשהגיע זמנו] דרב ספרא שדר ליה חמרא ולא אכליה [כל לילה היה אחד מבני השיירא שולח חמור לאריה והיה אוכלו. כשהגיע תורו של רב ספרא שלח את חמורו והאריה לא אכל אותו].

קדים רב ספרא וזכה ביה. [קדים רב ספרא קודם שיחזיק בהן אחר שהרי הפקר היה. רש"י. רב ספרא הזדרז לעשות משיכה בחמור לקנות אותו בחזרה. כיוון שהפקיר את חמורו הוצרך לקנותו מחדש מההפקר]

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא, למה ליה למיזכי ביה [לזכות בו], נהי [למרות] דכי אפקריה אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה?

[תוספות: אדעתא דאריה אפקריה כו'. לא דמי להא דאמר באלו מציאות (בבא מציעא כ"ד א') המציל מן הארי ומן הדוב כו' הרי הוא שלו מפני שהבעלים מתייאשים מהן, דהתם [ששם] ודאי שהארי בא לטרוף כדמשמע המציל מן הארי מתייאש לגמרי, אבל הכא [כאן] הארי היה עמהם והיה מלוה אותם לשמור בהמותיהם מחיות וליסטים רק שהיו נותנים לו לאכול חמור בכל לילה ואפשר שפעמים היה שבע ולא אכיל, הלכך אין מפקיר אלא אדעתא דאכיל ליה אריה, והא לא אכיל ליה]

אמר ליה רב ספרא לרווחא דמילתא הוא דעבד. [שלא יהא ערעור בדבר. רש"י]

.

בעא מיניה [שאל ממנו] רב מרבי, ירד להציל ולא הציל מהו?

אמר לו וזו שאילה, אין לו אלא שכרו. [יש לו שכר אבל רק שכרו כפועל ולא דמי חמורו שהפסיד. עיין לקמן ביאור בזה]

איתיביה: "השוכר את הפועל להביא כרוב ודורמסקנין [פרושים. לשון מורי. לשון אחר אדרופיי"ש, ועשב הוא הנאכל בשלקות קדירה. רש"י] לחולה והלך ומצאו שמת או שהבריא נותן לו שכרו משלם"? [יש לדייק למה לא אמר רק "משלם לו שכרו", ולמה הוסיף "משלם". ומשמע שיש שכר שלם ושכר שאינו שלם, ומשמיענו שמשלם לו שכר שלם, ודייקו התוספות מכך שמדובר אפילו אם התנו על שכר יותר מהשווי כפועל, מטעם שהשליח אין פרנסתו בכך אלא עוסק בדבר אחר ומפסיד מה שהיה יכול להשתכר שם, וחידשה הברייתא שאע"פ שלא הוצרך לבסוף לשליחות משלם לו מלוא השכר שהתנו ולא רק כשוויו.

ופירוש זה מוכרח גם מכיוון שהרי רבי מודה שיש לו שכר כפועל, ורק אמר שלא משלם לו בנוסף גם דמי הפסד החמור, ואם נפרש את הברייתא של השוכר את הפועל להביא וכו' שמשלם לו שכרו כפועל אין מזה קושיא על רבי, ובהכרח הקושיא ממה שמשלם לו אפילו את ההפסד, וקשה למה רבי אמר שלא משלם לו הפסד החמור]

אמר ליה מי דמי [האם דומה], התם [שם] עביד [עשה] שליח שליחותיה [השליח עשה את כל מה שהוסכם והבעלים הוא שלא נצרך], הכא [כאן] לא עביד שליח שליחותיה [כאן הבעלים נצרך, והשליח הוא שלא עשה מה שהוסכם].

.

.

(בשולחן ערוך חושן משפט רס"ד ד' כתב:

"ירד להציל ולא הציל אין לו אלא שכרו הראוי לו.

הגה: ודוקא שהתנה עם הבעלים, אבל לא התנה עם הבעלים וירד להציל ולא הציל, אפילו שכרו אין לו, דהא לא הועיל לו".

בנתיבות המשפט שם הקשה לפי דברי השולחן ערוך חושן משפט סימן של"ד א': "השוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להפסיק, או אפילו שדרכו לפסוק והפועל יודע דרך הנהר, פסידא דפועל ואין בעל הבית נותן לו כלום, אף על פי שגם בעל הבית יודע דרך הנהר. אבל אם אין הפועל יודע דרך הנהר, ובעל הבית יודע, נותן לו שכרו כפועל בטל.

הגה: וכן בכל אונס שאירע לפועל, בין ששניהם היו יודעין שדרך האונס לבא או ששניהן אינן יודעין, הוי פסידא דפועל. אבל אם בעל הבית יודע והפועל אינו יודע, הוי פסידא דבעל הבית (טור ס"ב)".
מאחר שכל אונס הוא על הפועל אם כן גם אם התנו בפירוש, כיוון שאירע אונס ולא עשה את הפעולה פטור בעל הבית מלשלם לו. ומכח זה הקשה הנתיבות המשפט מדוע פסק השולחן ערוך שאם התנו בפירוש חייב לשלם לו אע"פ שלא הצליח להציל.

ונראה שמכח זה פירש העיר שושן [מהר"ם יפה בעל הלבוש, תלמיד הרמ"א והמהרש"ל וממלא מקום המהר"ל ברבנות פראג] הובא בסמ"ע שמה שחייב השולחן ערוך הוא דווקא בהתנו בפירוש שגם אם לא יצליח להציל ישלם לו. אמנם הסמ"ע הקשה עליו שאם התנו כן בפירוש ישלם לו גם דמי חמורו, ולמה כתב השולחן ערוך שישלם לו רק שכרו כפועל ולא דמי חמורו.

הנתיבות המשפט שם כתב לתרץ: "לכן נראה הטעם דכשהתנה אז אף אם לא הציל מכל מקום כיון שגילה דעתו שרצה לשכור מצילין, הרי הרויח במה שהלך זה, שלא היה צריך ליתן שכר למצילין אחרים, משום הכי צריך ליתן לו שכרו.

מה שאין כן כשלא התנה ואין לו רק דין יורד לנכסי חבירו שלא ברשות, דאין לו רק הוצאה שיעור שבח, וכשלא השביח אינו נוטל כלל". וזה תמוה כיוון שאין כאן ריווח לבעלים ולכל היותר מניעת הפסד וגם זה לא וודאי, שמא לא היה מוצא לשכור אחרים, ושמא אחרים היו מצליחים להציל, ואין בזה טעם לחייבו לשלם.

ונראה לעניות דעתי שהנה ודאי מדובר שאפשר להציל את החמור רק על ידי הדחק, ולכן הבעלים לא מציל בעצמו, ולכן יש בזה מצוות השבת אבידה כמו שכתבו בראשונים, שאם הבעלים יכול להציל בקלות ואינו רוצה אין כאן השבת אבידה. לעניות דעתי פשוט שמה שנאמר שכל אונס הוא על הפועל זה רק בדבר שהדרך היא שיכול לעשות את הפעולה בלא אונס. אבל אם ידוע מראש שקשה להציל ואפשר רק על ידי הדחק, ויש צד גדול שלא יצליח, אומדן דעתם פשוט שהבעלים מסכים לשלם גם אם הפועל לא יצליח, שהרי לא בשופטני [טפשים ומשוגעים] עסקינן שיסכים להכניס את עצמו לדחק ולנסות להציל על צד רחוק, ואם יצליח יטול שכר כמו פועל שעושה במקום שאין בו דחק, ואם לא יצליח יטרח בחינם.

וזה כדברי העיר שושן, ואין צורך לדחוק שהתנו בפירוש שיקבל שכרו גם אם לא יצליח, שבמקום דחק האומדן פשוט שכך כוונתם.

ומה שהקשה עליו הסמ"ע שאם כן ישלם לו כל מה שהתנו וגם את דמי חמורו ולא רק את שכרו, שבממון הכל לפי התנאי והרי כך התנו. לעניות דעתי יש ליישב שהנה כתב תוספות הרא"ש בשיטה מקובצת: ""ולימא ליה אנא מהפקירא קא זכינא" – שאינך מתרצה שאשפוך את ייני ואטול דמיו מתוך דובשנך אם כן איני מחויב להציל דובשנך כדי להשיב אבדה, דשלי קודם, ונמצא שכל הדבש הפקר כיון שאין לו הצלה".

ומלשונו משמע שהתנאי ביניהם אינו שבעל הדבש מתחייב לשלם דמי היין שנשפך מנכסיו, אלא רק מתחייב לתת מתוך הדבש חלק מהדבש כשווי היין שנשפך. ולא היה צורך להרא"ש להעמיד דווקא באופן כזה אלא שהיה משמע לו שכך פשטות העניין, ואפשר שכך דעת שאר ראשונים. ולפי זה מיושבים דברי העיר שושן שבאמת הכל לפי התנאי, רק התנאי היה לתת מתוך חמורו דמים כשווי הפסד חמור חבירו ולא התחייב לשלם משאר נכסיו, וכיוון שלא הציל את חמורו אינו משלם לו אלא רק שכרו כפועל.

ותירוץ הגמרא הוא שהנה מה ששאל רב מרבי הוא כשהתנו ביניהם, והיה פשוט ששכרו כפועל משלם לו והשאלה היתה רק האם משלם גם את הפסד החמור, וגם הברייתא במביא כרוב ודורמסקנין לחולה היא בשהתנו ביניהם ולכן משלם לו שכרו משלם דהיינו גם את הפסדו ולא רק שכרו כפועל.

ובמשנתינו בחמור השכר כפועל אינו תלוי אם יצליח להציל כיוון שכך דרך ההסכמה על פעולת שכיר במקום שיש צד גדול שלא יצליח. אבל מה שמתחייב לשלם לו דמי הפסד החמור, הטעם שההתחייבות היא רק מגוף החמור שיציל ולא מכל נכסיו כמשמעות לשון הרא"ש, היא משום שאת דמי ההפסד הם מסכימים שיהא תלוי בהצלחתו להציל. ובזה מחלקת הגמרא ששם הוא הצליח והביא כרוב ודורמסקנין, וכאן לא הביא חמור ולכן אינו נוטל דמי הפסד חמורו)

בבא קמא – דף קט"ו עמוד א'

01/15/2011

איתמר [נאמר], גנב ומכר ואחר כך הוכר הגנב, רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון. [דינו של בעל הבית ותביעתו על הגנב היא, ואין הלוקח בעל דינו, ואם בא לגבותו הימנו [ממנו] יתן דמים, ואע"ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר לוקח הכלים בחנם ויפרע מן הגנב. רש"י. מה שכתב רש"י שהבעלים יכול לגבות את החפץ מהלוקח ורק צריך לתת דמים ללוקח צריך ביאור עיין מה שכתבתי בזה לקמן אחרי דברי רב פפא]

רבי יוחנן משמיה דרבי ינאי אמר הדין עם השני. [דינו של בעל הבית עם הלוקח הוא ויוציא הימנו כליו בחנם [והלוקח יתבע מעותיו מהגנב]. רש"י]

אמר רב יוסף לא פליגי [לא חולקים], כאן לפני יאוש הדין עם השני [לפני יאוש – לקחו מן הגנב לפני יאוש. רש"י], כאן לאחר יאוש הדין עם הראשון, ותרוייהו אית להו [ושניהם יש להם] דרב חסדא. [דרב חסדא – גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה, בריש פירקין [לעיל קי"א ב'], והאי נמי [גם] אע"ג דיהיב דמי [שנתן דמים] לגנב, לגבי האי [הבעלים] מיהא [מכל מקום] גזלן הוא, ומיהו [ועל כל פנים] היכא [היכן] דלא הוכר הגנב עבוד ליה רבנן תקנת השוק ליטול מה שנתן אבל היכא דהוכר הגנב עליו להחזיר אחריו. רש"י]

.

.

[דברים י"ח ג': "וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת זֹבְחֵי הַזֶּבַח אִם שׁוֹר אִם שֶׂה וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה".

מצוות עשה על כל שוחט בהמת חולין לאכילה לתת את הזרוע הלחיים והקיבה לכהנים. עיין שולחן ערוך יורה דעה סימן ס"א דיני המצווה. ושם סעיף כ"א כתב: "מתנות נוהגות בכל מקום, בין בארץ בין בחוצה לארץ, בין בפני הבית (פירוש בזמן שבית המקדש קיים) בין שלא בפני הבית. ויש מי שאומר שאינן נוהגות בחוצה לארץ, וכן נהגו (ועיין בספר החנוך להרא"ה מצוה תק"ו)". ובימינו בארץ ישראל מתרשלים במצווה זו]
.

אמר ליה אביי ולא פליגי [ולא חולקים]? הא מתנות כהונה כלפני יאוש דמי [דכהן לא מייאש מינייהו [מהם]. רש"י], ופליגי [כלומר ואמר רב הדין עם הראשון. רש"י.

רב יוסף העמיד שדברי רב שהדין עם הראשון בלבד ואין לו תביעה על השני הם דווקא לאחר יאוש. וכעת בא אביי להוכיח מהמשנה לגבי מתנות כהונה שדברי רב הם גם לפני יאוש וחולק על רבי יוחנן, ומשום שאינו סובר כרב חסדא שהאוכל מהגזלן לפני יאוש הוא עצמו נעשה גזלן כלפי הבעלים, וביארתי הסברא לומר שלא כרב חסדא לעיל קי"א ב'], דתנן [משנה בחולין קל"ב א'. ועיין שם בגמרא קל"א א']: "אמר לו מכור לי מעיה של פרה והיו בהן מתנות [קיבה. רש"י] נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים. [נותן הלוקח קיבה לכהן דמסתמא מתנות לא זבין ליה [לא מכר לו]. רש"י.

רש"י חולין קל"א א': נותנן לוקח זה לכהן ואין המוכר מנכה לו ללוקח מן הדמים שהרי היה יודע הלוקח שהמתנות שם וזה לא מכר לו הקבה]

לקח הימנו במשקל נותנו לכהן ומנכה לו מן הדמים". [לקח הימנו במשקל הליטרא כך וכך ושקל לו הקבה. נותנן לו לוקח לכהן שהרי הגזל אצלו וצריך להשיב, והטבח ינכה לו מן הדמים על כרחו, שמכר דבר שאינו שלו. רש"י חולין קל"א א'.

רש"י חולין קל"ח ב': מנכה לו מן הדמים – משנשחטה זכו הכהנים במתנותיהן והדין על הטבח]
ואמר רב לא שנו אלא ששקל לעצמו אבל שקל לו הטבח הדין עם הטבח. [לא שנו – לקח הימנו במשקל נותנן לכהן דמשמע דהלוקח על כרחו נותנן לכהן והוא יתבע דמים מן המוכר. אלא ששקל – הוא לעצמו.

(רש"י חולין קל"ד א': לא שנו – היכא דלקח הימנו במשקל דקתני נותנן לוקח לכהן והוא חוזר ותובע דמים מן הטבח. אלא – כששקלן לוקח לעצמו, דכיון דטבח לא נגע בהן אינו בעל דברים של כהן, לפיכך זה הלוקח נותנן והוא שואל לו הדמים שעל הטבח היה מוטל ליתן)

אבל שקל לו הטבח הדין עם הטבח – דינו של כהן וערעורו על הטבח הוא, רב לטעמיה דאמר הדין עם הראשון דטבח כגנב ראשון ולוקח הוי שני, וקאמר הדין עם הטבח אלמא רב לית ליה [אין לו] דרב חסדא. רש"י]

אימא [אמור] אף דין עם הטבח. מהו דתימא [שתאמר] אין מתנות כהונה נגזלות, קא משמע לן. [אינן נגזלות דאלימא קנייה דידהו [שחזקה קנייה שלהם. של הכהנים] דמכח גבוה קאתו ליה [שמכח גבוה באו להם] וכל היכא דאיתנהו אימא דכהן נינהו [וכל היכן שהם אמור של כהן הם] ואפילו שקל לו הטבח יגבה הכהן נמי [גם] מן הלוקח. קא משמע לן [רב השמיענו שלא אומרים כך]. רש"י.

לפי תירוץ הגמרא על קושיית אביי רב סובר כרב חסדא שלפני יאוש יכול הבעלים לתבוע גם מהשני ותלוי ברצונו אם לתבוע מהראשון או השני, ואינו חולק על רבי יוחנן וכמו שהעמיד רב יוסף. ומה שרב אמר שעושים הכהנים דין עם הטבח הכוונה שיכולים לתבוע לא רק מהלוקח אלא גם מהטבח, והוצרך לומר כיוון שהיה מקום לומר שמה שהטבח שקל אין זה מעשה גזילה מהכהנים כיוון שקניינם חזק ומשיכה מהם לשם גזילה אינה מוציאה מרשותם להעשות גזלן, שגם אחרי המשיכה המתנות עדיין ברשותם מכח ציווי הקב"ה, ולכן מכיוון שכעת המתנות נמצאות אצל הלוקח והטבח לא עשה מעשה הוצאה מרשות ולא נתחייב בחיובי גזלן, יכולים לתבוע אותן רק מהלוקח ולא מהטבח. וחידש רב שיכולים לתבוע גם מהטבח כיוון שמשיכתו הוציאה מרשות כהנים וחייבה אותו בחיובי גזלן, ויכולים לתבוע גם מהלוקח כיוון שלקח לפני יאוש וכרב חסדא שיכול לתבוע מי מהם שרוצה]

ולאביי דאמר פליגי [חולקים. רב ורבי יוחנן], במאי פליגי?

בדרב חסדא. [פליגי בלפני יאוש ובדרב חסדא דרב לית ליה דרב חסדא. רש"י]

רב זביד אמר כגון שנתייאשו הבעלים ביד לוקח ולא נתייאשו ביד גנב, ובהא פליגי מר סבר יאוש ואחר כך שינוי רשות קני, שינוי רשות ואחר כך יאוש לא קני. ומר סבר לא שנא. [אין חילוק, וגם שינוי רשות ואחר כך יאוש קנה.

רש"י: "רב זביד אמר – היכא [היכן] דלא אייאוש בעלים דכולי עלמא אית להו [יש להם] דרב חסדא והדין עם השני. והכא [וכאן] כגון שנתייאשו כו'. לא שנא – דקני לגמרי ואפילו בדמי לא מהדר לו"]

.

.

(ביאור דברי רב זביד:

יאוש מוציא את החפץ מבעלות בעליו רק באבידה כשהחפץ מחוץ לרשות בעלים, אבל אם הוא מתייאש והחפץ בביתו אינו יוצא מרשותו. שינוי רשות דומה לשינוי השם, שמה שבעיני בני אדם הוא ברשות אחרת הוא כמו שהשתנה שמו של החפץ. שינוי רשות שבא מכח גזילה באיסור למי שסובר יאוש לבד לא קונה אינו נחשב בעיני בני אדם כשינוי רשות כיוון שבא באלמות וחטיפה וחייב להחזיר. לכן גם אם חוטף אדם אחר מרשות גזלן אינו נחשב שינוי רשות כמבואר בחושן משפט שס"א ה'. אם היה יאוש אחרי שלקח הלוקח, לפי רב זביד רב סובר שאע"פ שבשעה שהכניס הלוקח לרשותו היה בזה מעשה גזילה כיוון שלקח לפני יאוש וסובר כרב חסדא שלפני יאוש הלוקח הוא גזלן מהבעלים, מכל מקום לקיחת הלוקח אינה מעשה גזלנות כמו של הגזלן לעניין להחשיב בעיני בני אדם שאינו שינוי רשות, ונחשב שינוי רשות אצלו אע"פ שלקח לפני יאוש, וכשמתייאשים הבעלים אחר כך קונה הלוקח ביאוש ושינוי רשות. ורבי יוחנן סובר שלקיחת הלוקח לפני יאוש היא גזלנות גמורה ואינו שינוי רשות אצלו כמו שאינו אצל הגזלן, ולא מועיל היאוש אחר כך, ויכול הבעלים לתבוע מהלוקח כמו מהגזלן. עיין לעיל קי"א ב' ביאור כל זה באריכות.

אמנם עדיין קשה, הנה הגזלן עצמו פשוט שחייב תמיד לשלם דמי הגזילה בכל קניין שלא יהא וגם אם קנה ביאוש לחוד למי שסובר שיאוש לחוד קונה. שהוא מתחייב תשלומים מייד בשעת הגזילה וכל שאינו משיב את הגזילה בעין תמיד חייב לשלם. והיאוש ודאי היה רק מהחפץ, אבל וודאי הבעלים לא מחל לגנב על דמי הגניבה.

וכאן מדובר על חיובו של הלוקח, ואם היה יאוש ביד גנב ואחר כך לקח ממנו הלוקח, בוודאי לא חייב הלוקח לשלם דמים, שהגנב עצמו קנה את גוף הגניבה בבת אחת עם שהקנה אותה ללוקח, ונתחייב הגנב באותה שעה לשלם דמים וקנה את הגוף, והלוקח קנה את הגוף כשהוא כבר קנוי לגנב, ומשל הגנב קנה הלוקח ואינו חייב מאומה לבעלים.

אמנם כאן מדובר שכשקנה הלוקח עדיין לא היה יאוש בעלים, וכולי עלמא סוברים כרב חסדא שלפני יאוש השני גוזל מהבעלים ומתחייב לבעלים חיובי גזלן. ואם כן אם מועיל היאוש שאחרי קניינו של הלוקח לכך שיקנה הלוקח ביאוש ושינוי רשות, מכל מקום זהו רק לגבי גוף החפץ שאין הבעלים יכול להוציא את הגוף עצמו אפילו אם משלם דמים, אבל הלוקח חייב לשלם דמים לבעלים משום שהוא עצמו גזלן לגבי הבעלים והתחייב לו תשלומים כגזלן.

ולפי זה לא מובן לשון המחלוקת, שאין חילוק כלל בין הראשון לשני, שלרב אחרי שקנה השני בשינוי רשות ואחר כך יאוש, הבעלים כבר אינו יכול לתבוע את גוף החפץ כלל, אבל יכול לתבוע תשלומי דמיו בין מהראשון ובין מהשני, שגם השני התחייב לשלם דמים כגזלן מהדין של רב חסדא. ולרבי יוחנן שאין כאן קניין של החפץ כלל ששינוי רשות קונה רק אם היאוש קדם לו ולא אם היאוש בא אחריו, אם כן הבעלים יכול להוציא את החפץ בין מהראשון ובין מהשני. ומחלוקתם היא האם הבעלים יכול לתבוע את החפץ או דמים, אבל לשניהם אין חילוק בן ראשון לשני.

