Archive for the ‘עז א’ Category

בבא קמא – דף ע"ז עמוד א'

09/26/2010

וכל העומד לפדות כפדוי דמי, דתניא: "רבי שמעון אומר פרה [פרה אדומה. רש"י] מטמא טומאת אוכלין הואיל והיתה לה שעת הכושר [לאכול משנשחטה וירדה לה תורת אוכל. רש"י]", ואמר ריש לקיש אומר היה רבי שמעון: "פרה נפדית על גבי מערכתה", אלמא כל העומד לפדות כפדוי דמי. [ואמר ריש לקיש – איזו שעת הכושר היתה לה, דאומר היה רבי שמעון פרה נפדית אפילו נשחטה על המערכה כמשפט אם מצא אחרת יפה ממנה, וזהו שעת הכושר שלה, ואע"פ דלא נפדית אפילו הכי משוי לה אוכלא הואיל וראויה לפדות. רש"י]