ונראה שצריך לומר כמו שכתב הפני יהושע כאן, שלפי רב ששינוי רשות ואחריו יאוש קונה אין הלוקח חייב לשלם דמי החפץ לבעלים [הפני יהושע כתב כן ליישב שלעיל ס"ח א' מבואר בדעת רב זביד שלרב יאוש לחוד קונה, ולמה כאן אמר דווקא בצירוף שינוי רשות. ותירץ ששם נאמר על הגנב עצמו שקונה ביאוש לבד, ואת הדמים וודאי משלם. וכאן אמר שיש צירוף שינוי רשות כדי שיהיה הדין שהלוקח לא משלם דמים].

וצריך ביאור כיצד ייתכן שהלוקח נפטר מדמים לפי רב חסדא שמשיכת הלוקח לקנות היא מעשה גזילה להתחייב חיובי גזלן לגבי הבעלים ואם כן התחייב דמים כל שלא משיב את החפץ וכגנב עצמו.

ונראה שלפי רב זביד יש כאן שלוש דעות, האחת דעת רמי בר חמא שהלוקח לא עשה שום מעשה גזילה כלפי הבעלים כיוון שהגנב הראשון כבר הוציא לגמרי מרשות בעלים ואחריו לא שייך עוד הוצאה מהבעלים ואין הלוקח מתחייב לבעלים מאומה גם אם לקח לפני יאוש. ורב חסדא שחולק, לדעת רבי יוחנן חולק לגמרי וסובר שאין חילוק כלל בין ההוצאה מרשות בעלים שעשה הגנב כשהוציא מהבעלים, לבין ההוצאה מרשות בעלים שעשה הלוקח כשמשך מהגנב. ומכח שאין לחלק מוכרח שיאוש לאחר שינוי רשות לא קונה, כיוון ששינוי הרשות לפני יאוש לרב חסדא הוא מעשה גזילה גמור הרי הלוקח הוא לגמרי כמו גזלן שנאמר באיסורא אתא לידו, וכמו שגזלן אינו קונה ביאוש מטעם באיסורא אתא לידו, כך ממש הלוקח אינו קונה ביאוש כיוון שבאיסורא אתא לידו.

ורב סובר שמה שמשך הלוקח את החפץ מרשות הגנב אין המשיכה מעשה גזילה כיוון שלא חידש במשיכה זו מאומה לגבי הבעלים, שמקודם היה מחוץ לרשות בעלים וכעת גם הוא מחוץ לרשות בעלים ואין נפקא מינה במשיכת הלוקח מהגנב שהוא לא עשה חידוש במה שהחפץ נפסד מהבעלים בכך שיצא מרשותו, ואין משיכת הלוקח מחייבת אותו בחיובי גזלן. ומשום שאין משיכה זו מעשה גזילה סובר רב שהיא נחשבת שינוי רשות.

אבל אם הלוקח אכל את החפץ, בזה רב סובר כרב חסדא שהלוקח משלם דמים ולא כרמי בר חמא. שאכילה היא מעשה גזילה חדש כיוון שהיא מחדשת הפסד בחפץ יותר ממה שהיה מופסד מקודם. וזה כמו שמבואר לעיל ס"ה א' שאם גזל חבית והתייקרה ואחר כך שתה או שבר אותה, משלם כשעת היוקר אע"פ שכל הגזלנים משלמים כשעת גזילה. כיוון שבשבירה או השתייה יש יותר הפסד בחבית ממה שהיה מכח המשיכה הראשונה, יש כאן שוב הוצאה חדשה מרשות בעלים על ידי הוספת ההפסד שבחבית, לכן יש בזה מעשה גזילה חדש, ומתחייב מחדש לפי שוויה בשעת שבירה או שתייה [ועיין שם שביארתי שהשבירה והשתייה הם מדין גזילה חדשה ולא שייך דין מזיק בחפץ אחרי שנגזל]. וכמו כן מה שאכל הלוקח זהו מעשה גזילה חדש ומתחייב עליו בתשלומי דמים. ודלא כרמי בר חמא שסובר שאפילו אכילת הלוקח אינה מעשה גזילה כיוון שאחרי הוצאת הגנב הראשון מהבעלים כבר יצאה לגמרי מרשות בעלים ולגזול מרשות גזלן אין בזה מעשה גזילה כלל גם לא באכילה. לכן רב הוא כשיטת רב חסדא שסובר שבא אחר ואכל השני חייב מדין גזלן. אבל אם השני קנה מכח יאוש בעלים, אין בעצם קניינו משום מעשה גזילה חדש, שהרי הקניין בא מחמת שהבעלים התייאשו והלוקח לא פעל מאומה לקנות ולגזול, ועל המשיכה של הלוקח מהגנב הרי לא התחייב חיובי תשלומין כגזלן, ולכן אם הלוקח קנה בייאוש פטור הלוקח מלשלם. וזהו שאמר רב שדינו של הבעלים על הראשון היינו לגבות מעות, כיוון שמהשני אינו יכול לגבות מעות אפילו שרב הוא כשיטת רב חסדא. וזכינו בזה בע"ה לאור בהיר בשיטת רש"י.

.

(לשון הפני יהושע שהבאתי [מה שהבאתי הוא סיום דבריו שכתב עוד יש לומר וכו']:

"רב זביד אמר כגון שנתייאשו וכו'. וקשה לרב זביד אליבא דרב מאי איריא [דווקא] משום דהוי לה שינוי רשות ואחר כך יאוש, ותיפוק ליה דאפילו יאוש כדי [בלבד] קונה, דהכי [שכך] קאמר רב זביד אליבא דרב להדיא בפרק מרובה (לעיל ס"ח א'). ושם כתבתי דהכא [שכאן] רב משמיה דר' חייא קאמר [רב עצמו באמת סובר שיאוש לחוד קונה, וכאן אמר שקונה דוקא בצירוף שינוי רשות כיוון שכאן מדבר בשם רבי חייא ודבריו הם לשיטת רבי חייא ולא לשיטת עצמו], ודוחק [דוחק לומר שדברי רב הם כשיטת רבי חייא ולא כשיטת עצמו] דאם כן מאי מקשה לעיל בסמוך דרב אדרב ממתנות כהונה [שהיה יכול לתרץ שדברי רב בחולין לגבי מתנות כהונה אינם כשיטת רבי חייא שרב כאן אומר משמו].

ויש ליישב דבאמת לרב זביד אליבא דרב ביאוש לחודא נמי קונה אלא דנקט שינוי רשות ואחר כך יאוש לרבותא דרבי יוחנן דאפילו הכי לא קני, ומשום דפליגי לענין לוקח דלא סגי [שלא די] בלא שינוי רשות נקט הכי [כך].

ועוד יש לומר דנהי [שלמרות] דסבר רב דיאוש כדי קונה, היינו גוף החפץ, אבל הדמים צריך [הגזלן] מיהא [על כל פנים] לשלם לבעלים, לכך נקט שינוי רשות ואחר כך יאוש דבכהאי גוונא לרב פטור [הלוקח] לגמרי, וזה נראה לי נכון"))

.

.

רב פפא אמר בגלימא [גלימה. כלומר החפץ הגזול עצמו] דכולי עלמא לא פליגי דהדר למריה [שחוזר לבעליו. ומעמיד מחלוקתם בלפני יאוש, שלאחר יאוש נקנה החפץ ביאוש ושינוי רשות ולכל הדעות אין חיוב להשיב את הגלימה אלא רק את דמיה], והכא [וכאן] בעשו בו תקנת השוק קמיפלגי [חולקים. ומחלוקתם כשהוכר הגנב, ואם לא הוכר לכל הדעות יש תקנת השוק], רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון, דינא דלוקח דלישקול [שיקח] זוזי מגנב ולא עשו בו תקנת השוק [עד כאן פירשנו "הדין עם הראשון" היינו שבעל הבית תובע את הגזלן ולא את הלוקח, שהגזלן הוא ראשון לגבי בעל הבית ולוקח נקרא שני. וכעת מדבר בלוקח שעושה דין עם הראשון ליטול את המעות ששילם, והכוונה עם הגזלן שהוא ראשון לגבי לוקח ולגביו בעל הבית נקרא שני. ואומר רב שיכול הלוקח לתבוע את הדמים ששילם רק מהגזלן ולא מבעל הבית]. ורבי יוחנן משום דרבי ינאי אמר הדין עם השני, דינא דלוקח דלישקול [שיקח] מבעל הבית ועשו בו תקנת השוק. [רב פפא אמר – לעולם בדלפני יאוש פליגי, ותרוייהו אית להו [ושניהם יש להם] דרב חסדא, ובגלימא דגניבה כולי עלמא לא פליגי דהדרא למרה [שחוזרת לבעליה] מיד בחנם ואין הלוקח יכול לעכבה על מעותיו, וכדרב חסדא, והדין עם הראשון דאמר רב לא בדין הבעל הבית קאמר אלא בדינו של לוקח קאמר.

תקנת השוק – על שקנאו לוקח בשוק בפרהסיא ולא הבין בו שנגנב עשו לו תקנה שישלם לו בעל הבית מעותיו.
ורבי יוחנן סבר עשו תקנה – ונהי דאית לן דרב חסדא ולא מצי [ולא יכול] לוקח למימר [לומר] לבעל הבית לאו בעל דברים דידי את [לא בעל דברים שלי אתה. כיוון שלקח מהגזלן לפני יאוש נעשה גזלן כלפי בעל הבית ובעל הבית תובעו], מיהו [על כל פנים] לאחר שישלם הגניבה יתבע מעותיו מבעל הבית [משום תקנת השוק].

ואי [ואם] קשיא מכל מקום דמי שקיל [דמים לוקח], מה לי משום תקנה מה לי משום טענת לאו בעל דברים דידי את [אם היינו אומרים שחולק על רב חסדא]?

נפקא מינה היכא דגזל ובא אחר ואכל בלא דמים, דאמרינן כדרב חסדא ואם השני נוח לו מן הראשון גובה הימנו. רש"י]

.

.

(מסברא היה מקום לומר שכשהגזילה קיימת בין לרב חסדא בין לרמי בר חמא נוטל הבעלים את הגזילה שהיא שלו ולא משלם דמים היכן שאין תקנת השוק, ומחלוקתם רק אם אכל השני, שאז לרמי בר חמא השני פטור ולרב חסדא חייב. שהרי השני לא זכה מאומה בגזילה ואין כאן הוצאת ממון ממנו, והיא של בעלים ואת שלו הוא נוטל ולמה עליו לשלם לשני בעדה. אמנם רש"י כתב להדיא שלרמי בר חמא אם הגזילה קיימת הבעלים משלמים עליה, שהרי כתב "מה לי משום תקנה מה לי משום טענת לאו בעל דברים דידי את", ומדבר כשהגזילה קיימת שרק אז יש תקנת השוק, ומבואר שסברת רמי בר חמא לאו בעל דברים דידי את גורמת לחייב את הבעלים לשלם על הגזילה לשני כשהוא מוציא אותה ממנו גם בלא תקנת השוק. ושוב ראיתי שהרשב"א חולק על רש"י וסובר שאם הגזילה קיימת גם לרמי בר חמא הבעלים מוציא אותה מהלוקח בלא לשלם ללוקח דמים [היכן שאין משום תקנת השוק], והבאתי את דבריו לקמן והקשיתי עליו מהסוגיא.

והטעם נראה שלרמי בר חמא השני לא נחשב כהוציא מרשות בעלים כיווון שהגזלן הראשון כבר הוציא מרשות בעלים, ואין מעשה השני מעשה גזילה, וכל דין שיש לבעלים הוא רק עם הגזלן הראשון, ואין לבעלים דין עם השני ואינו יכול להוציא ממנו מאומה. ואע"פ שהחפץ שייך לבעלים ולשני אין בו זכייה כלל, מכל מקום החפץ מחוסר גבייה, וכדי לגבות צריך העמדה בדין להביאו לבית דין ולתבעו, ולבעלים אין תביעה על השני ולא כח להביאו לדין. אי אפשר לומר שהבעלים לא יטול את החפץ אם הוא קיים, שהרי הוא שלו ולא היה יאוש, אבל כשנוטל את החפץ גופו צריך לשלם דמיו כיוון שאין לו דין עם השני להוציא ממנו, משלם לו כדי שזה לא יהיה נחשב כהוצאה ממנו.

ולפי זה מסתבר שאין חילוק אם השני שילם בעד החפץ לראשון או לא. שאם תשלומי הבעלים לשני כשגובה ממנו הם משום שאין לבעלים דין איתו להוציא ממנו, חייב הבעלים לשלם לו גם אם קיבל מהראשון בלי דמים. ואם נאמר שכשלא שילם השני לראשון בעד החפץ הבעלים יכול להוציא ממנו בלי לשלם לו, אם כן גם אם שילם השני לראשון מה אכפת לבעלים בזה. הרי בתשלומים אלה לא קנה השני מאומה בגוף החפץ ומה עסק יש לבעלים בתשלומים אלה לומר שיהיו סיבה לחייב אותו.

ורב חסדא חידש שהשני נחשב כגזלן מהבעלים עצמו והבעלים יכול להוציא ממנו בלא לשלם לו.

ועל מה שרב חסדא השמיע את דינו מקשה רש"י שאחרי תקנת השוק חייב הבעלים לשלם לשני מכח תקנת השוק וחוזר הדין להיות כרמי בר חמא, והלכה למעשה לא נתחדש מאומה בדברי רב חסדא. ומתרץ רש"י שרב חסדא חידש באופן שהשני לא שילם דמים לגזלן הראשון בעד החפץ, ואז מכח תקנת השוק אין הבעלים חייב לשלם לו, ואז לרמי בר חמא אם השני אכל הוא פטור, ואם הגזילה בעין והבעלים מוציא אותה ממנו חייב הבעלים לשלם לו דמיה כיוון שאין לו דין איתו ואינו יכול להוציא ממנו ממון, ולרב חסדא גובה הבעלים מהשני את החפץ אם הוא קיים בלי לשלם לו, ואם אכל גובה ממנו הבעלים דמיו, כיוון שהשני בעצמו נחשב גזלן מהבעלים. ובין גזילה קיימת ובין נאכלה יש נפקא מינה להלכה בדברי רב חסדא באופן שלא שילם השני דמים ומיושב למה השמיע את דינו. ומה שכתב רש"י "נפקא מינה היכא דגזל ובא אחר ואכל בלא דמים", לפי זה אינו בדווקא הוא הדין שהשני לא אכל והגזילה קיימת גם יש נפקא מינה שתקנת השוק אין כאן שהרי לא שילם השני, ולרמי בר חמא הבעלים משלם לשני כשמוציא ממנו את גוף הגזילה ורב חסדא חידש לחלוק שהשני גזלן גם הוא ואין הבעלים משלם לו. וקשה לי דוחק זה בלשון רש"י ושמא יש טעות בדברי וצריך לי עוד עיון. ועיין עוד לעיל קי"א ב' מה שכתבתי בביאור דעת רמי בר חמא.

.

ושוב ראיתי שייתכן לומר שלרש"י כיוון שיכול הלוקח לומר לבעלים לאו בעל דברים דידי את, שלא מרשותך הוצאתי מאומה ואין לך דין עלי שאיני מכירך ואין לי שום עסק איתך, מכח זה אם בא הבעלים להוציא את החפץ בעין שנמצא אצל הלוקח אינו יכול להוציא ממנו אפילו את גוף החפץ, שאע"פ שהוא ממונו מכל מקום הוא מחוסר גוביינא ואין לו דין עליו.

אבל אם הגנב עצמו תובע את החפץ מהלוקח כדי להשיב אותו לבעלים הוא יכול להוציא ממנו, שהרי לא היה כאן יאוש ולא היה שום קניין בחפץ, והגנב מחוייב גם אחרי שנתן את החפץ ללוקח להשיב את החפץ לבעלים, שבמה שנתן את החפץ ללוקח עבר על חיובו להשיב וכיוון שלא חל שום קניין בחפץ מכח מה שהגנב הקנה ללוקח לא פקע חיוב הגנב להשיב את גוף החפץ גם אחרי שנתן אותו ללוקח. מה שהלוקח יש לו החזקה בחפץ היא החזקה בעלמא בלא שום קניין, ובאה לו מכח נתינת הגנב לו, והגנב בא אליו ואומר שלא היתה לו רשות וכח לתת לו שהרי הוא מחוייב ועומד להשיבו לבעלים ואינו יכול לעשות בחפץ כרצונו לתת לאחרים להחזיק בו וטעות ואיסור היה מה שנתן ללוקח להחזיק שאינו בעלים על זה ותובע שיחזיר לו כדי שיוכל לקיים חיובו להשיב. וכיוון שהלוקח מחזיק מכח נתינת הגנב אינו יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את ויש לגנב דין איתו ויכול להוציא ממנו, וישלם דמיו אם שילם לו הלוקח, ואם נתן בחינם מוציא הגנב מהלוקח ופטור מלשלם.

והבעלים אין לו דין על הלוקח מצד עצמו, אבל מה שיש לגנב דין על הלוקח מכח שחייב להשיב לבעלים, דין זה יכול לתבוע גם הבעלים עצמם מהלוקח, שקל וחומר הוא אם כל כח הגנב לתבוע מהלוקח הוא כדי להשיב לבעלים, אם כן את זה יכול גם הבעלים לתבוע כאילו בשליחות הגנב והרשאתו. ואז אומר הלוקח לבעלים אם היה לך דין עלי ולא הייתי יכול לומר לך לאו בעל דברים דידי את, היית גובה את החפץ ולא משלם, שהרי החפץ שלך ולמה תתחייב לשלם ומה אכפת לך ששילמתי לגנב. אבל כיוון שאין לך דין עלי, ואתה בא רק מכוחו של הגנב, כיוון שהוא יכול להוציא ממני רק אם ישלם לי את הדמים שבהם קניתי את החפץ, אתה לא עדיף ממנו וגם אתה יכול לרדת איתי בדין רק אם תשלם דמי החפץ. וזה דווקא אם הלוקח שילם, אבל אם הלוקח קיבל בחינם יוכלו הבעלים להוציא ממנו בחינם. וזה מדוייק בלשון רש"י היטב בע"ה.

ובסברא הדרך הראשונה שכתבתי מגומגמת במה שחילקתי שלגבות את החפץ ולשלם נחשב שאינו מוציא ממנו ואינו עושה עמו דין, ואם לא ישלם אז הוא מוציא ונחשב שיורד עמו בדין ויוכל לומר לו לאו בעל דברים דידי את, וכמובן חילוק זה אינו מחוור היטב, וגם דרך זו אינה מרווחת כל הצורך להבין למה הגנב יכול לרדת בדין עם הלוקח ולמה הבעלים יכול לתבוע במקומו, ועדיין צריך תלמוד.

.

– – –

.

בתחילת סוגייתנו הובאו דברי רב: "גנב ומכר ואחר כך הוכר הגנב, רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון".

רש"י כתב על דברי רב: "דינו של בעל הבית ותביעתו על הגנב היא, ואין הלוקח בעל דינו, ואם בא לגבותו הימנו [ממנו] יתן דמים, ואע"ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר לוקח הכלים בחנם ויפרע מן הגנב".

רש"י כתב דברים אלה לפני שהביאה הגמרא את דעות האמוראים בפירוש המחלוקת, ולא ביאר לפי איזה אמורא הוא מפרש את המחלוקת. רש"י כתב שגם לפי רב יכול בעל הבית להוציא את החפץ מהלוקח, והמחלוקת רק לעניין האם בעל הבית צריך לשלם ללוקח דמי החפץ. לפי רב יוסף רב מדבר לאחר שהיה יאוש [ורבי יוחנן לפני יאוש ולא פליגי], ואם כן נקנה החפץ ביאוש ושינוי רשות ואין הבעלים יכול ליטול את החפץ עצמו אלא יש לו רק תביעה על דמיו מהגנב הראשון.

לפי רב זביד היה יאוש כשהחפץ ביד לוקח ולרב קונה הלוקח בשינוי רשות ואחריו יאוש ואם כן גם לשיטתו אין בעל הבית נוטל את החפץ אלא רק תובע דמיו מהראשון.

לרב פפא בין רב ובין רבי יוחנן מדברים לפני יאוש, ואז באמת הדין שבוודאי בעל הבית נוטל את החפץ והמחלוקת רק לעניין האם בעל הבית משלם דמים ללוקח משום תקנת השוק או שלא עשו תקנת השוק כשהוכר הגנב. ופירוש רש"י מתאים לשיטת רב פפא מצד זה. גם משמע שמסקנת הסוגיא כרב פפא, שהוא בתרא והלכה כמוהו, והובא אחרון והגמרא ממשיכה להאריך לדון לפי דבריו, וגם מצד זה מסתבר שרש"י יפרש לפי שיטתו.

וכן פשטות לשון רב היא כפירוש רב פפא שאמר "והוכר הגנב", ומשמע שאמר כן משום שכשלא הוכר לכל הדעות עשו תקנת השוק, ובהוכר הגנב נחלקו רב ורבי יוחנן אם עשו תקנת השוק. ולרב יוסף ורב זביד ואביי לא מובן למה הזכיר דווקא הוכר הגנב כיוון שלא עוסק בתקנת השוק.

אלא שרב פפא מפרש "ראשון" ו"שני" שנאמרו בדברי רב ורבי יוחנן באופן אחר, שהוא לא מפרש שראשון הוא הגנב עצמו ושני הוא הלוקח, אלא להיפך, לדבריו מדברים על הלוקח וראשון הוא הגנב ושני הוא בעל הבית, ואם כן השיטות מוחלפות, שלרב פפא רב סובר שלא עשו תקנת השוק בהוכר הגנב ובעל הבית מוציא מהלוקח ולא משלם והלוקח יתבע את הגנב. ואילו רש"י פירש להיפך שזו שיטת רבי יוחנן ורב סובר שכן עשו תקנת השוק אף בהוכר הגנב, שרש"י פירש דלא כרב פפא אלא שמדברים על בעל הבית וראשון הוא הגנב ושני הוא הלוקח.

ולכאורה היה מקום לומר שאולי רש"י מפרש שהמחלוקת היא האם עשו תקנת השוק בלוקח או לא ומדברים בלפני יאוש וסוברים שניהם כרב חסדא, וכפירוש כרב פפא, ורק החליף את השיטות כיוון שכך הפשטות שראשון הוא גנב ושני הוא לוקח ומדבר בבעלים, וכדרכו לפרש תחילה כפי הפשטות ולא כמו מסקנת הסוגיא. אבל אי אפשר לומר כן שרש"י כתב "דינו של בע"ה ותביעתו על הגנב היא ואין הלוקח בעל דינו". ולשיטת רב פפא רב ורבי יוחנן שניהם סוברים שהלוקח הוא בעל דינו של בעל הבית וכרב חסדא, ואין הבנה ללשון שכתב רש"י "ואין הלוקח בעל דינו".

דברי רש"י מתאימים לשיטת אביי, שמדובר לפני יאוש, ורב לית ליה דרב חסדא אלא סובר כרמי בר חמא שאפילו לפני יאוש הלוקח לא נחשב גזלן מהבעלים, ואם הגזילה בעין הבעלים מוציא אותה ממנו כי היא שלו, אבל משלם לו את הדמים כיוון שהלוקח אומר לו לאו בעל דברים דידי את. ורבי יוחנן סבר כרב חסדא שהלוקח הוא גזלן מהבעלים והבעלים מוציא ממנו ולא משלם לו. ונראה שרש"י פירש לשיטת אביי, ומה שכתב "ואע"ג שהוכר הגנב לא אמרינן יחזיר לוקח הכלים בחנם", אין כוונתו לעניין תקנת השוק שלא בזה המחלוקת עוסקת, אלא כמו שביארתי מקודם שלרמי בר חמא כשהבעלים מוציא את גוף הגנבה מהגנב משלם לו את הדמים גם לולא תקנת השוק כיוון שאינו בעל דינו. וכתבתי שזה מחודש והיה מקום לומר מסברא כיוון שהלוקח אין לו שום זכייה על החפץ אין זה נחשב שהבעלים מוציא ממנו אם נוטל את החפץ ולא משלם לו, ועל זה אמר רש"י שאע"פ שהוכר הגנב ואין טורח ללוקח להוציא ממנו את מעותיו, ואז היינו אומרים שיכול הבעלים להוציא מהלוקח ולא לשלם לו, כיוון שמזומן ללוקח לתבוע את הגנב אין כאן הוצאה בדין מהלוקח, אפילו הכי יכול הלוקח לתבוע מהבעלים שישלם לו את דמי החפץ כיוון שאין לבעלים דין עמו ואין לו כח להוציא ממנו בדין, ורק את גוף החפץ נוטל כי הוא שלו אבל צריך לשלם כיוון שאין לו כח להוציא ממון וגם בהוכר הגנב זה נחשב הוצאת ממון.

אמנם שיטת אביי היא השיטה היחידה שנדחתה, וצריך ביאור למה מכל השיטות פירש רש"י בתחילת הסוגיא דווקא כדבריו. ונראה שרש"י פירש דווקא כשיטת אביי כיוון שרב אמר בחולין "אבל שקל לו הטבח הדין עם הטבח", ופשטות לשון רב מכריחה לפרש כאביי. ובהמשך הסוגיא דוחקים לפרש דברי רב שכוונתו אף עם הטבח, אבל בתחילת הסוגיא עדיין לא ידענו דוחק זה וסברנו שדברי רב לגבי טבח הם כפשוטם ודברי רב יוסף דחויים וכמו שהקשה עליו אחר כך אביי. ולכן בתחילת הסוגיא לפני שידענו את מה שתירצה הגמרא על קושיית אביי הוכרח רש"י לפרש כאביי, וזה נראה לעניות דעתי הישר והנכון בדעת רש"י. שוב ראיתי במהרש"א שעמד בזה וכתב שרש"י פירש לפי אביי ושמחתי שזכיתי לכוון לדעתו, ומה שהקשה עליו הפני יהושע מיושב במה שביארתי, ושיטת הפני יהושע ברש"י דחוקה.

.

.

רשב"א:

"ולאביי דאמר פליגי במאי פליגי, בלפני יאוש ובדרב חסדא פליגי. כלומר דרבי יוחנן כרב חסדא ורב דלא כרב חסדא.

קשה לי דבגזלה קיימת ולפני יאוש ליכא למאן דאמר, דעד כאן לא קאמר רמי בר חמא בריש פרקין (קי"א ב') בלפני יאוש שפטורים לשלם אלא בשאכלוה, אבל בגזילה קיימת מודה דחייבין להחזיר.

ויש לומר דלאביי מיירי הכא [מדבר כאן] בשאין גזילה קיימת, ואע"ג דכל הנך אוקמתא בשמעתין בגזלה קיימת, הא דאביי בשאין הגזילה קיימת".
הרשב"א חולק על רש"י וסובר שלרמי בר חמא אם הגזילה קיימת והבעלים נוטל אותה מהלוקח לפני יאוש אין הבעלים חייב לשלם לו לולא דין תקנת השוק מטעם שאומר לו הלוקח לאו בעל דברים דידי את. ולכן בגזילה קיימת אין מחלוקת בין רב חסדא לרמי בר חמא ולכן מכריח הרשב"א שלאבי מדובר בשאין גזילה קיימת.
אבל רש"י מעמיד דברי אביי בגזילה קיימת, והמחלוקת שלרב חסדא הבעלים נוטל בלי לשלם ללוקח ולרמי בר חמא הבעלים משלם ללוקח. ולפום ריהטא דברי רש"י מוכרחים שהרי רב אמר לגבי מתנות כהונה שאם שקל לו הטבח דינם של הכהנים עם הטבח, ואביי פירש דווקא עם הטבח ולא עם הלוקח, ולמד אביי מזה שדעת רב דלא כרב חסדא. והרי שם מדובר בהכרח שמתנות הכהונה קיימות בעין כמפורש בחולין קל"א א', ובוודאי הלוקח נותן אותן לכהנים שהרי הוא לפני יאוש ובלפני יאוש וגזילה בעין מודה רמי בר חמא שהבעלים נוטל את גוף החפץ כמו שכתב הרשב"א בעצמו, ובעל כרחך מה שאמר רב שהדין של הכהנים דווקא עם הטבח הכוונה לגבי לגבות את הדמים, שהכהנים מוציאים את גוף המתנות מהלוקח, אבל משלמים לו, כיוון שאין להם דין עמו וכדברי רש"י, ואת הממון ששילמו תובעים מהטבח. ולרב חסדא מוציאים מהלוקח ולא משלמים לו והלוקח יתבע את הטבח. ואם כדברי הרשב"א שלרמי בר חמא לפני יאוש מוציא הבעלים את הגוף מהלוקח ולא משלם לו, אם כן אין הבנה לדברי רב לפירוש אביי שדינם של הכהנים דווקא עם הטבח, שהרי גם לרמי בר חמא וגם לרב חסדא הם מוציאים את המתנות בעין מהלוקח בלי לשלם לו, והלוקח יתבע את ממונו מהטבח. וצריך לי עיון)

.

.

וסבר רב לא עשו בו תקנת השוק?

והא רב הונא תלמידיה דרב הוה [תלמידו של רב היה], וחנן בישא [חנן הרע. שהיה רע לב] גנב גלימא וזבנה [ומכר אותה], אתא לקמיה [בא לפני] דרב הונא, אמר ליה לההוא גברא [לנגזל] זיל [לך] שרי עביטך. [התר משכונך. כלומר פדה משכונך שבידו. רש"י. רב אמר לנגזל שאם רצונו לגבות את הגלימה שלו עליו לשלם ללוקח כאילו היתה משכון ביד הלוקח. וזהו משום תקנת השוק]

שאני חנן בישא כיון דליכא לאישתלומי מיניה [שאין להשתלם ממנו. שאי אפשר להוציא ממנו ממון] כלא הוכר דמי. [חנן נחשב כגזלן שלא הוכר, ובזה לכל הדעות משלם הבעלים ללוקח משום תקנת השוק. ומחלוקתם רק כשהוכר הגנב שרב סובר שיכול הבעלים לומר ללוקח כיוון שהוכר הגנב תן לי את גלימתי וגבה מעותיך מהגנב, ורבי יוחנן סובר שעשו תקנת השוק גם כשהוכר הגנב, אבל אם לא הוכר הגנב לכל הדעות עשו תקנת השוק]

אמר רבא אם גנב מפורסם הוא לא עשו בו תקנת השוק.

והא חנן בישא דמפורסם הוה ועשו בו תקנת השוק?

נהי דמפורסם לבישותא [לרוע] לגניבותא לא מפורסם.


איתמר [נאמר], גנב ופרע בחובו [חוב מלוה. רש"י], גנב ופרע בהיקיפו [הקף לחנוני. רש"י], לא עשו בו תקנת השוק, דאמרי לא אדעתא דהנהו יהיבת ליה מידי. [לא על דעת של אלה נתת לו מאומה. רש"י: לאו אדעתא – דהאי גניבה יהבתה ליה זוזי דמקמי הכא אוזפת ליה [לא על דעת של גניבה זו נתת לו זוזים שלפני כן הלווית לו]. עד כאן רש"י.

תקנת השוק היא שלא לנעול דלת לפני מוכרים שיחששו הלוקחים שמא החפץ גנוב, וכיוון שנתנו מעות על דעת לקבל את החפץ הגנוב תקנו להם שיוכלו לתבוע את המעות מהבעלים אם הוא יוציא מהם את החפץ. אבל כאן המלווה אינו כמו הלקוח שנתן מעות על דעת לקבל חפץ גנוב, ולכן לא תקנו לו תקנת השוק והבעלים יכול להוציא ממנו את הגניבה אם היא בעין והמלווה יתבע את מי שפרע לו]

משכנתא שוי מאתן במאה עשו בו תקנת השוק. [אם הגנב נתן חפץ גנוב שווה מאתיים כמשכון על הלוואה של מאה, אם אינו פורע ובעל החוב גובה מהמשכון, אם הבעלים מוציא ממנו את המשכון משלם לו הבעלים את הדמים משום תקנת השוק, כיוון שהמלווה הוציא ממון על סמך החפץ הגנוב. ואחר כך יתבע הבעלים את הדמים מהגנב אם יימצא]

שוה בשוה, אמימר אמר לא עשו בו תקנת השוק. מר זוטרא אמר עשו בו תקנת השוק. [משכנתא שוה בשוה – אין דרך לעשות כן להלוות על המשכון כל שויו, הלכך לאו אדעתא דהאי משכנתא אוזפיה [הלווהו] אלא הימוני הימניה [האמינו]. רש"י.

אם המלווה היה נותן את ההלוואה רק מכח המשכון, היה מבקש משכון שדמיו יתרים על דמי ההלוואה, ומכיוון שלא עשה כן מוכח שהאמינו והיה מסכים להלוות לו גם בלא משכון. ולכן לא נחשב שהוציא את הממון מכח החפץ הגנוב ולא עשו בזה תקנת השוק, והבעלים גובה את שלו בלא לתת דמים, ואם יימצא הגנב יתבע ממנו המלווה]

זבינא [מכירה] שוה בשוה עשו בו תקנת השוק. שוה מאה במאתן רב ששת אמר לא עשו בו תקנת השוק רבא אמר עשו בו תקנת השוק. [רב ששת אמר לא עשו – ואפילו ליטול מאה, דכי היכי [שכמו] דמאה יתירין מתנה היא, מאה דשויה נמי [גם] מתנה הוו.

ורבא אמר עשו תקנה – אפילו ליטול מאתים דאורחיה למזבין [שדרכו למכור] בדמים יקרים. רש"י.

אם מכר הגנב חפץ גנוב שווה מאה במאתיים, והבעלים גובה את החפץ מהלוקח, לדעת רב ששת המעות ששילם הלוקח הם כמו מתנה ומה שקיבל את החפץ כאילו קיבל במתנה, שאין דרך קונים בשוק לשלם מאתיים על חפץ שווה מנה ואין בזה תקנת השוק והבעלים גובה ואינו נותן מעות. ורבא סובר שגם זה בכלל השוק והבעלים משלם ללוקח מאתיים. והבעלים יגבה מהגנב מאתיים אע"פ שמדין גנב אינו חייב לו אלא מאה, שהרי הגנב חייב להחזיר ללוקח מה שקיבל ממנו והבעלים נוטל כיוון שהוא כבר שילם ללוקח]

והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק, לבר [חוץ] מגנב ופרע בחובו, גנב ופרע בהיקיפו. [דלא יהיב זוזי אהאי חפץ [שלא נתן דמים על חפץ זה]. רש"י]

.

.

(תוספות: "והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק. נראה לומר דלא קאי אלא אהני דפליגי בהו אמוראי אמימר ומר זוטרא רבא ורב ששת, דאתו לפסוק כמאן דאמר עשו בו תקנת השוק. אבל אמילתא דרבא דגנב מפורסם דלא פליג עליה שום אמורא לא קאי".

.

– – –

.

רשב"א:

"והלכתא בכלהו עשו בו תקנת השוק לבר מגנב ופרע בחובו גנב ופרע בהקפו. דלא עשו בו תקנת השוק. ואם תאמר אם כן מאי אהני [מה הועיל] ההיא דרב חסדא דאמר (לעיל קי"א ב') "גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו רצה מזה גובה רצה מזה גובה", ובשלמא אי [אם] גזלה קיימת נפקא מינה לבישרא דבהמה, אלא בשבא אחר ואכלה מאי נפקא ליה מינה.

ויש לומר דנפקא מינה בשנתנה הראשון לשני, דבמתנה לא עשו תקנת השוק. ואי נמי [ואם גם] בשמכרה לו ונפקא מינה להחזיר לו המותר אם מכר לו שוה מאתים במנה. ואי נמי בשפרעה בחובו ובהקפו, אבל בשמכר שוה מנה במנה ואכלו לא נפקא מינה מידי [מאומה].
ויש אומרים שלא עשו תקנת השוק אלא בגנב, אבל גזלן הרי הוא כגנב מפורסם, דקול יוצא לגזילה".

יש לעיין במה שכתב "ובשלמא אי גזילה קיימת נפקא מינה לבשרא דבהמה". שהרי הרשב"א עצמו כתב, והבאתיו לעיל בעמוד זה, שאם הגזילה קיימת מודה רמי בר חמא שהבעלים מוציא אותה מהשני, ואינו חולק על רב חסדא בזה, אלא מחלוקתם רק אם אכל השני האם חייב לשלם. שלרמי בר חמא כיוון שהגזלן הראשון כבר הוציא מרשות בעלים מעשה השני אינו הוצאה מרשות בעלים ואינו מעשה גזילה לחייב חיובי גזלן. ורב חסדא סובר שהשני כאילו גנב מרשות הבעלים, ודווקא לגבי גניבה דורשים וגונב מבית האיש ולא מבית הגזלן לגבי חיוב כפל, אבל בגזילה לגבי חיוב הקרן נחשב גם השני שהוציא מרשות בעלים. וכל זה לגבי תשלומים אם אכל, אבל אם הגזילה בעין הרי אין קניין שינוי רשות בלא יאוש, וכיוון שהיא של בעלים ולא התייאשו פשוט לכל הדעות שהוא נוטל אותה, ודבר זה אין צריך לאמרו, ולא זה מה שבא רב חסדא לומר. ולכן קשה לי למה כתב הרשב"א שבגזילה קיימת מובן שהוצרכנו לרב חסדא כדי שנדע שהבעלים גובה אותה)

.

.

אבימי בר נאזי, חמוה [חמיו] דרבינא, הוה מסיק [נושה] בההוא גברא ארבעה זוזי. גנב גלימא אתיא ניהליה [הביאה אליו] אוזפיה [הלווהו] ארבעה זוזי אחריני [הלווה נתן את הגלימה הגזולה לאבימי בר נאזי ולווה עוד ד' זוזים אחרים. אפשר לומר שמה שנתן הלווה לאבימי בר נאזי את הגלימה הוא פרעון החוב הראשון ולווה עוד ד' זוזים על סמך שאבימי בר נאזי האמין לו, ואפשר לומר שנתן את הגלימה לא כפרעון החוב אלא כמשכון על ההלוואה נוספת של עוד ד' זוזים]. לסוף הוכר הגנב.

אתא לקמיה [בא לפני] דרבינא [הבעלים גבה את הגלימה שלו מאבימי בר נאזי, ואבימי תבע מהבעלים בבית דינו של רבינא שישלם לו את הדמים שהוציא בעד הגלימה מכח תקנת השוק].

אמר [רבינא] קמאי [ראשונים] גנב ופרע בחובו, ולא בעי למיתב ליה ולא מידי [ולא צריך לשלם לו מאומה], הנך ארבעה זוזי אחריני שקול [קח] זוזך והדר [והחזר] גלימי. [רבינא סובר שאם הגלימה ניתנה כפרעון החוב הראשון, אם קיבל הלווה חפץ כפרעון חוב אין בזה תקנת השוק ואינו יכול הלווה לתבוע דמי החפץ מהבעלים שהרי לא הוציא מעות בעד החפץ. לכן אומר רבינא שיש לראות בגלימה לא פרעון החוב הראשון אלא משכון על החוב השני ובמשכון אפילו שווה בשווה פסקנו שיש תקנת השוק, ונחשב שאבימי בר נאזי הוציא את ד' הזוזים האחרונים תמורת המשכון ולכן כשהבעלים גובה ממנו את הגלימה משלם לו ד' זוזים כמו שאבימי בר נאזי הוציא עבורה]

מתקיף [מקשה] לה רב כהן ודלמא גלימא בהני זוזי קמאי יהבה ניהליה [ושמא גלימה באלה זוזים ראשונים נתנה לו], גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו, וארבעה זוזי בתראי [אחרונים] הימוני הימניה [האמינו] כי היכי דהימניה מעיקרא? [כמו שהאמינו מתחילה.

קושיית רב כהן היא שאפשר לראות את הגלימה כפרעון החוב הראשון ואז אין אבימי בר נאזי יכול לתבוע דמים מהבעלים מכח תקנת השוק, ונאמר שאת ההלוואה השנייה הלווה לא על משכון הגלימה אלא הלווהו על אמונתו כמו ההלוואה הראשונה שהלווהו בלי משכון, ואז אין אבימי יכול ליטול דמים כלל מהבעלים. ותוקף קושיית רב כהן הוא משום שמעיקר הדין אין אבימי בר נאזי נוטל מאומה מהבעלים כיוון שקיימא לן כרב חסדא שלפני יאוש אבימי עצמו מתחייב חיובי גזילה כלפי הבעלים והבעלים גובה ממנו ולא חייב לשלם לו, ואם יש מקום לספק אם יש כאן תקנת השוק או לא, מספק נעמיד על עיקר הדין ולא יוכל אבימי לתבוע מאומה.

ובשיטה מקובצת כתב בשם רבינו יהונתן שהגלימה היתה שווה יותר מד' זוז, ונראה שלכן רבינא סבר שבוודאי לא רואים בה פרעון ההלוואה הראשונה אלא משכון על ההלוואה השנייה, שלא מסתבר שפרע חוב של ד' זוז בגלימה ששווה יותר, אבל משכון דרך לתת משכון ששווה יותר מדמי ההלוואה]

איגלגל מילתא [התגלגל הדבר], מטא לקמיה [הגיע לפני] דרבי אבהו, אמר הלכתא כרב כהן. [דכיון דהימניה מעיקרא השתא נמי הימניה [שכיוון שהאמינו מתחילה עכשיו גם האמינו]. רש"י]

נרשאה [אדם שנקרא כן על שם מקומו] גנב ספרא. זבניה [מכרו] לפפונאה [נרשאה ופפונאה ובני מחוזאה – על שם מקומן נקראו. רש"י] בתמנן זוזי [בשמונים זוזים]. אזל [הלך] פפונאה זבניה [מכרו] לבר מחוזאה [אדם שנקרא כך על שם מקומו] במאה ועשרין זוזי. לסוף הוכר הגנב.

אמר אביי ליזיל מרי דספרא [ילך בעליו של הספר] ויהב ליה [ויתן לו] לבר מחוזא תמנן זוזי [שמונים זוזים. משום תקנת השוק] ושקיל ספריה [ויטול ספרו], ואזיל [וילך] בר מחוזאה ושקיל [ויטול] ארבעין [ארבעים] מפפונאה.

מתקיף [מקשה] לה רבא, השתא [עכשיו] לוקח מגנב עשו בו תקנת השוק, לוקח מלוקח מיבעיא?

אלא אמר רבא ליזיל [ילך] מריה דספרא ויהיב ליה לבר מחוזאה מאה ועשרין זוזי ושקיל ספריה, וליזיל מרי דספרא ולישקול [ויטול] ארבעין מפפונאה ותמנן [ושמונים] מנרשאה.

בבא קמא – דף קי"ד עמוד א'

01/11/2011

מכריז רבא, ואיתימא [ואם תאמר. כלומר גרסא אחרת] רב הונא, דסלקין לעילא ודנחתין לתתא [העולים למעלה והיורדים למטה. העולים מבבל לארץ ישראל והיורדים מארץ ישראל לבבל], האי בר ישראל דידע סהדותא לכותי [בן ישראל זה שידע עדות לכותי. הכותי תבע ישראל אחר וישראל זה ידע עדות לטובת הכותי התובע], ואזל ואסהיד ליה בדיני דכותי [והלך והעיד לו בדינים של כותים] על ישראל חבריה, משמתינן ליה [מנדים אותו].

מאי טעמא, דאינהו מפקי ממונא אפומא דחד [שהם מוציאים ממון על פי אחד. רש"י: ונמצא שהפסידו שלא כדין].

ולא אמרן אלא חד אבל בתרי [בשניים] לא. [אם שני ישראלים יודעים עדות לכותי נגד ישראל שהכותי תובעו מותרים להעיד לו בדיני כותים]

וחד נמי [גם] לא אמרן אלא בדיני דמגיסתא [בני כפר שאין יודעין לדון במשפט. רש"י], אבל בי דוואר [שלטון. רש"י] אינהו נמי חד אמומתא שדו ליה. [הם גם אחד על שבועה מטילים אותו. רש"י: חד אמומתא שדו ליה – על פי עד אחד אין מוציאין ממון אבל מחייבין בעל דין שבועה להכחיש העד כדין תורה.

לשון אחר דמגוזתא – אנסין בחזקה, כמו אתו גוזאי וקא מחו ליה (מגילה כ"ח א') סריסים העומדין לרדות בחזקה]

אמר רב אשי כי הוינא בי רב הונא [כשהיינו בבית רב הונא. צריך להיות רב כהנא, עיין מסורת הש"ס] איבעיא לן [הסתפק לנו] אדם חשוב דסמכי עליה כבי תרי [שסומכים עליו כמו על שניים] מפקי ממונא אפומיה [מוציאים ממון על פיו] ולא איבעי ליה לאסהודי [ואין לו להעיד], או דלמא [שמא] כיון דאדם חשוב הוא לא מצי משתמיט להו [לא יכול להשתמט מהם] ומצי לאסהודי [ויכול להעיד]?

[אדם חשוב שמזמינו הכותי להעיד לטובתו נגד ישראל אחר בבי דוואר, ששם מותר להעיד ביחיד כיוון שעל פי עד אחד אינם מוציאים ממון אלא רק משביעים, האם מותר לו להעיד כמו לכל אדם, או שהוא צריך לחשוש שמא מכיוון שהוא חשוב וסומכים עליו לא ישביעו על פי עדותו אלא יוציאו ממון שלא כדין.

או שמא מכיוון שהוא חשוב אינו יכול להשתמט מהם ויש לחשוש שהכותים יזיקו לו ולכן מותר להעיד]

תיקו. [תעמוד. ובשיטה מקובצת בשם הראב"ד שספק ממון לקולא ויכול לכתחילה להעיד, ובשם הרמ"ה שלכתחילה לא יעיד ועם העיד לא מנדים אותו]

.

.

(בעניין דיני ממונות שיסודם בסברא ובגזל הגוי.


נכרי שאינו מאמין באמונה דתית, אם הוא בריא בנפשו ונבון ובוחר בטוב על פי רוב הוא יסבור שאסור לגזול ומי שגזל צריך להחזיר. וגם ימצא מובן במה שאמרו "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו".

אם נשאל אותו אם הבעלים הניח את החפץ מחוץ לרשותו האם גם אז אסור לגזול, והאם יש חילוק האם הניח במקום המשתמר או לא, וכל כיו"ב, הוא יוכל לחשוב ולמצוא תשובה ישרה על פי סברא ישרה שרוב בעלי שכל יסכימו עליה.

אם נשאל לגבי משפטי הגיון שאינם מכח הסתכלות על העולם החמרי אלא מכח סברא ישרה, כמו למשל שאם א' שווה לב', וב' שווה לג', אז לעולם גם א' יהיה שווה לג', האם דבר זה כתוב בתורה או לא, ועל הצד שאינו כתוב האם הוא אמיתי באותה מדרגה כמו הדברים שכתובים בתורה או שאינו אמיתי כמוהם, התשובה הנכונה היא שאע"פ שאינו כתוב באופן שאנו יודעים לראות בכתובים, מכל מקום דינו כאילו הוא כתוב, והוא שווה לגמרי לדבר שכתוב.

במדרש בראשית רבה תחילת פרשת בראשית נאמר שהתורה היא כמו תכנית אדריכל של העולם, והקב"ה הסתכל בתורה ולפי זה ברא את העולם ואת האדם שהוא עולם קטן, כמו אדריכל שבונה לפי התכנית. יש דברים שאפשר לראות בקלות מתוך הסתכלות בבית הבנוי, ובתכנית האדריכל קשה לראות אותם כי הם שם רק ברמז דק, ויש דברים שקשה מאוד לעמוד עליהם מתוך הסתכלות בבית הבנוי ואילו בתכנית האדריכל הם נראים בבירור. ואם נגלה לעינינו בבירור דבר, אין שום חילוק אם גילינו אותו מהסתכלות על הבית הבנוי או על התכנית.

כל דברי התורה הם רק תיאור של העולם, והשכר ועונש שבה, והחיובים, הכל הוא כמו עצות של רופא, שמסתכל בטבע הגוף ואומר שהמציאות היא שאם תאכל רעל יקרה כך וכך ואם תאכל דבר המבריא יקרה כך וכך.

באותו אופן שהסברא הישרה משיגה משפטי ההגיון, כך היא משיגה שאסור לגזול, ובעניין גזל היא גם משיגה שזה מחייב, שצריך גם להתנהג כמו ההשגה ולמעשה להימנע מגזל ולהחזיר אם נגזל ולכפות את הגזלן שעומד ברשעו להשיב. ואם יש מקרים גבוליים בזה, כמו האם אסור גם אם הבעלים הניח מחוץ לרשותו, הסברא הישרה יכולה למצוא גם לזה תשובה נכונה.

בסוגיות הגמרא יש חלק שנקרא דיני ממונות שהם מהסברא, ויש חלק שהוא מצד מצוות התורה. לדוגמה האחרונים שאלו לגבי ממון המוטל בספק שדינו שזוכה בו המחזיק והמוציא מחבירו עליו הראיה, כיוון שיש ספק למה לא נחשוש שהמחזיק עובר על ספק איסור גזל, ורבי שמעון שקאפ תירץ שמדיני ממונות התלויים בסברא בספק ממון נשאר הממון אצל המחזיק בו, כיוון שמי שכואב לו כאב הוא זה שעליו ללכת אל הרופא, כמבואר לעיל מ"ו ב'. והמצווה לא תגזול נאמרה אחרי דיני הממון שמסברא ומתייחסת אליהם ותוכנה הוא לקיים את דיני הממונות שמסברא. והיא מוסיפה הרבה דברים וגדרים שסתם אדם לא היה יכול לעמוד עליהם מסברא בלבד, וכמו פרטי דיני קנייני גזילה ועוד כיו"ב.

ונאמר שם בגמרא "אמר ר' שמואל בר נחמני מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה? שנאמר: (שמות כד) "מי בעל דברים יגש אליהם", יגיש ראיה אליהם.

מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא, סברא הוא, דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא [הרופא]".

וקושייתו של רב אשי פירושה שיש רבדים שניתן לראות מהסתכלות בעולם בכח סברא, וכמו להסתכל בבניין שנבנה על פי התוכנית, ויש רבדים מופשטים שסתם בני אדם קשה לה לעמוד עליהם על בוריים מהסתכלות בעולם, ויותר יובן להם מהסתכלות על התכנית, ורק אלה נצרכו להיכתב בתורה. וכיוון שהמוציא מחבירו עליו הראיה ניתן לעמוד עליו מסברא אין צורך שייכתב בתורה.

ואברהם אבינו נאמר עליו שקיים את כל התורה ואפילו עירובי תבשילין ולמד הכל מהסברא. רק התורה ניתנה לפי דעת סתם בני אדם, ומה שנחשב סברא הוא מה שהוא סברא גלויה לסתם בני אדם. ולפעמים נכתבו בה גם דברים שניתן ללמוד מסברא, כיוון שיש בה צד שהיא ציור שעומד בפני עצמו במקביל לעולם והאדם, שגם הם ציורים של אותו דבר אבל כל אחד יש לו שלמות משלו ועומד גם בפני עצמו, ובא כהבעה בפני עצמה של מי שצייר אותו ואת אהבתו וכמו שנאמר ש"אנכי" שבתחילת עשרת הדברות הם ראשי תיבות של אנא נפשאי כתיבת יהיבת, אני את עצמי כתבתי ונתתי, ולכן יש דברים שהם חלק מהתורה אע"פ שניתן לסתם אדם לדעת אותם גם בלעדיה.

ותוקף הסמכות של דיני ממונות מהסברא הוא לגמרי אותו תוקף כמו של חיובי התורה ויש להם גדר הלכתי של דאורייתא, שהרי להאמין בתורה ולקיים דבריה גם זה נובע רק מכך שהסברא הישרה נותנת כך. ועיין עוד בזה לעיל נ"ו א' ובאריכות במאמר "מהות התורה שבעל פה. מקור ותוקף החיוב לקיים את התורה".

בזה יש להבין מה שנאמר בסוגייתנו שהאיסור להעיד ביחיד בבית דין של נכרים כשנכרי תובע את ישראל הוא רק בבתי דין של בני כפר שאינם יודעים לדון כפי האמת, אבל בבית דין של בי דוואר שהם מלומדים ונבונים אין איסור כיוון שהם דנים על פי דין. ומותר להעיד לנכרי שיוציא בבית דינם ממון מישראל ולכאורה הרי הם לא עושים לפי התורה שהרי אין להם דין דיינים ובית דין ביחס לישראל הנתבע. אלא וודאי סברא ישרה היא כמו שתיים ועוד שתיים הם ארבע, ובמקום שיש נכרים מלומדים חזקתם שיעמדו על האמת במשפטי החשבון גם הסבוכים. ואין נפקא מינה אם דנים בבית דין ישראל או של נכרים, כיוון שבשניהם שניים ועוד שניים הם ארבע באופן שווה [ומה שאסור לישראל לתבוע ישראל חבירו בערכאות של גויים אין זה משום שאין דינם דין, שהרי מותר להעיד בבית דינם, אלא משום שיש בזה פגיעה בתורה שבוחר לכתחילה לפנות לבית דין שעושים רק לפי הסברא הגלויה לסתם בני אדם ולא לפי מה שהוסיפה התורה עוד פרטי מצוות בענייני דינים יותר ממה שגלוי לסברא, וממילא בית הדין של תורה נעשה על ידי זה למקום קיום תורה והידבקות בקב"ה ועבודתו, ואם בוחר בבית דין של נכרים הריהו כמזלזל ומפנה עורף].

ובוודאי לנכרים יש בעלות וקניינם קניין ומה שהם מקנים לפי דיניהם זה לזה קובע גם לנו, שאם נכרי אחד מכר אתרוג לנכרי שני וישראל קנה מהנכרי השני קניינו הוא כדין. שמה שהם מוכרים זה וקונים הוא דין גם לגבי ישראל.

ואע"פ שמצוות התורה הוסיפו דברים בדיני ממונות שאי אפשר לעמוד עליהם מסברא לחוד, לקיים את החלק הזה שאינו מושג בסברא לסתם אדם הוא מצווה דתית של התקרבות לקב"ה, וישראל מחוייבים בזה מצד הדין בדינים שביניהם, אבל לגבי הנכרים מה שמכריע את הדין הוא מה שסברתם משגת כל שהם מלומדים ואינם בני כפרים.

והרי משבע מצוות בני נח שיעשו דין, והכוונה לדין על פי סברתם.

מכיוון שיש לנכרים קניין וישנם בדיני ממונות, אין שום סברא למעט מלאו של לא תגזול לאסור על ישראל לגזול מנכרי. וכן מבואר ברמב"ם בתחילת הלכות גניבה "כל הגונב ממון משוה פרוטה ומעלה עובר על לא תעשה שנאמר לא תגנבו, ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן לתשלומין שהגנב חייבה אותו תורה לשלם, ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי עובד עבודה זרה ואחד הגונב את הגדול או את הקטן".

וכן מבואר שנצרך לימוד מיוחד ומחודש באבידה "לכל אבידת אחיך" למעט נכרי, ובלא שהיה כתוב אחיך היה פשוט מסברא שנאמר גם לגבי נכרי, וכן בבבא מציעא קי"א ב' נצרך לימוד מחודש מ"אחיך" או מ"רעך", למעט נכרי מדיני עושק והלנת שכר וגזל לפי השיטות שם.ופרטי השיטות בזה כבר האריכו במפרשים הרבה עיין בקונטרסי שיעורים בבא קמא י"ז ועוד.

מעתה יש לעיין כשמיעטה התורה נכרי ממצוות גזל ושאר דיני ממונות כל אחד לשיטתו, מה הביאור בזה, שהרי התורה לא באה לבטל את הסברא של דיני ממונות. ולהרבה פוסקים אם גזל אתרוג מנכרי באופן שבו מותר לגזול מנכרי, אינו יכול לצאת בו ידי חובה כיוון שאינו נקרא "לכם", שמדיני ממונות הוא עדיין שייך לנכרי. ומוכח מזה שהתורה לא גילתה שסברת דיני ממונות אינה שייכת לגבי נכרי, וכיוון שדיני ממונות הם סברא פשוטה ומחייבת כיצד יתכן שהתורה אמרה שלא לנהוג על פיה, וזה כמו שהתורה תאמר שאע"פ ששתים ועוד שתיים הם ארבע מכל מקום יש מצווה שיהיו שלוש וזה דבר שאי אפשר.

ונראה הביאור בזה, והוא יסוד להרבה עניינים בתורה, שבכל מקום שדיברה תורה בנכרי, לפי ההבנה השטחית הגדר נכרי אינו תלוי לפי מה הן דעותיו, אלא תלוי מה השייכות הלאומית שלו ותלוי אם נולד לאם ישראלית או התגייר.

אמנם לפי התורה התורה אינה דת ששייכת לעם מסויים או משפחה מסויימת יותר מלאחרים, כיוון שהיא רק תיאור של העולם כמו שהוא וכמו תכנית אדריכל, וכל מי שבוחר בטוב ונבון וסברתו ישרה ממילא יסבור כך וכמו שאברהם אבינו קיים את כל התורה מכח השגתו אע"פ שלא ניתנה אז תורה ולא היה שום עם שזו דתו. ואברהם גייר את האנשים ושרה גיירה את הנשים, אע"פ שאז לא היה עם ישראל כלל, אלא היה הכל עניין של דעה ישרה, וכל מי שהסכימה דעתו לדעתם נקרא שהתגייר אע"פ שנשאר בן העם והלשון אליו הוא שייך, שאין שום שייכות בין להתגייר לבין להשתייך מבחינה לאומית לעם מסויים, אלא הוא רק עניין של הסכמה על הדעות, ועיין עוד בזה במאמר בעניין לאומיות.

ובמתן תורה שנכרתה ברית בין מקבלי התורה לנותנה חיזר הקב"ה על כל העמים לשאול אם רצונם לקבל תורה, שמא יש מי מהם שדעתו מסכמת ומשום חסרון ידיעה לא הצטרף לאלה שדעתן מסכימה לדעתם. וגם אחרי הברית כל מי שרצונו בכך כורת איתו הקב"ה ברית כמו שכרת במתן תורה במילה וטבילה וקרבן. ואם נותר אפילו נכרי אחד שליבו ישר וטוב ולא התגייר הקב"ה דואג עליו וטורח לגלגל עלילות לצרפו אל בני אותה דעה, וכמו שאמר על רות ונעמי שנשארו לי שתי פרידות טובות אצלם וצריך להשיבן למקומן.

כל דברי התורה נאמרו לפי הרוב ועיקר טבע הדבר, וכמו שאמרה תורה שגשמים הם ברכה, אע"פ שלגבי רוכל המחזר בעיירות אינם אלא קללה. נכרי שדעתו מסכמת לדעת התורה, שאין בזה שום דת מיוחדת אלא רק יושר סברא ובחירה בטוב, וכמו שאברהם הגיע מיושר סברא ובחירה בטוב לכל התורה בלי שום התגלות מלמעלה, שסברא אנושית פשוטה וישרה יכולה להביא לכל התורה כולה עד עירובי תבשילין, ואין בה שום פולחן מסויים שמיוחד לעם מסויים בדווקא, אע"פ שבעינינו נראה הדבר רחוק שכל התורה תהיה סברא על אותה הדרך שתורת החשבון כולה סברא, מכל מקום כך מודיעה התורה על עצמה ומה שבעינינו הוא רחוק ותמוה הוא משום קוצר השגתנו. והרוב ועיקר הטבע הוא שכל מי שבוחר בטוב וסברתו ישרה ממילא יבחר להתגייר, שאין שום סתירה בין התרבות שלו ושייכותו הלאומית לכך, והוא רק עניין של דעה, ומי שלא עשה כך הוא משום שידע והבין ובחר להיות רע וגזלן. ואם יש נכרי ישר בדעתו ונאמן לטוב ליבו ולא התגייר זהו כמו רוכל בעיירות לגבי גשמים שהוא יוצא מן הכלל ומקרה פרטי וכשהתורה אמרה שגשמים הם ברכה היא לא דיברה בו, וכך גם לא דיברה בנכרי כזה. ורק מחמת הגלות והסתר הפנים נעשה בימינו בעולם שמצוי הרבה מאוד שיש מי שסברתו ישרה וליבו טוב והוא נכרי, אבל לגבי פירוש כוונת התורה זה נחשב מקרה שיוצא מסדר הדברים ולא דיברה התורה בזה.

וטעם התורה שמיעטה נכרי מאיסור גזל כל תנא ואמורא לפי שיטתו, זהו משום שמי שיודע את התורה והבינה כראוי ובחר להישאר נכרי, זהו משום שבחר בדווקא להיות גזלן ואלם ובחר להיות מהזאבים הטורפים ולא מהכבשים. ומה שהתורה התירה לגזול ממנו זהו משום שהוא בחר להתיר לעצמו כדרך בחייו לגזול ולהרוג כאוות נפשו, ומטבעם של הזאבים שאינם טורפים זה את זה אלא את הכבשים, ומה שמותר לגזול ממנו זהו סברא כעין הקם להרגך השכם להרגו, שהתירו לכבשה לגזול מזאב כיוון שהוא חי מאכילת בשרה, ואע"פ שבאמת התורה לא באה לומר שאין זה גזל.

וכמו שנאמר לגבי חיוב מזיק לעיל ל"ח א':

"[משנה:] שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור.

אמרי ממה נפשך, אי [אם] "רעהו" דוקא [אם מדייקים "שור רעהו" דווקא למעט שור של כנעני] דכנעני כי נגח דישראל נמי ליפטר [של כנעני שנגח את של ישראל גם יפטר], ואי "רעהו" לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני נחייב?

אמר רבי אבהו [לעולם "רעהו" לאו דווקא ומצד דיני ממונות דיני נזיקין נאמרו להתחייב גם אם הזיק כנעני, אלא מטעם אחר נפטר שור ישראל שנגח שור של כנעני] אמר קרא (חבקוק ג) "עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים" ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראל".

ומזה יובנו דברי המאירי בשטה מקובצת שהבאתי לעיל קי"ג ב', שכתב שנכרי הגדור בדרכי הדתות, אע"פ שאמונתו רחוקה משלנו, חובה לדון עמו בדיוק לפי הדין כמו עם ישראל ואין היתר לגזול ממנו בשום אופן, שהתורה כשהתירה לגזול מנכרי אין זה משום נכריותו אלא משום דעותיו שחזקתו שהוא גזלן ואנס, ואם היה גדור היה מתגייר, וכשנעשה בגלות מצוי שיש נכרים גדורים ואינם גרים, הדין להתיר גזילת נכרי לא נאמר בהם. ואף אם נאמר שאע"פ שאין בהם את הטעם של המצווה כיון שאינם בחזקת גזלנים, מכל מקום סוף סוף לא נצטוינו על האיסור לגזלם כיוון שאין הולכים אחר טעם ההלכה אלא אחר הגדר ההלכתי שלה, ומצד הגדר ההלכתי דינם כנכרים גם אם יאמינו ויקיימו כל התורה כל שלא נתגיירו כהלכה. וגם אם מצוות איסור גזל מצד עצמה מתפרשת בהכרח גם על הגוי, מכל מקום כשנאמר לא תגזול באותו זמן נאמרו גם הפסוקים שמתירים גזל הגוי וממילא הצווי של איסור גזל לא נאמר על הגוי כיוון שהפסוקים האחרים הוציאו אותו מכלל הציווי של גזל, אמנם גם אם נאמר כן, מצד דיני ממונות לחוד אף אם לא נאמר עליהם הלאו של לא תגזול אסור מדאורייתא לגזול מהם.

שהרי אם בהמת ראובן יצאה מעצמה מחצירו ונכנסה מעצמה לחצר שמעון, חייב שמעון להחזירה לרשות ראובן מדאורייתא אע"פ שאין בזה שום מצווה שכתובה בתורה שאין זה אבידה כיוון שבעליה יודע היכן היא ואין זה גזל כיוון שנכנסה מעצמה, ואין זה כובש פקדון ועושק כיוון שלא הופקד אצלו. אלא רק מסברא הוא שאם היא ממונו של ראובן חייב שמעון להחזירו לרשותו, וזה דין גמור מדאורייתא והעובר עליו דינו כעובר על דין מדאורייתא ובית דין כופין אותו, כמו שמוכח מכמה סוגיות, אע"פ שאין בזה שום לאו הכתוב בתורה אלא סברא בלבד. ובאותו אופן יהיה אסור גם גזל גוי גם אם הלאו של גזל לא נאמר עליו. ומה שיש היתר מהפסוקים לגזול נכרי, בזה מסתבר מאוד שהגדר ההלכתי של ההיתר הוא דווקא בגויים שאינם גדורים בדרכי הדתות, ואין זה רק טעם הדין אלא עצם הגדר שלו. ונמצא שמדאורייתא איסור גמור הוא לגזול נכרי שגדור בדרכי הדתות וכמו שכתב המאירי.

גם במקומות שבכתבי יד ישנים במקום "כנעני אנס" כתוב "כנעני" סתם, או שבמקום "כנעני" כתוב "נכרי", או שבמקום "עובד כוכבים" כתוב "גוי", וכל כיו"ב, שניכר שהגיהו מפחד הנכרים שסביבם, לעניות דעתי גדולי חכמי הדורות לא היו מזייפים את הגמרא לכתוב בה דבר שאינו כדין וכתורה, וגם אם מפני פיקוח נפש גמור היו נאלצים להגיה, היו זוכרים את הגרסאות הנכונות ומייד כשהיה רווח להם היו מחזירים אותן לתיקונן, או לפחות שומרים מסורת בעל פה כיצד הדין והגרסה האמיתית. ואם הניחו גדולי הדורות שמופקדים על מסירת התורה לאמיתה לגרסה שבידינו להשאר על מכונה ולהשתקע, זהו משום שסברו שבאמת היא נכונה על פי דין, והשינויים ששינו הם רק כמו פירוש אמיתי ולא סילוף הכוונה.

ומבוא בזה מה החילוק בין הפקעת הלוואתו או טעותו לבין גזילה ממש, שמצד גדרי דיני ממונות אין ביניהם חילוק ואין הבנה לחילוק ביניהם לגבי גוי, אבל למה שנתבאר שהכל הוא משום שהתורה התירה לנהוג באלמות כלפי מי שמוחזק שכל מעשיו הם בדרכי האלמות, בזה מובן שיש חילוק שהתירה באלמות מועטה וכמו הפקעת הלוואתו אבל לא באלמות גמורה כמו ויגזול את החנית מיד המצרי.

ובזה יש ליישב דברי הרמב"ם, שבתחילת הלכות גניבה המובאים לעיל מבואר בפירוש שגניבה מנכרי אסורה מעיקר הדין ויש בה לאו מהתורה לגמרי כמו גזילה מישראל. ואילו בתחילת הלכות גזילה כתב:

"כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא תגזול, ואין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל זו מצות עשה, ואפילו שרף הגזלה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו.
ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד עבודה זרה אסור לגזלו או לעשקו, ואם גזלו או עשקו יחזיר".

ומשמע שהאיסור בגוי אינו שווה לאיסור בישראל, ואין שניהם כלולים באותו לאו כמו שכתב בהלכות גניבה. וכמבואר להדיא בסוגייתנו ובעוד מקומות שיש חילוק בין גזילת גוי לגזילת ישראל. וצריך ביאור כיצד ייתכן שיהיה חילוק בין גזל הגוי שדינו חמור פחות מגזל ישראל ואפשר שאינו אסור אלא משום חילול השם, לגניבת הגוי שהיא לגמרי באותו לאו ואיסור כמו גניבת ישראל, לכאורה אין הבנה כלל שיהיה חילוק בזה.

ולפי מה שנתבאר יש פתח להבין, שוודאי כשנאמר הלאו של לא תגזול מצד עצמו הוא נאמר גם על גוי, שאין שום צד וסברא או לימוד מהכתוב שאיסור גזל מצד עצמו יהיה חלוק בין ישראל לגוי, וכמו כן כשנאמר הלאו של לא תגנוב הוא נאמר גם על גוי.

ואחר כך נאמרו היתרים לגזול מנכרי אע"פ שמצד גזל זהו גזל, רק שהתורה התירה אע"פ שהוא גזל וכמו במלחמה שאע"פ שבאמת לוקח את שאינו שלו מותר כיוון שנלחם בו, ולא שהוציאה אותו מכלל גדר גזל לומר שאין זה לוקח את שאינו שלו, ובהיתרים אלה יש לימודים שונים ויש שיטות חלוקות מתי התירה התורה מעשה לקיחה ממנו אע"פ שהחפץ נשאר שלו ואז באתרוג שגזל מנכרי אינו יכול לצאת כיוון שאינו שלו, או שהתורה כעונש להם הפקירה את ממונם לגבי ישראל או שנתנה כח לישראל לקנות אותו כמו שלל מלחמה, ואז יוכל לצאת באתרוג גזול מגוי ויש בזה כמה דעות וכמה אופנים חלוקים. ובזה יש גם דעות חלוקות בגמרא ובמפרשים אילו לאוין הותרו ואילו לא, ואילו הותרו במקצתם, ויש מקומות שיש כמה לאוין באותו מעשה של לקיחת הממון וחלקם הותרו בגוי וחלקם לא הותרו, וכמבואר בסוגיא בבא מציעא קי"ג ב', והסברות בחילוקים אלה וטעמם ומקורם דקות ועמוקות ולא באתי כאן לעסוק בפרטיהם אלא רק כל סוגיא במקומה לפי רש"י, וכבר האריכו בזה המפרשים הרבה ובקונטרסי שיעורים בבא קמא י"ז הביא ובירר הרבה מהשיטות והסברות בזה, ואפשר שהתורה התירה רק איסור גזל או לפחות אופנים מסויימים באיסור גזל, אבל לא התירה לאו של גניבה והוא נשאר ממילא כולל גם את הגוי, ובזה נפתח פתח להבין יסוד שיטת הרמב"ם וצריך כמובן בירור בפרטי שיטתו בזה מהסוגיות.

.

.

– – –

.

.

בסוגייתנו הקשתה הגמרא "ורבי עקיבא, טעמא דאיכא קידוש השם, הא ליכא קידוש השם באין [על הכנעני בעקיפין]. וגזל כנעני מי שרי [האם מותר], והתניא אמר ר' שמעון דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא מזפירין מנין לגזל כנעני שהוא אסור וכו'".

פשטות לשון הסוגיא הוא שבקושיא בא להוכיח שהאיסור לגזול אינו מטעם חילול השם, אלא מן הסתם הכוונה מדין שאסור לגזול ולא תלוי בחילול השם.

ועל זה תירץ רבא "לא קשיא כאן בגזילו וכאן בהפקעת הלוואתו".

אם בקושיא סברנו שהאיסור הוא מעיקר דין גזל לכאורה גם תירוץ רבא בפשטות צריך להתפרש כך, שהוא לא אמר שיש הבנה חדשה בטעם האיסור אלא רק חילק שהאיסור שבו דיברנו נאמר דווקא על גזילו ולא על הפקעת הלוואתו. ואם כך גם למסקנת רבא טעם האיסור אינו משום חילול השם אלא מדין גזל. וזה צריך עיון כיוון שמדיני ממונות הלוואה היא גם ממוני גבך [אצלך], שיש למלווה קניין שעבוד גוף על הלווה וזה גם לקיחת ממון שאינו שלו.

אמנם בתוספות מבואר שגם אחרי שהובאה הברייתא לא נדחה טעם האיסור משום חילול השם שכתבו: "הכי קאמינא אי דכותי נינהו. נראה לר"י שכן היה דעתו מתחילה כמו שהשיב להכותי ולא כמו שהיה הכותי סובר דאם כן היה סובר דגזל הכותי מותר דאין חילוק בין גניבה לגזילה דבגניבה איכא [יש] חילול השם כשידע לבסוף. וכל הנך שמעתא לא אייתי אלא הנהו דאסרי גזל כנעני, ולא מייתי תנאי דהמקבל (שם) דשרי".

לכאורה כעת נצטרך לדחוק, שבקושיא סברנו שטעם האיסור שנלמד מהדרשא אינו משום חילול השם, ורבא תירץ שהאיסור מהדרשא טעמו הוא משום חילול השם. והרי רבא לא אמר שהוא מפרש טעם חדש באיסור גזילת הגוי שלא כמו שפירשנו בקושיא, ובהכרח צריך לומר שמה שחילק בין גזילה ממש להפקעת הלוואתו בזה כבר נאמר ממילא שבהכרח טעם האיסור אינו משום גזל כמו שסברנו בקושיא אלא מטעם חילול השם, ולכן לא הוצרכה הגמרא לפרש שרבא מפרש בטעם האיסור שלא כמו בקושיא.

אמנם אי אפשר לומר כן שהרי הפקעת הלוואתו מותר לרבא אפילו כשהגוי יודע שישראל מפקיע הלוואתו ואומר לו בפירוש שאינו משיב לו את ההלוואה, ויש בזה גם חילול השם. וכן מוכח מהגמרא שאביי סבר שעבד עברי אין גופו קנוי ויש עליו רק חוב ממון מה ששילם בדמיו הכנעני, והקשה שלפי רבא כיוון שהוא רק חוב יהיה מותר למשכנו בכח ולצאת שזה הפקעת הלוואתו, ואע"פ שהכנעני יודע שהעבד יוצא ממנו ואינו משלם את חובו, והרי גם בזה יש חילול השם, וכי חילול השם תלוי אם עבד עברי גופו קנוי או לא שנאמר שפשוט שאם גופו קנוי יש חילול השם ואם גופו אינו קנוי כבר אין חילול השם, זה הרי אין בו טעם כלל.

ואם כן אם נאמר שבקושיא סברנו שאין האיסור מטעם חילול השם, קשה כיצד נעשה מעצמו פשוט שאחרי תירוץ רבא האיסור הוא משום חילול השם בלי לומר מאומה.

בתוספות בביאור הדרשא עצמה גם כתבו שהטעם הוא משום חילול השם, שכתבו: "יכול יגלום עליו. פירש בקונטרס יכול יניח הכנעני לכפול ולהוסיף על הלואתו לתבוע מה שלא נתן. ותימה לר"י דאמאי אצטריך קרא להכי דאטו יפסיד ויניח את הכנעני להטעות את עצמו, ונראה לר"י דהכי פירושו יכול יגלום עליו שיטעה את הכנעני ויתן לו פחות ממה שנתן לו, תלמוד לומר וחשב עם קונהו, וכן פירש בערוך בערך גלם, אע"ג דטעות כנעני היה מותר אסור להטעותו במקום שהכנעני יודע שגוזל ועושה עצמו כלא ידע".

וביארו בטעם האיסור שהוא משום שגם אם עושה את עצמו כאינו יודע אנו חוששים שהוא יודע וממילא יש חילול השם. ואם טעם האיסור משום איסור גזל הרי גם אם לא נחשוש שהוא יודע ועושה את עצמו, אלא ננקוט שבאמת אינו יודע, גם היה אסור. ולא משמע כלל בכוונתם שכך הוא הפירוש רק אחרי תירוצו של רבא, אבל מקודם בקושיא סברנו שאסור מטעם גזל ואסור גם אם בוודאי אין הכנעני יודע כלל.

לפי מה שכתבתי לעיל אי אפשר שבקושיא בא להוכיח שאסור מטעם איסור גזל, שהרי מהלאו של גזל אנו יודעים שיש איסור גזל גם בכנעני כיוון שיש להם קניין מצד עניין איסור גזל עצמו אין שום סברא להוציאם מכלל לאו של גזל, וכיוון שנאמר לאו על גזל כבר אנו יודעים שאסור לגזול כנעני, אם לא היה כתוב בשום מקום היתר משום שחזקתו שהוא אלם וגזלן ויש לענשו על זה בהפקרת ממונו. ואם כוונת הדרשא מעבד עברי ללמדנו שיש איסור גזל בכנעני די היה לכתוב לאו בגזל ולא לכתוב היתר משום שהוא אלם, ואין צורך בדרשא מעבד עברי ללמדנו שיש לאו של גזל בכנעני.

אלא העניין הוא שאחרי שנאמר איסור גזל שמעניינו לחוד אין לחלק להתיר בכנעני, נאמרו היתרים לגבי כנעני מהכתוב אחיך ורעך וכו' משום שהוא בחזקת אלם וגזלן, וכמבואר בבבא מציעא קי"א ב', וכן לעניין נזיקין שהקב"ה הפקיר ממונם לגבי ישראל משום רשעותם. ואפשר שיש גם מסברא מקום לומר שכיוון שאינו חושש לגזול יש מקום להתיר לגזול ממנו שזה כמו מלחמה, או ללמוד מההיתר שנאמר באבידה ועוד דברים כמבואר בבא מציעא קי"א ב' לשאר ענייני גזל.

אחרי שמיסוד דין הלאו של לא תגזול של דיני ממונות אסור גם בכנעני כי מדיני ממונות אין חילוק, ואחרי שיש צד להתיר משום שחזקתו שהוא אלם, כנגד הצד להתיר עומדים עוד שני טעמים אחרים לאסור. טעם אחד הוא חילול השם.

הטעם השני הוא, שהנה רבא סובר שהפקעת הלוואתו מותר גם באופן גלוי, שאם עבד עברי לא היה גופו קנוי היה יכול לצאת בכח ובגלוי משום שהוא הפקעת הלוואתו. ולא חושש בזה משום חילול השם אע"פ שלכל הפחות אחרי מסקנת רבא מפורש שעדיין חוששים לחילול השם. ובהכרח לומר שכל שעושה בגלוי ובכח הזרוע על דרך מלחמה גלויה לא שייך בזה כלל חילול השם, שחילול השם הוא רק בשעושה דרך רמאות ושקרנות וגניבה בסתר והטעיה בחשבון והברחה וכיו"ב. וזה פשוט מסברא שמה חילול השם שייך שכובשים בכח הזרוע וסבורים שכך ראוי למי שכובשים ממנו משום רשעתו. וכן רש"י בחומש כתב חילול השם לגבי לבוא בעקיפין להטעותו ולא לגבי האיסור למשכנו בכח ולצאת.

אם כשעושה בגלוי אין חילול השם, אם כן למה אסר הכתוב בעבד עברי שימשכנו בגלוי ובכח ויצא, על הצד שגופו קנוי וזהו גזל ממש, שהרי אין בזה חילול השם. ואי אפשר לפרש בדרשא של עבד עברי שטעמה משום איסור לא תגזול וכמו שנתבאר. וצריך לומר שהאיסור למשכנו בכח ולצאת זהו איסור חדש לא מטעם דיני ממונות של לא תגזול ולא מטעם חילול השם, אלא אחרי שהתירה התורה את הלאו של גזל בכנעני כיוון שהוא עצמו גזלן, אם כן יהיה שישראל ינהגו כמו הגויים גם כן באלמות וגזלנות ולא יהיו חלוקים מהם בדרכיהם והנהגתם. שאם מותר לגזלם מסברא של הקם להרגך, ועם עקש תתפתל וכיו"ב, הרי נעשה שישראל לא יהיו כבש והם זאבים, אלא ישראל ינהג בהם גם כן כמו זאב ויהיו זאב בין זאבים ולא כבשה בין שבעים זאבים. ולכן היכן שהוא מעשה אלמות כגון גזל ממש כמו ויגזול את החנית מיד המצרי, אסרה תורה לא מדיני ממונות כמו הלאו של גזל, אלא שהטילה איסור חדש מטעם שלא לנהוג באלמות.

וכן מבואר ממה שאחר כך הביא: "דאמר רב הונא מנין לגזל הכנעני שהוא אסור, שנאמר: (דברים ו, יא) "ואכלת את כל העמים אשר ה' אלהיך נותן לך", בזמן שהן מסורים בידך ולא בזמן שאינם מסורין בידך".

ודרשה זו אינה מדברת בחילול השם וגם לא באיסור גזל, אלא היא מדברת בגזל ממש על דרך חטיפה ומשום האיסור לנהוג באלמות, שבזמן שבני ישראל על אדמתם והקב"ה נותן להם ארצות הגויים ונותן להם מלכות ונצחון, אז מלכותם ומלחמתם היא גילוי כח מלכות שמיים ומלחמותיהם הם הוצאה לפועל של מלכות ה' בעולם ואין בזה כלל משום דרך אלמות וגזלנות לנהוג כהרשעים הזאבים, אלא להיפך הוא תיקון העולם והם מקיימים מצוות הקב"ה להעמיד ולגלות מלכותו בעולם ולאכול את הרשעים וכמו שביציאת מצרים נתן הקב"ה ממונם לנו.

אבל בזמן שאינם עושים רצונו של מקום ואינם רצויים לו ואינו נותן להם מלכות ונצחון מכוחו, אז אם ינהגו בדרך מלחמה וכיבוש וגזלנות, אע"פ שהוא נגד אויביהם שהם גזלנים ואלמים, ומקיימים עם עקש תתפתל וגמול לרשע כרשעתו וכו', מכל מקום אם ינהגו נגדם באלמות כמותם יהיו דומים להם בהנהגתם וזה אסרה תורה.

ומצד גזל שתלוי בסברא למי שייך הממון ויש להשיב ממון לבעליו ולא לגזול ממנו, אין לחלק בין הפקעת הלוואה לגזל ממש, אבל מצד האיסור לנהוג באלמות יש חילוק שהפקעת הלוואה אינה אלמות כמו חטיפת ממון ממש בכח מידו. ובזה יש גם חילוק, שהפקעת הלוואתו מותר רק כשעושה בגלוי ובכח, אבל דרך הערמה והטעייה יש בו חילול השם.

והברייתא של עבד עברי שדורשת גאולה תהיה לו, לא עוסקת כלל בחילול השם, שזה נלמד מהפסוק "וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם" (ויקרא כ"ב ל"ב), והוא יסוד ולומדים ממנו הרבה עניינים וגם עניין זה של לא להתנהג ברמאות באופן שיבין הגוי ויתחלל השם. אלא הדרשה של גאולה תהיה לו היא רק ללמד שאסור לנהוג באלמות.

מהלך הסוגיא שרבי ישמעאל התיר לבא בעקיפין, ואסר לדון אותו דין מרומה אם לא עושה בחכמה כך שהגוי לא יבין, ומטעם חילול השם שנעשה בדרך של דין מרומה ולא בכח בגלוי על דרך מלחמה ואלמות. ורבי עקיבא חלק, כיוון שמשום חילול השם אפילו אם עושה בחכמה שלא יבין הגוי, עדיין יש לחשוש שמא יבין וידע שהדין מרומה ומשום חומרת חילול השם יש לחשוש לזה.

ועל זה הקשתה הגמרא על רבי עקיבא כיוון שהוא עצמו אמר את הברייתא של עבד עברי שקנוי לגוי ודורשים גאולה תהיה לו, שבכל אופן לדון אותו שלא כדין יש בזה מנהג אלמות והתורה אסרה לנהוג עם גוי באלמות מכך שאסרה שעבד עברי יצא בכח בלי לשלם [ורבי ישמעאל אפשר שחולק על דרשה זו ולכן לא היה קשה עליו]. ועל כן גם בלא טעם של חילול השם יש לאסור לדון אותו שלא כדין ולהבריח את המכס מטעם אלמות ודרכי גזלנות. ועל זה תירץ רבא שהאיסור לנהוג באלמות הוא דווקא בגזל ממש לחטוף מידו בכח, אבל כל שאינו כך וכגון לדון אותו בדין מרומה או להבריח מכס או להפקיע הלוואה או להטעות וכיו"ב אין בו משום אלמות, אלא רק משום חילול השם, ולרבי עקיבא משום חילול השם יש לחשוש שמא יבין ואין באים עליו בעקיפין ובחכמה.

ודין חילול השם אינו תלוי כלל בברייתא של עבד עברי ואין בו חילוק בין הקושיא לתירוץ, שהקושיא לא עסקה בזה כלל, והברייתא לא עסקה בזה כלל וחילוקו של רבא בין גזל ממש להפקעת הלוואה לא עסק בזה כלל.
לכן הוכרח רש"י להידחק לפרש שמה שנאמר בברייתא "יכול יגלום עליו" לא מדבר כלל שמטעה את הכנעני בחשבון, אלא מדבר שהישראל רוצה לשלם לו יותר והאיסור משום לא תחנם. שהרי הברייתא אינה שייכת כלל לעניין חילול השם ולא מדברת בו, ולא נצרכת דרשה ללמוד שאסור לחלל את השם.

והתוספות מיאנו בפירושו בזה, וכתבו: "יכול יגלום עליו. פירש בקונטרס יכול יניח הכנעני לכפול ולהוסיף על הלואתו לתבוע מה שלא נתן. ותימה לר"י דאמאי אצטריך קרא להכי [לכך], דאטו [וכי] יפסיד ויניח את הכנעני להטעות את עצמו [את הישראל].

ונראה לר"י דהכי [שכך] פירושו יכול יגלום עליו שיטעה את הכנעני ויתן לו פחות ממה שנתן לו, תלמוד לומר וחשב עם קונהו. וכן פירש בערוך בערך גלם, אע"ג דטעות כנעני היה מותר אסור להטעותו במקום שהכנעני יודע שגוזל ועושה עצמו כלא ידע". ונדחקו מאוד לפרש שהאיסור משום חילול השם, שהרי חילול השם נאמר בפסוק ולא תחללו, והוא דין כללי והברייתא לא עוסקת בזה, שהרי האיסור שלא ימשכנו ויצא ודאי אינו מטעם חילול השם, ואם אסור לגלום היינו שאסור להטעותו בחשבון היה אסור גם אם אין חשש כלל שיידע ואין חשש לחילול השם, שאנו לא דורשים טעמא דקרא [כמבואר בבבא מציעא קט"ו א'] ואם כתוב שאסור אז יש כאן גדר דין שלעולם אסור ואין לנו כח לחלק הלכה למעשה שמקום שאין חילול השם יהיה מותר.

לתוספות אין דרשה זו שלא יגלום עליו משום חילול השם שייכת לקושיא ולתירוצו של רבא, שהרי הגמרא לא שאלה איך יפרש רבא אחרי תירוצו את הדרשא של לא יגלום עליו. אלא רבא עסק כשעושה בגלוי, שאז לא שייך חילול השם, וחילק שגזל ממש אסור משום אלמות והפקעת הלוואה מותרת ומדבר בהפקעת הלוואה בגלוי, וכמו שהקשה אביי מעבד עברי אם אין גופו קנוי שהיא הפקעת הלוואה בגלוי, וחידש רק מדין אלמות שאין בזה איסור. והאיסור משום חילול השם שלא יגלום עליו לתוספות הוא עניין צדדי שבא בנוסף לשקלא וטריא העיקרית.

ומה שרש"י בחומש [ויקרא כ"ה מ"ח] פירש שאסור להטעותו בחשבון משום חילול השם, לא בא מכח הברייתא כאן שדורשת את הפסוק גאולה תהיה לו שאסור להוציא ממנו את העבד בכח, ואחרי שנאמר גאולה תהיה לו הוסיף רש"י עוד ביאור בנוסף על מה שאומר הפסוק, שביאר שבגוי שתחת ידך הכתוב מדבר, ועל זה הוסיף שאעפ"כ אסור להטעותו כי יש דין חילול השם מהפסוק ולא תחללו את שם קדשי, ומקורו מהברייתא שחולקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא בהברחת המכס משום חילול השם, ולא משתמש בפירושו כלל בברייתא לגבי עבד עברי שדורשת גאולה תהיה לו)

.

.

אמר רב אשי, האי בר ישראל דזבין ליה ארעא [שמכר לו קרקע] לעובד כוכבים אמצרא דבר ישראל חבריה [על המצר של בן ישראל חבירו. שדה שיש לה גבול עם שדהו], משמתינן ליה [מנדים אותו].

מאי טעמא, אי נימא [אם נאמר] משום דינא דבר מצרא, והאמר מר זבין [קנה] מעכו"ם וזבין [ומכר] לעכו"ם ליכא [אין] משום דינא דבר מצרא.

[דינא דבר מצרא מבואר בבבא מציעא ק"ח א'-ב', שאם בא לוקח לקנות קרקע מראובן שהיא על גבול שדהו של שמעון, משום שכתוב "ועשית הישר והטוב" אומרים ללוקח שיניח לשמעון לקנות קרקע זו אם רצונו בכך והלוקח ימצא לו קרקע במקום אחר, שיש רווח גדול בעבודת השדה אם שדותיו סמוכות זו לזו. ואם הלוקח קנה בלא ששאל את שמעון מקודם אם רצונו לקנות יכול שמעון לתבוע לסלק את הלוקח.

אם המוכר הוא גוי ויש לו שדה על גבול ראובן, והציע קרקע למכירה ובא שמעון וקנה אותה, מבואר שם עמוד ב' שראובן אינו יכול לסלק את שמעון משום שהוא רוצה לקנות את השדה שעל מיצר שדהו, כיוון שדינא דבר מצרא הוא משום ועשית הישר והטוב, ושמעון אומר לו עשיתי לך טוב במה שסילקתי אריה מגבול השדה שלך. אם ראובן ושמעון שכנים ובא גוי וקנה שדהו של ראובן על גבול שמעון, שמעון לא יכול לסלק את הגוי שקנה משום דינא דבר מצרא כיוון שהגוי אינו מחוייב לקיים ועשית הישר והטוב. וכלפי ראובן המוכר שמעון לא יכול לתבעו מדינא דבר מצרא על שמכר לגוי את השדה שעל המיצר, כמו שכתב רש"י שם: "ואין לנו לומר על דינא דבר מצרא ועשית הישר והטוב אלא ללוקח, שהמוכר אומר לו מה עשיתי לך אם ארצה לא אמכרנה לך ותהא בידי, אבל ללוקח נאמר משוך ידך ויקחנה זה"]

אלא דאמרינן ליה ארבעית לי אריא אמצראי [הרבצת לי אריה על מיצרי].

משמתינן ליה עד דקביל עליה כל אונסא דאתי מחמתיה [מנדים אותו עד שיקבל עליו כל אונס הבא מחמתו. אם היה בזה דינא דבר מצרא היה יכול המצרן לסלק את הנכרי שקנה על מיצר שדהו, אבל כיוון שאין כאן דינא דבר מצרא אינו יכול לסלקו אבל מנדים את המוכר עד שיקבל עליו לשלם כל נזק שיגרום הגוי].


מתני' נטלו מוכסין את חמורו ונתנו לו חמור אחר, נטלו לסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת, הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן. [הרי אלו שלו – דמסתמא נתייאשו הבעלים מיד וקננהו היאך ביאוש ושינוי רשות. רש"י]

המציל מן הנהר או מן הגייס או מן הלסטין אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו. [אם נתייאשו – הבעלים דשמעינן דאייאוש דאמר ווי לחסרון כיס, אבל סתמא לא. וקשיא לסטים דסיפא אלסטים דרישא, ובגמרא פריך ומשני לה חדא בלסטים עכו"ם וחדא בליסטים ישראל דמייאש מסתמא. רש"י]

וכן נחיל של דבורים אם נתייאשו הרי אלו שלו.

אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה.

ומהלך בתוך שדה חבירו להציל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק. אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים. [לא יקוץ את הסוכה [ענף של הגפן] – נתיישבו דבורים על סוכת חבירו וירא ליטלן אחת אחת שלא יברחו לא יקוץ את הסוכה להוליכן כולן ביחד ואפילו על מנת ליתן דמים. רש"י]

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אף קוצץ ונותן את הדמים.


גמ' תנא: "אם נטל מחזיר לבעלים הראשונים". [אם נטל חמור מן המוכסין יחזיר לראשונים. ופליגא ברייתא אמתניתין [וחולקת הברייתא על משנתנו]. רש"י]

קסבר יאוש כדי [יאוש בלבד] לא קני [לא קונה], ומעיקרא באיסורא אתא לידיה [ומתחילה באיסור בא לידו].


ואיכא דאמרי [ויש שאומרים. גרסא אחרת בברייתא]: "אם בא להחזיר יחזיר לבעלים ראשונים".

מאי טעמא, יאוש כדי קני [יאוש בלבד קונה], מיהו [על כל פנים] אי [אם] אמר אי אפשי [אין רצוני] בממון שאינו שלי מחזיר לבעלים הראשונים. [יאוש כדי – שנתייאשו הבעלים ביד מוכס, לא קנה המוכס ביאוש לבדו בלא נתינת דמים או שינוי מעשה, וכי אתא [וכשבא] ליד שני באיסור אתא לידיה [בא לידו]. אם בא להחזיר – שחסיד הוא, יחזיר לבעלים הראשונים ולא למוכס. רש"י]

.

.

(כתב הרשב"א:
"והא דקאמר מאי טעמא יאוש כדי קני, לאו יאוש כדי ממש, אלא לומר אף על פי שלא היה ביד הגזלן וקודם שיבא ליד זה אלא יאוש כדי, קני לגמרי ביד זה, משום דהוי ליה יאוש בידא דמוכס ושינוי רשות בידא דהאי, ואין צריך שתהא יד לוקח באמצע". וכן הוא פירוש רש"י על המשנה שהקניין אינו ביאוש לחוד אלא עם שינוי רשות שכתב: "דמסתמא נתייאשו הבעלים מיד וקננהו היאך ביאוש ושינוי רשות"

והלשון הראשון סובר שאע"פ שהיה שינוי רשות בידו של מי שקיבל את החמור מהמוכס לא קנה. ומהרשב"א משמע שטעמו משום שאין יד לוקח באמצע.

ונראה כוונתו לפי מה שכתב השולחן ערוך חושן משפט סימן שס"א סעיף ה': "לא הוי שינוי אלא אם כן מכרו או נתנו לאחר. (יש אומרים (נימוקי יוסף פרק חזקת הבתים) דאם מכרו באחריות או נתנו בטעות או בעל כרחו, לא מקרי שינוי רשות) (תשובת רשב"א סימן תתקס"ח), אבל אם בא אחר ונטלו מבית הגזלן שלא מרצונו, כאילו נטלו מבית הבעלים, אם ירצה הנגזל גובה מהראשון או מהשני [ומה שבביאור הגר"א שם סעיף קטן ו' דקדק שתוספות חולקים על זה, בחזון איש חושן משפט סימן ט"ז סעיף קטן ה' דיבור המתחיל "קי"א ב'" דחה דבריו וכתב שנראה שאין מי שחולק בזה]".

ועיין לעיל קי"א ב' מה שביארתי שזהו משום ששינוי רשות צריך שיהיה נחשב בעיני בני אדם שכעת נקרא שמו שעבר לרשות חדשה, וצריך מעשה שיגרום להחשבה זו, וזהו כשמקנה הגזלן למי שלוקח ממנו. וכאן לא היה מעשה הקנאה כזה מצד הגזלן. ולכן ללשון הראשון סברה הברייתא שכיוון שאין כאן שינוי רשות זהו כאילו נשאר החמור ביד הגזלן ואינו קונה ביאוש לחוד כיוון שבאיסור בא לידו. וללשון השני סברה הברייתא כמו המשנה שמה שנתן המוכס נחשב כמו הקנאה.

וקרוב לזה כתב המאירי:

"כבר בארנו במשנה שאם נטלו מוכסים את חמורו ונתנו לו חמור אחר הרי זה שלו שהרי יש כאן יאוש ושנוי רשות. ואף על פי שבלשון ראשון הבא בגמרא על זה אמרו יאוש כדי לא קני, אפשר מתוך ששנוי רשות זה בטעות הוא אינו נקרא שנוי רשות. ומכל מקום לפי הלשון האחר שהלכה כמותו הרי זה שנוי רשות ומותר. ומה שאמרו יאוש כדי קני פירושו אף בשנוי רשות כזה. ואפילו לצאת ידי שמים אין צריך להחזיר. ומכל מקום אם הוא חסיד ומחמיר על עצמו ואומר אי אפשי בממון שאינו שלי יהא נוטלם מידם מכל מקום ויהא מחזירן לבעלים הראשונים")

.

.

"הרי אלו שלו מפני שהבעלים שהבעלים מתייאשין מהן".


אמר רב אשי לא שנו אלא לסטים עובד כוכבים אבל ליסטים ישראל לא, סבר למחר נקיטנא ליה בדינא [אקח אותו בדין].

מתקיף [מקשה] לה רב יוסף, אדרבה איפכא מסתברא, עכו"ם דדייני בגיתי [בגאוה ובזרוע. רש"י] לא מייאש, ישראל כיון דאמרי מימר [שאומרים אמירות בלבד] מייאש. [אמרי מימר – צא ותן לו, ואין חובטין במקלות. לשון אחר דאמרי לנגזל מי יימר [יאמר] כדקאמרת [כמו שאמרת] הבא עדים שגנבו ממך. רש"י. את הליסטים העכו"ם הוא תובע בבית של של נכרים והם יכפו אותו במקלות או יאמינו לתובע על פי אמדן אע"פ שאין עדים ולכן אינו מתייאש. וליסטים ישראל הוא מחוייב לתבעו בבית דין ישראל והם לא יכפוהו או לא יאמינו בלא עדים ולכן מתייאש.

גיטין פ"ח ב': "תניא היה רבי טרפון אומר כל מקום שאתה מוצא אגוריאות [אסיפות] של עובדי כוכבים אע"פ שדיניהם כדיני ישראל אי [אין] אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים"]

אלא אי איתמר אסיפא איתמר [אלא אם נאמר, המימרא של רב אשי, על הסוף נאמר], המציל מן העכו"ם ומן הלסטים אם נתייאשו הבעלים [בפירוש] אין [הן], סתמא [אם לא אמרו מאומה] לא [לא דנים שהתייאשו]. לא שנו אלא עכו"ם משום דדייני בגיתי [בגאווה ובזרוע], אבל לסטים ישראל כיון דאמרי מימר, מייאש. [המציל מלסטים עכו"ם מן הסתם הבעלים לא התייאשו כשגזלו אותם הליסטים כי בבית דין של נכרים קל יותר להוציא ממון וסבר הבעלים שיוציא מהם, ולכן מותר לו לקחת רק אם שמע שהתייאשו הבעלים. ואם הם ליסטים ישראל שצריך לתבעם בבית דין ישראל מן הסתם התייאשו הבעלים כי קשה יותר להוציא ממון, ולכן כל שלא שמענו בפירוש שהבעלים לא התייאשו מן הסתם אומדים שהבעלים התייאשו]

תנן התם: [משנה מסכת כלים כ"ו ח']: "עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן. [בעל הבית אינו עשוי למוכרן ועושה מהן מטות ודולבקאות וקטבלאות, ומשחשב עליהן לדבר שראוי לו בלא חסרון מלאכה מקבלין טומאה מיד. רש"י לעיל ס"ו ב'. רש"י כאן: מחשבתו מטמאתן – חישב עליהם בדבר שאין בו חסרון מלאכה כגון לעוצבא ולמטה ירדו לטומאה מיד.
המשנה עוסקת בטומאת מדרס, שישיבת הטמא על דבר שמוכן לישיבה או שכיבה באופן קבוע מטמאת אותו. במשנה שלעיל מינה נאמר: "כל מקום שאין חסרון מלאכה, מחשבה מטמאתן. וכל מקום שיש חסרון מלאכה, אין מחשבה מטמאתן". כלומר דבר שלא חסר בו מעשה להשלים תיקונו, מייד כשחשב עליו בעליו שישמש להיות לישיבה או שכיבה בקביעות נעשה מקבל טומאת מדרס. אבל דבר שצריך עוד לעשות בו מלאכה, אין די במחשבה כדי לתת בו דין של דבר המוכן בקביעות לישיבה או שכיבה שראוי לקבל טומאת מדרס]

ושל עבדן [בעל מלאכת עורות] אין מחשבה מטמאתן. [ושל עבדן העשוי למכור אין מחשבתו מטמאתו, דעביד דממליך ומזבין [שלפעמים נמלך ומוכר. כלומר אחרי שחשב עליו לישב עליו כמו שהוא נמלך ומוכר אותו] והלוקח יעשה מהם מנעלים, ועדיין לא נגמרה מלאכתן לכך. רש"י לעיל ס"ו ב'.

רש"י כאן: ושל עבדן – שאומנותו בכך, סתמיה למכירה, הלכך אין מחשבתו מחשבה שאם יבאו בני אדם לקנותו ימכרנו להן ונמצא שסופן למנעלין ועדיין לא נגמרה מלאכתן לכך]

של גזלן אין מחשבה מטמאתן. [של גזלן אין מחשבה מטמאתן ואע"פ שחישב עליהן לדבר שאין בו חסרון מלאכה כגון לכיסוי חבילות סוסים ופרדים כמו שעושין מעורות דובין, מאי טעמא דסתם גזילות ליכא [אין] יאוש דכיון דידע מאן שקליה אזיל ותבע ליה לדינא [שכיוון שידע, הבעלים, מי לקחו הולך ותובע אותו לדין]. רש"י לעיל ס"ו ב'.

רש"י כאן: של גזלן אין מחשבתו מטמאתן דלאו דידיה הוא [שאינם שלו]. דכיון דידע מאן שקליה מיניה [שכיוון שידע הבעלים מי לקח ממנו] לא מייאש]

ושל גנב מחשבה מטמאתן. [של גנב מחשבתו מטמאתם דקננהו ביאוש, דקסבר סתם גניבה יאוש בעלים היא דלא ידע למאן לתבעו. רש"י לעיל ס"ו ב'. שהרי הטעם שהוא גנב ולא גזלן משום שגנב בסתר, והבעלים אינו יודע מי גנב ממנו לתבוע ממנו ומתייאש.

רש"י כאן: ושל גנב מחשבתו מטמאתן – דאייאוש מרייהו [בעליהם] דלא ידעי למאן יתבעו]

רבי שמעון אומר חילוף הדברים, של גזלן מחשבה מטמאתן, ושל גנב אין מחשבה מטמאתן. [חילוף הדברים – סתם גזילה איכא [יש] יאוש דכיון דלעיניה גזלה מיניה איניש אלמא הוא [שכיון שלעיניו גזלו ממנו איש אלים הוא. ומתייאש מלהוציא ממנו את הגזילה שמן הסתם לא יציית לדין], אבל סתם גניבה ליכא [אין] יאוש דסבר משכחנא ליה לגנב [אמצא את הגנב. וכיוון שאינו מעז לגזול בגלוי מן הסתם יציית לדין]. רש"י לעיל ס"ו ב'.

רש"י כאן: גזלן כיון דשקליה מיניה בהדיא [בגלוי] ולא מצי קאי באפיה [ולא יכול לעמו בפניו] מייאש. גנב סבר בחישנא ליה ומשכחינא ליה [אחפש אותו ואמצא אותו]]

לפי שלא נתייאשו הבעלים".


אמר עולא מחלוקת בסתם אבל בידוע דברי הכל יאוש קני. [בסתם – דלא שמעינן דמייאש דבהא פליגי [חולקים] דמר סבר סתם גניבה יאוש בעלים הוא ולא סתם גזילה, ומר סבר חילוף הדברים כדפרישית. אבל בידוע, דשמעינן דמייאש, דברי הכל יאוש כדי קני [יאוש בלבד קונה] ואפילו גנב לרבי שמעון וגזלן לרבנן. רש"י]

.

.

(עיין לעיל שמקשה ממשנה זו על מי שסובר שיאוש בלבד אינו קונה, שהרי לחכמים בגנב ולרבי שמעון בגזלן קונה ומועילה מחשבתו לטמאן, ומוכח שיאוש קונה. ומיישב שם שיש כאן גם שינוי השם בנוסף ליאוש, שמשעה שחישב עליהן לישיבה כבר אינם נקראים משכא, דהיינו עורות, אלא נקראים אברזין ובלשון הגמרא עיצבא, שהוא כמו מחצלת מעור המיועדת לישיבה. ומשום שבנוסך ליאו שיש שינוי השם קונה, ויאוש בלבד לא קונה.

לפי זה מה שנאמר כאן בדברי עולא "אבל בידוע דברי הכל יאוש קני", אין זה מוכרח מהמשנה שהיה יכול לומר גם אבל בידוע יאוש ושינוי השם קני. אלא עולא אמר כך מפני שכך הוא סובר שיאוש לחוד קונה.

אמנם לעיל ס"ז א' נאמר בגמרא: "אמר עולא מניין ליאוש שאינו קונה, שנאמר: (מלאכי א, יג) "וַהֲבֵאתֶם גָּזוּל וְאֶת הַפִּסֵּחַ וְאֶת הַחוֹלֶה", גזול דומיא דפִּסֵּחַ, מה פסח דלית ליה תקנתא כלל, אף גזול דלית ליה תקנתא לא שנא לפני יאוש ולא שנא אחר יאוש".

ולעיל ס"ז בתוספות תירץ רבינו תם סתירה זו בדעת עולא: "דבכל מקום יאוש קונה, רק לענין קרבן משום דהוי מצוה הבאה בעבירה". ונראה הביאור בזה לפי מה שנתבאר לעיל קי"א ב', שיאוש בתוך בית הבעלים לא מוציא את החפץ מבעלותו אלא רק אם החפץ מחוץ לרשות הבעלים היאוש מועיל להוציאו מבעלותו. מה נקרא מחוץ לרשות בעלים תלוי ביחס בני אליו אליו, האם יש לו שם של מחוץ לרשות בעלים וכך בני אדם מחשיבים אותו. וכמו שביארתי שם ששינוי רשות תלוי בשם והחשבה האם נשתנה הרשות, ולא כל יציאה לרשות אחרת מחשיב לשינוי רשות, ואם חטף אדם מהגזלן אין זה שינוי רשות אלא רק אם הגזלן הקנה לו.

מי שסובר שגזלן לא קונה ביאוש זה משום שבא לידו באיסור שחטף וחייב להחזיר וזה לא נחשב בעיני בני אדם שנקרא ונחשב שנשתנה הרשות, שאינם מקבלים שינוי רשות כזה ורואים בו כמו עראי עד שיחזיר, ונחשב בעיניהם שהוא ברשות הנגזל כיוון שממאנים במעשי הגזלן ולא מכירים בהם. ומי שסובר יאוש בלבד קונה סובר שברשות גזלן יש לו שם וחשיבות שנשתנה הרשות ולא אכפת לבני אדם שעשה באיסור ואלמות ואפילו כך נחשב שכעת הוא ברשות חדשה. ומכח זה קונה.

ועולא סובר שיאוש בלבד קונה, אבל אם בא לעשות מצווה עם החפץ שגזל, בעיני הקב"ה הוא וודאי אינו מכיר בשינוי הרשות שעשה הגזלן וממאן בו ורואה שעליו להחזיר ולא נחשב בעיניו שנשתנה הרשות. ולכן כשאנו דנים לגבי רשות הקדש יהיה הדין שהחפץ אינו של הגזלן וכמו שהוא לדעת מי שסובר שיאוש לחוד אינו קונה.

בתוספות שם מובאת דעת ר"י שחולק על רבינו תם ורש"י כאן וסובר שלעולא בכל מקום יאוש לחוד לא קונה. ולשיטה זו ביאר כאן הרשב"א: ""אמר עולא מחלוקת בסתם אבל בידוע דברי הכל יאוש קני". הכי גרסינן, ולא גרסינן "יאוש כדי קני", דהכא יאוש ושנוי השם איכא [יש], וכדאמרינן בפרק מרובה (לעיל ס"ו ב') דעצבא שנינו דאיכא שינוי השם דמיקרא משכא [עור] והשתא [ועכשיו] אברזין. אלא משום דפלוגתא דעולא ורבה אם מתייאשין הבעלים יאוש גמור אם לא, דרבה סבר דיאוש כזה אינו יאוש גמור ואע"פ ששמענוהו שאמר ווי ליה לחסרון כיס, משום הכי [כך] לא חשש עולא להזכיר אלא היאוש בלבד שהוא העיקר במחלוקתם")

.

.

רבה אמר בידוע נמי [גם] מחלוקת. [דאי נמי [שאם גם] דשמעינן דמייאש אמרי רבנן בגזלן דלא הוי יאוש דכל שעתא דעתיה למנקטיה בדינא, וכן גנב לרבי שמעון. רש"י]

אמר ליה אביי לרבה לא תיפלוג עליה דעולא, דתנן במתניתין כוותיה [כמותו] "לפי שלא נתייאשו הבעלים", טעמא דלא נתייאשו הבעלים אבל נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו.

אמר ליה אנן "לפי שאין יאוש לבעלים" מתנינן לה. [רש"י: שאין יאוש לבעלים – אין יאושן יאוש.

תוספות: אין מגיה המשנה אלא כך מפרש שלא נתייאשו הבעלים בלבם אפילו אומרים שנתייאשו]

תנן: "נטלו מוכסין חמורו כו' [ונתנו לו חמור אחר, נטלו לסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת, הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן]", מני [מאן היא. מי היא], אי [אם] רבנן קשיא גזלן, אי רבי שמעון קשיא גנב? [מוכס גזלן, לסטים גנב. רש"י. ליסטים הוא שם כללי לגזלן וגנב, אבל כאן מוכס הוא גזלן, שוודאי נוטל בגלוי ולא בא בסתר, ואם כן ליסטים פירושו גנב שבא בסתר והשמיענו בגזלן ובגנב. לחכמים בגזלן מן הסתם אין יאוש בעלים וקשה למה נאמר "מפני שהבעלים מתייאשים מהן", ולרבי שמעון קשה גנב]

בשלמא לעולא דאמר בידוע [בידוע שמתייאש כיוון שאמר בפירוש וי לחסרון כיס] קני, הכא נמי [כאן גם] בידוע, ודברי הכל. אלא לרבה דאמר בידוע נמי [גם] מחלוקת, הא מני [מי היא], לא רבנן ולא רבי שמעון?

בלסטים מזויין ורבי שמעון היא. [ומשני [ומתרץ] בלסטים מזויין דגזלן הוא. רש"י]

אי הכי [אם כך] היינו גזלן? [והא תנא ליה מוכס. רש"י]

תרי גווני [שני אופנים] גזלן.


תא [בוא] שמע: "הגנב והגזלן והאנס [אנס – דקתני גבי גזלן הוי חמסן דיהיב זוזי [שנותן זוזים]. רש"י. אנס הוא שם כללי, אבל כשנשנה ביחד עם גזלן מתפרש כמי שנוטל חפץ ומשלם דמיו בעל כרחם של הבעלים, וזהו חמס. עיין לעיל נ"ז א' שיש מחלוקת אם עובר בגזל או בלא תחמוד] הקדשן הקדש, ותרומתן תרומה, ומעשרותן מעשר". [ואם לא היה יאוש בעלים אינו יכול לעשותו הקדש או תרומה או מעשר]

מני [מי היא], אי [אם] רבנן קשיא גזלן [שאין בו יאוש בעלים], אי רבי שמעון קשיא גנב?

בשלמא לעולא דאמר בידוע קני, הכא נמי בידוע ודברי הכל היא. אלא לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת הא מני לא רבנן ולא רבי שמעון?

הכא נמי בלסטים מזויין ורבי שמעון היא.

אי הכי היינו גזלן?

תרי גווני גזלן.

ואי בעית אימא [ואם רצונך אמור] הא מתניתא רבי היא, דתניא: "רבי אמר גנב כגזלן", וקיימא לן כגזלן לרבי שמעון. [וקיימא לן – לקמן דהא גנב כגזלן דקאמר רבי כגזלן דרבי שמעון קאמר דקני, ולא כגזלן דרבנן דלא קני. רש"י]

בבא קמא – דף קי"ב עמוד א'

01/04/2011

רב אדא בר אהבה מתני להא דרמי בר חמא אהא [על זו]: "הניח להן אביהן מעות של רבית [אביהם הלווה בריבית וגבה את הריבית וחייב להשיבה למי ששילם לו אותה] אע"פ שיודעין שהן של רבית אין חייבין להחזיר". [בבא מציעא ס"א ב': "אמר רבי אלעזר רבית קצוצה [ריבית דאורייתא שבשעת ההלוואה קצץ עמו לשלם ריבית] יוצאה בדיינין אבק רבית אינה יוצאה בדיינין. רבי יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה נמי אינה יוצאה בדיינין". והלכה כרבי אלעזר [שולחן ערוך יורה דעה קס"א ה']. ושם ס"ב א' מביא ברייתא זו ומקשה ממנה על רבי יוחנן: מיתיבי: "הניח להם אביהם מעות של רבית אע"פ שיודעים שהן של רבית אינן חייבין להחזירן", הא אביהן חייב להחזיר? בדין הוא דאבוהון נמי [גם] לא מיחייב להחזיר, ואיידי דקא בעי למתני סיפא [ואגב שרוצה לשנות בסוף]: "הניח להן אביהם פרה וטלית וכל דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם", תני נמי רישא בדידהו [שנה גם ברישא בהם]]
אמר רמי בר חמא זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי. [לכן אינם חייבים כיוון שקונים ביאוש ושינוי רשות]
רבא אמר לעולם אימא לך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, ושאני הכא [כאן] דאמר קרא: (ויקרא כה, לו) [אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ] "אל תקח מאתו נשך ותרבית [כו' וחי אחיך עמך]" – אהדר ליה כי היכי דנחי בהדך [החזר לו כך שיחיה עמך], לדידיה [לו. לאב שגבה את הריבית] קא מזהר ליה רחמנא [מזהיר אותו הקב"ה], לבריה [לבנו] לא מזהר ליה רחמנא.
מאן דמתני לה אברייתא
[על הברייתא לגבי ריבית] כל שכן אמתניתין. מאן דמתני לה אמתניתין אבל אברייתא רמי בר חמא כרבא מתני לה. [רמי בר חמא יפרש בברייתא כרבא ולא מביא ממנה ראיה לשיטתו שרשות יורש כרשות לוקח דמי.
רש"י: מאן דמתני לה – להא דרמי בר חמא אברייתא כל שכן אמתניתין, דליכא טעמא אחרינא למפטריה אלא האי [שאין טעם אחר לפטרו אלא זה. לפטור את היורש], כל כמה דלא מחסרת לה למתניתין [להגיה בה כדי שתתפרש כברייתא דרבי אושעיא כדלעיל קי"א ב'] משמע דגזילה קיימת. מאן דמתני לה אמתניתין אבל אברייתא רמי בר חמא משום טעמא דקרא מתני לה כרבא]
.
.
(לפי רבא ריבית קצוצה גם למי שסובר שיוצאת בדיינים, אין דינה כגזל וגם לא כחוב ממון, כיוון שהלווה נתן אותה למלווה ברצון. אלא יש מצוות עשה להחזיר את הריבית מהכתוב וחי אחיך עמך, והיא רק מצוות עשה ולא מדיני ממונות, ורק האב נצטווה ולא בניו.
יורה דעה קס"א ה': "רבית דאורייתא שהוא בדרך הלואה בדבר קצוב [דהיינו ריבית קצוצה], יוצאה בדיינים. שהיו כופין ומכין אותו עד שתצא נפשו. אבל אין בית דין יורדין לנכסיו".
ובביאור הגר"א שם כתב: "אבל אין בית דין יורדין לנכסיו – דמה שיוצאה הוא משום "וחי אחיך" וכופין על מצות עשה עד שתצא נפשו, כמו שנאמר בפרק הכותב (כתובות פ"ו), אבל לא נתחייב לו כלום שישתעבדו הנכסים. וראיה שבמת היתומים פטורין, ובגזילה חייבין אם הגזילה קיימת או הניח אחריות נכסים. רשב"א וריב"ש ושאר פוסקים)"
ולמי ששונה את דברי רמי בר חמא על המשנה גם רמי בר חמא מפרש כך בריבית.

למי ששונה דברי רמי בר חמא על הברייתא קשה, שמה שהוכיח שרשות יורש כרשות לוקח דמי זהו רק אם נאמר שיש למעות הריבית דין של גזילה בעין. וכמבואר לעיל קי"א ב', שאם לא היו קונים את גוף הגזילה בעין ביאוש ושינוי רשות היו צריכים להחזיר את הגזילה גופה כיוון שהיא בעין. אבל אם דין המעות כגזילה שאינה בעין אלא נאכלה ויש רק חוב ממון המוטל על כתפי האב, אם כן גם אם רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי היורשים פטורים מחוב ממון של אביהם, ששעבוד הגוף של האב אינו עובר ליורשים ואינם חייבים לשלם חובותיו, כל זמן שלא הניח האב קרקע שנשתעבדה לחוב מחייו, שאז גובה ממנה מחמת קניין השעבוד ואין זה נוגע לדין של רמי בר חמא.
בריבית הלווה נתן את מעות הריבית למלווה מדעתו ורצונו והיא הקנאה מועילה מצד דיני ממונות, אע"פ שעובר איסור ריבית, ואין זה כמו גזל שהגזלן לא זכה בגוף הגזילה כיוון שלא היתה הסכמת בעלים למשיכתו בחפץ, ואז צריך שיהיה קניין ביאוש ושינוי רשות, אלא בריבית יש הסכמת בעלים למשיכת המעות והיא קונה אותן למלווה. וגם למי שסובר שריבית קצוצה יוצאה בדיינים לא נאמר בזה שהמלווה לא זוכה בקניינו בגוף מעות הריבית, אלא לכל היותר אין זה אלא חוב שהטילה התורה על המלווה לשלם בחזרה את הריבית ללווה, ואם כן זהו רק חוב כמו שנאכלה הגזילה והאב חייב לשלם דמיה, ולכן היורשים פטורים ואין הוכחה שרשות יורש כרשות לוקח דמי, שהוכחה זו שייכת רק כשהגזילה קיימת ואז הטעם שאין היורשין מחזירים היא משום קניין יאוש ושינוי רשות ומוכח שלגבי שינוי רשות דינם כלוקח.
ולפי מה שהבאתי מהשולחן ערוך וביאור הגר"א אפילו חוב ממון אין זה אלא רק מצווה בעלמא להחזיר את הריבית.
וכן הקשו התוספות:
"אע"פ שהן יודעין שהם של רבית כו'. ואם תאמר והיכי [ואיך] מדקדק מינה [רמי בר חמא] דכרשות לוקח דמי? דאפילו לאו כרשות לוקח דמי אתי שפיר דפטורין, כיון דמדעת נתן לו [הלווה למלווה את מעות הריבית] ליתנהו גביה [אינם אצלו] בתורת גזילה אלא בתורת הלואה [שיש עליו לכל היותר חוב לשלם מכח הכתוב וחי אחיך], ולכך אין חייבין להחזיר דמלוה על פה אינו גובה מן היורשין?
ויש לומר דאע"ג דמדעת נתנם לו איתנייהו גביה [ישנם אצלו] בתורת גזילה, דהוי כנתינה בטעות, דלא נתן לשם מתנה אלא בתורת רבית, ומיקרי [ונקרא] גזילה בעיניה כיון שהמעות בעין, והיו חייבין להחזיר אי לאו דכרשות לוקח דמי והוי שנוי רשות".
צריך ביאור מהו שכתבו התוספות שהוא כמו נתינה בטעות [ולכן אין כאן הקנאה כלל מדיני ממונות, ואם המעות קיימות בעין דינם כמו גזילה בעין], שאכן הלווה לא נתן בתורת מתנה אלא בתורת ריבית, אבל הוא ידע שהוא נותן ריבית ורצה בכך כדי שיסכים המלווה להלוות לו, ולמה זה נחשב כנתינה בטעות.
ונראה בכוונתם שהלווה הסכים מרצונו לשלם ריבית כיוון שסבר שהסכמת המלווה להלוות לו היא דבר השווה ממון והוא שילם בעד זה, וכמו מי שמשלם בעד חפץ שרוצה לקנות. וזו כוונתם שלא נתן לשם מתנה, אלא נתן כתמורה לדבר שמקבל, והיינו הסכמת המלווה להלוות. אמנם התורה ציוותה על המלווה שיסכים להלוות בחינם, שלא רק שהתורה אסרה ריבית אלא כשיש לו ממון שאינו נצרך לו עכשיו ויש לווה שמבקש ללוות הוא מחוייב במצוות עשה להלוות בלא ריבית [וכמו שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות מלווה "מצות עשה להלוות לעניי ישראל שנאמר אם כסף תלוה את עמי את העני עמך, יכול רשות תלמוד לומר העבט תעביטנו וגו' ומצוה זו גדולה מן הצדקה אל העני השואל שזה כבר נצרך לשאול וזה עדיין לא הגיע למדה זו, והתורה הקפידה על מי שימנע מלהלוות לעני שנאמר ורעה עינך באחיך האביון וגו'". ומקורו מהמכילתא והוא דין מוסכם], ואם היה הלווה יודע שהתורה חייבה את המלווה להלוות לו בחינם אם כן לא היה מסכים לשלם ריבית כתמורה בעד הסכמת המלווה, שזה כמו מי שמשלם בעד חפץ יותר ממה שהוא שווה והוא מקח טעות, ואין כאן הקנאה על המעות והם כמו גזילה בעין.
התוספות כתבו כן רק לבאר את הצד שרמי בר חמא מוכיח מהברייתא לגבי ריבית שרשות יורש כרשות לוקח דמי, אבל לשיטת רבא שסובר לאו כרשות לוקח דמי והלכה כמותו מבואר בגמרא שהשבת הריבית אינה אלא מצווה ולכן היורשים פטורים כי לא נצטוו, ומכיווון שההשבה אינה אלא מצווה ולא מדיני ממונות בהכרח המלווה זוכה מדיני ממונות במעות הריבית ואינה נתינה בטעות. שסוף סוף המלווה דרש ריבית כדי להסכים להלוות ולא רצה לקיים את המצווה להלוות בלא ריבית, והלווה הסכים לתת לו ריבית ברצון כדי שיסכים להלוות לו שהרי אינו יכול לכוף אותו לקיים את המצווה, וזו הקנאה גמורה ולא נתינה בטעות והמלווה זוכה במעות מדיני ממונות ורק יש עליו מצוות עשה להחזיר. וכן הוא לצד בגמרא שרמי בר חמא אמר את דבריו על המשנה ולא על הברייתא. והארכתי כי כמדומני שלפני זמן רב ראיתי בספר שהוכיח באופן כללי מדברי התוספות שהמלווה לא זוכה בריבית מדיני ממונות משום נתינה בטעות, וכאמור דבריהם אינם להלכה אלא רק לגרסה אחת בדברי רמי בר חמא. ושוב מצאתי בזה בנתיבות המשפט סימן ר"ח סעיף קטן א' שהביא דעת המחנה אפרים שפירש שרבא מודה למה שהסבירו התוספות בדעת רמי בר חמא, וסובר רבא שאע"פ שהריבית כגזל ביד המלווה ולא זכה במעות מכל מקום גזירת הכתוב לפטור את בניו, והנתיבות שם חולק עליו)

.
.

תנו רבנן: "הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם. הניח לפניהם, גדולים חייבין לשלם [ורמי בר חמא מוקי לה לפני יאוש. רש"י. שאם לא כן קונים ביאוש ושינוי רשות, ולרבא רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ואינו שינוי רשות ואם הגזילה קיימת חייבים גם לאחר יאוש], קטנים פטורין מלשלם [קטנים פטורים – דלאו בני דינא נינהו [הם]. ואע"פ דגזילה קיימת מיהו [על כל פנים] מחסרא גוביינא, וסומכוס הוא דפטר קטנים לקמן. רש"י.
רשב"א: קטנים פטורים כסומכוס דאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין, וקטן כמאן דליתיה [כמי שאינו] דמי, מפני שאינו בן דעת]. ואם אמרו גדולים אין אנו יודעין חשבונות שחשב אבינו עמך פטורין". [ושמא אבינו חישב לך דמים. רש"י]
משום דאמרי [שאומרים] אין אנו יודעין פטורים? [הואיל ויודעים שבגזילה באה לידו, דברי ושמא הוא וברי עדיף. רש"י. הנגזל טוען ברי, דהיינו טענת ודאי, שאביהם חייב לו, והם טוענים רק מספק שמא אינו חייב לו]
אמר רבא הכי [כך] קאמר, גדולים שאמרו יודעים אנו חשבונות שחשב אבינו עמך ולא פש לך גביה ולא מידי [ולא נותר לך אצלו ולא מאומה] פטורין.
.
.
(המוציא מחבירו עליו הראיה, וכדי להוציא צריך עדים ואם רק טוען ברי ואינו מביא עדים אין זו ראיה ואינו יכול להוציא.
לקמן קי"ח א' נאמר: "מנה לי בידך, והלה אומר איני יודע. רב הונא ורב יהודה אמרי חייב. ורב נחמן ור' יוחנן אמרי פטור". רב הונא ורב יהודה אמרי חייב – ברי ושמא ברי עדיף. רב נחמן ור' יוחנן אמרי פטור – אוקי ממונא בחזקת מריה [העמד ממון בחזקת בעליו]". וביארו התוספות לעיל מ"ו א' שזה דווקא בברי טוב שיודע שיכחישנו אם הוא משקר, ושמא גרוע שהיה לו לידע, ואז טענת הברי נחשבת כמו ראייה. וכאן הברי אינו טוב והשמא אינו גרוע, ולכל הדעות אינו ראיה.
הטעם שפשוט לגמרא כאן שהיורשים אינם נפטרים בטענת שמא הוא משום שהנגזל נחשב מוחזק בממון כיוון שמדובר בגזילה קיימת ואנו יודעים שהאב גזל ממנו חפץ זה ולא היה בו קניין גזילה והוא של נגזל, והיורשים הם שבאים להוציא מחזקתו בטענה שאביהם חישב עמו גזילה זו בדמים כנגד עסקי ממון אחרים שהיו ביניהם. לפי זה קשה שאפילו אם היורשים יטענו ברי שהם יודעים בוודאי שהנגזל מחל על השבת גזילה זו כנגד עסקי חובות אחרים שהיו לו לאביהם, עדיין הם מוציאים מחזקת הנגזל ואי אפשר להוציא ממון מהמוחזק בו בטענה בלבד והיורשים צריכים ראיה לדבריהם וכל שלא יביאו ראיה יתחייבו לשלם אע"פ שהם טוענים ברי.
ובתוספות כתבו ליישב:
"ולא פש לך גביה ולא מידי פטורין. מגו [מתוך] שהיו יכולין לומר החזרנו לך. אי נמי [אם גם] כגון שאין עדי גזילה אלא הודאת הבנים בלבד".
תירוצם השני של התוספות מובן היטב, שאם הגזילה ידועה רק על פי הודאת הבנים, מתוך שהיו יכולים לא להודות לא אבדו כוחם להיות נאמנים לטעון שאביהם חשב את הגזילה כנגד חובות אחרים.
תירוצם הראשון שהיו יכולים לטעון החזרנו לך את החפץ, כדי שיהיה הביאור פשוט נניח שמדבר שיש רק עדים שהאב גזל חפץ זה, וכעת אין עדים שהחפץ נמצא בידם, שהרי אם החפץ נמצא בידם כיצד יטענו החזרנו לך. והנגזל טוען שלא קיבל את החפץ בחזרה ומן הסתם הוא נשאר ברשות יורשים.
ובזה יש מחלוקת ראשונים, הובאה בשולחן ערוך חושן משפט סימן שס"א סעיף ח', האם הגוזל את חבירו בעדים צריך לפרעו בעדים או לא. דהיינו שיש עדים שגזל, ואין עדים שהחפץ ביד הנגזל, והגזלן טוען שהחזיר והנגזל טוען שלא החזיר. אם הדין שצריך להחזיר בעדים, כל זמן שלא הביא הגזלן עדים שהחזיר נאמן הנגזל לטעון שלא הושב החפץ. ואם הדין שאין צריך לפרוע בעדים, נאמן הגזלן לטעון גזלתי כדברי העדים, אבל אחר כך השבתי. ובש"ך שם הכריע להלכה שאין צריך לפרוע בעדים ונאמן הגזלן לטעון השבתי. ולפי זה מבוארים דברי התוספות כאן שהיורשים יכולים לטעון השבנו, ומתוך שהיו יכולים לטעון כך נאמנים גם לטעון החפץ בידינו אבל אבינו חישב לך אותו בדמים ומחלת על השבתו כנגד אותם דמים.

(יש לעיין בגזלן לדעה שנאמן לומר השבתי, האם זה רק כשאין עדים שהחפץ בידו, או גם אם יש עדים שהחפץ בידו, נאמן לומר השבתי ואחר כך קניתי אותו.
ברא"ש כאן כתב: "ואם אמרו גדולים יודעין אנו חשבונות שחשב אבינו עמך ולא פש לך גביה ולא מידי פטורין. ומיירי בדלא ידעינן שבאתה הגזילה לידי אביהן אלא על פיהם [כתירוץ השני בתוספות], דאילו הוה ידעינן בעדים שבאתה הגזילה ליד אביהם לא היו נאמנים לומר שאביהם שלם את הגזילה, כיון שידוע שבתורת גזילה באת לידו ועודה בידו דאב גופיה לא הוה מהימן למימר חזרתיה לך ולקחתיה ממך. וכן בפקדון אם יש עדים שהופקד לידו וראו עדיין בידו לא מהימן למימר לקחתי ממך. אלא באין עדים אלא על פיהם מיירי. הלכך אי טענו טענת ברי שידוע להם שאביהם שלם את הגזילה מהימני. אבל בטענת שמא לא".
אפשר לפרש שהרא"ש סובר שאם אין עדים שרואים שעכשיו החפץ ביד הגזלן אלא רק עדים על מעשה הגזילה נאמן לומר החזרתי כיוון שגזלן אין צריך להחזיר בעדים, וכדעה שפסק הש"ך כמוה, וכאן משמע לרא"ש שמדובר שהחפץ הנדון הוא לפנינו ביד הבנים, ואז אי אפשר לומר החזרתי בלבד אלא צריכים לטעון החזרנו ואחר כך קנינו, ודווקא על זה אינם נאמנים כיוון שיש עדים על גזילה ויש עדים שהחפץ עכשיו בידם זהו כמו שיש עדים על ראובן שחטף חפץ מיד שמעון וטוען אכן חטפתי ושלי חטפתי כי שמעון גזל אותו מקודם ממני, ואז אין החוטף נאמן כיוון שמה שביד הנחטף נדון כמו שיש עדות שהוא שלו. וכאן אם יש עדים על מעשה גזילה ועדים שעכשיו החפץ ביד גזלן זהו כמו עדות שהוא מחזיק חפץ של הנגזל. ודווקא משום שהחפץ עכשיו בידם סובר הרא"ש שאינם נאמנים לומר החזרנו ואחר כך קנינו. אבל אם לא היו עדים שהחפץ עכשיו בידם היו נאמנים לומר החזרנו.
אמנם בביאור הגר"א שם משמע שאינו מחלק אם יש עדים שהחפץ עכשיו בידי גזלן או לא, מכך שדקדק מדברי הרא"ש שהוא סובר שגזלן צריך לפרוע בעדים ואם אין לו עדים שפרע לא יהיה נאמן, ואפילו אם לא רואים עכשיו את החפץ בידו. וצריך עוד עיון. ועיין עוד בראשונים ובמפרשים שהאריכו בזה))
.
.
תניא אידך [ברייתא אחרת]: "הגוזל ומאכיל בניו פטורין מלשלם. הניח לפניהם ואכלום, בין גדולים בין קטנים חייבין".
קטנים מי
[האם] מיחייבי, לא יהא אלא דאזיק אזוקי? [נכנס לחצר דנגזל והזיקו מי מחייבי קטנים לשלם, והא אנן תנן לעיל (פ"ז א') והם שחבלו באחרים פטורים, והכא כיון דאכלום מאן כפי להו לשלומי [מי כופה עליהם לשלם]. רש"י]
אמר רב פפא הכי קאמר, הניח לפניהם ועדיין לא אכלום בין גדולים בין קטנים חייבין. [הניח לפניהם – ועדיין לא אכלום אפילו קטנים חייבים, כיון דגזילה קיימת ברשותא דמרה הוא, ורבנן הוא דפליגי עליה דסומכוס, ולא תקשי אברייתא דלעיל דאמר גדולים חייבין קטנים פטורים. רש"י]

אמר רבא הניח להם אביהם פרה שאולה משתמשין בה כל ימי שאלתה [שאביהם קנה בגופה את הזכות להשתמש בה עד תום הזמן והם ירשו קניין זה ממנו], מתה אין חייבין באונסיה. [אין חייבין באונסיה – דלא קבילו עלייהו נטירותא [שלא קיבלו עליהם שמירה]. רש"י.
חיוב שואל לשלם אם נאנסה הוא חוב שמוטל על גופו כשהתחייב חיובי שומר, וזה היה מוטל על אביהם ופקע כשמת, ובשעבוד גוף של חוב אביהם אינם נכנסים לעמוד במקומו מכח שהם יורשים שעומדים במקומו לירש אותו רק לגבי דברים שהוא בעלים עליהם, ולכן אינם חייבים לשלם כשמתה אע"פ שיש להם זכויות שואל להשתמש בה עד סוף הזמן].

.
(עיין בראשונים בכתובות ל"ד ב' שדנו שאביהם לא היתה לו זכות שימוש אלא באופן שחייב באונסין, ולא היה לו זכות להשתמש בלי להתחייב אם מתה, והם יורשים רק מה שהיה לאביהם. וצריך ביאור בדברים אלה כיוון שבפשטות הם שני דינים נפרדים, דין אחד הוא מה שקנה האב בחפץ זכות להשתמש לזמן קבוע ואת זה הם ירשו כמו כל קנייני האב, ודין אחר שנשתעבד אביהם חיובי שומר לשלם אם מתה שזה חוב על גופו ופקע כשמת והם לא התחייבו. וכמו שאם אביהם היה מגביה חפץ בקניין לקנותו ומתחייב חוב על גופו לשלם את דמיו, שהם יורשים את החפץ אבל לא חייבים לשלם את דמיו כל שאין שעבוד נכסים.

בתוספות בכתובות שם כתבו: "מתה אין חייבין באונסין. אבל בגנבה ואבדה נראה לר"י שהן חייבין דהואיל ונהנין דמשתמשין בה והכי אמר בהשואל (בבא מציעא צ"ו א' ושם)".

וצריך ביאור מה בכך שהם נהנים, סוף סוף לא נשתעבדו לבעלים להתחייב כלפיו בחיובי שומר שכר. ועיין שם ברשב"א שהאריך בעניין זה)

.

כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול [בזול – כל זוזא חשבינא בארבע דנקי [דנקא הוא שישית הזוז]. וכן כל היכא דתני בזול בפרק מי שמת (בבא בתרא קמ"ו ב') והיינו שני שלישי דמים. וכולהו דמים לא נשלמו [לא ישלמו] דאי הוו ידעי דבעו שלומי [שאם היו יודעים שצריכים לשלם] לא הוו אכלי בשרא [לא היו אוכלים את הבשר], והעור יחזירנו כמות שהוא. רש"י.
דברים אלה של רבא הם כשלא היה יאוש בעלים כיוון שמדובר שהאב שאל ולא גזל ובשאלה אין יאוש שהיא כמו בבית הבעלים, ואם היה יאוש בעלים מאיזו סיבה אע"פ שהיא עומדת להשבה אם היו אוכלים היו כזוכים בהסכמת הבעלים ואינם חייבים מאומה על אכילתם אפילו ידעו שהיא שאולה, וכמו שפטורים באכלו גזילה לאחר יאוש גם לרבא שסובר אין ביורשים קניין בשינוי רשות. ואם היו יודעים שהיא שאולה אכילתם היא מעשה גזילה חדש מהבעלים וחייבים בכל שוויה, ואם סברו שהיא של אביהם אין כאן מעשה גזילה [וכמו שביארתי בע"ה לעיל צ"ה א' לגבי גזילה בשוגג] ומכל מקום נהנו משל הבעלים בלא יאוש ולכן חייבים כדמי בשר בזול מדין נהנה [ולעיל כ' א' ביארתי בע"ה בעניין דין נהנה]].
.
(ומבואר כאן שאין עליהם חיוב מזיק, שבמזיק אדם מועד לעולם וחייב גם אם לא ידע שהוא מזיק. ודווקא בחיוב גזלן יש חילוק אם ידע שהוא גוזל או לא אבל במזיק חייב לעולם כמלוא שוויה ולא בזול. עיין לעיל ס"ה א' וצ"ד א' שנתבאר מדוע אין בחפץ גזול דיני מזיק, וגם לאחר מיתת הגזלן כך הוא, שכבר פקעה בעלות הבעלים על זה בחיי הגזלן ואינה מתחדשת אחר כך. ולהמבואר כאן גם בשאלה הדין כך כיוון שהשואל מתחייב באונסין ודומה בזה לגזלן, עיין בזה ברכת שמואל המבואר בבא קמא סימן ד'. וכן מבואר בלשון רש"י בסמוך על דברי רב פפא שאם השואל טבח את הבהמה הטביחה היא בדין גזילה ולא בדין מזיק שכתב: "בשעת טביחה הוא דגזליה" (אמנם בתוספות הרא"ש כתובות ל"ד ב' הקשה למה לא יהיה עליהם דין מזיק ותירץ לפי השיטות שמזיק פטור באונס גמור. ולא מצאתי כעת בשאר ראשונים שיעירו בזה ונראה שהרא"ש הוא דעת יחיד לומר ששיייך כאן דין מזיק)).
.
הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם.

איכא דמתני לה [יש ששונים אותה. את סיום דברי רבא "הניח להם אביהם וכו'"] ארישא [על ההתחלה. רש"י: איכא דמתני להא "הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבין", ארישא, דקאמר מתה אין חייבין באונסיה ואם הניח להן אביהן קרקעות חייבין לשלם דאשתעבוד נכסים מחיים דאבוהון, דקסבר רבא חיוב אונסים משעת שאלה מוטל על השואל, ופליגא דרב פפא דאמר לקמן לא רמי [מוטל] חיוב אונסים אשואל עד שעה שתיאנס], ואיכא דמתני לה אסיפא [על הסוף. רש"י: ואיכא דמתני לה אסיפא – טבחוה ואכלוה משלמים דמי בשר בזול ואם הניח להן אביהן קרקע משלמין פרעון שלם, דהוו אינהו [הם] במקום אבוהון, והואיל והן אכלוה משלמין [לשון זה צריך עיון וכתבתי בזה בהמשך]. רש"י].
מאן דמתני לה ארישא כל שכן אסיפא ופליגא דרב פפא, מאן דמתני לה אסיפא אבל ארישא לא
[אבל ארישא – דמתה כדרכה לא. דלא אמרינן אשתעבוד נכסים דלא רמי חיוב אונסין על השואל עד שעת אונסין, והכא כי אתניסא [וכאן כשנאנסה] ליתיה [אינו] לשואל, והני לא קבול עלייהו מידי [ואלה לא קיבלו עליהם מאומה]. רש"י], והיינו דרב פפא, דאמר רב פפא, היתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת חייב [תשלומי ד' וה'. ואע"פ שמי שהתחייב במעשה אחד ממון ומיתה פטור מהממון דקים ליה בדרבה מיניה, שאין מחייבים שני חיובים על רשעה אחת אלא רק את החמור יותר], שכבר חייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת. היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור שאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד.
[רש"י: והיינו דרב פפא דאמר היתה פרה גנובה לו – כלומר גנב פרה מערב שבת וטבח בשבת חייב אף בתשלומין ארבעה וחמשה שהרי נתחייב בקרן קודם שיבא לידי איסור סקילה, ואף על גב דקנסא לא אתי [בא] עליה עד שבת לא פטרינא ליה מקנסא משום חיוב מיתה, דאמר באלו נערות (כתובות ל"ד ב') קנס חידוש הוא שחידשה תורה הלכך אע"ג דמקטיל [שנהרג] משלם.
היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור – מן הכל [דהיינו מן הקרן, וכמו שמבאר בהמשך בסמוך]. דלא אמרינן משעת שאלה מחייב ליה אקרנא [על הקרן] וקמה [ועומדת ברשותו] ברשותיה אפילו למלאך המות [לאונס], אלא בשעת טביחה הוא דגזליה ואיסור שבת וגניבה באין כאחד ונפטר מן הקרן משום דקם ליה בדרבה מיניה, וקנסא ליכא [אין] דהא אין כפל ולא ארבעה וחמשה אלא בגנב עצמו שגנב מבית בעלים או בשומר חנם הבא לפטור עצמו בטענת גניבה, אבל שואל ונושא שכר ושוכר שאין יכולין להפטר בטענת גנב אין בהן כפל כדאמר בכמה דוכתי [מקומות] לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בשומר שכר כו']
.
.
(בביאור דברי רש"י וביסוד המחלוקת האם חיוב ממון על השומר הוא משעת משיכה או משעה שמתה.
לפי הצד שרבא מודה לרב פפא, ומה שאמר שאם ירשו קרקע חייבים הוא רק על הסיפא, יש לעיין, שאם מתה אין חייבין באונסיה אע"פ שירשו קרקע, כיוון שהקרקע לא נשתעבדה לחוב אביהם בחייו, שבשואל כל זמן שהיא קיימת אין חוב ממון על כתפי השואל, וכשמתה אע"פ שירשו קרקע הרי בחיי אביהם הקרקע לא נשתעבדה, ומה שמתה אצלם, הם לא חייבים בחיובי שומר של שואל ולכן לא מתחדש עכשיו שום חיוב ופטורים.
ואם אכלו בעצמם כשהם סבורים שהיא של אביהם, אם לא הניח אביהם קרקע פטורים, ואע"פ שהיא בהמה של הבעלים והם לא התייאשו, שדין מזיק לא שייך כאן כמו שכתבתי לעיל, ומדין שהם עכשיו גוזלים את הבעלים פטורים כיוון שהם סבורים שהיא של אביהם אין זה מעשה גזילה, וחייבים רק דמי בשר בזול מדין נהנה. אבל אם הניח אביהם קרקע חייבים בכל.
וצריך עיון למה אם הניח קרקע חייבים בכל יותר מאשר אם לא הניח. שהרי מחיי האב הקרקע לא השתעבדה, שאנו סוברים כרב פפא שחיוב שואל אינו חוב ממון. וממילא כיוון שלא נשתעבדה הקרקע מחיי האב היא כמו כל שאר הנכסים של היורשים, ואם המעשה שלהם מחייב אותם מדין גזילה יתחייבו מצד שהם עצמם גזלנים גם אם לא ירשו קרקע, ואם המעשה לא מחייב מדין גזילה כיוון שלא ידעו שהם גוזלים, כיוון שאין כאן חוב ושעבוד נכסים מחיי האב יהיו פטורים אפילו אם ירשו קרקע.
ובכתובות ל"ד ב' כתב רש"י לבאר חילוק זה:
ואיכא דמתני לה אסיפא – היכא דטבחוה אם הניח להן אביהן אחריות נכסים משלמין תשלומי מעליא ולא בזול דאיבעי להו למידק [שהיה להם לדקדק. כלומר לבדוק היטב האם הבהמה של אביהם]. וכו'.
אבל ארישא – אם מתה לא מיחייבי לשלומי ולא אמרינן אישתעבוד נכסי דאבוהון משעת שאלה. והיינו דרב פפא – דאמר לעיל לא אמרינן משעת שאלה רמו עליה תשלומין אלא משעת אונסין ואילך, וההיא שעתא ליתיה לשואל דליחייב". [לעניות דעתי נראה מלשון רש"י שאת הפירוש לכתובות הוא כתב אחרי הפירוש לבבא קמא, מתוך האופן שבו הביא דעת רבו כאן ושם, וכעין זה יש בפירושו לבבא קמא בכמה מקומות (עיין רש"י בפנים. לא העתקתי אותו כיוון שדחה דבריו)]

וצריך עיון, שאם מה שלא דקדקו מחשיב את אכילתם את הבהמה שכעת הם גוזלים אותה מבעליה שהרי לא התייאש, שאף שהם סוברים שהיא של אביהם נחשב כאילו ידעו שהיא שאולה שהיה להם לדקדק, למה זה תלוי אם הניח אביהם קרקע או לא. שהרי אם ידעו שהיא של השואל חייבים בכל גם בלא שהניח קרקע, ואם מה שלא דקדקו מחשיב אותם כאילו ידעו יתחייבו גם בלא שהניח קרקע (ושוב ראיתי ברשב"א כתובות ל"ד ב' שהקשה כן על רש"י: "איכא דמתני להו אסיפא. דאם הניח להם אביהם אחריות נכסים וכסבורים של אביהם היא חייבין לשלם. ופירש רש"י ז"ל דפושעין נינהו דאיבעי להו למידק, ואינו נכון דאי משום פשיעה דידהו נגעת בה אפילו בשלא הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם, דהא משום פשיעתן אתה מחייבן ולא מחמת אביהן").

וכאן כתב רש"י בעניין אחר: "טבחוה ואכלוה משלמים דמי בשר בזול ואם הניח להן אביהן קרקע משלמין פרעון שלם דהוו אינהו במקום אבוהון והואיל והן אכלוה משלמין". וצריך ביאור מהו שהם במקום אביהם, שאם חיובי שומר של אביהם עוברים אליהם יתחייבו גם אם מתה, והרי לבאר למה במתה פטורים כתב: "דלא קבילו עלייהו נטירותא [שלא קיבלו עליהם שמירה]". והרי שאינם עומדים במקום אביהם להתחייב. וכן בכתובות כתב כעין זה: "אין חייבין באונסה – דאינהו [שהם] לאו שואלין נינהו [הם] עלה". וצריך עיון מה בכך שירשו קרקע מאביהם כדי שמכח זה נאמר שכעת אם אכלו הם עומדים במקום אביהם, ודווקא אם אכלו אבל אם מתה מעצמה אינם עומדים במקום אביהם אפילו ירשו קרקע. וכשלא ירשו קרקע אינם עומדים במקום אביהם בין אכלו בין מתה מעצמה.

ואפשר אולי ליישב, שהנה בשעה שהאב מת הוא כעת הפסיק לשמור על הבהמה השאולה, ולכאורה יש מקום לומר שעל ההפסקה הזו יתחייב דמים כמו אם מתה. שהנה בשומר דעת הרמב"ם [תחילת פרק ב' מהלכות שכירות] שאם פשע והניח במקום שאינו משתמר הוא מזיק וחייב על הפשיעה מדין מזיק, והראב"ד חולק. ולהרמב"ם נראה שמשעה שפשע השומר מייד מתחייב לשלם דמים אע"פ שעוד לא אבדה, רק שאם ימצא אותה אחרי שפשע ויחזיר אותה בעין ייפטר. וכמו גזלן שמייד מתחייב דמים אבל כל זמן שהיא בעין יכול להשיבה בעין ואפילו חמץ ועבר עליו הפסח ונפטר מדמים. וזה כתב בשומר חינם, אבל בשואל שחייב על אונסין, כשמת זהו כאילו פשע בה באונס, שהוא אנוס על המיתה, והאונס אינו פוטרו, וכעת היא כמו אחרי פשיעה שהיא מונחת כעת במקום שאינו משתמר שהרי היורשים אינם חייבים בשמירה וזה נחשב כאילו הוא איבד אותה ומתחייב בדמיה כמו ששומר חינם מתחייב מייד כשפשע ועדיין לא נאבדה. ונראה שגם הראב"ד שחולק על הרמב"ם מכל מקום אף שאין בזה דין מזיק ממש להתחייב גם על קרקע שאין בה חיובי שומר, מכל מקום לעניין לדון כאילו מייד כשהניח את החפץ במקום שאינו משתמר מייד התחייב עליו השואל בתשלומים מסתבר שמודה.

להסביר יותר, וגם לבאר את יסוד מחלוקת רב פפא ורבא כאן, הנה לעיל נ"ו ב' הבאתי לשון רש"י בבבא מציעא צ"ד א': "אפילו תימא רישא דקתני מתנה שומר חנם להיפטר משבועה רבי מאיר [שסובר המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ולכן אינו יכול לומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה], והאי לאו מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, אלא שאמר לו אי אפשי [אין רצוני] להיות שומר שלך אלא בכך, ושומר לא נחית [יורד] לשמירה עד דמשיך לבהמה, והאי כי משיך [וזה כשמשך] כבר פירש על מנת שאין לו עליו שבועה ולא שיעבד נפשיה לירד בתורת שומרין אלא למקצת, ולמה שירד ירד.

אבל המקדש את האשה מכי אמר לה הרי את מקודשת לי איתקדשה לה, וכי אמר לה על מנת שאין ליך עלי מתנה על מה שכתוב בתורה, דאין אישות לחצאין, וכי תפיס קדושין לגמרי תפיס, והוה מתנה על מה שכתוב בתורה".

ועיין שם מה שכתבתי בביאורו, ותורף העניין ששומר מתחייב מכח ההתחייבות הקניינית שחייב עצמו בקניין ושעבוד מדיני ממונות להיות שומר, והתורה רק פירטה בסתמא מה הם פרטי חיובי שומר, ולא שכיוון שהסכים להיות שומר ממילא מכח זה חלים עליו דיני תורה של שומר כמו באשה שמשעה שהסכימה להתקדש ממילא חלים עליה ועל הבעל חיובי תורה של איש ואשה.

וההתחייבות והשעבוד שעשה השומר עשה בזמן שקיבל עליו לשמור, עיין לעיל ע"ט א' שנתבאר כיצד נעשה קניין השעבוד, וצריך ביאור לפי זה דעת רב פפא שחיוב השומר לשלם חל רק בשעה שמתה הבהמה ולא מקודם. שהרי בשעה שמתה לא עושה קניין לחייב את עצמו אלא רק כשמשך בתחילה. ונראה שלרב פפא בשעת משיכה חל שעבוד וחיוב על השומר להחזיר את הבהמה, וזה נראה דבר פשוט שחל עליו שעבוד גוף וחיוב להחזיר משעת משיכה. רק לרב פפא זהו חיוב לעשות פעולה וכמו שפועל מתחייב לעשות פעולה [ובבבא מציעא י' א' מבואר שפועל נקנה בו שעבוד גוף לעשות את המלאכה ורק בשעה שחוזר נפקע קניין שעבוד הגוף שיש לבעלים מכח עבדי הם ולא עבדים לעבדים ,עיין בזה לעיל ע"ט א' לגבי הנדון אם שומר יכול לחזור בו], ואין זה נדון כחיוב ממון לעניין שישתעבדו נכסיו ולעניין שכבר התחייב ממון לפני שבת, שאינו מתחייב סך ממון לשלם אלא מתחייב כפועל להחזיר ואין זה חיוב על סך כסף אלא על פעולה. וכשמתה הבהמה החיוב להחזיר הוא עצמו ממילא מתהפך לחוב ממון, שכשמתה נובע מהחיוב להחזיר שצריך לשלם ממון.

ולפי הצד שרבא חולק על רב פפא, גם לרבא הרי החיוב הוא להחזיר והוא חיוב פועל ולא שיש מייד התחייבות על סך ממון לשלם, שהרי אינו גזלן ולא חייבתו התורה לשלם ממון כמו בגזלן על שהפקיע מרשות בעלים, והוא עושה על דעת בעלים וחייב רק מה ששיעבד עצמו לבעלים והוא התחייב לבעלים רק לשמור ולהחזיר ולמה יהיה עליו חוב ממון, ולכן יש ראשונים שסוברים שיכול לחזור בו השומר מהסכמתו לשמור כיוון שהוא כפועל ולא כמי שהתחייב חוב ממון, שמחוב ממון וודאי לא שייך שיחזור בו נגד הסכמת הבעלים. אלא רבא סובר כיוון שהחיוב להחזיר הוא עצמו מתהפך לחוב ממון משעה שאינו יכול להחזיר ממילא יש בשיעבודו גם צד חוב ממון שנובע מהחיוב כפועל, וזה לעניין שעבוד נכסים ולעניין קים ליה בדרבה מיניה, ולעניין חזרה נדון כחיוב פועל לראשונים שסוברים ששומר חוזר באמצע הזמן ולא כחוב ממון.

כוונתי בזה שחוב השומר יש בו בבת אחת צד חוב ממון וצד חיוב פועל, ונחלקו איזה צד גובר, ובנקל אפשר לראות בו חילוף מצד אחד לצד השני כיוון שיש בו בחינת שניהם, ולכן מוסבר שאם הניח את החפץ במקום שאינו משתמר כלל בזה עצמו רואים כבר את חיובו של השומר כחוב ממון כיוון שכבר אין זה פשוט שבידו להחזיר וכבר הוא עומד להאבד, ואין צורך שיאבד ממש.

ומעתה יעלו דברי רש"י כאן ובכתובות ל"ד ב' בקנה אחד, שזה תלוי בהתנהגות היתומים עם הבהמה, אע"פ שאין עליהם חיובי שומר, אם הם נזהרים בה כבממון שאינו שלהם מה שהאב מת והניח את השאלה לפני יתומים אינו נחשב שבשעת מיתה חיוב השומר שעליו התהפך לחוב ממון לשלם ושישתעבדו נכסיו לחוב זה, אלא הוא כשומר שמסר לשומר, שגם על הצד שהבעלים יכול לומר אין רצוני שיהיה פקדוני בידי אחר וגם שומר שכר שמסר לשומר חינם, לא התחייב השומר לשלם ממון בשעת המסירה כיוון שהמקבל במציאות נזהר בה אע"פ שאין לו דיני שומר כלפי בעליה.

אבל אם היתומים אינם נזהרים בה כלל, בשעת מיתת האב נעשה הדין עליו כמו שסובר רבא על הצד שחולק על רב פפא, שרואים בחיוב השומר חוב ממון ומשתעבדים הנכסים לחוב, כיוון שנעקר הזהירות להחזיר וחזקתה שתאבד. והנכסים משתעבדים לחוב הממון של האב כלפי הבעלים בבת אחת עם מיתתו. וזהו שכתב רש"י כאן שהיתומים במקום האב לשמור דווקא אם הניח קרקע, כיוון שהם עצמם אכלו חייבים לשלם מלוא שוויה, וירושת הקרקע עושה חילוק בדין בהכרח משום שנשתעבדה מחיי האב שאם לא כן היא לא נקראת שהניח "אחריות נכסים" אלא סתם קרקע והיא לגמרי כמו מטלטלין. אלא כיוון שהם עצמם אכלו נעשה בבת אחת עם מיתת האב חיוב הממון שעל כתפי האב חוב ממון במה שבשעת מיתתו הניח את הבהמה במקום שאין נזהרים בה כלל, וכדי שלא יהיה חובו חוב ממון ולא תשתעבד הקרקע בחובו הם צריכים לנהוג זהירות בה במקומו.

ובכתובות שהיא מהדורא בתרא לא כתב שהיורשים במקומו של האב כיוון שאפשר לטעות לחשוב שחל עליהם חיוב שומר וזה וודאי אינו, אלא כתב שהיה עליהם לדקדק, והוא אותו עניין, שאם לא הוריש קרקע אין במעשיהם מעשה גזילה כיוון שסברו שהוא של אביהם ומה שלא דקדקו לא הופך את מעשיהם למעשה גזילה. אבל אם הוריש קרקע, כעת זה תלוי אם הם מדקדקים בבהמה, שאם אינם מדקדקים, אז במה שהניח האב לפניהם את הבהמה במותו בזה נעשה חיובו כלפי בעלים חוב ממון ולא רק חוב פועל להחזיר, וחל על כתפיו בבת אחת עם מותו ואין זה נחשב שהתחייב אחרי מיתתו שנאמר שאין המתים מתחייבים, ומייד כשנעשה חוב ממון השתעבדה הקרקע ונחשב שהשתעבדה בחייו כיוון שנעשה בבת אחת עם מותו ולא אחרי מותו, והם צריכים לשלם ממנה כיוון שנשתעבדה מחיי אביהם. ועדיין צריך לעיין בכל זה היטב ובכמה מקומות השייכים לזה וכתבתי לפום ריהטא לפי הנראה כעת.

ושוב ראיתי סיוע לדברי מדברי הריטב"א כתובות ל"ד ב' שכתב: "דבסיפא חייבים לפי שפשע אביהם שלא הודיעם שהיה שלו בשעת שפשע נשתעבדו נכסים, כי אמרינן דחיוב אונסין בשעת אונס היינו בשעת פשיעת האונס". וכן הוא בתוספות שם דיבור המתחיל "אבל", ובדעת כמה ראשונים שם.

ובנימוקי יוסף כאן גם כתב כהריטב"א, והבאתי את דבריו בבבא מציעא ל"ו ב' בהערה בתחתית העמוד, ושם הארכתי בביאור דבריו, והדברים נתבהרו יותר ממה שכתבתי כאן, יעויין שם)

.
.

תנו רבנן: (ויקרא ה, כג) ""והשיב את הגזילה אשר גזל" – מה תלמוד לומר "אשר גזל"? יחזיר כעין שגזל. [כעין שגזל – כלומר אם גזילה קיימת יחזיר אבל אין גזילה קיימת פטור, ובדידיה [ובו עצמו] ליכא לאוקמה [אין להעמידה. שהרי גזלן חייב לשלם דמים אם אין גזילה קיימת] אלא בבניו. רש"י. ובא לחדש שלא נאמר שמה שאמרה תורה "והשיב את הגזילה" בא לחדש חיוב השבה גם על היורשים שזכו מכוחו של גזלן ואוכלים מכח הגזילה ממון שאינו שלהם בדין, ועל זה מיעט דווקא "אשר גזל" והם לא גזלו]
מכאן אמרו הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם. הניח לפניהם, בין גדולים בין קטנים חייבין.
משום סומכוס אמרו גדולים חייבין קטנים פטורין".